Van de gemeente ontvingen we het volgende persbericht:

Op dinsdag 9 juli houdt het college van Burgemeester en Wethouders een inloopspreekuur. Het spreekuur vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur in de centrale vestiging van de bibliotheek, Gasthuisstraat 32, 2011XP in Haarlem. De bestuurders willen graag in gesprek met de inwoners van Haarlem en bezoeken de stadsdelen om hen te ontmoeten. Tijdens elk spreekuur kunnen wijkbewoners langskomen, maar bewoners uit andere delen van de stad zijn ook van harte welkom.

 De bestuurders staan open voor opmerkingen, goede ideeën, of vragen over onderwerpen waar bewoners mee te maken hebben. Geïnteresseerden zijn zonder aanmelding welkom en kunnen hun onderwerp bespreken met de bestuurder die er over gaat.”

Je kunt dus als bewoner vanmiddag van alles met ons volledige stadsbestuur of met een wethouder, of met de burgemeester bespreken. We hebben op deze site en hier (een stuk of tien bladzijden) in het bijzonder nog een paar volstrekt vrijblijvende suggesties voor je.

We kunnen mogelijk binnenkort een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het AirBnB (en soortgenoten)-dossier. Het college stelt de raad namelijk voor de huisvestingsverordening aan te passen om zodoende enkele beleidswijzigingen (bijvoorbeeld het inperken van de maximale verhuurtermijn en het inperken van het aantal gasten) te kunnen aanbrengen op het gebied van AirBnB. De centrumwijkraden zijn de afgelopen periode intensief bij dit wijzigingsproces betrokken geweest.

Het collegevoorstel komt eerst aan de orde in de raadscommissie Ontwikkeling van 24 mei (vanaf circa 22:10 uur) in het Stadhuis.

Een drietal wijzigingen lichten we toe:

A In de huidige huisvestingsverordening zijn geen regels voor onttrekking opgenomen. Optreden tegen ongewenst gebruik van een woning voor vakantieverhuur vindt plaats op grond van de woonbestemming in het bestemmingsplan. Handhavend optreden tegen gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan vindt plaats via het opleggen van last onder dwangsom of bestuursdwang (herstelsanctie). De huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid om een situatie tegen te gaan die in strijd is met de verordening via het opleggen van een bestuurlijke boete (bestraffende sanctie). Door regels op te nemen over woningonttrekking in de huisvestingsverordening is het eenvoudiger om handhavend op te treden, en om de grens waarbinnen tijdelijke vakantieverhuur wel is toegestaan, vast te stellen.

B Een maximale periode van 30 dagen per jaar voor particuliere vakantieverhuur sluit aan bij de beleidsontwikkelingen in de regio. Een grens van 30 dagen wordt als redelijk beschouwd en sluit beleidsmatig aan bij de ontwikkelingen in de regio. Een huiseigenaar kan zo nog steeds zijn woning verhuren tijdens vakantieperiodes, maar excessen door commerciële verhuurders kunnen zo wel worden tegengegaan. Daarbij wordt ook ongewenste concurrentie met Haarlemse hotels voorkomen, die de groeiende vraag naar verblijfsaccommodaties nog goed aankunnen.

De regiogemeenten streven ernaar om gezamenlijk op te trekken in het stellen van een grens van bij voorkeur 30 dagen aan woningonttrekking door vakantieverhuur. De gemeente Zaanstad en Amstelveen hebben deze grens onlangs ingevoerd. In Amsterdam gaat op 1 januari 2019  de grens van 30 dagen in.

C Een maximaal aantal personen per nacht kan overlast door particuliere vakantie verhuur voor omwonenden beperken. Naast het maximum aantal dagen, kan er ook een maximum worden gesteld aan het aantal personen dat per nacht de woning huurt. Een maximum aantal van vier personen is bij een aantal regiogemeenten gangbaar. Om gezinnen niet uit te sluiten stelt het college voor om daarnaast twee personen extra, onder de 16 jaar toe te staan. Het totaal aantal toegestane personen komt daarmee op zes, waarvan twee onder de 16 jaar.

U kunt hier alle documenten lezen die bij het agendapunt behoren.

Drie wijkraden in het centrum vragen al enige tijd bij de gemeente aandacht voor de door bewoners ervaren overlast van AirBnB-panden of soortgelijke verhuur.

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente, na onze aansporingen, een versnelling aangebracht in het handhavingsproces, er zijn externe onderzoeken gehouden en in november jl. heeft de raad een motie aanvaard die er op neer komt dat de gemeente tot nadere afspraken met providers zoals AirBnB moet zien te komen. Ondernemingen die de deeleconomie zo gedreven voorstaan zullen er toch geen bezwaar tegen hebben de door de overheid gevraagde informatie -anoniem- te delen?

Tevens is de gemeente doende een voorlichtingsfilmpje te ontwikkelen dat (potentiële) verhuurders beter informeert over de spelregels m.b.t. particuliere vakantieverhuur in Haarlem.

Tot slot is het sinds vandaag mogelijk de overlast van deze soort verhuur (‘particuliere verhuur’) anoniem bij de gemeente te kunnen melden.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met die wijze van melden.