We hebben recent bij de gemeente aandacht gevraagd voor de volle afvalbakken en big bellys in het centrum, vooral in de weekenden. Hierna de reactie van de gemeente. “De ondergrondse afvalcontainers worden op het moment voorzien van een zwerfklep (zie foto).

Dit houdt in dat de ondergrondse afvalcontainer ook als afvalbak is te gebruiken. Er zijn nu 28 ondergrondse afvalcontainers met zwerfklep, maar deze zijn nog niet overal op een handige plek geplaatst. Spaarnelanden is bezig zoveel mogelijk zwerfkleppen op de Gedempte Oude Gracht te plaatsen. Hiervoor moeten de ondergrondse afvalcontainers van zuil verwisseld worden.

In het centrum zijn 34 bigbelly’s en hier komen nog 8 bij. Een bigbelly is een afvalbak met een perssysteem gevoed door zonne-energie, waardoor veel meer afval in deze op zich al grote afvalbak kan. De bak is ook dicht, dus vogels kunnen er geen afval uit halen. Spaarnelanden ontvangt automatisch een signaal als de bigbelly bijna vol is, zodat leging op tijd plaatsvindt. Met het plaatsen van de bigbelly’s worden de kleinere afvalbakken weggehaald.

Hier leest u het afvalbakkenplan. Een ambitieus plan waar de komende jaren uitvoering aan gegeven wordt. De locaties van de nieuwe bigbelly’s moet voor een aantal nog bepaald worden. Dit zal gebeuren nadat de kleppen op de ondergrondse containers geplaatst zijn.

Afvalinzameling en vegen

Het afvalaanbod is sinds de Coronacrisis nog steeds 25% meer dan gebruikelijk. Spaarnelanden zet nog steeds alle dagen van de week extra voertuigen en mensen in om al het extra afval te kunnen inzamelen (ook op zaterdag en zondag).  Alle medewerkers binnen de unit afval en grondstof zijn vanaf het begin van deze crisis wekelijks aan het overwerken om het extra afvalaanbod te bedienen. Denk bijvoorbeeld ook aan het Milieuplein, de parken en de grofvuilinzameling.

Probleemlocaties kunnen worden ingebracht in het tweewekelijkse Hotspotsoverleg, waarin Spaarnelanden en Handhaving tezamen (met op uitnodiging gebiedsregisseurs) oplossingen zoeken voor locaties die door inwoners als probleemlocatie worden opgegeven.

Pleziervaart

Pleziervaartboten moeten voor het langer dan 3 uur aanleggen bij een passantenligplaats kosten voor verblijf betalen. Dit kan via een app. Dan wordt ook een code afgegeven voor het gebruik van de ondergrondse containers langs het Spaarne. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat passanten hun afval op straat zetten of in de kleine afvalbakken deponeren.

Kamerbewoning

Als er sprake is van een woonpand met veel kamerbewoners, die hun afval regelmatig niet in een ondergrondse container doen, kan een brief aan de bewoners gestuurd worden om hen te informeren over het aanbieden van afval en eventuele sancties.”

 

Binnenkort krijg je een brief van Spaarnelanden. We schreven er eerder over. Het is de bedoeling van de gemeente dat we ook in het centrum ‘aan de bron gaan scheiden‘. Ons afval (de zes soorten: Textiel, Glas, Papier, Plastic-Blik-Drinkpakken, GFT én Restafval) gaan we als bewoner zelf scheiden en we brengen ons afval naar een afvalcontainer. GFT-rolemmmers staan -sinds de proef met de schillenboer- bijvoorbeeld in onze wijk nu alleen op de Gedempte Raamgracht.

De afvalcontainer kan zich ondergronds en bovengronds bevinden. Omdat er in het centrum niet erg veel ruimte is, staan die containers vaak altijd bij elkaar. Dat betekent in een aantal gevallen dat je er extra wandelingen (wel voor het goede doel!) bij gaat krijgen. De gemeente heeft overigens de richtlijnen opgesteld voor de nieuwe afvallocaties.

