, , ,

Afval omgekeerd inzamelen

De gemeente en Spaarnelanden zijn van plan later dit jaar ook in onze wijk “het afval omgekeerd” te gaan inzamelen. De gemeente kiest primair voor bronscheiding. Hiervoor is een verhoging noodzakelijk van het serviceniveau aan inwoners met een systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat bewoners, volgens de gemeente, veel makkelijker dan nu, nabij huis, grondstoffen kunnen scheiden met behulp van een (eigen) inzamelmiddel. Voor restafval zal het serviceniveau daarentegen afnemen.

Hier lees je een algemene en verouderde folder van dit plan. Een op onze wijk toegespitse folder komt er aan. De afvalinzameling in het centrum is namelijk maatwerk, want schrijft Spaarnelanden:

We willen de bewoners van het centrum (zo goed als mogelijk) eenzelfde service bieden als elders in de stad. Vooraf is geïnventariseerd wat de best werkbare methode is voor oude compacte binnensteden in binnen- en buitenland. Hieruit volgt dat alle ‘aan huis ophaal-pilots’ het meest effectief zijn maar, omdat ze ook zeer arbeidsintensief zijn, zijn ze nergens op grote schaal structureel ingevoerd.
Uiteindelijk blijkt het plaatsen van verzamelcontainers de best haalbare en werkzame methode te zijn.
In de tweede helft van dit jaar vindt de uitrol plaats in het centrum.

Het succes van gescheiden inzameling is vooral afhankelijk van een goed zichtbare afvalcontainer zo dicht mogelijk bij de woning. Omdat het centrum weinig voor GFT-rolcontainer en duocontainer geschikte woningen kent, moeten er verzamelcontainers in de openbare ruimte worden geplaatst.
Extra objecten in de openbare ruimte van het centrum staan op gespannen voet met de soms heel beperkte ruimte (boven- en ondergronds), het intensieve gebruik (niet alleen door bewoners maar ook door bezoekers van binnen en buiten de stad), de oude en monumentale omgeving evenals de binnenstad als toeristisch visitekaartje.

Een extra aandachtspunt is het plaatsen van GFT-containers op een standaard in het centrum. De ervaring leert dat je GFT-containers op een standaard niet in looproutes moet plaatsen omdat ze dan als afvalbak worden gebruikt. Het centrum bestaat echter voornamelijk uit looproutes.
Daarom is er op en beperkt aantal goed uitgekozen plekken een GFTrolcontainer (*) op een standaard voorzien. We kiezen voor deze methode omdat een GFT-rolcontainer het meest herkenbaar is en op korte afstand van woningen kan worden geplaatst, wat essentieel is voor een optimaal gebruik. In een later stadium kunnen we dit op basis van ervaring verder uitbreiden of kunnen aanvullende maatregelen worden onderzocht.

(*) Onze wijk kent al enige jaren, als overblijfsel van het zgn. schillenboerproject, op de Gedempte Raamgracht enige GFT-rolcontainers die overigens goed gebruikt worden.

Hier kun je een recente update lezen van de voortgang van het invoeren van dit plan in de stad.