De gemeente en Spaarnelanden zijn van plan later dit jaar ook in onze wijk “het afval omgekeerd” te gaan inzamelen. De gemeente kiest primair voor bronscheiding. Hiervoor is een verhoging noodzakelijk van het serviceniveau aan inwoners met een systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat bewoners, volgens de gemeente, veel makkelijker dan nu, nabij huis, grondstoffen kunnen scheiden met behulp van een (eigen) inzamelmiddel. Voor restafval zal het serviceniveau daarentegen afnemen.

Hier lees je een algemene en verouderde folder van dit plan. Een op onze wijk toegespitse folder komt er aan. De afvalinzameling in het centrum is namelijk maatwerk, want schrijft Spaarnelanden:

We willen de bewoners van het centrum (zo goed als mogelijk) eenzelfde service bieden als elders in de stad. Vooraf is geïnventariseerd wat de best werkbare methode is voor oude compacte binnensteden in binnen- en buitenland. Hieruit volgt dat alle ‘aan huis ophaal-pilots’ het meest effectief zijn maar, omdat ze ook zeer arbeidsintensief zijn, zijn ze nergens op grote schaal structureel ingevoerd.
Uiteindelijk blijkt het plaatsen van verzamelcontainers de best haalbare en werkzame methode te zijn.
In de tweede helft van dit jaar vindt de uitrol plaats in het centrum.

Het succes van gescheiden inzameling is vooral afhankelijk van een goed zichtbare afvalcontainer zo dicht mogelijk bij de woning. Omdat het centrum weinig voor GFT-rolcontainer en duocontainer geschikte woningen kent, moeten er verzamelcontainers in de openbare ruimte worden geplaatst.
Extra objecten in de openbare ruimte van het centrum staan op gespannen voet met de soms heel beperkte ruimte (boven- en ondergronds), het intensieve gebruik (niet alleen door bewoners maar ook door bezoekers van binnen en buiten de stad), de oude en monumentale omgeving evenals de binnenstad als toeristisch visitekaartje.

Een extra aandachtspunt is het plaatsen van GFT-containers op een standaard in het centrum. De ervaring leert dat je GFT-containers op een standaard niet in looproutes moet plaatsen omdat ze dan als afvalbak worden gebruikt. Het centrum bestaat echter voornamelijk uit looproutes.
Daarom is er op en beperkt aantal goed uitgekozen plekken een GFTrolcontainer (*) op een standaard voorzien. We kiezen voor deze methode omdat een GFT-rolcontainer het meest herkenbaar is en op korte afstand van woningen kan worden geplaatst, wat essentieel is voor een optimaal gebruik. In een later stadium kunnen we dit op basis van ervaring verder uitbreiden of kunnen aanvullende maatregelen worden onderzocht.

(*) Onze wijk kent al enige jaren, als overblijfsel van het zgn. schillenboerproject, op de Gedempte Raamgracht enige GFT-rolcontainers die overigens goed gebruikt worden.

Hier kun je een recente update lezen van de voortgang van het invoeren van dit plan in de stad.

Afgelopen dinsdagmiddag was het college van B&W op bezoek in de wijk om te spreken met wijkbewoners. Enige wijkbewoners namen de moeite om hun zorgen over het storende gedrag van enkele bezoekers van de coffeeshop met het college te delen.

Vandaag kregen de wijkbewoners (het hierna geanonimiseerde) antwoord van een woordvoerder op hun geuite zorgen.

Geachte heer xcvc,

Tijdens het spreekuur gaf u aan als contactadres te willen optreden van de aanwezige bewoners. Dank daarvoor! We hebben van de volgende bewoners vrijwel vergelijkbare formulieren ontvangen omtrent de overlast van bezoekers van coffeeshop The Lounge, te weten:

[diverse namen van wijkbewoners worden hier vermeld]

*) de heer xcvc had nog een andere concrete vraag over Whatsapp borden. Daar zit ik achteraan en heb daar apart contact over met de heer vxcv.

Zoals wethouder Snoek al aangaf is het een complex van problemen en overlast dat al heel lang speelt en wat allemaal is terug te voeren op het gedrag van de bezoekers van The Lounge. De ernst van de situatie voor omwonenden is het college duidelijk. Wethouder Snoek gaf aan dat wegnemen van een deel van de overlast geen oplossing is. Hij gaf twee voorbeelden: extra vegen van de openbare ruimte om de glazen buisjes weg te nemen heeft geen zin als de oorzaak niet wordt weggenomen. Ander voorbeeld: het omdraaien van de rijrichting in de Vijfhoek verschuift het probleem, maar lost het niet op.

Het gesprek met wethouder Snoek van Openbare Ruimte is vanuit omwonenden wel te begrijpen, maar uiteindelijk is een totaaloplossing van de situatie een verantwoordelijkheid die het gehele college voelt. “

Een bewoner vatte dit antwoord samen met: “eigenlijk doen ze dus niets met onze klachten, het is te moeilijk“. Mogelijk zie jij dit anders?

We schreven eerder over een mogelijk blowverbod in onze wijk. Hierna enkele eerste reacties.

___________

Onzin. Sigaretten ruiken voor niet-rokers ook niet lekker, en ik als niet-drinker stoor me aan de bierlucht op terrassen. Leven en laten leven. Mits men zich normaal gedraagt.

Jazeker, het gebruik van drugs geeft ontzettend veel overlast bovendien is het op z’n zachtst gezegd onwenselijk als jonge kinderen in aanraking komen met de rook van mensen die blowen.

Graag!

Geen blowverbod in de wijk. Het gebruik van softdrugs is niet de oorzaak van het probleem. De bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat is geven de overlast door (fout)parkeren, draaiende motoren, scooters, hardrijden etc.

