We schreven eerder over de start van het bouwtraject ‘Raaks fase III” U kunt hier de ontwikkeling van het bouwprogramma volgen. De aanbesteding vindt u hier . De reactietermijn voor aanbestedingen eindigt 5 mei 2017.

De Raaks aan de Wilhelminastraat / Zijlvest is een relatief nieuw deel in het centrum. Het is een populair gebied dat veel bezoekers trekt. Het beslaat circa 8.000 m2. Op de locatie zijn inmiddels een parkeergarage, een stadskantoor, diverse horeca en een bioscoop gerealiseerd.

In de volgende fase wordt de laatste kavel verkocht voor de ontwikkeling van 30 à 40 appartementen en een ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.

Het programma kent de volgende onderdelen:

  • De bouw van woningen (appartementen), al dan niet gecombineerd met andere centrumfuncties. Er zijn twee woonblokken mogelijk voor circa 30 à 40 appartementen. Bij één blok is wonen op de begane grond niet toegestaan
  • De bouw van een openbare (deels) ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.
  • Bouw- en woonrijp maken, inclusief bodemsanering.

We blijven u op de hoogte houden!

Wethouder Sikkema heeft op 13 maart jl. de raadscommissie Beheer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het Haarlemse fietsbeleid, het fietsparkeren en zij geeft tevens een doorkijkje naar het fietsbeleid in de komende jaren.

De brief geeft een detailoverzicht van alle genomen en nog te nemen maatregelen in de stad. Als bijlage is een aantal adviezen van de Fietsersbond bijgevoegd.

U kunt de brief over het fietsbeleid hier lezen.

Onze wijkraad neemt deel aan de gemeentelijke werkgroep Fiets. Deze werkgroep fiets heeft plannen gemaakt voor het verbeteren van het fietsparkeren bij enkele probleemplekken in het Centrum. In de werkgroep participeren vertegenwoordigers van de Fietsersbond, Vereniging Historisch Haerlem, Centrummanagementgroep, wijkraad Vijfhoek/Doelen/Raaks, wijkraad Binnenstad en wijkraad Heiliglanden/De Kamp en de gemeente Haarlem.

De werkgroep heeft per plek gekeken naar effectieve en goedkope oplossingen vanwege het beperkte budget dat beschikbaar is. Het gaat om het bijplaatsen van fietsenrekken en het realiseren van fietsparkeervakken.

De gemeente heeft de meeste voorstellen van de werkgroep ongewijzigd overgenomen. Dit jaar zal de werkgroep voorstellen doen voor de Botermarkt, Verwulft, Koningstraat, de voorzijde van het Stadhuis, Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

U kunt de voortgang van de plannen desgewenst volgen.