,

APV wordt aangepast; relatie met ‘the Lounge’

Eind 2016 heeft uw wijkraad ingesproken ten behoeve een aangepaste (“minder regels, minder handhaving”) Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels heeft het college van B&W recent een voorstel aan de raad uitgebracht met betrekking tot die aangepaste APV.

Donderdag 18 mei spreekt de Raadscommissie Bestuur vanaf 17 uur (in het Stadhuis) over het concept-voorstel. Later zal het voorstel in de Raad worden besproken en mogelijk worden vastgesteld.

Onze inspraakreactie handelde over de openingstijden van de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat. Onze inspraakreactie en de beoordeling van het college leest u hierna (citaat uit het raadsvoorstel).

___________

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Hierdoor is er sprake van overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

De overlast rond coffeeshops, ook in het centrum, is beperkt. Het college acht het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan voldoende. Daar waar sprake is van concrete overlast kan effectief worden opgetreden, onder andere door middel van het horecasanctiebeleid. In 2014 is ook in commissie bestuur over het terugbrengen van de openingstijden voor coffeeshops gesproken, naar aanleiding van de overlast bij The Lounge. Dit heeft toen niet tot aanpassing in de openingstijden geleid.

_______________

U leest hier dat het college de overlast m.b.t. the Lounge als ‘beperkt’ ervaart en dat er, evenals onze poging in 2014, géén wijziging gaat plaatsvinden van de huidige openingstijden. Er zijn volgens B&W voldoende middelen om overlast tegen te gaan.

De agenda en alle bijbehorende stukken van de Raadscommissie Bestuur van 18 mei a.s. kunt u hier lezen.

 

,

Vragenuurtje Coffeeshop The Lounge 22 november 14.00-15.00

Afgelopen week vond het kwartaaloverleg tussen Coffeeshop The Lounge en omwonenden plaats.

De algemene indruk heerst dat het rustig is en dat de Lounge snel ingrijpt op het moment dat er overlast wordt ervaren. The Lounge heeft aangegeven extra aandacht voor overlast tijdens de nachtelijke uren te houden en nodigt mensen uit om binnen te komen lopen op het moment dat er iets is of om hier later over te bellen of mailen.

Bewoners van de Vijfhoek zijn van harte uitgenodigd om op 22 november om 14.00 uur naar het open vragenuurtje met hapjes en drankjes van The Lounge te komen (van 14.00 tot 15.00 uur).

,

Wijkraad spreekt in bij Gemeente Haarlem omtrent sluitingstijden Coffeeshops

De Wijkraad heeft meerdere malen klachten ontvangen omtrent overlast die veroorzaakt zou worden door gasten van de coffeeshop the Lounge. Ondanks het regelmatig overleg en inzet van de uitbater van de Lounge lijkt de overlast niet teruggedrongen te zijn. Opmerkelijk is ook dat de Wijkraadsleden regelmatig worden aangesproken door wijkbewoners die melding willen maken van overlast, maar dat deze meldingen niet of nauwelijks de Gemeente Haarlem of de Politie bereiken. Ook de uitbater van de coffeeshop vindt dit vervelend en heeft het telefoonnummer van de bedrijfsleider beschikbaar gesteld om te kunnen bellen bij het ondervinden van overlast van gasten van de coffeeshop. Het nummer staat vermeld op de achterzijde van het binnenblad of onder het tabblad “de Wijk “van deze website.

Afgelopen donderdag 18 september had de Gemeente Haarlem de discussie omtrent de sluitingstijden van de coffeeshops door heel Haarlem. De voorzitter van onze Wijkraad vond dit een uitgelezen moment om inspraak te krijgen en de klachten vanuit de wijk nogmaals kenbaar te maken aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Middels deze tekst, die aan alle raadsleden en het college van B&W is verstrekt, wil de Wijkraad de discussie omtrent de openingstijden openbreken.

Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat.  De Burgemeester  heeft het collegevoorstel in zijn geheel teruggetrokken en de ontheffingen blijven na 1 januari 2015 nog steeds van kracht.Het voorstel was sluitingstijden in het weekend terug te brengen  tot 01.00 uur ’s nachts en door de week 00.30 uur ten opzichte van het huidige beleid waarbij met ontheffing de openingstijd in het weekend kan worden opgetrokken tot 4.00 uur.