Begin dit jaar bracht de gemeente het concept-hotelbeleid in de inspraak. U leest onze inspraakreatie hier. Ook werden er twee initiatieven van een projectontwikkelaar bekend die zouden kunnen leiden tot twee nieuwe hotels in onze wijk. Een van deze plannen is inmiddels verleden tijd, het andere plan is nog actief en zal binnenkort tot een startnotitie aan de gemeenteraad leiden, geeft de gemeente aan.

De gemeente heeft nu het hotelbeleid (na de inspraakperiode) bekend gemaakt. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in 2020 dat beleid (on)gewijzigd vaststellen, want we ontvingen van de gemeente vanmiddag het volgende bericht:

Zoals u mogelijk weet is er een nieuw Hotelbeleid voor Haarlem de besluitvorming in gegaan. In de inspraakperiode heeft de gemeente diverse zienswijzen ontvangen, die we hebben verwerkt in het concept Hotelbeleid. Het aangepaste stuk is gisteren besproken in het college van Burgemeester & Wethouders. Zij zijn akkoord gegaan met het nieuwe Hotelbeleid. Naar verwachting staat op 9 januari 2020 het stuk geagendeerd in de Commissie Ontwikkeling en op 30 januari komt het ter besluitvorming in de Raad. 

Wat zijn de grootste wijzigingen t.o.v. het oude beleid?

Met het nieuwe hotelbeleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. Er wordt een zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’ ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente een pas op de plaats maakt en tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven faciliteert. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden, terwijl de beschikbare ruimte in onze stad schaars is. Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden dan voorheen om te sturen op kwaliteit.

Meer weten over het nieuwe beleid?

U kunt het nieuwe Hotelbeleid, het bijbehorende raadsstuk en de nota van zienswijzen vinden via de volgende link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/10-december/10:00/Vaststellen-Hotelbeleid

Naar verwachting komt op donderdag 9 januari 2020 het Hotelbeleid in de Commissie Ontwikkeling. Voor een indicatie van het tijdstip kunt u een week van tevoren kijken op:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. De commissie vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Belanghebbenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune of de vergadering online volgen.

Wij zullen dit besluitvormingsproces voor je volgen. En, we gaan de nota in relatie tot onze inspraakreactie de komende tijd bestuderen.

Sinds de herfst van het vorig jaar overleggen de drie centrumwijkraden met de gemeente over de overlast van illegale AirBnB-adressen.

In februari stelden we vervolgvragen en medio maart ontvingen we de antwoorden van de gemeente.

Uit de antwoorden concludeerden we dat er nog weinig progressie is gemaakt ten aanzien van de ingediende klachten en meldingen. Tevens erkent de gemeente dat zij alleen handhaaft naar aanleiding van een klacht. Die twee zaken baren ons zorgen.

Een overheid die regels stelt en die niet zelf handhaaft, is voor de centrumwijkraden verantwoordelijk voor een toenemende illegaliteit op dit gebied en de daarmee samenhangende gevolgen.

Wijkbewoners die meldingen doen van illegaliteit verwachten van hun gemeentebestuur kordaat optreden en terugmelding van wat er met hun klacht is gebeurd. Zo niet, dan zullen die wijkbewoners niet meer melden. Terzijde: we zien dat effect al ontstaan bij de overlast m.b.t. ‘the Lounge’.

Kortom, de antwoorden hebben de drie wijkraden doen besluiten brief over AirBnB te schrijven aan de gemeenteraad. De Haarlemse hoteliers besloten om die brief mede te ondertekenen. Het is immers de gemeenteraad die gaat over het beschikbaar stellen van extra middelen en het stellen van prioriteiten als er schaarste bij de formatie van de handhavers is.

Eerder beschreven we aan welke spelregels particuliere vakantieverhuur in Haarlem dient te voldoen en op welke wijze u bij de gemeente een melding kunt doen over een illegaal AirBnB-adres.

Tot slot en voor alle duidelijkheid: de centrumwijkraden hebben niets tegen particuliere vakantieverhuur, zoals AirBnB bedoeld is.