Eerder schreven we over de plotselinge plaatsing van een 5 meter hoge ‘peperbus’ (feitelijk een transformatorhuis van Liander) op het Wilsonsplein. Bewoners voegen zich af waarom zij niet waren geïnformeerd over de komst van dit grijze gevaarte. Navraag bij Liander (de veroorzaker) leerde bewoners dat Liander de omwonenden per brief had geïnformeerd in februari 2018. De bewuste brief kon echter desgevraagd niet worden overlegd. En op vervolgvragen bleef Liander gewoon stil. De gemeente werd te hulp geroepen met de vraag of zij wellicht wel bij Liander de bewuste brief boven water kon krijgen. Na meerdere pogingen is het ook de gemeente niet gelukt de informatiebrief (van februari 2018) van Liander te ontvangen.

Naar nu blijkt is er door de gemeente een omgevingsvergunning verstrekt strijdig met het destijds geldende bestemmingsplan in een wijk met een beschermd stadsgezicht.

De gemeente heeft nu de bewoners excuses aangeboden voor deze gang van zaken en erkent dat Liander en de gemeente geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdig informeren van de omwonenden: “We zijn nagegaan hoe het proces van de plaatsing is verlopen. Netbeheerder Liander heeft voor de plaatsing van de transformator een vergunning aangevraagd. De gemeente verleende de vergunning op 18 april 2018 aan Liander en heeft deze gepubliceerd op 24 april 2018 via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.pdf. Dit is voldoende voor een juridisch geldige vergunningverlening.

In deze zaak hebben Liander en de gemeente van te voren afgesproken ook een bewonersbrief te sturen. Dit is helaas niet gebeurd.  

Liander en de gemeente dachten van elkaar dat ze de bewonersbrief zouden versturen. De bewonersbrief had de aanwonenden moeten informeren over de werkzaamheden, de duur en de aard daarvan. Er zijn nu afspraken met Liander vastgelegd om dit te voorkomen.

De gemeente biedt de bewoners haar excuses aan voor het ontbreken van de bewonersbrief. Het is helaas niet meer terug te draaien.” Aldus de gemeente.

Vandaag ontvingen we bericht van de projectontwikkelaar van Raaks fase III met een korte update.

“Beste omwonenden, belanghebbenden en ondernemers van het Raaksgebied,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de bouwlocatie van het project Raaks III.

In de afgelopen weken zijn in opdracht van de gemeente Haarlem de fietsenstalling en de bestratingen op het terrein verwijderd en is de verkeersregeling rondom het kruispunt voor de parkeergarage Raaks aangepast.

Met de plaatsing van bouwhekken om het terrein zijn enkele straten afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers.

Bij de woning aan de Wilhelminastraat 1 vinden momenteel ook werkzaamheden plaats en is er een steiger geplaatst op de openbare stoep op de hoek Wilhelminastraat en De Vestestraat. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen blijven waarborgen diende hierdoor de geplande omleidingsroute via De Vestestraat te worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat het fietspad langs de Wilhelminastraat in stand blijft en daarmee de geplande omleidingsroute voor de fietsers via De Vestestraat komt te vervallen.

Onlangs hebben wij van bewoners uit gebouw Dumont het bericht ontvangen dat zij hinder ondervinden van fietsen die zijn blijven staan op de hoek Oude Zijlvest en Vestestraat en van fietsen en motoren die tegen de bouwhekken worden geplaats waardoor de straat wordt vernauwd.

Om dit probleem te verhelpen worden de bouwhekken langs De Vestestraat verplaats naar de gevel van gebouw Dumont. Daarmee komt de doorgaande route te vervallen en wordt het voor fietsers niet meer mogelijk om fietsen tegen de gevel van gebouw Dumont en de bouwhekken te parkeren. Ook wordt hinderlijk fiets- en motorverkeer door deze straat voorkomen.

De bewonersuitgang van gebouw Lakenhof in De Vestestraat nabij de Gedempte Voldersgracht blijft uiteraard bereikbaar.

Spaarnelanden heeft inmiddels de weesfietsen die waren achtergebleven op het bouwterrein verwijderd. Tevens worden de bouwhekken voorzien van borden ‘verboden fietsen te plaatsen’.

Vanaf de week van 15 april zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot juli 2019.

De aannemers van de nutsbedrijven rijden hoofdzakelijk met klein bouwverkeer en betreden het bouwterrein via de toegang aan de Oude Zijlvest.

Zwaar bouwverkeer zal zodra de bouw van de woningen echt van start gaat, naar verwachting na de zomer, gaan rijden via de Wilhelminastraat.

Meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder van het centrum, gemeente Haarlem, via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023 of met HBB Groep via info@hbbgroep.nl. ”

 

Op 28 februari jl. waren enkele belanghebbende wijkraden, Verenigingen van Eigenaren uit het Raaksgebied en enige gemeente-ambtenaren te gast bij aannemer (HBB) voor informatie over de plannen voor Raaks fase III. Besproken werd -kortweg- het volgende:

Voorbereidingen; kabels en leidingen

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. Er moet door de nutsbedrijven een ingewikkelde ondergrondse puzzel opgelost worden met kabels en leidingen. Gas, water, elektriciteit, internet, telefoon (de Raaks is nog altijd een belangrijk knooppunt i.v.m. met het voormalige PTT-kantoor) en riolering moeten worden verlegd. O.a. moet rekening gehouden worden met vervuilde grond en kabels die boven elkaar liggen. De bedrijven moeten intensief samenwerken en we willen natuurlijk niet graag storingen meemaken.

Fietsenstallingen

De huidige fietsenstalling (met 350 plaatsen) aan het Boereplein verdwijnt in de tweede week van maart. De gemeente maakt momenteel met belijning alternatieve vakken voor die 350 verdwenen fietsenstallingen. Hoewel de ruimte zeer beperkt is en er al veel fietsen (eigenlijk illegaal) staan. Als wij de huidige stand van zaken goed zien, ontstaat er een tekort aan fietsenstallingen op en rondom de Raaks. Wij berichtten hierover al eerder. De gemeente zal een vinger aan de pols houden ter voorkoming van problemen. En de gemeente hoopt dat fietsers hun fiets netjes parkeren. Het belangrijkste voor een alternatieve stalling is dat een fietser niet te ver moet lopen van en naar de fiets. Door bewoners is gesuggereerd pontons in de Leidsevaart te leggen voor het stallen van fietsen.

De handhavers zullen hier weinig kunnen uitrichten, menen wij. De geschilderde gele lijnen hebben niet de juridische werking van een verkeersbord of een verkeersbesluit.

Bereikbaarheid tijdens de nieuwbouw

De start van de bouw vindt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar plaats. Een rijstrook in de Wilhelminastraat wordt tijdelijk opgeheven en het fietspad wordt enigszins omgelegd en overdekt. De vrijkomende strook is voor groter bouwverkeer. Kleiner bouwverkeer moet naar de parkeergarage. Over middelgroot bouwverkeer wordt nog nagedacht; o.a. worden er afspraken gemaakt met onderaannemers en leveranciers. Bouwverkeer kan, naar de inzichten van de gemeente, ook tijdelijk worden opgesteld op de Raaks. De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen naar en vanaf het centrum moet in alle gevallen open blijven. Het bouwproject is aanzienlijk kleiner dan de eerdere Raaks fasen maar de beperkte ruimte is een uitdagende puzzel. Het leggen van pontons in de Leidsevaart wordt niet overwogen.

Werkzaamheden

Na ontruiming van het bouwterrein worden er eerst damwanden de grond ingedrukt en schroefpalen geschroefd. De grondwaterstand wordt niet beïnvloed en er zijn geen noemenswaardige trillingen te verwachten. Na onder meer deze voorbereidingen kan de echte bouw beginnen. Het gaat om 3 herenhuizen, 31 appartementen en een openbare fietsenstalling voor 1000 fietsen (aanzienlijk meer dan de huidige 350 op het Boereplein). De verkoop van de woningen is inmiddels in volle gang. Zie ook de linkjes: www.raaks3.nl ,   www.facebook.com/Raaks3

Oude Zijlvest

Bijzondere aandacht was er voor het autoverkeer in de Oude Zijlvest. Nu wordt handhaving haast “dagelijks” gebeld omdat de bewoners van het “Dumont-complex”, de voormalige HBS-B, hun inpandige garage niet in-of uit kunnen komen. Dit vanwege foutparkeerders in de Oude Zijlvest.

Tijdens de bouw van Raaks fase III wordt verwacht dat dit probleem erger wordt. De overlast van busjes van (onder)aannemers bij de verbouwing van Hudson Bay staat daarbij nog scherp in de herinnering. Maar de gemeente gaat, nog dit jaar, onze verkeersvisie onderzoeken m.b.v. een extern bureau. Wij menen dat het goed is de problematiek van de Oude Zijlvest hierin expliciet mee te nemen. Na het gereedkomen van de bouw wordt deze straat opnieuw ingericht en herstraat.