Van de gemeente ontvingen wij een bericht over het aanvragen en het plaatsen van laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s. Hierna de tekst van dat bericht.

“De gemeente Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn en daar past elektrisch rijden bij. Door de realisatie van voldoende openbare laadpalen in een dekkend netwerk faciliteert de gemeente dit. Momenteel staan er 84 openbare laadpalen in de stad, de meeste met twee aansluitingen. Uit onderzoek is gebleken dat het op basis van landelijke trends nodig is om op korte termijn 350 tot 400 laadpalen in Haarlem te hebben. Op de kaart via deze link (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/17-januari/17:00/17-45-uur-Beleidsregel-plaatsen-van-EV-laadpalen-Haarlem-MTM/2018492923-3-Beleidsvisie-kaart-2.pdf) krijgt u een indruk om hoeveel locaties het in uw wijk zal gaan. Er bestaat momenteel dus een forse achterstand. In de toekomst zal de benodigde hoeveelheid verder toenemen.

De gemeente realiseert nieuwe openbare laadpalen door aansluiting te hebben bij het initiatief van de regionale organisatie MRA-e, zoals vele andere gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. MRA-e heeft een concessie aanbesteed voor de realisatie en exploitatie van laadpalen. De gemeente is hierbij aangesloten. Via de portal van MRA-e kunnen Haarlemmers een openbare laadpaal aanvragen. Als de aanvraag aan de eisen voldoet zal de gemeente op zoek gaan naar een locatie. De eisen en de procedure waarmee dit de komende tijd zal gaan gebeuren, vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243497.html. Twee parkeerplekken bij de laadpaal zullen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld als parkeerplaats voor elektrische auto’s: als ze zijn opgeladen moeten ze plaats maken voor andere voertuigen die willen opladen.

Laadpaal aanvragen?

Dit betekent dat er ook in uw buurt de komende tijd openbare laadplekken zullen worden toegevoegd. Ongetwijfeld zijn er ook in uw buurt bewoners met een elektrische auto. Als deze bewoners ervaren dat de bestaande laadplekken te ver weg zijn gelegen of te druk zijn, kunnen ze een nieuwe publieke laadpaal aanvragen via de site www.laadpaal.mrae.nl.

Aangezien de uitrol zal verlopen op basis van aanvragen, kan de daadwerkelijke verdeling verschillen ten opzichte van de vastgestelde kaart. De exacte locaties van nieuwe laadpalen liggen momenteel nog niet vast. In het collegebesluit (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018492923-1-Beleidsregel-plaatsen-van-laadpalen-Haarlem-Collegebesluit-2.pdf) bij de beleidsregel heeft het college van B&W ook aangegeven welke relatie bestaat met de parkeerdruk en hoe de informatieverstrekking aan de omgeving op hoofdlijn vorm krijgt.

Parkeerdruk

In principe verhoogt de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk niet. De ervaring leert dat vrijwel alle auto’s ook in dezelfde buurt geparkeerd zouden worden als er geen laadpaal zou zijn. Laadpalen worden alleen geplaatst op aanvraag en op basis van een beperkte beschikbaarheid van laadpalen in de directe omgeving. In principe zouden alle laadpalen dus voldoende moeten worden gebruikt.

Hoe wordt de locatie bepaald en hoe hebben omwonenden er invloed op?

De gemeente bepaalt zorgvuldig de beste locatie. Daarbij zal er zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat een goede locatie zich bijvoorbeeld bevindt op een plek waar geen woningen direct aan grenzen of waar een blinde (zij)gevel aanwezig is. De mogelijkheid bestaat echter dat zo’n locatie niet voor handen of niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat er geen voedingskabel is of omdat een laadpaal niet onder de kroon van een boom kan worden geplaatst, en de gemeente genoodzaakt is om een locatie te kiezen ter plaatse van een voorgevel. De gemeente zal altijd zo zorgvuldig mogelijk de locatie kiezen.

Om de bijbehorende parkeerplekken te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit staat open voor bezwaar. De gemeente zal dit besluit nemen en publiceren in de Staatscourant. Het besluit is dan ook te vinden op https://www.haarlem.nl/bekendmakingen/. Aanvullend daarop zal de gemeente zo snel mogelijk na publicatie van het verkeersbesluit de bewoners van de panden in een straal van 50m rondom de locatie actief informeren.

Uw wijk

Vanuit uw wijk zijn er momenteel aanvragen vanaf de Wilhelminastraat (thv de Alexanderstraat), Sophiastraat, Lange Lakenstraat, Wolstraat en Raamvest. Er bevinden zich al laadpalen aan de Raamvest (nabij Wilsonplein), de Mauritsstraat en het Sophiaplein. Gezien de bezetting van die palen en de spreiding van de aanvragen, zullen we op korte termijn op zoek gaan naar 1 of 2 nieuwe locaties in het zuidelijke deel van de Vijfhoek. Het Wilsonsplein en het Sophiaplein zijn dan goede suggesties maar ook lastig te realiseren in verband met de aanwezigheid van bomen en de beperkte trottoirbreedtes.”

Aldus de gemeente.

Wij vullen hierbij aan dat de gebruikelijke werkwijze door de gemeente bij het plaatsen van laadpalen zal worden verlaten. als gevolg van de achterstand m.b.t. gerealiseerde laadpalen. Normaliter wacht de gemeente de bezwarenprocedures af alvorens maatregelen te nemen. Bij het plaatsen van laadpalen accepteert de gemeente het risico dat een bezwaarmaker (veel later dan de plaatsing) gelijk zal krijgen en zullen de al geplaatste paal en de beide parkeervakken verwijderd worden.

