Van de gemeente ontvingen wij een bericht over het aanvragen en het plaatsen van laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s. Hierna de tekst van dat bericht.

“De gemeente Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn en daar past elektrisch rijden bij. Door de realisatie van voldoende openbare laadpalen in een dekkend netwerk faciliteert de gemeente dit. Momenteel staan er 84 openbare laadpalen in de stad, de meeste met twee aansluitingen. Uit onderzoek is gebleken dat het op basis van landelijke trends nodig is om op korte termijn 350 tot 400 laadpalen in Haarlem te hebben. Op de kaart via deze link (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/17-januari/17:00/17-45-uur-Beleidsregel-plaatsen-van-EV-laadpalen-Haarlem-MTM/2018492923-3-Beleidsvisie-kaart-2.pdf) krijgt u een indruk om hoeveel locaties het in uw wijk zal gaan. Er bestaat momenteel dus een forse achterstand. In de toekomst zal de benodigde hoeveelheid verder toenemen.

De gemeente realiseert nieuwe openbare laadpalen door aansluiting te hebben bij het initiatief van de regionale organisatie MRA-e, zoals vele andere gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. MRA-e heeft een concessie aanbesteed voor de realisatie en exploitatie van laadpalen. De gemeente is hierbij aangesloten. Via de portal van MRA-e kunnen Haarlemmers een openbare laadpaal aanvragen. Als de aanvraag aan de eisen voldoet zal de gemeente op zoek gaan naar een locatie. De eisen en de procedure waarmee dit de komende tijd zal gaan gebeuren, vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243497.html. Twee parkeerplekken bij de laadpaal zullen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld als parkeerplaats voor elektrische auto’s: als ze zijn opgeladen moeten ze plaats maken voor andere voertuigen die willen opladen.

Laadpaal aanvragen?

Dit betekent dat er ook in uw buurt de komende tijd openbare laadplekken zullen worden toegevoegd. Ongetwijfeld zijn er ook in uw buurt bewoners met een elektrische auto. Als deze bewoners ervaren dat de bestaande laadplekken te ver weg zijn gelegen of te druk zijn, kunnen ze een nieuwe publieke laadpaal aanvragen via de site www.laadpaal.mrae.nl.

Aangezien de uitrol zal verlopen op basis van aanvragen, kan de daadwerkelijke verdeling verschillen ten opzichte van de vastgestelde kaart. De exacte locaties van nieuwe laadpalen liggen momenteel nog niet vast. In het collegebesluit (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018492923-1-Beleidsregel-plaatsen-van-laadpalen-Haarlem-Collegebesluit-2.pdf) bij de beleidsregel heeft het college van B&W ook aangegeven welke relatie bestaat met de parkeerdruk en hoe de informatieverstrekking aan de omgeving op hoofdlijn vorm krijgt.

Parkeerdruk

In principe verhoogt de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk niet. De ervaring leert dat vrijwel alle auto’s ook in dezelfde buurt geparkeerd zouden worden als er geen laadpaal zou zijn. Laadpalen worden alleen geplaatst op aanvraag en op basis van een beperkte beschikbaarheid van laadpalen in de directe omgeving. In principe zouden alle laadpalen dus voldoende moeten worden gebruikt.

Hoe wordt de locatie bepaald en hoe hebben omwonenden er invloed op?

De gemeente bepaalt zorgvuldig de beste locatie. Daarbij zal er zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat een goede locatie zich bijvoorbeeld bevindt op een plek waar geen woningen direct aan grenzen of waar een blinde (zij)gevel aanwezig is. De mogelijkheid bestaat echter dat zo’n locatie niet voor handen of niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat er geen voedingskabel is of omdat een laadpaal niet onder de kroon van een boom kan worden geplaatst, en de gemeente genoodzaakt is om een locatie te kiezen ter plaatse van een voorgevel. De gemeente zal altijd zo zorgvuldig mogelijk de locatie kiezen.

Om de bijbehorende parkeerplekken te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit staat open voor bezwaar. De gemeente zal dit besluit nemen en publiceren in de Staatscourant. Het besluit is dan ook te vinden op https://www.haarlem.nl/bekendmakingen/. Aanvullend daarop zal de gemeente zo snel mogelijk na publicatie van het verkeersbesluit de bewoners van de panden in een straal van 50m rondom de locatie actief informeren.

Uw wijk

Vanuit uw wijk zijn er momenteel aanvragen vanaf de Wilhelminastraat (thv de Alexanderstraat), Sophiastraat, Lange Lakenstraat, Wolstraat en Raamvest. Er bevinden zich al laadpalen aan de Raamvest (nabij Wilsonplein), de Mauritsstraat en het Sophiaplein. Gezien de bezetting van die palen en de spreiding van de aanvragen, zullen we op korte termijn op zoek gaan naar 1 of 2 nieuwe locaties in het zuidelijke deel van de Vijfhoek. Het Wilsonsplein en het Sophiaplein zijn dan goede suggesties maar ook lastig te realiseren in verband met de aanwezigheid van bomen en de beperkte trottoirbreedtes.”

Aldus de gemeente.

Wij vullen hierbij aan dat de gebruikelijke werkwijze door de gemeente bij het plaatsen van laadpalen zal worden verlaten. als gevolg van de achterstand m.b.t. gerealiseerde laadpalen. Normaliter wacht de gemeente de bezwarenprocedures af alvorens maatregelen te nemen. Bij het plaatsen van laadpalen accepteert de gemeente het risico dat een bezwaarmaker (veel later dan de plaatsing) gelijk zal krijgen en zullen de al geplaatste paal en de beide parkeervakken verwijderd worden.

 

Vanavond (27.02.19) brengt het AD een artikel over de slechte plaats die onze stad inneemt met betrekking tot de verkeersuitstoot. Haarlem en Rotterdam behoren tot de tien dodelijkste regio’s ter wereld als het aankomt op verkeersuitstoot. Haarlem staat op plaats zes, Rotterdam op acht.

Het onderzoek roept nog vragen op, schrijft het AD, maar we menen dat die duidelijkheid nu (na deze publikatie) wel snel zal ontstaan.

Het bericht in het AD ondersteunt ons verzoek dat de vier centrumwijkraden aan B&W hebben gedaan om vrachtwagens uit de woonstraten van het centrum te weren.

Het college heeft ons recent laten weten dat zij ons verzoek niet gaan honoreren. Men wil nog meer studeren en nog meer onderzoeken.

Echter, een fractie uit de gemeenteraad (de Christenunie)gaat morgenavond in de gemeenteraad een nieuwe poging wagen.

Wordt zeker vervolgd.