BUDGET VOOR BEWONERSINITIATIEVEN

Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dit houdt in dat het energieverbruik van de stad per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. De gemeente gaat deze ambitieuze doelstelling aan samen met partners uit de stad. Veel inwoners van Haarlem nemen hierbij het initiatief en zijn actief bezig met energiebesparing en duurzame energieopwekking. In het kader van het coalitieprogramma Samen Doen! stelt de gemeente budget beschikbaar om dergelijke initiatieven van bewoners te ondersteunen.

 

In de periode 2015 – 2018 stelt de gemeente jaarlijks 95.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten georganiseerd door bewoners die een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal. Nieuwe activiteiten gericht op energiebesparing of de inzet van duurzame energie komen in aanmerking voor deze regeling. Voorbeelden zijn de energiecoöperaties, waarbij buurtbewoners gezamenlijk investeren in duurzame energie via zonnepanelen op het dak van een ander.


Wat zijn de voorwaarden?

 • Initiatieven moeten uiterlijk op 31 januari of op 1 juli worden ingediend voor het betreffende programmajaar. Schriftelijke besluitvorming over toekenning en uitbetaling vindt binnen 2 maanden na indieningsdata plaats. Het verzoek om ondersteuning heeft steeds op een enkel programmajaar betrekking. Meerjarige ondersteuningsaanvragen worden niet gehonoreerd.
 • Het bewonersinitiatief moet zo mogelijk zijn vastgelegd in een vaste organisatiestructuur. Ook moet er een gezamenlijk bankrekeningnummer beschikbaar zijn.
 • Het bewonersinitiatief moet een helder doel voor ogen te hebben, waarbij kosten en baten uiteindelijk in evenwicht met elkaar zijn.
 • Het verzoek om ondersteuning moet betrekking hebben op activiteiten, gericht op energiebesparing, dan wel de opwekking/ inzet van duurzame energie. Steeds dient een raming te worden opgesteld van de bespaarde of voorkomen CO2-emissie.
 • De gevraagde ondersteuning moet worden gespecificeerd in een begroting.
 • Na afloop van het programmajaar wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten. Er wordt daarbij verantwoord hoe de feitelijke uitgaven zich verhouden tot de oorspronkelijke begroting. Niet bestede middelen worden terugbetaald aan de gemeente. De initiatiefgroep verbindt zich aan het vullen van een bewonersvolgsysteem van aanmelding van bewoners bij de initiatiefgroep en alle vervolgstappen in het systeem. De initiatiefgroep ontvangt van de gemeente de toegangssleutel tot het digitale multi-usersysteem (van Duurzaam Bouwloket). De gemeente kan de daarin gemelde (tussen-) resultaten inzien.
 • Voor beginnende initiatieven, die aan een aantal van bovengenoemde criteria niet kunnen voldoen, wordt op verzoek een startbudget van maximaal € 1500ter beschikking gesteld. Betaling van kosten zoals bijvoorbeeld zaalhuur, website o.i.d. loopt in dit geval via de gemeente Haarlem. Daarover worden per geval nadere afspraken gemaakt. De verantwoordingsregels zijn ook in dit geval van toepassing.
 • De beginnende initiatieven krijgen bij het toekennen van de beschikbare middelen prioriteit.
 • Indien noodzakelijk stelt de gemeente een maximaal per initiatief uit te keren bedrag vast.
 • Als in een jaar meer aanvragen worden ingediend dan er aan budget beschikbaar is, worden de aanvragen toegekend op basis van prioriteitsstelling, met de volgende toetsing:te realiseren energiebesparing in termen van vermeden CO2, al eerder toegekende middelen, aantal betrokkenen bij het initiatief. Zo nodig kunnen aanvullende criteria van toepassing worden verklaard.

Hoe werkt het?

De aanvraag kan je indienen bij de gemeente Haarlem, afdeling Milieu. Dit kan digitaal via milieu@haarlem.nl t.a.v. Eline de Jong. Geef hierbij de contactgegevens van je initiatief en, indien mogelijk, het gezamenlijke bankrekeningnummer door. De aanvraag bevat een plan met daarin een beschrijving van het initiatief, de activiteiten en een bijbehorende begroting. Beargumenteer daarbij op welke manier deze activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal, inclusief een raming van de bespaarde en/of voorkomen CO2-emissie. Zie de voorwaarden.

De regeling voor 2015 is verlengd met een derde ronde met als indieningsdeadline 1 oktober 2015.
Aanvragen voor het programmajaar 2015 kunnen nog tot en met 1 oktober 2015 worden ingediend.

