Recent meldden we u dat de verantwoordelijk wethouder over de stand van zaken ‘particuliere vakantieverhuur‘ (lees hier AirBnB en soortgenoten) een brief had geschreven aan twee raadscommissies.

De drie centrumwijkraden Binnenstad, Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad hebben de wethouder een reactie naar aanleiding van haar brief gestuurd.

Wij stellen daarin tevreden te zijn over de actuele versnelling op dit dossier en over de door de wethouder en haar staf ingeslagen goede richting.

Echter, we uiten ook nog enige zorgen. Die zijn nog niet weggenomen. Tevens stellen we enkele vragen aan de wethouder. Tot slot geven we aan, desgewenst, te blijven meedenken met de gemeente op dit dossier.

Onze brief kunt u hier lezen.

 

 

We schreven dit jaar al vaker of AirBnB (en soortgenoten). Sinds oktober van het vorig jaar overleggen we met de andere centrumwijkraden en de Koninklijke Horecavereniging met de gemeente. In april jl. vonden we dat er te weinig voortgang bij de aanpak van de gemeente en schreven we een brandbrief aan de gemeenteraad. Daarmee kreeg de voortgang bij de gemeente een nieuwe impuls constateren we nu als we twee brieven lezen die we recent van de gemeente hebben ontvangen.

We zien nu dat er veel zaken rond dit onderwerp goed zijn aangepakt door de gemeente, we zien ook dat ons vermoeden (van oktober 2016) klopt dat er in onze wijk en stad sprake is van illegale verhuur (volgens de gemeentelijke spelregels), maar we constateren tevens dat, nu er bijna een jaar is verstreken na ons eerste overleg, nog geen enkele gemeentelijke sanctie is opgelegd aan degenen die illegaal verhuren.

Kortom, we zijn nu tevreden over de aanpak, we zien dat de richting die de gemeente in wil slaan goed is, maar we vragen nog meer voortvarendheid ten aanzien van de handhaving en de daadwerkelijke aanpak van de illegale verhuurders. Daarom zullen we het (goede) overleg met de gemeente blijven voortzetten maar zeker ook de gemeente blijven aansporen om op dit dossier meer vaart te maken.

U kunt beide brieven lezen: hier de brief aan de wijkraden en hier de brief over AirBnB aan de beide commissies. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de voortgang.

De ‘Wet aanpak woonoverlast’ – ook wel de ‘Asowet’ genoemd – treedt op 1 juli van dit jaar in werking. Doel van deze wet is het woongenot en gevoel van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast te vergroten. Op grond van de Wet aanpak woonoverlast krijgt de burgemeester de bevoegdheid een specifieke gedragsaanwijzing te geven aan overlastgevers.

Sommigen kijken met plezier naar tv-programma’s over burenruzies. De ernst van woonoverlast mag niet onderschat worden. Herhaaldelijke woonoverlast kan voor ernstige problemen zorgen. Doorgaans zal de overlast beperkt blijven tot bijvoorbeeld geluidsoverlast. Bijna iedereen zal daar bekend mee zijn. In extreme gevallen gaat het echter om intimidatie, bedreiging en zelfs mishandeling.

Op grond van een nieuw artikel in de Gemeentewet kan onze gemeenteraad bepalen dat de burgemeester de specifieke gedragsaanwijzing mag geven bij ernstige herhaaldelijke woonoverlast. De bevoegdheid kan derhalve nooit ingezet worden bij zeer ernstige maar incidentele overlast. In de binnenkort door de raad vast te stellen nieuwe APV is opgenomen hoe en wanneer de burgemeester een bepaald middel tegen de overlast mag inzetten. Na een waarschuwing en mediation kan door de burgemeester worden overgegaan tot oplegging van ‘een last onder dwangsom’ of een ‘last onder bestuursdwang’ afhankelijk van wat het meest passend is in de gegeven situatie. In het besluit waarin die ‘last’ is beschreven, zullen specifieke aanwijzingen gegeven worden waardoor bekend is welke handelingen de overlastgever moet verrichten dan wel dient na te laten. Volgt de overlastgever deze aanwijzingen niet op, dan verbeurt hij de dwangsom of kan de burgemeester overgaan tot toepassen van bestuursdwang. 

Eigenaar woning verantwoordelijk

De woningeigenaar is verantwoordelijk voor de vanuit zijn woning voortkomende overlast. Zo kunnen problemen van verhuur via bijvoorbeeld AirBnB gestopt worden. De overlastplegers zijn vaak al gevlogen maar tegen de verhuurder kan handhavend opgetreden worden. De verhuurder plukt immers de vruchten en is naar maatschappelijke opvatting verantwoordelijk voor dergelijke overlast. Maar doorgaans zal de verhuurder weinig adequaat optreden tegen zijn klanten.

Aan die praktijk kan met de nieuwe wet een einde komen.