Wij ontvingen van de gemeente een uitnodiging voor alle buurtbewoners rondom het Raaksgebied. Evenals eerder dit jaar organiseren de gemeente en HBB, de ontwikkelaar van het Raaks fase III gebied , weer een zogenoemde inloopbijeenkomst.

Graag willen wij u als buurtbewoner en/of belanghebbende informeren over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. HBB Groep uit Heemstede ontwikkelt in samenwerking met de gemeente twee appartementencomplexen, bedrijfsruimte, een ondergrondse openbare fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte. Wij willen u hierover graag informeren en nodigen u van harte uit de inloopbijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: donderdag 22 november
Inloop tussen: 18:00 en 20:00 uur
Waar:
Stadskantoor Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht 2

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van februari eerder dit jaar. Het plan is inmiddels verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij u het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte en de vervolgstappen in dit project. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen komen lopen en uw eventuele vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van HBB Groep en de gemeente.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deelname, of heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via projecten@haarlem.nl.

Tijdens het gehele project vindt u actuele informatie op de projectpagina www.haarlem.nl/raaks-herontwikkeling.

Wij lazen vandaag het volgende bericht.

“De burgemeester van Haarlem maakt -op 13 november 2018- bekend dat hij besloten heeft om de verkoop van softdrugs te gedogen in de coffeeshop aan de Doelstraat 29 zwart te Haarlem.

Bij de wijziging van het coffeeshopbeleid in 2013 is opgenomen dat iedere coffeeshop die opgenomen is in het register gedoogde coffeeshops een gedoogverklaring zou ontvangen. Dit is ook in het belang van de rechtszekerheid van coffeeshophouders. In de gemeentelijke nota Beleid Coffeeshops 2013 zijn in paragraaf 2 de vestigingseisen voor een coffeeshop opgenomen. De vestiging en exploitatie van de coffeeshop op het perceel Doelstraat 29 zwart voldoet aan deze eisen. Derhalve heeft de burgemeester van Haarlem besloten de verkoop van softdrugs in de coffeeshop te gedogen op Doelstraat 29 zwart onder strikte voorwaarden zoals gesteld in het Beleid Coffeeshops 2013. De juridische grondslag van dit besluit is artikel 13b van de Opiumwet.”

U kunt het besluit van de burgemeester hierna lezen: gmb-2018-240741

De toetsing van de burgemeester is gebaseerd op het beleid coffeeshops uit 2013.

U kunt de beleidsnota Coffeeshops 2013 (mn paragraaf 2: de vestigingseisen) hierna lezen. In punt 5 van die paragraaf blijkt dat de burgemeester ook heeft getoetst aan de belangen de openbare orde en veiligheid dan wel andere zwaarwichtige redenen. Het Haarlemse beleid m.b.t. coffeeshops: 2013516407-Beleid-coffeeshops-2013

In het besluit is tevens vermeld dat u bezwaar kunt aantekenen tegen het besluit van de burgemeester.

“Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij de burgemeester van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

In onze wijkvisie “Verkeer” beschreven we onder meer een zestal korte termijn knelpunten waarvan de verkeerssituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein er één van is. We hebben de afgelopen periode met de politie, ambtenaren en met twee wethouders gesproken over aldaar te treffen maatregelen.

De gemeente is voornemens een besluit te nemen over te treffen verkeersmaatregelen en het lijkt ons een goede zaak alvorens de gemeente de formele stappen gaat nemen, eerst een informatieve bijeenkomst te organiseren voor de direct omwonenden. In het geval u een brief van de gemeente heeft ontvangen over dit onderwerp, beschouwt de gemeente u als een direct omwonende/belanghebbende. In dat geval nodigen we u van harte uit voor een (tweede) informatieve bijeenkomst op

dinsdag 13 november van 20.00 tot 21:30 uur

op de eerste etage van restaurant ‘de Wandelaar” (ingang aan het Nieuwe Kerksplein).

De gemeente is die avond vertegenwoordigd evenals leden van onze werkgroep Verkeer.

Er is in verband met veiligheidsvoorschriften beperkt plaats op de eerste etage van ‘de Wandelaar’ en bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een derde bijeenkomst. In verband met die beperkte plaatsen vragen we u vriendelijk zich aan te melden voor deze avond met behulp van het onderstaande strookje.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?