Hierna besteden we aandacht aan twee COVID-19 gerelateerde zaken die per 1 juni a.s. in zullen gaan: de coronatests die voor een ieder mogelijk zal zijn en de vijfde noodverordening die vanaf 1 juni geldig zal zijn.

De Coronatest voor iedereen

Vanaf 1 juni om  kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, via een gratis landelijk telefoonnummer een afspraak maken om zich te laten testen. Het nummer (0800-1202) is zeven dagen per week te bereiken vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Eerst het landelijk nummer bellen voor je komt
Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via het landelijke telefoonnummer. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.

Alleen als je klachten hebt
Het landelijk telefoonnummer is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus. Alleen als je klachten hebt, nemen we een test af. Zonder klachten heeft de test geen zin.

Al weer de vijfde noodverordening

Per 1 juni worden er opnieuw enkele maatregelen versoepeld, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Buiten sporten tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Zomervakanties

Ten aanzien van de situatie in de zomervakantie is de hoop uitgesproken dat hier volgende week meer informatie over gegeven kan worden. Vast staat wel dat de basismaatregelen die gelden, ook van toepassing zijn in de vakantiemaanden juli en augustus.

Virus onder controle houden

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. In juli volgen aanpassingen op regionaal niveau, later op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

De noodverordening per 1 juni

Lees de verordening hier.

Het college van B&W heeft op 26 mei een aantal besluiten genomen om de zogenoemde anderhalvemetersamenleving (i.v.m. Covid19) in het centrum te gaan reguleren.  Hier zie je dat 1,5 meter besluit van B&W.
We schreven er eerder over.

Ook mogen op bepaalde locaties in het centrum de terrassen worden uitgebreid. Hier de tijdelijke terrasspelregels. Het betreffende B&W besluit over de vergroting van de terassen kun je hier nalezen.

Nu de anderhalfmetermaatregelen op straat in het kort.
Op korte termijn worden de volgende maatregelen getroffen in de openbare ruimte, waar mogelijk voor 1 juni:
1. Het instellen van de wenselijke looprichting in winkel- en horeca gebieden
2. Bebording ‘fietsers afstappen bij drukte’ in drukke voetgangersgebieden
3. Fietsers weren uit de Lange Veerstraat en de Warmoesstraat in tijdvensters
3. Ondernemers vragen om onwenselijke wachtrijen te voorkomen
4. Instellen van duidelijke regels voor terrasverruiming (tien gouden terrasregels)
5. Instellen van een gemeentelijk team voor vragen en initiatieven
6. Monitoring van drukte en informatieverstrekking via social media
7. Aanbieden van alternatieve routes fietsverkeer op de route Rijksstraatweg – Schoterweg
8. Aanpassen van de instellingen van enkele verkeersregelinstallaties om wachtrijen te verkorten
9. Diverse maatregelen in de parkeergarages en fietsenstallingen
.”
Deze regulering zal frequent worden geëvalueerd. De centrumwijkraden zijn daar bij betrokken. Daarom horen we graag je ervaringen.

De volgende fase van de coronamaatregelen, per 1 juni, komt er aan. Wat zegt de regering daarover? “Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca – 1 juni vanaf 12.00 uur (*)

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Lees meer:

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.”

(*) Noot Horeca

De maatregelen voor de horeca worden per 1 juni anders dan geschreven. Op verzoek van de horeca mogen nu (kortweg) alle stellen van twee gasten korter dan 1,5 meter afstand bij elkaar zitten. Het kabinet wilde eigenlijk dat er een strikt 1,5 meterbeleid zou worden gehanteerd binnen de horeca, zonder uitzonderingen. Beide partijen zijn zeer recent overeengekomen dat het voor twee mensen is toegestaan aan een tafel binnen 1,5 meter te zitten. Komen alle mensen uit hetzelfde huishouden, dan geldt er geen maximum aantal.  Lees hier het protocol van de horeca.