Op dinsdag 27 maart is er weer een kwartaaloverleg (16-17 uur) over (bezoekers van) the Lounge in het gebouw van de wijkraad. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens het gesprek in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers.

U bent van harte welkom om aan te schuiven. Omdat we in het wijkgebouw niet veel ruimte hebben, vragen we u vriendelijk u even vooraf aan te melden met behulp van onderstaand strookje.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?

Volgende week donderdag 8 maart is er om 17 uur een vergadering van de raadscommissie Bestuur in het Stadhuis (ingang Koningstraat) waar onder meer een meldingenoverzicht op de agenda staat dat de burgemeester heeft aangeleverd. In de zomer van 2017 heeft de burgemeester toegezegd dat hij de aantallen meldingen inzake overlast m.b.t. sommige bezoekers van de de coffeeshop in de Doelstraat regelmatig met de raadscommissie zal delen. Dit eerste overzicht betreft het tweede half jaar van 2017.

Het agendapunt komt echter alleen inhoudelijk aan de orde als een raadslid of een inspreker daarom vraagt. Zo niet, dan wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen en verder niet besproken. In het geval u wenst in te spreken om uw mening te geven over het overzicht of mist u zaken in het overzicht, dan kan de wijkraad u behulpzaam zijn bij het aanmelden van inspreken en hoe dat inspreken precies in zijn werk gaat. Neem in dat geval aub even contact met ons op.

Het overzicht toont in de tweede helft van 2017 in totaal 15 geregistreerde meldingen terwijl op bladzijde twee staat vermeld dat 8 wijkbewoners 21 meldingen via de mail bij de politie hebben gedaan van 207 tijdstippen van te hard rijden.  Ook zijn er in diezelfde periode door bewoners 55 kentekens (o.a. tegen het verkeer in rijden) doorgegeven. Hier heeft de politie onderzoek naar gedaan. Op welke wijze al (207? plus 55?) deze incidenten nu in het totaal van 15 meldingen over het gehele halfjaar zijn verwerkt, is ons niet duidelijk.

De brief van de burgemeester beschrijft ook dat de manieren om uw overlast te melden naar zijn idee voldoende toegankelijk zijn. Bent u het, na opgedane ervaringen, met hem eens?

Tot slot wijzen we nog op ons eerdere bericht dat beschrijft dat er mogelijk sprake is van twee ‘werelden’. De wereld van de gezagsdragers die overlast vaststellen enkel op basis van geregistreerde meldingen in hun  datasystemen en anderzijds de wereld van de bewoners die frequent overlast ervaren en die dergelijke overlast om allerlei redenen niet meer willen of durven te melden. Die twee werelden kwamen samen bijeen in de Nieuwe Kerk in juli van 2017 en in januari van dit jaar. U heeft door uw massale aanwezigheid tijdens die bijeenkomsten en door uw ervaringen te delen met de gezagsdragers en de volksvertegenwoordigers voldoende duidelijk gemaakt dat er meer aan de hand is dan overlast alleen vast te stellen via het turven van geregistreerde meldingen.

Ervaart u overlast? Meld het elke keer als u dat kunt en wilt. Voor statistische doeleinden vragen wij u vriendelijk ook uw wijkraad te informeren over de ervaren overlast.

Gisteren, 15 februari, heeft de raad besloten een nieuwe  APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vast te stellen. Praktisch gezien houdt het betreffende artikel uit deze nieuwe APV in dat de burgemeester in geval van aantoonbare overlast bij één coffeeshop, maatregelen kan treffen m.b.t. de sluitingstijden van die ene coffeeshop. Voorheen lag deze bevoegdheid bij de gemeenteraad.

Uw wijkraad heeft destijds, op verzoek van wijkbewoners, bij de start van het aanpassingsproces ingesproken.