Wordt een volgend deel van de wijk ook autoluw? Of mogelijk auto-arm (met ruimte voor groen en spelen)? Wordt de route Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat een voetganger/fietsroute? Gaan we bewonersparkeren in de wijk invoeren? Deze en andere opties zijn zichtbaar in de concept-scenario’s die de verkeersonderzoekers van ‘‘Mobycon’ presenteerden in de Nieuwe Kerk op zondagmiddag 12 januari jl.

Die zondagmiddag werden de bezoekers (ruim 200 aanmeldingen) tijdens onze jaarvergadering bijgepraat over de stand van zaken van het verkeersonderzoek in onze wijk. De onderzoekers van ‘Mobycon’ presenteerden verschillende concept-scenario’s voor oplossingen van het verkeersvraagstuk in onze wijk. Er was ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.

Het proces van het verkeersonderzoek lees je hierna en de bijbehorende documenten voor 12 januari tref je op deze pagina aan.

Door je hierna aan te melden voor de bijeenkomst krijg je het linkje naar alle documenten vanzelf en snel in je mailbox. Dat is makkelijk!

Het proces

In 2017 heeft de wijkraad samen met bewoners een wijkvisie Verkeer opgesteld voor de wijk. Deze visie is in maart 2018 aangeboden aan de onderhandelaars van het (toen) nieuwe college van B&W.

Nadat wij enig overleg met ambtenaren en wethouders hebben gehad, besloot het college in 2019 budget beschikbaar te stellen om een verkeersonderzoek te gaan houden om de mogelijk subjectieve wijkvisie objectief te laten toetsen door verkeersdeskundigen.

De wijkraad en de gemeente hebben in die periode de onderzoeksopdracht opgesteld en zij hebben samen het verkeerskundig bureau geselecteerd na een aanbesteding. Dat werd het bureau Mobycon uit Delft.

Sinds de zomer van 2019 zijn zij bezig met het onderzoek. Dat onderzoek startte met een aantal objectieve cameratellingen in de wijk.

De afgelopen maanden hebben de onderzoekers regelmatig contact gehad met een zgn. klankbordgroep (gemeente, centrummanager en de wijkraad) en er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden (o.a. wijkraden om onze wijk heen, besturen van VvE’s, ondernemerorganisaties, horeca, winkeliers, OV-bedrijven, grote organisaties).

Van de eerste bijeenkomst lees je hierna de stukken en van de tweede bijeenkomst lees je die ook hierna.

Telkens werden er concept-scenario’s gepresenteerd en telkens werden die na de bijeenkomsten aangepast n.a.v. de gehoorde feedback en voorkeuren.

Nu is een bijeenkomst aan de orde voor de wijkbewoners en ondernemers in de wijk. Ook daar wordt door de onderzoekers de stand van zaken van het onderzoek toegelicht evenals een serie concept-scenario’s. Je kunt je vragen stellen, er zal discussie ontstaan en je kunt je eventuele voorkeur voor een van de concept-scenario’s uitspreken.

Na deze bijeenkomst gaan de onderzoekers verder met de afronding van hun onderzoek. Scenario’s worden weer aangepast en uiteindelijk zal een voorkeurscenario (met het eindrapport) door de onderzoekers worden aangeboden aan het college van B&W.

We bevinden ons dan in het voorjaar van 2020.

Vervolgens zijn de ambtenaren en het gemeentebestuur aan zet. Het bestuur maakt een afweging die kan verschillen van hetgeen de onderzoekers hebben aangeboden.

Dat besluit zal onderworpen worden aan de formele inspraak. Dat deeel van het proces zal de gemeente gaan communiceren.

Na afweging van de gemaakte opmerkingen en eventuele bezwaren kan de gemeente (eventueel o.b.v. een aangepast besluit) starten met het treffen van maatregelen op straat.

 

Alle documenten en verslagen

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari

 

Vandaag ontvingen we een brief van een aantal Haarlemse raadsleden. Zij willen meer groen in de stad aantreffen. Wij toch ook? Geld is beschikbaar! Wij hadden een paar geleden de actie “Wijk op Groen“. Dat project leverde een aantal mooie groene plekjes op in onze nogal versteende wijk. De laatste jaren stagneerde deze ontwikkeling mede door de smalle Middeleeuwse straatjes die toch ook kabels en leidingen (en dus weinig ruimte voor groen) bevatten of omdat bepaalde plekken in de wijk ook andere functies dan groen hebben. Soms verliep het proces erg lastig. Een ander voorbeeld daarvan is het Nieuwe Kerksplein dat in de jaren 60 er fris en groen uit zag. Wijkbewoners pleiten er al jaren voor om dat plein weer groener te maken. Hierna de brief van de raadsleden.

Haarlem, 14 januari 2020

Beste wijkraad,

Wij zouden ons relatief versteende Haarlem graag groener zien, uw wijk graag groener zien.
U ook?

