Donderdag 26 januari 2017 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over de zogenoemde beheersverordening ‘Vijfhoek’

Dit betreft feitelijk een soort overgangsmaatregel van tijdelijke aard die de gemeente in staat stelt leges te kunnen blijven heffen in de periode dat het huidige bestemmingsplan van de Vijfhoek niet meer kan worden gebruikt om leges te heffen bij een vergunningsaanvraag.

Het huidige bestemmingsplan Vijfhoek dateert van 2006 en momenteel is de gemeente (met enige vertraging) doende met een nieuw concept bestemmingsplan Vijfhoek. De wijkraad is betrokken met andere partners bij dat ontwikkelproces.

We verwachten dat de gemeente in het voorjaar een inloopmoment zal organiseren om bewoners in staat te stellen zich te oriënteren cq vragen te stellen.

Na dat inloopmoment is er nog ruimte voor inspraak dan wel ruimte voor bezwaarmogelijkheden.

De eerder genoemde beheersverordening betreft voor alle duidelijkheid dus geen enkele wijziging van het geldende bestemmingsplan. Het is puur een maatregel die de gemeente in staat stelt leges te kunnen blijven heffen in de periode dat het huidige bestemmingsplan geen juridische basis kent voor het heffen van leges.

Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang van het nieuwe bestemmingsplan.