Hoe staat het er nu voor met de mogelijke overlast veroorzaakt door organisaties als AirBnB? In september jl. hebben de centrumwijkraden een brief gezonden aan de wethouder. Recent ontvingen we de brief van de wethouder met haar antwoorden.

De centrumwijkraden hebben niets tegen clubs als AirBnB, we ageren nu een jaar tegen de overlast die er het gevolg van kan zijn en we wensen Amsterdamse toestanden hier te voorkomen. De situatie is nu nog overzichtelijk. Momenteel zijn er zo’n kleine 1000 verhuuradressen in Haarlem, volgens de door de gemeente uitgevoerde onderzoeken.

Ook de gemeenteraad heeft tijdens de recente begrotingsbehandeling meerdere moties ingediend m.b.t. AirBnB. Eén motie kreeg bij de stemming raadsbrede steun.

Deze aanvaarde motie luidt:

Constaterende dat: – verhuur via online platforms als AirBnB kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de woonruimte, overlast en illegale hotelvorming;

– in diverse steden verschillende mogelijkheden worden benut om toeristisch verhuur via deze online platforms te reguleren; aanbieders van overnachtingen op de populaire en snel groeiende boekingssite Airbnb zich veelal onttrekken aan het afdragen van toeristenbelasting;

Overwegende dat: diverse steden overeenkomsten hebben gesloten met Airbnb over het in rekening brengen van toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite een overnachting regelt en dat in deze overeenkomst ook ‘het delen van data’ en ‘het actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn’ zijn betrokken.

Verzoekt het college: zo spoedig mogelijk in overleg te treden met AirbBnB, al dan niet in regioverband, om te komen tot een overeenkomst over het in rekening brengen van toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite in Haarlem overnacht; om in de te maken afspraken met AirBnB tevens ‘het delen van data’ en ‘het actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn’ te betrekken;

Van de gemeente hoorden we dat er sinds de uitgevoerde onderzoeken al enkele verhuurders zijn gestopt met verhuren nadat zij waarschuwingen hadden ontvangen en weer andere verhuurders vragen een vergunning aan. Ook hoopt de gemeente binnenkort het anoniem melden van overlast mogelijk te maken. Omdat uit onderzoek voorts bleek dat verhuurders weinig weten van de Haarlemse spelregels wil de gemeente een animatiefilmpje laten maken dat de spelregels uitlegt.