Gisteren, 23 januari, heeft het college van B&W besloten de aangepaste versie van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) door te zenden naar de raad.

Uw wijkraad heeft in het kader van de aanpassing, namens de wijkbewoners, ingesproken en vooralsnog met succes. We schrijven vooralsnog omdat het de raad is die de aangepaste APV zal vaststellen. Een citaat uit het voorstel aan de raad:

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Omwonenden ervaren hierdoor overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

Deze afweging wijkt af van de afweging die gemaakt is in de nota van mei 2017. De afweging is bijgesteld naar aanleiding van gesprekken met wijkraad en bewoners uit de Vijfhoek. Hoewel de geconstateerde overlast rond openbare inrichtingen, ook in het centrum, beperkt is, acht het college het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan niet voldoende. Het college acht het noodzakelijk dat de burgemeester een bevoegdheid toegevoegd krijgt in de APV om aangepaste openingstijden vast te stellen voor categorieën inrichtingen in afwijking van de in de APV geregelde openingstijden. Daarmee kan voor bepaalde soorten inrichtingen zoals coffeeshops, beter regulerend opgetreden worden ter voorkoming van overlast in die gebieden waar het woon- en leefklimaat teveel onder druk komt te staan door de aanwezigheid van die inrichtingen.

Dit standpunt wijkt af van het standpunt van de meerderheid van de commissie bestuur in 2014, waarbij de commissie toen géén voorstander was om de openingstijden aan te passen. Voortschrijdend inzicht leidt er bij het college toe dat zij voorstelt om in ieder geval de burgemeester de bevoegdheid te geven om regulerend op te treden als vrees voor aantasting van het woon- en leefklimaat daar aanleiding toe geeft. Hiertoe is artikel 2:29 een lid toegevoegd waarin de bevoegdheid is opgenomen om categorieën inrichtingen aan te wijzen waarvoor de openingstijden nader kunnen worden beperkten. Tevens is in artikel 2:30 van de APV de mogelijkheid om in individuele gevallen de openingstijd te beperken verruimd.”

Als de raad later dit voorjaar met het collegevoorstel instemt, heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om, als portefeuillehouder openbare en veiligheid, te kunnen ingrijpen in de openingstijden van coffeeshops als er overlast ontstaat die het woon- en leefklimaat van de omwonenden aantast.

In mei 2017 vond het college dat het wel meeviel met de overlast in onze wijk. De twee bijeenkomsten van bewoners met de burgemeester en raadsleden van juli 2017 en januari 2018 hebben mede voor dit gewijzigde bestuurlijke standpunt gezorgd.

U kunt alle stukken hier (agendapunt 2 aanklikken) lezen.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg van dit proces van bestuurlijke besluitvorming.