Woensdagavond 12 juli was er een gespreksavond in de Nieuwe Kerk met wijkbewoners, de burgemeester, raadsleden, de eigenaren van the Lounge en diverse professionals over de ervaren overlast veroorzaakt door sommige bezoekers van the Lounge. Hierna kunt u een impressie van deze avond lezen.

Impressie van de gespreksavond

Aanwezig: Burgemeester Jos Wienen, raadsleden Gideon van Driel (CDA), Eva de Raadt (CDA), Maarten Rijssenbeek (D66),  Diana van Loenen (PvdA), Burhan Gün (Groen Links), Jan Baaijens (Actiepartij), Frank Visser (ChristenUnie). Wijkagent Michiel Wijn, Linda Vos en Marije Bekker (afdeling Veiligheid en Handhaving), Orhan Akdeniz en Seviray Aysa (The Lounge), kleine 100 wijkbewoners, enkele leden van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.

De voorzitter van de wijkraad leidt kort in:

Eind 2016 sprak de wijkraad, op verzoek van ambtenaren, wederom in m.b.t. de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de openingstijden van de coffeeshop te beperken. Het B&W-advies aan de raad in mei jl. over onze inspraakreactie luidde dat er sprake is van ‘beperkte overlast in het centrum’ en dat er dus geen aanleiding is iets te doen aan de openingstijden van de coffeeshop.

Die beoordeling leidde er bij een groep wijkbewoners toe dat men de wijkraad verzocht een bijeenkomst te organiseren om de twee werelden bijeen te brengen: de wereld van de gezagsdragers die er vanuit gaat dat er bij overlast ook geregistreerde meldingen zijn en de wereld van de bewoners die niet meer melden maar veel overlast van sommige bezoekers ervaren.

De eigenaren van The Lounge spannen zich op vele manieren in om als goede buur in de wijk te werken. Ze houden zich aan de regels van de vergunning en hun keurmerk, hebben een gastheer die klanten aanspreekt op hun gedrag, zorgen voor afvalbakken in en rond het bedrijf en weigeren zo nodig klanten die voor problemen zorgen. Als omwonenden overlast ondervinden, kunnen ze bellen met The Lounge, die probeert een oplossing te vinden.

Welke suggesties kwamen aan de orde tijdens het twee-uur-durende-gesprek         

Verplaatsen (lange termijn)

Het merendeel van de bezoekers gedraagt zich ‘normaal’, maar helaas zorgt het gedrag van een klein deel voor grote overlast bij bewoners in met name de Doelstraat, Korte Lakenstraat, Lange Annastraat en op/rond het Nieuwe Kerksplein. Ze veroorzaken geluidsoverlast, parkeren dubbel, rijden tegen de rijrichting in, gooien rommel op straat en intimideren soms bewoners. Een aantal bewoners slaapt slecht door het lawaai (dat in de vrijdag en zaterdagnacht tot 4 uur ’s nachts voortduurt). Ze ervaren geen veiligheid meer in hun straat/buurt.

Conclusie van een groot deel van de aanwezige bewoners is dat The Lounge midden in een autoluwe woonwijk, in een smal straatje waar ook kleine kinderen wonen, op een verkeerde plek ligt. Ook de eigenaren van The Lounge zijn vanwege de problemen bij omwonenden tot de conclusie gekomen dat verhuizen naar een andere locatie de voorkeur heeft. Ze vragen de gemeente om te helpen bij het vinden van een nieuwe plek.

Tussentijds (korte termijn)

Verhuizen vergt tijd en daarom is ook op korte termijn actie nodig. Er worden door de bewoners verschillende suggesties gedaan:

 • Niet alle gedane meldingen blijken bij handhaving of politie terecht te komen. De website van de gemeente werkt op dit punt niet naar behoren. Bovendien zijn sommige bewoners te bang om te melden. Ook is er ’s nachts een probleem om je melding (in je pyjama) snel kwijt te raken. Daardoor ontstaat mede bij gemeente, politie en handhaving het beeld dat er weinig aan de hand is en is er slechts beperkte handhaving. Dus meld alstublieft! De burgemeester zal het meldsysteem en de gemeentelijke website laten onderzoeken zodat ook op de site helder is waar je terecht kunt.

De burgemeester licht toe dat bij verkeersoverlast de gemeente niet kan verbaliseren of handhaven. Daar is, i.v.m. wetgeving, de politie voor verantwoordelijk.

Wat te doen bij overlast?

