Het college van B&W heeft dinsdag 2 mei jl. een ‘opinienota’ vrijgegeven voor bespreking in de raadscommissie Beheer. De notitie handelt over het grote aantal geparkeerde fietsen op straat. We citeren delen uit de nota.

“In de omgeving van de Botermarkt staan veel fietsen op straat. De op straat geparkeerde fietsen leiden bij gebruikers van de openbare ruimte tot ergernis. Een telling uit 2011 wees uit dat er minimaal 1.000 fietsparkeerplaatsen extra nodig zijn in de omgeving van de Botermarkt om al deze fietsen te stallen. Gezien dit aantal is het nodig te kijken naar een gebouwde fietsparkeervoorziening. De vastgestelde Parkeervisie Haarlem (2013/138311) stelt ook: “Er komt een ondergrondse stalling op of in de buurt van de Botermarkt”. Ook in het Convenant binnenstad Haarlem 2013-2017 (2013/59441) gaven gemeente en Centrum Management Groep (CMG) aan om de stallingsruimte voor fietsen in het centrum uit te breiden en de stallingsplekken zo aantrekkelijk en comfortabel mogelijk vorm te geven. Een en ander is nodig om mensen te stimuleren en faciliteren de stad met de fiets te bezoeken.

Drie varianten zijn bestudeerd:

(a) een stalling onder de Botermarkt

(b) een stalling in de kelder van de voormalige V&D (verdieping -1) en

(c) een stalling aan de Gedempte Oude Gracht in het pand waar voorheen Halfords was gevestigd.”

U kunt hier (bij punt 15) de gehele notitie en de bijlagen lezen en we zullen u, vanzelfsprekend, op de hoogte houden van de voortgang van deze plannen.

We schreven eerder over de start van het bouwtraject ‘Raaks fase III” U kunt hier de ontwikkeling van het bouwprogramma volgen. De aanbesteding vindt u hier . De reactietermijn voor aanbestedingen eindigt 5 mei 2017.

De Raaks aan de Wilhelminastraat / Zijlvest is een relatief nieuw deel in het centrum. Het is een populair gebied dat veel bezoekers trekt. Het beslaat circa 8.000 m2. Op de locatie zijn inmiddels een parkeergarage, een stadskantoor, diverse horeca en een bioscoop gerealiseerd.

In de volgende fase wordt de laatste kavel verkocht voor de ontwikkeling van 30 à 40 appartementen en een ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.

Het programma kent de volgende onderdelen:

  • De bouw van woningen (appartementen), al dan niet gecombineerd met andere centrumfuncties. Er zijn twee woonblokken mogelijk voor circa 30 à 40 appartementen. Bij één blok is wonen op de begane grond niet toegestaan
  • De bouw van een openbare (deels) ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.
  • Bouw- en woonrijp maken, inclusief bodemsanering.

We blijven u op de hoogte houden!

Wethouder Sikkema heeft op 13 maart jl. de raadscommissie Beheer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het Haarlemse fietsbeleid, het fietsparkeren en zij geeft tevens een doorkijkje naar het fietsbeleid in de komende jaren.

De brief geeft een detailoverzicht van alle genomen en nog te nemen maatregelen in de stad. Als bijlage is een aantal adviezen van de Fietsersbond bijgevoegd.

U kunt de brief over het fietsbeleid hier lezen.