Ruim een jaar geleden verscheen de verkeersvisie op onze wijk. Deze visie is tot stand gekomen door bijdragen van bewoners, feedback ten tijde van diverse enquêtes, inloopavonden en diverse gesprekken in de wijk.

In de visie maken we onderscheid in drie fasen: de korte termijn, de middellange termijn en een lange termijn. De drie termijnen kennen een onderlinge samenhang.

In de lange termijn fase zou een deel van onze wijk autoluw kunnen worden. Een dergelijke maatregel is ingrijpend voor ondernemers (bevoorrading) en bewoners (waar laat ik mijn auto) en zal dus draagvlak moeten hebben. Bovendien is er ook veel geld voor nodig om een dergelijke maatregel in te voeren.

Vandaar dat we ook korte termijn maatregelen (snel uitvoerbaar en weinig geld kostend) hebben voorgesteld m.b.t. locaties in onze wijk die door bewoners zijn aangedragen en urgentie kennen. Dat zijn deze zes locaties (deze zijn nader uitgewerkt in de verkeersvisie):

  • Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat
  • Gierstraat
  • Zuiderstraat/Ged. Voldersgracht
  • Breestraat/Tuchthuisstraat e.o.
  • Nieuwe Kerksplein e.o.
  • Verwulft/Ged Oude Gracht

Op de een of andere wijze zijn we over deze zes locaties in gesprek geweest met de gemeente en het meest ver ging dat bij de locaties Nieuwe Kerksplein (mede n.a.v. de toezeggingen van de burgemeester) en de Zuiderstaat/Ged. Voldersgracht.

Zo is er bijvoorbeeld m.b.t. de voorgestelde maatregelen op en rondom het Nieuwe Kerksplein een tweetal informatieavonden georganiseerd t.b.v. de omwonenden.

Omdat de gemeente na deze twee inloopavonden van mening is dat deze voorstellen niet gedragen worden door de aanwezige wijkbewoners, zijn deze plannen door de gemeente stop gezet. Terzijde merken we op dat de gemeente ruim 400 adressen destijds had uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en dat er circa 5% van die 400 adressen aanwezig was. Bovendien heeft de gemeente de door de wijkraad voorgestelde oplossingen helaas deels overgenomen in hun voornemens.

Ook ten aanzien van de voorgestelde maatregelen bij de Zuiderstaat /Ged. Voldersgracht kwam de gemeente tot een zelfde indruk: te weinig draagvlak. De wethouders Snoek en Botter hebben ons tijdens een overleg verteld dat de gemeente deze fase van korte termijn maatregelen gaat overslaan en er nu voor kiest om de totale visie met alle faseringen dit jaar te laten toetsen door een extern verkeerskundig bureau.
Wijkbewoners krijgen daar binnenkort een brief over van de gemeente.

Het proces gaat kortweg inhouden dat er dit jaar (zomer) een bureau wordt geselecteerd die dat onderzoek (2e helft 2019) zal gaan uitvoeren. De resultaten zullen in 2020 bestuurlijk besproken worden en mogelijk worden omgezet in maatregelen. De wijkraad is bij de selectie van de bureaus betrokken en zal ook tijdens het onderzoek en het erna volgend proces een vinger aan de pols houden.

Gedurende het totale proces zullen we je informeren. Wil je dichterbij het proces betrokken zijn dan kan dat ook. We zullen een paar keer een informatieve bijeenkomst houden gedurende de looptijd van het onderzoek en de oplevering van concept-resultaten.

Een nadeel van dit onderzoek ten opzichte van onze korte termijn fasering is dat bij de door de wijkraad voorgestelde aanpak dit jaar al maatregelen hadden kunnen ingaan terwijl bij dit onderzoek het een paar jaar zal gaan duren voor we iets van resultaten op straat zullen gaan merken. Over dit punt zijn we nog in gesprek met de gemeente.

Wordt zeker vervolgd!

Het college van B&W heeft recent enkele tijdelijke (tot mei 2021) verkeersmaatregelen genomen om de bouw van Raaks fase III mede mogelijk te maken.