 

bron: http://www.degroenemug.nl/pages/duurzaam-wonen/duurzaamheidslening-en-subsidies/budget-voor-bewonersinitiatieven.php

HaarlemCultuurFestival2015I

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat Haarlem volledig in het teken van cultuur tijdens het Haarlem Cultuur Festival 2015. De culturele instellingen zetten hun deuren wagenwijd open om te laten zien wat ze in huis hebben en het nieuwe culturele seizoen in te luiden. Ook de vele monumentale gebouwen zijn voor publiek toegankelijk in het kader van de Open Monumentendagen. Overal in de stad barst het van de activiteiten op het gebied van film, muziek, beeldende kunst, dans, erfgoed en theater. Bekijk previews van voorstellingen en exposities, volg workshops, bezoek monumenten waar je anders niet naar binnen mag en geniet van al het talent dat Haarlem rijk is.

Voor ieder wat wils
Jong of oud, doorgewinterde cultuurliefhebber of new kid on the block. Het Haarlem Cultuur Festival 2015 biedt voor ieder wat wils. Muziekliefhebbers kunnen terecht in de Philharmonie, het Patronaat, diverse cafés en winkels voor optredens in alle soorten en maten. Hou je van dans dan kom je ook zeker aan je trekken met o.a. Connie Janssen Danst, Joeri Dubbe en Dance & Ballet Company. En voor wie zelf lekker met de voetjes van de vloer wil is er o.a. de Silent Disco. Bekijk het complete programma op de vernieuwde en handige website van het Haarlem Cultuur Festival.

HaarlemCultuurFestival2015II

Verdieping, monumenten en kids…
Mensen die op zoek zijn naar verdieping kunnen hun hart ophalen tijdens de interviewmarathon van Frènk van der Linden ‘023 minuten passie van’, waarin hij o.a. Michael van Praag, Marc van der Linden en Eric Vaarzon Morel het hemd van het lijf vraagt. Film is er volop in openluchtbioscoop bij de Nieuwe Vide en in de Filmschuur die speciaal voor het Haarlem Cultuur Festival 2015 enkele voorpremières vertoont. Het Frans Hals Museum, De Hallen, Dolhuys, Museum Haarlem, 37PK,  En voor de liefhebbers van het prachtige erfgoed in Haarlem zijn er ruim zeventig monumenten te bezichtigen en duikt het Jopenfestival terug in haar geschiedenis.

Ook de kids worden niet vergeten met o.a. een familie-ontbijt, diverse workshops, kinderfilms en previews van komende kindervoorstellingen. Alle activiteiten zijn gratis of tegen sterk gereduceerd tarief te bezoeken. De festivallocaties spreiden zich uit van de binnenstad tot terrein Nieuwe Energie aan de Minckelersweg in Haarlem-Oost. In de Gravenzaal van het Stadhuis is meer informatie te verkrijgen over de Open Monumentendagen. Het hart van het festival klopt in het Toneelschuurcafé waar bezoekers het hele weekend terecht kunnen voor meer informatie over het festivalprogramma, theatertips, live-radio en natuurlijk een lekker drankje.

HaarlemCultuurFestival2015IIIHet weekend van 12 & 13 september staat dus bomvol cultuur. Een weekend waar we naar uit hebben gekeken en niet kunnen wachten om op verschillende plaatsetn prachtige dingen te gaan zien. Houdt Haerlems Bodem in de gaten voor meer updates over het Haarlem Cultuur Festival 2015. Voor meer achtergrond informatie en het volledige programma kijk je opwww.haarlemcultuurfestival.nl

Bron: Haerlemsbodem.nl

 

 

Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Notulen van de Jaarvergadering van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen op 13 april 2015

De presentatie kunt u hier vinden

Aanwezig: Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan-Willem Stoop (media / website), Paul de Rooij (politie/wijkagent)

Afwezig: Maaike Beun (penningmeester), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Ongeveer 35 belangstellenden zijn aanwezig

1. Opening

Arjan heet iedereen welkom. In het bijzonder Ingrid Hamer (gebiedsverbinder van het centrum) en wethouder Jack van der Hoek. Arjan stelt de wijkraadsleden voor en introduceert Jan Willem Stoop als aan te stellen wijkraadslid.

2. Binnenblad

Arjan deelt mee dat het Binnenblad inmiddels zelfstandig opereert onder mandaat van de Wijkraad.

3. Plannen

Worden toegelicht door Arjan:

 

3.1 Duurzame vergroening van de wijk

Landschapsarchitect Jelle Fekkes is nauw bij dit project betrokken en zal later op de avond een presentatie hierover houden.

