We kunnen mogelijk binnenkort een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het AirBnB (en soortgenoten)-dossier. Het college stelt de raad namelijk voor de huisvestingsverordening aan te passen om zodoende enkele beleidswijzigingen (bijvoorbeeld het inperken van de maximale verhuurtermijn en het inperken van het aantal gasten) te kunnen aanbrengen op het gebied van AirBnB. De centrumwijkraden zijn de afgelopen periode intensief bij dit wijzigingsproces betrokken geweest.

Het collegevoorstel komt eerst aan de orde in de raadscommissie Ontwikkeling van 24 mei (vanaf circa 22:10 uur) in het Stadhuis.

Een drietal wijzigingen lichten we toe:

A In de huidige huisvestingsverordening zijn geen regels voor onttrekking opgenomen. Optreden tegen ongewenst gebruik van een woning voor vakantieverhuur vindt plaats op grond van de woonbestemming in het bestemmingsplan. Handhavend optreden tegen gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan vindt plaats via het opleggen van last onder dwangsom of bestuursdwang (herstelsanctie). De huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid om een situatie tegen te gaan die in strijd is met de verordening via het opleggen van een bestuurlijke boete (bestraffende sanctie). Door regels op te nemen over woningonttrekking in de huisvestingsverordening is het eenvoudiger om handhavend op te treden, en om de grens waarbinnen tijdelijke vakantieverhuur wel is toegestaan, vast te stellen.

B Een maximale periode van 30 dagen per jaar voor particuliere vakantieverhuur sluit aan bij de beleidsontwikkelingen in de regio. Een grens van 30 dagen wordt als redelijk beschouwd en sluit beleidsmatig aan bij de ontwikkelingen in de regio. Een huiseigenaar kan zo nog steeds zijn woning verhuren tijdens vakantieperiodes, maar excessen door commerciële verhuurders kunnen zo wel worden tegengegaan. Daarbij wordt ook ongewenste concurrentie met Haarlemse hotels voorkomen, die de groeiende vraag naar verblijfsaccommodaties nog goed aankunnen.

De regiogemeenten streven ernaar om gezamenlijk op te trekken in het stellen van een grens van bij voorkeur 30 dagen aan woningonttrekking door vakantieverhuur. De gemeente Zaanstad en Amstelveen hebben deze grens onlangs ingevoerd. In Amsterdam gaat op 1 januari 2019  de grens van 30 dagen in.

C Een maximaal aantal personen per nacht kan overlast door particuliere vakantie verhuur voor omwonenden beperken. Naast het maximum aantal dagen, kan er ook een maximum worden gesteld aan het aantal personen dat per nacht de woning huurt. Een maximum aantal van vier personen is bij een aantal regiogemeenten gangbaar. Om gezinnen niet uit te sluiten stelt het college voor om daarnaast twee personen extra, onder de 16 jaar toe te staan. Het totaal aantal toegestane personen komt daarmee op zes, waarvan twee onder de 16 jaar.

U kunt hier alle documenten lezen die bij het agendapunt behoren.