 • Bel bij overlast The Lounge (023 – 576 58 95). De gastheer/c.q. eigenaar onderneemt direct actie;
 • Meld via de servicelijn politie 0900-8844, of mail onze wijkagent wijn@politie.nl. Bij levensbedreigende zaken altijd: 112;
 • U heeft snel contact via de politie-app op uw telefoon: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/appen-met-de-politie/
 • Bel Handhaving (023 – 511 49 50): Bereikbaar maandag – woensdag 8.30 tot 22.00 uur, donderdag – zaterdag 8.30 tot 24.00 uur, zondag 8.30 tot 17.00 uur;
 • Zie voor het digitaal melden via de website van de gemeente: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/overlast-en-meldingen/
 • Geef (voor de statistiek) de melding ook door aan uw wijkraad: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl;
 • Gebruik ook de ‘Buiten Beter’ app op uw telefoon: http://www.buitenbeter.nl;
 • Zorg voor meer zichtbaarheid en een betere bereikbaarheid van onze wijkagent. Meer controle door extra handhaving in de wijk;
 • Maak anoniem melden mogelijk;
 • Beschouw The Lounge niet als café, maar als detailhandel. Mensen komen binnen, kopen iets en gaan (meestal snel daarna) weer weg. Vraagt dan ook andere openingstijden (bijvoorbeeld tot 22 uur en niet tot 02.00 of 04.00 uur); sluit dus t.a.v. de openingstijden ook aan bij de winkeltijdenwet;
 • Zet cliënten die in een coffeeshop zijn geweigerd op een zwarte lijst voor alle coffeeshops in de hele stad;
 • Voer rond het Nieuwe Kerksplein 15 km/u als maximum snelheid in en handhaaf;
 • Besluit in en rondom de Doelstraat tot diverse verkeersmaatregelen; paaltjes bijv.;
 • Plaats camera’s in en nabij de Doelstraat;
 • Doe iets aan de houding van jongeren, breng ze respect bij;
 • Plaats ook in de omgeving van The Lounge (looproutes) prullenbakken;
 • Ga bij ervaren overlast in gesprek met eigenaren van The Lounge. Houd het contact over en weer goed, groet elkaar, dan bereik je meer dan als je elkaar negeert of uitscheldt.

Alle raadsleden en de burgemeester geven desgevraagd hun visie op het besprokene van hedenavond en zij zullen de kwestie na het zomerreces bespreken en van een vervolg voorzien.

Later dit jaar zal de wijkraad een vervolgbijeenkomst organiseren voor dezelfde doelgroepen om over de voortgang van de maatregelen te spreken.

_______________________________________________

Achtergrond-info

Kwartaalgesprek

Om de drie maanden bespreekt de wijkraad eventuele overlast m.b.t. de bezoekers van de coffeeshop met de eigenaar van de coffeeshop, wijkbewoners, de wijkagent en medewerkers van handhaving, de data staan op de kalender op de homepage van de wijkraad-website: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/

De eerstvolgende bijeenkomt vindt plaats op 10 oktober om 16 uur in het gebouw van de wijkraad. U bent van harte welkom.

Gemeentelijk beleid m.b.t. coffeeshops in Haarlem

Eerder, in 2014, probeerde de voormalige burgemeester tevergeefs de openingstijden van de coffeeshop te beperken. Meer weten? Volg het linkje.

Zie agendapunt 8, met onder meer het Haarlemse beleid t.a.v. coffeeshops:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2014/16-januari/17:00:00/-2014066311nbspAanpassing-openingstijden-coffeeshop-The-Lounge

En zie hier met name agendapunt 6:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2014/18-september/17:00

Vanmiddag heeft de Raadscommissie Bestuur besloten de behandeling van het agendapunt ‘nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening’ (APV) uit te stellen. Uw wijkraad was aanwezig om in te spreken.

We waren geïnformeerd dat dit zou kunnen gebeuren en het gebeurde dus. Er is bij de commissieleden behoefte eerst een technische discussie met de portefeuillehouder, de burgemeester, in te lassen en daarna komt het agendapunt terug op de agenda van de commissie Bestuur. Wij zullen er ook dan weer bij aanwezig zijn. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte!

Eind 2016 heeft uw wijkraad ingesproken ten behoeve een aangepaste (“minder regels, minder handhaving”) Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels heeft het college van B&W recent een voorstel aan de raad uitgebracht met betrekking tot die aangepaste APV.

Donderdag 18 mei spreekt de Raadscommissie Bestuur vanaf 17 uur (in het Stadhuis) over het concept-voorstel. Later zal het voorstel in de Raad worden besproken en mogelijk worden vastgesteld.

Onze inspraakreactie handelde over de openingstijden van de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat. Onze inspraakreactie en de beoordeling van het college leest u hierna (citaat uit het raadsvoorstel).

___________

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Hierdoor is er sprake van overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

De overlast rond coffeeshops, ook in het centrum, is beperkt. Het college acht het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan voldoende. Daar waar sprake is van concrete overlast kan effectief worden opgetreden, onder andere door middel van het horecasanctiebeleid. In 2014 is ook in commissie bestuur over het terugbrengen van de openingstijden voor coffeeshops gesproken, naar aanleiding van de overlast bij The Lounge. Dit heeft toen niet tot aanpassing in de openingstijden geleid.

_______________

U leest hier dat het college de overlast m.b.t. the Lounge als ‘beperkt’ ervaart en dat er, evenals onze poging in 2014, géén wijziging gaat plaatsvinden van de huidige openingstijden. Er zijn volgens B&W voldoende middelen om overlast tegen te gaan.

De agenda en alle bijbehorende stukken van de Raadscommissie Bestuur van 18 mei a.s. kunt u hier lezen.