Begin dit jaar bracht de gemeente het concept-hotelbeleid in de inspraak. U leest onze inspraakreatie hier. Ook werden er twee initiatieven van een projectontwikkelaar bekend die zouden kunnen leiden tot twee nieuwe hotels in onze wijk. Een van deze plannen is inmiddels verleden tijd, het andere plan is nog actief en zal binnenkort tot een startnotitie aan de gemeenteraad leiden, geeft de gemeente aan.

De gemeente heeft nu het hotelbeleid (na de inspraakperiode) bekend gemaakt. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in 2020 dat beleid (on)gewijzigd vaststellen, want we ontvingen van de gemeente vanmiddag het volgende bericht:

Zoals u mogelijk weet is er een nieuw Hotelbeleid voor Haarlem de besluitvorming in gegaan. In de inspraakperiode heeft de gemeente diverse zienswijzen ontvangen, die we hebben verwerkt in het concept Hotelbeleid. Het aangepaste stuk is gisteren besproken in het college van Burgemeester & Wethouders. Zij zijn akkoord gegaan met het nieuwe Hotelbeleid. Naar verwachting staat op 9 januari 2020 het stuk geagendeerd in de Commissie Ontwikkeling en op 30 januari komt het ter besluitvorming in de Raad. 

Wat zijn de grootste wijzigingen t.o.v. het oude beleid?

Met het nieuwe hotelbeleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. Er wordt een zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’ ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente een pas op de plaats maakt en tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven faciliteert. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden, terwijl de beschikbare ruimte in onze stad schaars is. Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden dan voorheen om te sturen op kwaliteit.

Meer weten over het nieuwe beleid?

U kunt het nieuwe Hotelbeleid, het bijbehorende raadsstuk en de nota van zienswijzen vinden via de volgende link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/10-december/10:00/Vaststellen-Hotelbeleid

Naar verwachting komt op donderdag 9 januari 2020 het Hotelbeleid in de Commissie Ontwikkeling. Voor een indicatie van het tijdstip kunt u een week van tevoren kijken op:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. De commissie vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Belanghebbenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune of de vergadering online volgen.

Wij zullen dit besluitvormingsproces voor je volgen. En, we gaan de nota in relatie tot onze inspraakreactie de komende tijd bestuderen.

Wandelende bezoekers (ook inwoners dus) van het Haarlemse centrum (gaan) worden geteld en hun gedrag in het centrum wordt gevolgd via hun mobiele telefoon, omdat de meeste gebruikers van zo’n telefoon hun wifi ‘aan’ hebben staan. Ondernemers (samen met de gemeente) willen blijkbaar deze bezoekerinformatie gebruiken om de drukte in het centrum en hun omzet te verhogen.

Dit blijkt onder meer uit recente publicaties in het Haarlems Dagblad en op de website van de BIZ.

Als we dit nieuws in het HD lezen, is onze vraag: is het doel van de ondernemers zo belangrijk dat ze daarvoor persoonsgegevens van bezoekers/inwoners mogen gebruiken en hoe kijkt de eigenaar (de gemeente) van de openbare ruimte naar deze plannen? Dit in Haarlem startende project is in andere landen al verder ontwikkeld, bijvoorbeeld overheden die met camera’s het gedrag van passanten continu observeren.

Zowel de BIZ (Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Haarlem) als ook hun uitvoerder CityTraffic claimen dat de via wifi tracking verzamelde gegevens ‘privacyproof’ zijn. Dat is een onduidelijk begrip. Voldoet de voorgestane wijze van mensen volgen ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Bij de gemeente Enschede wordt nu een soortgelijk project (ook met City Traffic) al enige tijd onderzocht door de Autoriteit Persoongegevens. Blijkbaar is er nog geen duidelijkheid over wat ‘privacyproof’ moet zijn.

City Traffic meldt op zijn website: “Met de CityTraffic-methode wil Bureau RMC het aantal passanten in winkelstraten tellen. De sensoren hebben daarom een automatisch filter om bewoners niet mee te nemen in de tellingen. De signalen van bewoners worden niet gemeten in de tellingen door signalen die voor én na winkelopeningstijden worden gemeten te verwijderen. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.”

Je wifi-signaal als wandelende bewoner wordt dus vóór de winkeltijd, tijdens de winkeltijd en ná de winkeltijd vergeleken en op grond van die verschiilen wordt uitgemaakt of je wel of niet centrumbewoner bent. Dat zijn dan blijkbaar herleidbare unieke persoonsgegevens waarmee gewerkt wordt.

Ook meldt City Traffic op de website dat zij de verblijfstijd van passanten in het centrum kunnen meten. Ook daar vinden blijkbaar vergelijkingen plaats tussen herleidbare unieke persoonsgegevens.

Een interessant artikel over de kwestie van wifi-tracking lees je hier

Moet je straks je wifi “uit” zetten als je de stad in wil? Of ga je je ook aanmelden bij het tel-me-niet-register? Of is het allemaal niet zo zwaar?

Wij gaan hierover een paar vragen stellen aan de gemeente én de BIZ. Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Laat je het ons weten?

 

Van bewoners aan de Raaks ontvingen we (helaas) een nieuw hoofdstuk van het feuilleton “Paal/boom aan de Raaks”.

Hierna hun recente ervaringen.

De Paal en de Boom feuilleton