We schreven eerder over de plannen van het bestuur van de Bedrijven Investerings Zone Centrum Haarlem (BIZ). Zij zijn van plan samen met de gemeente bezoekers/bewoners van het centrum in de openbare buitenruimte (eigenaar: de gemeente) te gaan volgen d.m.v. hun wifi signaal.
We hebben over dit plan vorig jaar, zowel aan de gemeente als aan het bestuur van de BIZ, verschillende vragen gesteld.
Van het BIZ-bestuur kregen we recent een antwoord, echter nog niet op alle gestelde vragen. Het BIZ bestuur meent kortweg dat zij zich aan de privacywetgeving houden. We gaan de BIZ wederom vragen stellen. Ook de gemeente gaan we vragen of we hun antwoorden op onze vragen mogelijk kunnen krijgen…

Rol gemeente
Wat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de rol van een gemeentebestuur als het gaat om wifitracking?
We citeren de AP: “Voorwaarden wifi- en bluetoothtracking

Als gemeente mag u wifi- en bluetoothtracking alleen toepassen onder strikte voorwaarden. Zo moet u er een zelfstandige wettelijke grondslag voor hebben. Het mag ook alleen in specifieke periodes en in precies omschreven gebieden, waarin het echt nodig is. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.” Dat lijkt ons duidelijke taal. je kunt de spelregels van de AP m.b.t. wifi-tracking hier rustig lezen.

Het wifi-signaal van je telefoon (‘het zgn. MAC-adres’) is een uniek persoonsgegeven waarmee je bent te volgen. Organisaties die mensen op een dergelijke manier willen volgen moeten aan wetgeving voldoen. Zo moeten ze in elk geval jou in staat stellen je uit te sluiten (opt-out) van dit volgen.

In Enschede loopt al enige tijd een onderzoek (dezelfde club “City Traffic” die in Haarlem dat wifi tracken gaat uitvoeren, is ook daar actief) naar de toegepaste methodiek door de handhaver van de van de AVG-wet: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat onderzoek in Enschede volgen wij.

Het lijkt ons voor de hand te liggen dat de Haarlemse plannen op de plank blijven liggen tot nadat het onderzoek in Enschede is afgerond en duidelijkheid heeft opgeleverd.

We zagen vandaag op de agenda van de RC Bestuur (16/01/20) een brief van de Haarlemse horeca (gedateerd 18 oktober 2019) verschijnen met onder meer een pleidooi voor vrije openingstijden van de Haarlemse horeca.
Als we de brief goed begrijpen, dan vraagt de horeca het gemeentebestuur de huidige openingstijden van de horeca vrij te geven in Haarlem.

Wat vind je als wijkbewoner en bewoner van het centrum van dit initiatief? Laat je het ons even weten? Voor alle duidelijkheid: coffeeshops vallen onder de horeca.

Mede aan de hand van de reacties uit de wijk zullen we bepalen of we ons tot het gemeentebestuur zullen wenden.

Begin dit jaar bracht de gemeente het concept-hotelbeleid in de inspraak. U leest onze inspraakreatie hier. Ook werden er twee initiatieven van een projectontwikkelaar bekend die zouden kunnen leiden tot twee nieuwe hotels in onze wijk. Een van deze plannen is inmiddels verleden tijd, het andere plan is nog actief en zal binnenkort tot een startnotitie aan de gemeenteraad leiden, geeft de gemeente aan.

De gemeente heeft nu het hotelbeleid (na de inspraakperiode) bekend gemaakt. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in 2020 dat beleid (on)gewijzigd vaststellen, want we ontvingen van de gemeente vanmiddag het volgende bericht:

Zoals u mogelijk weet is er een nieuw Hotelbeleid voor Haarlem de besluitvorming in gegaan. In de inspraakperiode heeft de gemeente diverse zienswijzen ontvangen, die we hebben verwerkt in het concept Hotelbeleid. Het aangepaste stuk is gisteren besproken in het college van Burgemeester & Wethouders. Zij zijn akkoord gegaan met het nieuwe Hotelbeleid. Naar verwachting staat op 9 januari 2020 het stuk geagendeerd in de Commissie Ontwikkeling en op 30 januari komt het ter besluitvorming in de Raad. 

Wat zijn de grootste wijzigingen t.o.v. het oude beleid?

Met het nieuwe hotelbeleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. Er wordt een zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’ ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente een pas op de plaats maakt en tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven faciliteert. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden, terwijl de beschikbare ruimte in onze stad schaars is. Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden dan voorheen om te sturen op kwaliteit.

Meer weten over het nieuwe beleid?

U kunt het nieuwe Hotelbeleid, het bijbehorende raadsstuk en de nota van zienswijzen vinden via de volgende link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/10-december/10:00/Vaststellen-Hotelbeleid

Naar verwachting komt op donderdag 9 januari 2020 het Hotelbeleid in de Commissie Ontwikkeling. Voor een indicatie van het tijdstip kunt u een week van tevoren kijken op:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. De commissie vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Belanghebbenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune of de vergadering online volgen.

Wij zullen dit besluitvormingsproces voor je volgen. En, we gaan de nota in relatie tot onze inspraakreactie de komende tijd bestuderen.