We schreven eerder over het voornemen van de Haarlemse middenstand om in het centrum de bezoekers te gaan stalken (‘wifitracking’) via het wifi signaal van hun gsm. Met dat ‘stalken’ doelen wij op het zonder toestemming volgen van (de persoonsgegevens) van passanten.

Naar aanleiding van publikaties over dit voornemen stelden we begin december 2019 schriftelijke vragen aan zowel de BIZ (de initiatiefnemer) als ook aan de gemeente (de eigenaar van de openbare ruimte waar men bezoekers in gaat volgen). De gemeente gaf eerder aan dit wifitracken in ‘hun’ openbare ruimte goed te keuren.

Hoe staat het er nu voor?

Van de gemeente ontvingen we twee tussenberichten dat men doende is de zaak opnieuw te bezien nadat we op 21 januari jl. onze argumenten bij een groep gemeente-ambtenaren hebben toegelicht. Na dit gesprek heeft de gemeente met de uitvoerder van het project (‘CityTraffic’) gesproken en eind van deze maand spreekt men met de voorzitter van de BIZ. Antwoorden op onze vragen hebben we dus nog niet. Interessant is te melden dat de gemeente (tot nu toe) van mening is dat een vergunning voor dit ongeoorloofde volgen van bezoekers in hun openbare domein niet nodig is, terwijl het ophangen en aflezen van beelden van een camera in de openbare ruimte aan strikte voorwaarden dient te voldoen. Hoe veilig is jouw privacy bij ons gemeentebestuur?

Ook het bestuur van de BIZ stelden we op 6 december jl. enkele schriftelijke vragen. Die set vragen leidde tot een van de website van CityTraffic afkomstig geknipt en geplakt antwoord van de BIZ. Vervolgens vroegen we wederom om antwoorden op onze vragen. Die zijn ons beloofd op 9 januari jl maar deze zijn nog niet ontvagen. De BIZ stelt onder meer dat het versleutelen van de wifisignalen (‘hashing’) voldoende is om de persoonsgegevens te anonimiseren. De handhaver van de AVG (de Autoriteit Persoonsgegevens) heeft recent ook op die stelling gereageerd.

Inmiddels heeft de voorzitter van Haarlem Centraal (de overkoepelende club van retail en horeca) op de CMG-website het volgende over wifitracking in het Haarlemse centrum geschreven: “Doorpakken dus en de inbreng van bewonersverenigingen, hoe oprecht ook geformuleerd, terzijde schuiven.”  Dat is duidelijke taal.

We hebben contact met de inwoner van Enschede die er voor heeft gezorgd dat de AP (= de handhaver van de AVG-wet) aldaar een onderzoek instelt naar dezelfde methodiek (ook daar ‘CityTraffic’) van bezoekers via hun wifi volgen in het centrum van Enschede. Dat AP-onderzoek loopt daar nog. Wij vroegen de BIZ onder meer hun voornemens aan te houden tot de resultaten van het AP onderzoek bekend zijn.

De fracties van de SP en het CDA hebben inmiddels tijdens een overleg van de Raadscommissie Bestuur het college gevraagd een notitie op te stellen over deze ontwikkelingen.

Debatcentrum de Pletterij houdt op 18 februari een debat over ‘Hoe veilig zijn de Haarlemmers? waarbij ook dit onderwerp zeker ter sprake zal komen.

Wij zijn in afwachting van antwoorden en we houden je op de hoogte. Zet je voorlopig je wifi uit in de stad?

We ontvingen in 2019 van onze wijkagent diverse overzichten met meldingen bij de politie over incidenten in onze wijk. We hebben de 542 meldingen van juni t/m december 2019 hierna gerubriceerd. Klik even op de plaatjes.

Hierna zie je die 542 ongebrubriceerde meldingen uit 2019 nu gesorteerd op straatniveau.

Onze wijkraad bestaat uit vrijwiliigers die jaarlijks bij de gemeente subsidie vragen voor hun werkzaamheden. Als wij de inkomsten t.b.v. “de wijkraadkosten” van de afgelopen jaren benoemen die onze wijkraad verkreeg via de subsidieregeling wijkraadkosten, dan ziet dat rijtje inkomsten er als volgt uit:

Subsidie Vijfhoek, Raaks en Doelen
Jaar bedrag
2016 7711
2017 7264
2018 7264
2019 6856
2020 6924
2021 5603 (prognose gemeente)

Dit overzicht toont vanaf 2016 t/m 2020 een verlaging van de jaarlijkse inkomsten van 7711 naar 6924 euro. Voor 2021 raamt de gemeente voor onze wijkraad nog een verdere verlaging van 19% naar 5603 euro. De vaste lasten van onze wijkraad zijn in dezelfde periode jaarlijks gestegen. De dalende inkomsten zijn t/m 2020 niet veroorzaakt door bezuinigingen bij de gemeente maar door wijzigingen bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Daarbij spelen de volgende verdeelsleutels (opgesteld na een gerechtelijke uitspraak) een rol:

 

 

 

 

 

Ja, dat lees je goed. Omdat onze wijk wijzigingen kent m.b.t. het aantal bijstandsgerechtigden krijgen we minder subsidie. Die dalende inkomsten van de wijkraad (van 2016:7711 euro en de prognose voor 2021:5603 euro bij stijgende lasten) baren ons zorgen en die zorgen hebben ons doen besluiten te gaan onderzoeken hoe we de inkomsten weer op peil kunnen brengen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via sponsoring of door onze stichting te gaan omzetten in een coöperatie. Als je hierover wilt meedenken, horen we graag van je.