Vandaag, 24 maart 2017, schrijft het HD over de wijze waarop handtekeningen worden verzameld om te komen tot een verzoek om een referendum te mogen houden met betrekking tot het voorgenomen Haarlemse Parkeerbeleid. We schreven er op 4 maart jongstleden al over.

We zetten voor u nog even wat zaken op een rij en we lichten graag toe waarom de drie wijkraden in het centrum een bezwaar hebben ingediend tegen dat mogelijke referendum.

De drie centrumwijkraden (allen liggend in het B zone gebied) hebben gezamenlijk tijdens de inspraakprocedure van het Parkeerplan van B&W een aantal voorstellen en amendementen ingediend, waarvan uiteindelijk ook een aantal tot onze tevredenheid is opgenomen in het totaalpakket, hetgeen een verbetering betekent ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het college.

De drie centrumwijkraden zijn van mening dat een aantal van de nieuwe maatregelen met name voor het centrum, waar de parkeerproblemen het grootst zijn, niet ongunstig is:

  1.  De binnenstad krijgt eindelijk een bezoekersregeling.
  2.  De parkeervergunningen worden goedkoper (wat ook voor de C zones geldt).
  3.  Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat waarschijnlijk afneemt en de stad daardoor leefbaarder wordt.

Een referendum over het totaal pakket ‘Modernisering Parkeren’ heeft een aantal ongewenste en verstrekkende gevolgen:

  1. De bewoners van de C zones verkeren daardoor mogelijk 1,5 jaar in onzekerheid welke van de voorgestelde nieuwe maatregelen wel of niet zullen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor hun wijken en/of buurten.
  2. De bewoners van de binnenstad moeten daardoor mogelijk 1,5 jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt.
  3. De stad Haarlem wordt op (hoge) kosten gejaagd, denk daarbij ook aan alle investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren en de inspraakrondes die voor niets zijn geweest.
  4. Ze loopt daarnaast ook inkomsten mis door de vertraging van het invoeren van de nieuwe maatregelen en dat zal toch hoogstwaarschijnlijk door de inwoners van Haarlem opgebracht moeten worden.
  5. De illusie wordt door u gewekt dat als het betaald parkeren niet zou worden ingevoerd in de C zones en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste zijn opgelost.
  6. Wij plaatsen vraagtekens bij de reikwijdte van dit referendum: dat is namelijk de gehele stad; daarvan heeft 65% geen parkeerregime en hen wordt gevraagd een oordeel te vellen zonder direct betrokken te zijn, zonder te moeten leven met eventuele gevolgen en financiële consequenties en mogelijkerwijze geen of nauwelijks een idee waarvoor of waartegen men
  7. Datzelfde geldt voor de doelgroep: iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen, (nog) geen rijbewijs en geen auto, maar wel mogen stemmen over het parkeren in de stad.

Met name het zesde punt hebben we de afgelopen tijd nader uitgediept en wij vonden een strijdigheid met de ‘Referendum Verordening’ van de gemeente.

Naar aanleiding van die strijdigheid hebben de drie centrum wijkraden op 5 maart 2017 een bezwaar ingediend bij de gemeenteraad. We zijn inmiddels uitgenodigd voor een hoorzitting.

Bijgaand treft u de brief aan van de drie wijkraden aan de gemeenteraad.