De ‘Wet aanpak woonoverlast’ – ook wel de ‘Asowet’ genoemd – treedt op 1 juli van dit jaar in werking. Doel van deze wet is het woongenot en gevoel van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast te vergroten. Op grond van de Wet aanpak woonoverlast krijgt de burgemeester de bevoegdheid een specifieke gedragsaanwijzing te geven aan overlastgevers.

Sommigen kijken met plezier naar tv-programma’s over burenruzies. De ernst van woonoverlast mag niet onderschat worden. Herhaaldelijke woonoverlast kan voor ernstige problemen zorgen. Doorgaans zal de overlast beperkt blijven tot bijvoorbeeld geluidsoverlast. Bijna iedereen zal daar bekend mee zijn. In extreme gevallen gaat het echter om intimidatie, bedreiging en zelfs mishandeling.

Op grond van een nieuw artikel in de Gemeentewet kan onze gemeenteraad bepalen dat de burgemeester de specifieke gedragsaanwijzing mag geven bij ernstige herhaaldelijke woonoverlast. De bevoegdheid kan derhalve nooit ingezet worden bij zeer ernstige maar incidentele overlast. In de binnenkort door de raad vast te stellen nieuwe APV is opgenomen hoe en wanneer de burgemeester een bepaald middel tegen de overlast mag inzetten. Na een waarschuwing en mediation kan door de burgemeester worden overgegaan tot oplegging van ‘een last onder dwangsom’ of een ‘last onder bestuursdwang’ afhankelijk van wat het meest passend is in de gegeven situatie. In het besluit waarin die ‘last’ is beschreven, zullen specifieke aanwijzingen gegeven worden waardoor bekend is welke handelingen de overlastgever moet verrichten dan wel dient na te laten. Volgt de overlastgever deze aanwijzingen niet op, dan verbeurt hij de dwangsom of kan de burgemeester overgaan tot toepassen van bestuursdwang. 

Eigenaar woning verantwoordelijk

De woningeigenaar is verantwoordelijk voor de vanuit zijn woning voortkomende overlast. Zo kunnen problemen van verhuur via bijvoorbeeld AirBnB gestopt worden. De overlastplegers zijn vaak al gevlogen maar tegen de verhuurder kan handhavend opgetreden worden. De verhuurder plukt immers de vruchten en is naar maatschappelijke opvatting verantwoordelijk voor dergelijke overlast. Maar doorgaans zal de verhuurder weinig adequaat optreden tegen zijn klanten.

Aan die praktijk kan met de nieuwe wet een einde komen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.