Groene wijken zijn mooie, leefbare en gezonde wijken.
Een groener Haarlem draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling om te komen tot een klimaatneutraal en een klimaatadaptief Haarlem en om, voor 2022, meer bomen aan te planten.
Ook nam de gemeenteraad diverse moties aan die zien op het vergroenen van de stad, zoals de raadsbreed aangenomen motie Groen, Groener, Groenst.

Het blijkt voor de gemeente niet gemakkelijk om locaties in kaart te brengen waar groen kan worden toegevoegd.
Daarom hebben wij, als leden van de gemeenteraad, het initiatief genomen om met u te onderzoeken waar vergroening mogelijk is.

Ziet u, in uw wijk, kansen voor (ver)groen(ing)?
Wijkbewoners kennen hun wijk uiteraard het beste.
Waar zou volgens u in uw wijk meer groen kunnen komen?
En welk soort groen zou u dan wensen: bomen, een klein bosje, lager groen/ struiken?
Bewoners in uw wijk kunnen ook een verzoek indienen voor geveltuintjes voor hun huis. Spaarnelanden komt dan de stoeptegels die grenzen aan de gevels verwijderen. Desgewenst kunnen bewoners daarbij ook zaad van geschikte bloemen en planten krijgen.

Stuurt u, als u aan oproep gehoor wilt geven, een e-mail met de locaties, en specificaties van het soort groen dat u in uw wijk toegevoegd zou willen zien, naar Rodrigo Cruz Linde, fractiemedewerker van de PvdA?
Dat kan op het volgende e-mailadres: rodrigocruzlinde@gmail.com

Wij nemen dan contact met u op, en zullen proberen ervoor te zorgen dat dat extra groen in uw wijk er ook daadwerkelijk komt!

Met vriendelijke groet,

Isabelle Wisse, PvdA, Frits Garretsen, SP, Gert Jan Hulster, AP, Sander Van den Raadt, Trots Frans Smit, OPHaarlem, Sacha Schneiders, GroenLinks, Ron Dreijer, CDA, Bas van Leeuwen, D’66. Frank Visser, Christenunie

Onze oproep aan ons allen. Laten we nog eens goed kijken of we in onze wijk nog wat plekken kunnen vinden die meer groen verdienen. Laat je het ons weten? We zullen de plekken die worden aangedragen hier vermelden. Dan kunnen die plekken ook steun krijgen van andere wijkbewoners!

Ontvangen suggesties

Een verzoek om een geveltuintje in de Lange Annastraat. In geval van ideeën voor een geveltuin, bloembak, boomspiegel, groenstrookje; lees hier verder.

Een oproep dat het Nieuwe Kerksplein vooral een plein moet blijven. Niet groener maken dus. Dit verzoek kreeg steun van een andere wijkbewoner.

Vergroenen Barrevoetestraat.

Vergroenen Sophiastraat.

Vergroenen Zuiderstraat.

Op de daken achter de dakterrassen tussen de gedempte Raamgracht en de Korte Lakenstraat.

Als de wijk (deels) autoluw wordt, in die straten dan meer groen planten.

Zondag 12 januari 2020, hielden we onze jaarvergadering in de Nieuwe Kerk. Ruim 200 wijkbewoners en ondernemers hadden zich aangemeld! We hadden drie onderdelen op ons programma staan: het formele deel met onder meer de verantwoordingen en de stemming over een kandidaat wijkraadslid: Jenne Olijve is nu lid van de wijkraad geworden. Welkom Jenne! Aan het eind van de middag was er onze gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en drankje.

Maar het lopende wijkverkeersonderzoek vormde deze keer de hoofdmoot van het programma. De gemeente, de onderzoekers van Mobycon en de wijkraad informeerden de aanwezigen over de stand van zaken van dat onderzoek. Ook werd er door de gemeente stilgestaan bij: ‘hoe gaat verder nadat het onderzoek is afgerond in het voorjaar’. Er werd een toelichting gegeven bij de vier verschillende concept-scenario’s die zijn ontwikkeld. Deze scenario’s werden in groepjes besproken. Bij de plenaire afronding stelde een wijkbewoner voor er een vijfde scenario (nog verdergaand autoluw dan het meest vergaande concept-scenario) aan toe te voegen.

Je leest de verschillende concept-scenario’s hier. Bij een peiling onder de aanwezigen kwam het derde (meest vergaande concept-scenario) als winnaar uit de bus met het nieuwe (nog niet uitgewerkte) scenario van een wijkbewoner als een goede tweede.

Veel vragen zijn gesteld en ook beantwoord. Tot en met donderdag 16 januari kun je nog vragen stellen via dit linkje. Alle vragen zullen worden beantwoord en de antwoorden komen vanzelf in je mailbox (als je die aan ons hebt doorgegeven).

We houden je op deze website vanzelfsprekend op de hoogtevan de laatste fase van het verkeersonderzoek en mocht je het nog niet weten: op de homepage van deze site kun je je abonneren op ieder nieuw bericht dan wel op onze digitale nieuwsbrief.

Thera ter Beek maakt enkele foto’s van de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Hierna zie je er een paar.