Je mag in de inspraakfase die nu gaat komen, opmerkingen maken, suggesties doen over de plekken van de nieuwe afvalcontainers. Vanwege de coranapandemie zijn er geen informatiebijeenkomsten. Je kunt je opmerkingen per chat, of via de telefoon of per mail duidelijk maken. Later kun je zelfs bezwaar maken tegen een locatie.

Als wijkraad kregen we van Spaarnelanden een sneak-preview van de concept-locaties voor de nieuwe afvalcontainers. Een paar zaken vallen ons op bij de plannen en daarom hebben we die opvallende zaken met Spaarnelanden gedeeld. Lees hier onze reactie op de plannen aan Spaarnelanden. Binnenkort kun je ook voor jouw adres de plannen voor ‘scheiden aan de bron’ beoordelen. We horen graag je reactie op de voorgestelde locaties van de afvalcontainers.

Later zal Spaarnelanden op basis van de ontvangen reacties een definitief plaatstingsplan voor de afvalcontainers maken. Tegen dat plan kun je bezwaar maken, als je dat wilt. Daar helpen we je desgewenst graag bij. Laten we de ervaringen over deze plannen dus met elkaar delen!

De gemeente en Spaarnelanden zijn van plan later dit jaar ook in onze wijk “het afval omgekeerd” te gaan inzamelen. De gemeente kiest primair voor bronscheiding. Hiervoor is een verhoging noodzakelijk van het serviceniveau aan inwoners met een systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat bewoners, volgens de gemeente, veel makkelijker dan nu, nabij huis, grondstoffen kunnen scheiden met behulp van een (eigen) inzamelmiddel. Voor restafval zal het serviceniveau daarentegen afnemen.

Hier lees je een algemene en verouderde folder van dit plan. Een op onze wijk toegespitse folder komt er aan. De afvalinzameling in het centrum is namelijk maatwerk, want schrijft Spaarnelanden:

We willen de bewoners van het centrum (zo goed als mogelijk) eenzelfde service bieden als elders in de stad. Vooraf is geïnventariseerd wat de best werkbare methode is voor oude compacte binnensteden in binnen- en buitenland. Hieruit volgt dat alle ‘aan huis ophaal-pilots’ het meest effectief zijn maar, omdat ze ook zeer arbeidsintensief zijn, zijn ze nergens op grote schaal structureel ingevoerd.
Uiteindelijk blijkt het plaatsen van verzamelcontainers de best haalbare en werkzame methode te zijn.
In de tweede helft van dit jaar vindt de uitrol plaats in het centrum.

Het succes van gescheiden inzameling is vooral afhankelijk van een goed zichtbare afvalcontainer zo dicht mogelijk bij de woning. Omdat het centrum weinig voor GFT-rolcontainer en duocontainer geschikte woningen kent, moeten er verzamelcontainers in de openbare ruimte worden geplaatst.
Extra objecten in de openbare ruimte van het centrum staan op gespannen voet met de soms heel beperkte ruimte (boven- en ondergronds), het intensieve gebruik (niet alleen door bewoners maar ook door bezoekers van binnen en buiten de stad), de oude en monumentale omgeving evenals de binnenstad als toeristisch visitekaartje.

Een extra aandachtspunt is het plaatsen van GFT-containers op een standaard in het centrum. De ervaring leert dat je GFT-containers op een standaard niet in looproutes moet plaatsen omdat ze dan als afvalbak worden gebruikt. Het centrum bestaat echter voornamelijk uit looproutes.
Daarom is er op en beperkt aantal goed uitgekozen plekken een GFTrolcontainer (*) op een standaard voorzien. We kiezen voor deze methode omdat een GFT-rolcontainer het meest herkenbaar is en op korte afstand van woningen kan worden geplaatst, wat essentieel is voor een optimaal gebruik. In een later stadium kunnen we dit op basis van ervaring verder uitbreiden of kunnen aanvullende maatregelen worden onderzocht.

(*) Onze wijk kent al enige jaren, als overblijfsel van het zgn. schillenboerproject, op de Gedempte Raamgracht enige GFT-rolcontainers die overigens goed gebruikt worden.

Hier kun je een recente update lezen van de voortgang van het invoeren van dit plan in de stad.