 

Vandaag ontvingen we van de gemeente een prachtige uitgave over de ontwikkelingen binnen de Haarlemse straatinrichting (‘Ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting 1850-1930′, Team Erfgoed, Isanne Damen). Het boek bevat prachtige oude foto’s van het Haarlemse centrum en dus ook van onze wijk. In de inleiding lezen we het volgende.

“Op negentiende-eeuwse foto’s van de Haarlemse binnenstad lijkt een stilte over de straten van de stad te zijn gevallen. De afbeeldingen tonen een eenvoud in straatinrichting die één geheel vormt met de omringende gebouwde omgeving.

Begin twintigste eeuw begint dit beeld echter te vertroebelen en raken ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting in een stroomversnelling. Maar waardoor werd dit rustige straatbeeld precies gecreëerd? Welke nieuwe weg werd er ingeslagen in de vormgeving van de Haarlemse openbare ruimte?

Deze analyse van de straatinrichting tracht een beeld te schetsen hoe men de openbare ruimte gebruikte en inrichtte aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. In dit tijdsframe ondergingen de straten van Haarlem een grote transformatie.

Onder druk van een grote bevolkingsgroei en nieuwe verkeersvormen werden in deze periode eeuwenoude principes van straatinrichting losgelaten en moderne, snel elkaar opvolgende, inzichten omarmt. De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw luidden een nieuw tijdperk in op het gebied van straatinrichting. Dit tijdperk wordt daarom in deze analyse als eindpunt van de transformatieperiode aangehouden. Naast een restrictie in tijd is ook gekozen om een beperkt gebied te analyseren, namelijk enkel de Haarlemse binnenstad.

De analyse belicht voornamelijk de transformatie van al bestaande wegen en straten, en niet op de nieuwe uitbreidingswijken van de negentiende en begin twintigste eeuw. Omdat deze analyse zicht richt op overkoepelende principes in de inrichting van de Haarlemse straten, zijn losse elementen op straat grotendeels buiten beschouwing gelaten.

In plaats daarvan worden drie constante factoren onderzocht die vrijwel overal in de openbare ruimte voorkomen: de aanleg van de straat zelf, waaronder het straatprofiel en de materialisering, de boomaanplant en de straatverlichting.”

We wensen je hierna veel leesplezier!

Ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting

De mogelijke komst van een groot hotel in onze wijk en reacties van wijkbewoners n.a.v. deze ontwikkeling, zijn voor ons aanleiding geweest om specifiek over dit onderwerp een enquête op te zetten.
De enquête is via de website/social media van de wijkraad verspreid. Er waren 101 respondenten uit de wijk. De (vragen en) antwoorden van de respondenten zijn hierna kort samengevat:

Wat zou je het liefst willen in de Prins Hendrikstraat (1)?

 • 47 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan {*})
 • 34 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 9 % wil niets veranderen
 • 10 % wil iets anders

Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat (43a)?

 • 55 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
 • 19 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 13 % wil niets veranderen
 • 13 % wil iets anders

Wat zou je het liefst willen in de Sophiastraat?

 • 48 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
 • 16 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
 • 21 % wil niets veranderen
 • 15 % wil iets anders

Op de aansluitende vraag/vragen of er wel nieuw mag worden gebouwd in de Sophiastraat:

 • 41 % vindt van wel
 • 54 % vindt van niet
 • 5 % vindt wat anders

Conclusies:
Op grond van de antwoorden van de 101 respondenten trekt de wijkraad de volgende conclusies:

 • De respondenten zijn vrij algemeen tegen hotelontwikkelingen in de Wilhelminastraat en de Sophiastraat: respondenten willen daar liever woningen/appartementen, of eventueel een kantoor zoals het nu is. In de Sophiastraat willen de respondenten ook graag groen. Er is bij de respondenten veel zorg over een 7×24 uurs hinder van komende en vertrekkende gasten/personeel en bevoorrading.
 • De respondenten willen in iets mindere mate graag woningen/appartementen in de Prins Hendrikstraat en zij zijn in het algemeen wat minder negatief over een hotel op deze plaats.
 • Nieuwe bebouwing in de Sophiastraat roept bij de respondenten veel weerstand op. Met name als dat ook nog wordt gecombineerd met horeca, bevoorrading en parkeerbewegingen van gasten en personeel van een hotel.

{*} Er is t.a.v. beide beoogde hotellocaties sprake van twee verschillende bestemmingsplannen: de lokatie Prins Hendrikstraat 1 valt binnen het bestemmingsplan ‘Oude Stad’ en de lokatie Wilhelminastraat 43a valt binnen het bestemmingsplan ‘Vijfhoek, Heiliglanden/de Kamp’.

Spreiding van de respondenten

De afbeelding toont de spreiding van respondenten over de wijk en de kleuren op het kaartje symboliseren het antwoord op de vraag “Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat 43a?
Onze enquête is ingevuld door 101 respondenten. Respons van buiten de wijk (3) is in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

De wijkraad gaat de resultaten van de enquête bespreken met de projectontwikkelaar en de gemeente.

Hierna de resultaten van de volledige enquête.

 

 

 

190319 Hotel enquete - Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen