B&W heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar verschillende varianten en scenario’s voor de invoering van een milieuzone (zie het kaartje) en later een emissievrije zone in Haarlem. Zulke zones vormen belangrijke gemeentelijke maatregelen om de verkeersuitstoot te verminderen, voor een gezondere luchtkwaliteit en vermindering van het klimaateffect.

B&W kiest voor het volgende scenario, dat vervolgens zal worden uitgewerkt in een ontwerpbesluit:

  • De instelling per 2022 van een milieuzone voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro VI) in het Centraal Stedelijk Gebied;
  • Het voornemen tot aanscherping per 2025 tot een nulemissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens in ditzelfde gebied.

Het collegebesluit zal binnenkort worden besproken in de raadscommissie Beheer en er volgt daarna nog een inspraak- en adviestraject. Hier lees je de onderliggende notitie en we houden je op de hoogte van het vervolg van dit proces.

De vier centrumwijkraden ondersteunen bewonersinitiatieven met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen. In ons centrum is zo’n bewonerswerkgroep actief. De wijkraad Burgwal is nu gastheer van een informatieve avond aanstaande 12 februari. Je bent er van harte welkom!

De wijkraad Burgwal informeert ons alsvolgt:

ENERGIETRANSITIE INFO-AVOND MET WORKSHOPS

De gemeente Haarlem heeft besloten dat we binnen afzienbare tijd ‘van het gas af moeten’. Maar het gemeentebestuur beseft terdege dat dit voor woningen in de oude binnenstad nog zo simpel niet is. Natuurlijk kunnen we zelf ook iets doen. En wel, met een redelijk rendement. De Wijkraad Burgwal nodigt jou uit voor een thema-avond over mogelijke oplossingen die voor iedere bewoner onder handbereik liggen. Denk aan: zonnepanelen, isolatie en riowarmte (dit is het terugwinnen van de warmte die nu nog via de rioolbuis het huis verlaat).

WORKSHOPS
Door middel van workshops maak je kennis met diverse mogelijkheden die er zijn wat betreft alternatieve energietransitie voor jouw woning en worden prangende vragen beantwoord zoals: ‘Hoe betaal of financier ik dat? En: wat zijn de subsidiemogelijkheden?’

SPREKERS
De heer Jan Tjemme van Wieringen – onderzoeker bij Milieu Centraal-, vertelt u alles over Isoleren, maar hij weet ook veel over subsidie en leningen. De heer Frans de Pater zal spreken over zonnepanelen (zoals hij dit ook doet hij ook voor de Vereniging Eigen Huis). De heer Auke de Vries – Delfts Ingenieur – , heeft met een medestudent in Delft een bedrijf opgericht dat de warmte weet terug te winnen die normaal het huis door de rioolbuis verlaat. Je zult versteld staan van het rendement. Kortom, zeer interessant om kennis op te doen voor het verduurzamen van jouw woning.

AANMELDEN
Wil jij ook graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Dan zien we je op:

DATUM: 12 FEBRUARI 2020
TIJD: 20:00 UUR
LOCATIE: HELLO I’M LOCAL, SPIEGELSTRAAT 4

Meld je aan via deze link voor deze informatie-avond!

 

Van de gemeente ontvingen we bericht over de plaatsing van een nieuwe e-laadpaal in onze wijk. Deze keer komt deze e-laadpaal op de Raamvest nabij de afvalcontainers bij Albert Heijn te staan. De direct omwonenden ontvangen van de gemeente binnenkort deze brief.

We schreven hier eerder over de inhaalslag die de gemeente op het gebied van het plaatsen van e-laadpalen aan het maken is.

Voor de goede orde informeren wij dat u tegen de nieuwe locaties een formeel bezwaar (*) kunt indienen bij de gemeente. Bij dit type besluiten plaatst de gemeente de e-palen terwijl bezwaarprocedures onderwijl lopen. Dat kan uiteindelijk betekenen dat als een bezwaarde in het gelijk wordt gesteld, de e-laadpaal verwijderd zal worden.

Klik hier als u een e-laadpaal wilt aanvragen.

(*) De besluiten treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.