Een delegatie van de wijkraad sprak deze week met onze burgemeester. Namens wijkbewoners hadden we eind 2018 de burgemeester verzocht de wijkbewoners wederom te informeren over de toezeggingen die eerder door de burgemeester zijn gedaan aan de leden van de RC Bestuur.

Omdat de burgemeester van mening was dat een bezoek aan de wijkbewoners niet zoveel toegevoegde waarde zou hebben, nodigde hij ons uit langs te komen.

De kwesties waarover de burgemeester eerder met wijkbewoners in de Nieuwe Kerk had gesproken, handelen over het gedrag van sommige bezoekers (overlast dus) van de coffeeshop in de Doelstraat:

– zwerfafval op straat;

– te hard rijden;

– verkeerd geparkeerd staan;

– onnodig lawaai;

– onnodig zoekverkeer;

– intimidatie tegen wijkbewoners;

– problemen met het melden van overlast in de late uren.

Ook hebben de gemeente én de eigenaren van de coffeeshop begin 2018 uitgesproken dat de coffeeshop uit de wijk zal verdwijnen via een verhuizing.

Al deze zaken kwamen aan de orde in het gesprek met de burgemeester. Zijn conclusie is dat er aan alle zaken wordt gewerkt maar dat er weinig voortgang valt te bespreken. Zo is de gemeente doende samen (‘faciliterend’) met de eigenaren van de coffeeshop een andere lokatie voor de coffeeshop te vinden. Dat is nog niet gelukt en dit is zeer een lastig proces.

We stelden ook aan de orde het met de burgemeester eens te zijn toen hij in een raadscommissie (begin 2018) de wens uitsprak de meldkamer van de handhavers ook ’s nachts (de gemeente verstrekt namelijk horecavergunningen in het weekend tot 4 uur ’s nachts) te bemensen. De centrumwijkraden schreven daar eerder een brief over maar de gemeente zal, volgens de burgemeester, moeten bezuinigen de komende periode. Er is dus geen geld voor.

Vanzelfsprekend kwam ook de stand van zaken van de korte termijn verkeersmaatregelen aan de orde op en rondom het Nieuwe Kerkplein. Omdat de gemeente na twee inloopavonden van mening is dat deze voorstellen niet gedragen worden door de wijkbewoners, zijn deze plannen door de gemeente stop gezet. De gemeente gaat dit jaar de gehele wijk laten onderzoeken op verkeersgebied en gaat daar de verkeersvisie van de wijkraad toetsen. Wijkbewoners krijgen daar binnenkort een brief over van de gemeente.

Al met al is er, volgens onze burgemeester, weinig nieuws te melden aan de wijkbewoners op het gebied van het bestrijden van overlast door sommige bezoekers van de coffeeshop.

We gaan gewoon voort op de ingeslagen weg en in elk geval zal er nog een aantal keren overleg met de gemeente plaatsvinden over de genoemde vormen van overlast en de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop. Je hoort dus nog van ons.

Melden van overlast

Als je overlast door sommige bezoekers van de coffeeshop ervaart, blijft het raadzaam daar in alle gevallen melding van te maken. Dat kan bij de gemeentelijke afdeling Handhaving. Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kun je handhavingszaken melden, de meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is (023) 511 4950. De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Ook kun je bij verkeersovertredingen door coffeeshopbezoekers de politie bellen via nummer (0900) 8844.

Vanzelfsprekend kun je overlast veroorzaakt door bezoekers van de coffeeshop ook melden bij de coffeeshop via nummer: (023) 576 58 95.

Maandag 18 maart jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop in het gebouw van de wijkraad. Wijkbewoners bespraken met de gemeente onder meer hun ervaringen mbt de ervaren overlast.

Van dat gesprek is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 17 juni 2019.

Afgesproken is dat dan een kleine vertegenwoordiging van bewoners aanwezig zal zijn omdat de gemeente meent dat dan ook weer de eigenaar van de coffeeshop zal aanschuiven.

Graag horen we of je dan aanwezig wilt zijn namens de buurtbewoners. Wij zullen er tijdig voor zorgdragen dat ervaringen, suggesties en vragen worden opgehaald bij alle buurtbewoners.

Korte impressie (concept-versie) 18 maart 2019:

[pdf-embedder url=”https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2019/04/190318-Kwartaaloverleg-coffeeshop-18-maart-2019-concept-impressie.pdf” title=”190318 Kwartaaloverleg coffeeshop 18 maart 2019 concept-impressie”]