Ik ben VOOR een blowverbod in de wijk.

Ja goed plan, ook bij begin vlamingstraat vaak overlast door blowende jongeren of junks die gebruiken

De overlast is wordt niet alleen veroorzaakt door blowers. Wat dacht u van overmatig alcoholgebruik of van hondenbezitters die niet alleen drollen maar ook ander afval laten slingeren of autobezitters die asbakken legen op straat. Een blowverbod in de hele wijk lijkt mij dan ook overdreven. Op specifieke plekken waar echt overlast is geconstateerd – vaak op pleinen – lijkt mij een verbod op alle drugs voor de hand liggen. Maar alles draait natuurlijk om de handhaving van dit soort verboden.

Ik ben tegen een verbod. Voor een dialoog voor volledige legalisering en verbetering van de leefbaarheid.

Ik ben absoluut VOOR een dergelijk verbod. Ik woon met twee kleine kinderen in de straat, die zich geïntimideerd voelen door de voor de deur blowende bezoekers van de Lounge en die – net als ik – last hebben van de stank van het blowen, ook als ze blowend door de straat lopen. Ze worden elke dag geconfronteerd met een gebruik waar ik ze juist voor wil behoeden, mede omdat het de hoofdoorzaak is van het toenemend voorkomen van psychoses onder jongeren.

Lijkt me in principe niet nodig, als bewoners veel overlast ervaren lijkt plaatselijk me wel een goede interventie. Maar dan liever een plein of 2 straten dan de hele wijk…

Wat een betutteling, ik ben pertinent tegen een blowverbod

Prima, er spelen veel kinderen in de wijk

Ja graag, óók gebruik van lachgascapsules!!!!!

Ik vind de overlast gering, dus het is niet nodig.

Ik ben voor een blow verbod in de wijk, scheelt hoop ik een hoop overlast in onze wijk

Indien er al een maatregel genomen zou worden, zou dit voor meerdere plekken in de stad moeten gelden, waar overlast is geconstateerd. Is dit al onderzocht? Er zijn volgens mij 17 coffeeshops in Haarlem. Een verbod in een bepaald gebied, straat of wijk, heeft tot gevolg dat het probleem zich verplaatst.Brede aanpak is een voorwaarde. Handhaving is een vereiste, anders komt er niets van terecht. Bekend voorbeeld is de fietsoverlast. Is er al bekend hoe de politieke partijen van Haarlem tegen dit onderwerp aankijken? Mooi onderwerp om met de bestuurders die onze wijk bezoeken te bespreken.

Plein ligt vol met drugsafval, ook zie ik soms kleine kinderen de ampullen oprapen van de straat met alle risico’s van dien, dus VOOR een blowverbod!

Naar mijn idee is een dergelijk verbod niet nodig! Het komt op mij over als een zoveelste pesterij naar Coffeeshop The Lounge….. Er wordt af en toe geblowd rondom de coffeeshop, maar daarvan lijkt de overlast mij minimaal. Die vindt plaats door scooters, tijdelijk (fout) geparkeerde auto’s, het draaien van luide muziek in de auto’s en het gedrag van de bezoekers…..

Niet nodig ! Het blowen zelf geeft geen overlast ! Wel de AUTO’S waarmee ze komen halen bij de coffeeshops !

Ja graag een blowverbod

Ik vind dat je mag blowen maar al die plastic buisjes en het dubbel parkeren moet beboet worden!

Ik ben het er mee eens. Drugsgebruikers horen andere mensen niet met hun verslaving lastig te vallen. Zij zouden thuis of in een coffeeshop in hun behoeften moeten voorzien. Ik vermoed dat met het blowverbod minder agressieve gebruikers op straat gaan rondzwerven en ook dat er minder afval op straat wordt gedumpt.

ja, liefst ook nog een coffeeshopverbod.

mee eens

Ja, er moet een blowverbod komen

Heel graag. De overlast van de bezoekers van coffeeshop The Lounge blijft gewoon voortduren, mede door het blowen.

Lost dit het probleem op? Zolang er niet consequent wordt opgetreden verandert er niks. Het is verboden om tegen het verkeer in te rijden en harder dan 50 (wat ik belachelijk vind moet 30 zijn). Maar dit weerhoudt de coffeeshop bezoeker niet. Er wordt in de avond maar ook overdag keihard door de wijk gereden met snelheden waar je U tegen zegt. En als je wat zegt dan krijg je een grote bek of in een naar geval willen ze je aanvliegen. Hoezo zou een blowverbod dan helpen? Komen ze zeker hier bij ons in de steeg stiekem blowen. nee

Ik ben niet tegen blowen maar maak we wel ernstig zorgen over de toenemende overlast van sommige bezoekers. Zeer gevaarlijk en asociaal rijgedrag met de auto of scooter, agressief gedrag, schreeuwen, toeteren. Het lijkt met de dag erger te worden. Dusdanig dat ik mijn kinderen niet meer alleen durf te laten oversteken om te spelen op Nieuwekerksplein of speeltuin. Meerdere bewoners maken zich zorgen en ondervinden veel overlast.

Ja, goed idee. Had al veel eerder moeten gebeuren. Als er een blowverbod komt en dit gehandhaafd wordt dan zal de sfeer in de straat hopelijk minder schimmig worden en ligt er minder drugsrotzooi in de straat.

Ja graag een blow verbod.

Ik ben voor een blowverbod in onze wijk.

Ja, een blowverbod is niet meer dan normaal

Goed idee. Zelfde voor de lucht/geur uitstoot van coffeeshops via het ventilatie systeem.

Graag zelfs.

________

Geef je ook je mening? Dat kan hier.