Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen. Wij hebben als wijkraad de afgelopen periode regelmatig overleg gepleegd met een groep bewoners in onze wijkverkeersgroep.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. De tweede bijeenkomst vond plaats op 12 november j.l. Vandaag ontvingen we de verslagen van die tweede bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op zondag 12 januari is er een soortgelijke bijeenkomst voor wijkbewoners en ondernemers in onze wijk waar weer (dat weten we nu al) aangepaste concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Je krijgt van de gemeente een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Je kunt het proces en de keuzes dus nog beïnvloeden.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers in maart 2020 klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W. De gemeente heeft het voornemen na hun besluitvorming de plannen uiterlijk in 2022 te hebben uitgevoerd.

Hier lees je de presentatie van de avond, het verslag van de 2e belangstellendenbijeenkomst en de getoonde concept-scenario’s.

Kom op zondagmiddag 12 januari vanaf 13 uur naar de Nieuwe Kerk. Save the date. We koppelen ook een ultrakorte jaarvergadering én een nieuwjaarsbijeenkomst (met hapje, drankje en live-muziek) vast aan deze middag gewijd aan de stand van zaken van het verkeersonderzoek.

Begin dit jaar bracht de gemeente het concept-hotelbeleid in de inspraak. U leest onze inspraakreatie hier. Ook werden er twee initiatieven van een projectontwikkelaar bekend die zouden kunnen leiden tot twee nieuwe hotels in onze wijk. Een van deze plannen is inmiddels verleden tijd, het andere plan is nog actief en zal binnenkort tot een startnotitie aan de gemeenteraad leiden, geeft de gemeente aan.

De gemeente heeft nu het hotelbeleid (na de inspraakperiode) bekend gemaakt. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in 2020 dat beleid (on)gewijzigd vaststellen, want we ontvingen van de gemeente vanmiddag het volgende bericht:

Zoals u mogelijk weet is er een nieuw Hotelbeleid voor Haarlem de besluitvorming in gegaan. In de inspraakperiode heeft de gemeente diverse zienswijzen ontvangen, die we hebben verwerkt in het concept Hotelbeleid. Het aangepaste stuk is gisteren besproken in het college van Burgemeester & Wethouders. Zij zijn akkoord gegaan met het nieuwe Hotelbeleid. Naar verwachting staat op 9 januari 2020 het stuk geagendeerd in de Commissie Ontwikkeling en op 30 januari komt het ter besluitvorming in de Raad. 

Wat zijn de grootste wijzigingen t.o.v. het oude beleid?

Met het nieuwe hotelbeleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. Er wordt een zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’ ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente een pas op de plaats maakt en tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven faciliteert. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden, terwijl de beschikbare ruimte in onze stad schaars is. Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden dan voorheen om te sturen op kwaliteit.

Meer weten over het nieuwe beleid?

U kunt het nieuwe Hotelbeleid, het bijbehorende raadsstuk en de nota van zienswijzen vinden via de volgende link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/10-december/10:00/Vaststellen-Hotelbeleid

Naar verwachting komt op donderdag 9 januari 2020 het Hotelbeleid in de Commissie Ontwikkeling. Voor een indicatie van het tijdstip kunt u een week van tevoren kijken op:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. De commissie vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Belanghebbenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune of de vergadering online volgen.

Wij zullen dit besluitvormingsproces voor je volgen. En, we gaan de nota in relatie tot onze inspraakreactie de komende tijd bestuderen.

Van de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actie-platfom Buskruit (wij zijn supporter!) ontvingen we het volgende bericht:

Zoals u bekend is, maakt een groot deel van u zich zorgen over de aantasting van de leefbaarheid en veiligheid door de grote hoeveelheid doorgaand verkeer en de te hoge snelheidslimiet. Daarnaast hebben velen van u aangegeven overlast te ervaren en zich zorgen te maken over de onveilige situaties door het intensieve grote busverkeer (ook) in uw wijk.
Deze week vergaderen de raadscommissies van de gemeente over twee punten die grote impact hebben op het (bus)verkeer in uw wijk: de visie op het stationsgebied en de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Tijdens de vergadering over het stationsgebied wordt ook gesproken over het mogelijk herrouteren van de buslijnen waardoor het aantal bussen door uw wijk kan verminderen. Uit analyses blijkt dat dit mogelijk is zonder dat de bereikbaarheid afneemt.

