Sneller dan voorgaande jaren is het wijkdiner 2019 op 25 november geheel gereserveerd. We kunnen 120 personen in de feestelijke Nieuwe Kerk een mooie plek bieden. Je kunt je dus niet meer aanmelden.

Als je dat wenst kun je je wel aanmelden voor de wachtlijst. Mogelijk valt er de komende dagen nog een plekje vrij.

Alle deelnemers krijgen een paar dagen voor het wijkdiner nog bericht van ons.

 

We schreven al weer een tijdje geleden over het project Izoof. We hielden onder andere een peiling onder wijkbewoners.

De projectorganisatie komt binnenkort langs in onze wijk om met je hun plannen te delen en om vragen te beantwoorden. Huidige gebruikers van dit nieuwe fenomeen geven je graag hun ervaringen door. Hierna hun uitnodiging.

Hoe nu verder?

Het resultaat van ons bewonersinitiatief met elektrische deelauto’s wordt binnen en buiten Haarlem aandachtig bekeken.
Ben je benieuwd hoe we het zo ver hebben gebracht en doe je mee in het gesprek over hoe nu verder?
We dagen je deze avond uit om actief mee te denken (en doen) over onze toekomst in een duurzamer Haarlem. Met schonere lucht, meer ruimte en warm buurtcontact. Drankjes staan voor jullie klaar!Trefwoorden: voor én door bewoners | actieve deelname | mede-eigenaarschap

Kom naar onze meet-up!

Datum | dinsdag 19 november
Tijd | Inloop om 19.45, start 20.00 – 21.30 uur, daarna borrel
Locatie | Laat Bloeien, Raamvest 29A, Haarlem

Zien we je daar?
 Ja
 Misschien
 Nee
De Bewonersgroep iZoof Car Sharing

We schreven recent over een probleemanalyse van het stationsgebied. Die analyse gaat niet alleen over het station, maar ook over vastgoed, de bussen door de stad en het voetganger- en fietserverkeer.

Gisteren heeft het college een zogenoemde startnotitie vrijgeven (voor bespreking in de raadscommssie Ontwikkeling) die een vervolg beschrijft van die probleemanalyse.

Samenvattend schrijft het college: “Het wordt drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland stellen samen een integrale Toekomstvisie 2020-2040 voor het Stationsgebied op. Voor deze visie is een startnotitie gemaakt. Daarvoor is eerst een analyse van de huidige en toekomstige knelpunten op mobiliteitsgebied gemaakt. Er zijn verschillende oplossingen verkend die de problemen verminderen of verhelpen. Zowel de consequenties van de verschillende oplossingen op de mobiliteit als hun stedenbouwkundige impact zijn inzichtelijk gemaakt. Nu dienen zich twee belangrijke hoofdkeuzes op mobiliteitsgebied aan. Namelijk hoe om te gaan met de groei van het aantal busreizigers en met het steeds drukker wordende verkeer op de N200 achter het station. Nadat hierover met de startnotitie een keuze is gemaakt, kan de programmatische en stedenbouwkundige ontwikkelpotentie van de stationsomgeving verder worden uitgewerkt. In de startnotitie staan de uitgangspunten voor de integrale visie voor het stationsgebied omschreven:

  • Het aantal openbaar vervoer reizigers groeit tot 2040 met 2% per jaar
  • De veilige doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer staat voorop
  • Om het station te ontlasten en de reizigers in andere gebieden (met name de ontwikkelzones) in Haarlem beter te bedienen, komen er nieuwe busroutes en een busstation in Schalkwijk (Europaweg/Schipholweg)
  • Een tram of lightrail is op de lange termijn urgent
  • Maatregelen N200 (achter het station) zijn noodzakelijk om het gebruik van fiets en OV te stimuleren
  • Het aantal fietsenstallingen rondom het station moet snel worden uitgebreid
  • De ontwikkelpotentie van het stationsplein wordt verkend
    Geconstateerd is dat breder moet worden gekeken dan het stationsgebied alleen. De consequentie is dat verschillende trajecten in lijn met de visie moeten worden opgestart. Het is urgent om samen met de provincie en de vervoerregio (verder) te onderzoeken welke nieuwe busroutes het station en de binnenstad ontlasten en tegelijkertijd andere delen van de stad (met name de ontwikkelzones) beter bedienen. Het treinstation moet goed bereikbaar blijven voor wie met de bus naar de trein wil. Ook worden de effecten van de mogelijke herinrichting van de N200 op (de doorstroming van) het verkeer buiten het stationsgebied onderzocht, samen met de noodzakelijke maatregelen en in lijn met het (nog op te stellen) Haarlemse mobiliteitsbeleid. Het onderzoek naar de tram of lightrail en het organiseren van adequate dekking voor de daartoe noodzakelijke investeringen, wordt in MRA verband opgepakt, in relatie tot het OV-Toekomstbeeld.

Met deze raadsnota wordt de startnotitie voor de integrale Toekomstvisie 2020- 2040 voor het Stationsgebied vastgesteld. Dat is een bevoegdheid van de raad. Met het vaststellen van de startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden en wordt gestart met het opstellen van een integrale toekomstvisie 2020-2040 voor het stationsgebied. Het is de bedoeling om in de loop van 2020 de visie vast te stellen.”

U kunt de gehele set inclusief bijlagen hier (agendapunt 6) lezen.