U kunt de maatregelen en de bijbehorende situatieschetsen hierna lezen.

stcrt-2019-7463

Op 28 februari jl. waren enkele belanghebbende wijkraden, Verenigingen van Eigenaren uit het Raaksgebied en enige gemeente-ambtenaren te gast bij aannemer (HBB) voor informatie over de plannen voor Raaks fase III. Besproken werd -kortweg- het volgende:

Voorbereidingen; kabels en leidingen

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. Er moet door de nutsbedrijven een ingewikkelde ondergrondse puzzel opgelost worden met kabels en leidingen. Gas, water, elektriciteit, internet, telefoon (de Raaks is nog altijd een belangrijk knooppunt i.v.m. met het voormalige PTT-kantoor) en riolering moeten worden verlegd. O.a. moet rekening gehouden worden met vervuilde grond en kabels die boven elkaar liggen. De bedrijven moeten intensief samenwerken en we willen natuurlijk niet graag storingen meemaken.

Fietsenstallingen

De huidige fietsenstalling (met 350 plaatsen) aan het Boereplein verdwijnt in de tweede week van maart. De gemeente maakt momenteel met belijning alternatieve vakken voor die 350 verdwenen fietsenstallingen. Hoewel de ruimte zeer beperkt is en er al veel fietsen (eigenlijk illegaal) staan. Als wij de huidige stand van zaken goed zien, ontstaat er een tekort aan fietsenstallingen op en rondom de Raaks. Wij berichtten hierover al eerder. De gemeente zal een vinger aan de pols houden ter voorkoming van problemen. En de gemeente hoopt dat fietsers hun fiets netjes parkeren. Het belangrijkste voor een alternatieve stalling is dat een fietser niet te ver moet lopen van en naar de fiets. Door bewoners is gesuggereerd pontons in de Leidsevaart te leggen voor het stallen van fietsen.

De handhavers zullen hier weinig kunnen uitrichten, menen wij. De geschilderde gele lijnen hebben niet de juridische werking van een verkeersbord of een verkeersbesluit.

Bereikbaarheid tijdens de nieuwbouw

De start van de bouw vindt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar plaats. Een rijstrook in de Wilhelminastraat wordt tijdelijk opgeheven en het fietspad wordt enigszins omgelegd en overdekt. De vrijkomende strook is voor groter bouwverkeer. Kleiner bouwverkeer moet naar de parkeergarage. Over middelgroot bouwverkeer wordt nog nagedacht; o.a. worden er afspraken gemaakt met onderaannemers en leveranciers. Bouwverkeer kan, naar de inzichten van de gemeente, ook tijdelijk worden opgesteld op de Raaks. De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen naar en vanaf het centrum moet in alle gevallen open blijven. Het bouwproject is aanzienlijk kleiner dan de eerdere Raaks fasen maar de beperkte ruimte is een uitdagende puzzel. Het leggen van pontons in de Leidsevaart wordt niet overwogen.

Werkzaamheden

Na ontruiming van het bouwterrein worden er eerst damwanden de grond ingedrukt en schroefpalen geschroefd. De grondwaterstand wordt niet beïnvloed en er zijn geen noemenswaardige trillingen te verwachten. Na onder meer deze voorbereidingen kan de echte bouw beginnen. Het gaat om 3 herenhuizen, 31 appartementen en een openbare fietsenstalling voor 1000 fietsen (aanzienlijk meer dan de huidige 350 op het Boereplein). De verkoop van de woningen is inmiddels in volle gang. Zie ook de linkjes: www.raaks3.nl ,   www.facebook.com/Raaks3

Oude Zijlvest

Bijzondere aandacht was er voor het autoverkeer in de Oude Zijlvest. Nu wordt handhaving haast “dagelijks” gebeld omdat de bewoners van het “Dumont-complex”, de voormalige HBS-B, hun inpandige garage niet in-of uit kunnen komen. Dit vanwege foutparkeerders in de Oude Zijlvest.

Tijdens de bouw van Raaks fase III wordt verwacht dat dit probleem erger wordt. De overlast van busjes van (onder)aannemers bij de verbouwing van Hudson Bay staat daarbij nog scherp in de herinnering. Maar de gemeente gaat, nog dit jaar, onze verkeersvisie onderzoeken m.b.v. een extern bureau. Wij menen dat het goed is de problematiek van de Oude Zijlvest hierin expliciet mee te nemen. Na het gereedkomen van de bouw wordt deze straat opnieuw ingericht en herstraat.