De mogelijke komst van een groot hotel in onze wijk en reacties van wijkbewoners n.a.v. deze ontwikkeling, zijn voor ons aanleiding geweest om specifiek over dit onderwerp een enquête op te zetten.
De enquête is via de website/social media van de wijkraad verspreid. Er waren 101 respondenten uit de wijk. De (vragen en) antwoorden van de respondenten zijn hierna kort samengevat:

Wat zou je het liefst willen in de Prins Hendrikstraat (1)?

 • 47 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan {*})
 • 34 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 9 % wil niets veranderen
 • 10 % wil iets anders

Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat (43a)?

 • 55 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
 • 19 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 13 % wil niets veranderen
 • 13 % wil iets anders

Wat zou je het liefst willen in de Sophiastraat?

 • 48 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
 • 16 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 21 % wil niets veranderen
 • 15 % wil iets anders

Op de aansluitende vraag/vragen of er wel nieuw mag worden gebouwd in de Sophiastraat:

 • 41 % vindt van wel
 • 54 % vindt van niet
 • 5 % vindt wat anders

Conclusies:
Op grond van de antwoorden van de 101 respondenten trekt de wijkraad de volgende conclusies:

 • De respondenten zijn vrij algemeen tegen hotelontwikkelingen in de Wilhelminastraat en de Sophiastraat: respondenten willen daar liever woningen/appartementen, of eventueel een kantoor zoals het nu is. In de Sophiastraat willen de respondenten ook graag groen. Er is bij de respondenten veel zorg over een 7×24 uurs hinder van komende en vertrekkende gasten/personeel en bevoorrading.
 • De respondenten willen in iets mindere mate graag woningen/appartementen in de Prins Hendrikstraat en zij zijn in het algemeen wat minder negatief over een hotel op deze plaats.
 • Nieuwe bebouwing in de Sophiastraat roept bij de respondenten veel weerstand op. Met name als dat ook nog wordt gecombineerd met horeca, bevoorrading en parkeerbewegingen van gasten en personeel van een hotel.

{*} Er is t.a.v. beide beoogde hotellocaties sprake van twee verschillende bestemmingsplannen: de lokatie Prins Hendrikstraat 1 valt binnen het bestemmingsplan ‘Oude Stad’ en de lokatie Wilhelminastraat 43a valt binnen het bestemmingsplan ‘Vijfhoek, Heiliglanden/de Kamp’.

Spreiding van de respondenten

De afbeelding toont de spreiding van respondenten over de wijk en de kleuren op het kaartje symboliseren het antwoord op de vraag “Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat 43a?
Onze enquête is ingevuld door 101 respondenten. Respons van buiten de wijk (3) is in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

De wijkraad gaat de resultaten van de enquête bespreken met de projectontwikkelaar en de gemeente.

Hierna de resultaten van de volledige enquête.

 

 

 

190319 Hotel enquete - Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen

Het college van B&W heeft eind vorig jaar een voorstel gelanceerd met betrekking tot het aanpassen van het hotelbeleid. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied gaande in de stad dat men aangepast hotelbeleid wil gaan hanteren.

Op de website schrijft de gemeente: “Elk jaar komen er meer bezoekers naar Haarlem. Er komen hotelkamers bij en de particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, groeit flink. Gemeente Haarlem heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt. 

Nieuwe hotels zijn welkom, maar wel meer regie en invloed

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat nieuwe hotels zich kunnen vestigen. Ook willen we controle houden op de groei van de omvang, kwaliteit en spreiding van de hotels. Met het nieuwe beleid kan de gemeente beter beoordelen wat de meerwaarde van een nieuw hotel voor de stad is. Daarnaast wil de gemeente mogelijke overlast kunnen tegengaan, ook bij particuliere vakantieverhuur. Bewoners hebben met het nieuwe beleid meer invloed op de vestiging van nieuwe hotels dan voorheen.”

Tot 1 maart jongstleden kon er worden ingesproken op dat mogelijk nieuwe beleid. Omdat er plannen bestaan bij een projectontwikkelaar ook in onze wijk een nieuw hotel te ontwikkelen kregen wij veel reacties van wijkbewoners en hebben we een enquête opgesteld.

Mede op basis van die reacties van bewoners stelde de wijkraad een inspraakreactie op n.a.v. de voornemens van de gemeente. Ook hebben diverse wijkbewoners een inspraakreactie ingediend bij de gemeente. We wachten de reactie van de gemeente op onze inspraakreactie af en we houden u op de hoogte.

190228 inspraakreactie WR VRD m.b.t. concept-hotelbeleid
Mogelijk komt er een nieuw hotel in onze wijk.
Naar aanleiding van een inloopavond -vorige maand- die de projectontwikkelaar heeft georganiseerd, ontving de wijkraad reacties en vragen van buurtbewoners.
Die vragen, reacties en suggesties hebben we benut om een enquête op te stellen. De resultaten van deze enquête willen wij met de gemeente en de projectontwikkelaar bespreken.
Deze gesprekken en het vervolg hierop kunnen leiden tot het bijstellen van de plannen en een volgende meningspeiling. De resultaten van de peiling zullen we vanzelfsprekend ook op onze website publiceren.

Wij horen graag hoe je over de plannen van de ontwikkelaar denkt! Doe je ook mee? Inmiddels gaven zo’n 70 bewoners hun mening.

Hier het linkje naar onze peiling.