Wij roepen u op om op één van, en bij voorkeur beide, onderstaande data aanwezig te zijn bij de commissievergaderingen om onze stem te laten horen. Wij overhandigen dan samen met bewoners tevens een petitie aan de gemeente met het verzoek de snelheidslimiet te verlagen naar 30 km/uur en daarmee ook de busoverlast te verminderen.

30 km/uur
In het centrum bevinden zich diverse scholen en kinderdagverblijven dus zou het vanzelfsprekend moeten zijn voor de gemeente dat kwetsbare weggebruikers zoals (jonge) fietsers en voetgangers prioriteit krijgen en dat uit het oogpunt van veiligheid de bus en auto hun snelheid hierop aanpassen. De introductie van 30 km/uur in het centrum is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid in dat centrum te blijven garanderen.

Aanpak overlast bussen

Momenteel rijden er meer dan 1200 (grote en zware) bussen per dag door de centrumwijken. Een groot deel van deze bussen is, afgezien van een korte piek in de ochtendspits, nagenoeg leeg. De bussen veroorzaken trillingen (met als gevolg scheuren in panden) en geluidsoverlast en verstoren het woongeluk in onze mooie wijk ernstig. Daarnaast lijdt de veiligheid van met name fietsers ernstig onder de vele grote bussen. Op het Houtplein hebben zich helaas al ongelukken voorgedaan.

Wij vragen de gemeente om:

  1. De snelheidslimiet in het centrum van Haarlem, inclusief uw wijk, te verlagen naar 30 km per uur
  2. Maatregelen te nemen om het busverkeer door uw wijk i) te verminderen, en ii) rustiger te laten rijden. Dit onder meer door bij de herinrichting van Houtplein en de omliggende straten als de Tempelierstraat en Rustenburgerlaan de prioriteit te geven aan omwonenden, fietsers en voetgangers en niet aan het busverkeer.
  3. Op korte termijn te starten met de ontwikkeling van het OV-knooppunt Buitenrust. Deze ontwikkeling zou prioriteit moeten hebben, zodat het her-routeren van de huidige lijnen (te starten bij de hoge en lange R-Net bussen) kan plaatsvinden. De reizigers kunnen overstappen op één hoogfrequente, efficiënte, goed bezette elektrische stadslijn die alle losse lijnen welke nu via dezelfde route rijden vervangt. Door de goede bezetting van deze lijn vermindert het aantal (lege) bussen dat nodeloos heen en weer door de stad rijdt enorm. Op de wat langere termijn is zelfs een oplossing mogelijk met een fijnmaziger structuur van klein, stil en schoon elektrisch stadsvervoer.

Uw aanwezigheid zal een verschil maken om duidelijk te laten zien dat voor de centrumbewoners de maat vol is. A.s. donderdag bieden we tevens de 30km petitie aan, die door meer dan 300 mensen is ondertekend.

U kunt als wijkbewoner inspreken op een van de vergaderingen. U kunt zich hiervoor direct aanmelden bij de raadsgriffie onder vermelding van het agendapuntgriffiebureau@haarlem.nl

Raadscommissievergaderingen

– Dinsdagavond 10 decmeber 21:15 uur* onderwerp Stationsgebied, punt 7 van de vergadering (start vergadering 19 uur)
– Donderdagavond 12 december 19:50 uur*  onderwerp herinrichting Houtplein, punt 11 van de vergadering (start vergadering 17 uur)

* Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de snelheid van behandelen van de voorgaande punten.”

Aldus de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actiecentrum Bus-Kruit. Wij ondersteunen deze oproep.