Arjan noemt in dit kader een actie van Spaarnelanden. Er is een mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. Deze grond leent zich prima voor beplanting. Wanneer een boomspiegel is geadopteerd, mag deze onder voorwaarden op eigen manier beplant worden. Spaarnelanden markeert de boomspiegel door een laag paaltje te plaatsen met een rode knop, zodat duidelijk is dat deze is geadopteerd. Verdere informatie staat op de site www.spaarnelanden.nl

3.2 Veiligheid en verkeer

José Boele (betrokken buurtbewoner) en Jan Luijs (wijkraadslid) nemen deel aan de werkgroep over Fietsproblematiek)

3.3 Wijkschoonmaak nieuwe stijl

De gebruikelijke schoonmaak was tweemaal per jaar. De animo hiervoor was niet groot.

Er wordt met Spaarnelanden een afspraak gemaakt om hierover van gedachten te wisselen om dit anders te organiseren.

3.4 Wijkdiner

Dit is een nieuw project. Bij inschrijving wordt een sfeervolle maaltijd bereid in samenwerking met De Wandelaar en Het Goede Uur. Informatie volgt te zijner tijd.

3.5 Kerstborrel

Er was dit jaar geen kerstzang door Serious Request. Het is de bedoeling in een gezellige sfeer samen het glas te heffen.

3.6 Bundeling van de wijkraden in het centrum

De vier werkraden in het centrum willen zich bundelen. Wel zelfstandig blijven maar bij specifieke problemen de krachten bundelen en een eenduidig beleid voeren.

 

 

4. Verslag van de penningmeester

Maaike Beun is penningmeester maar kan niet aanwezig zijn omdat zij kort geleden een dochter heeft gekregen en de nodige zorg behoeft. Jochem Koetsveld neemt als secretaris de honneurs waar en licht het Financiële Jaarverslag toe.

 • De bedragen die niet zijn besteed, zijn inmiddels geretourneerd naar de Gemeente.
 • Wat betreft het Leefbaarheidsbudget wordt o.a. de financiering van de bingo’s afgeschaft.
 • De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.
 • Deze twee gewaardeerde buurtgenoten hebben het verslag gecontroleerd en akkoord bevonden. Stan vraagt akkoord voor het blijven uitvoeren van controle als Kascommissie.
  Antwoord: graag

De Kascommissie wordt bedankt met een bloemetje.

 

5. Terugblik

5.1 24-uurs opvang

Een bezoekster vraagt informatie over de 24-uurs opvang

Arjan licht een en ander toe. Het betreft opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat in het voormalige pand van ING. Er is een klankbordgroep geformeerd. Deelnemers komen uit diverse disciplines, het doel is afspraken vast te leggen in een convenant. Er is een schouw gedaan om te inventariseren waar de zwakke plekken zijn. Een lijst van aanbevelingen is gemaakt. De beroepsprocedure is afgehandeld en afgewezen. Jack van der Hoek licht het verloop van de beroepsprocedure en laatste gang van zaken toe. Voor meerdere vormen van opvang, zoals uitgeproceduurde asielzoekers worden de overige etages niet ingericht.

Vraag uit de zaal: Hoeveel slaapplaatsen zijn er. Antwoord: 32 en om 22.00 uur gaat de deur dicht. De klankbordgroep is gaan kijken in Amsterdam bij HVO Querido in Amsterdam waar dak- en thuislozen worden opgevangen.

Vraag: om 22.00 uur gaat de deur dicht, is dit niet in tegenstelling tot 24 uur opvang.

Jack van der Hoek antwoordt dat het ook na binnenkomst gaat om een programma wat 24 uur in beslag neemt. Brijder blijft de methadonverstrekking doen.

5.2 Parkeren

José Boele deelt mee dat er een parkeervisie is ontwikkeld. Principe-uitspraak: bewoners gaan voor bezoekers. Aandachtspunten: parkeren per minuut en gratis parkeren op zondag.

5.3 Fietsparkeren

Wijkraadslid Jan Luys en José Boele nemen deel aan de werkgroep Fietsparkeren en zijn nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

5.4 Natte/droge horeca

De overlast van The Lounge neemt helaas weer toe. Arjan gaat een gesprek met betrokken gemeenteleden en bewoners organiseren om tot een definitieve oplossing te komen.

Het terras van De Vijfhoek staat nog ter discussie, er is nog geen uitspraak gedaan.

5.5 Enquête

Vraag uit de zaal: komt er respons op de enquête? Arjan deelt mee dat hierover een uitgebreid artikel in het Binnenblad is gepubliceerd.

Vraag: Is er iets gedaan met de aangeboden professionaliteit? Zeker, zoals Jan-Willem Stoop zal aantreden als wijkraadslid en tevens beheerder van de website is geworden.

Een verdere inventarisatie zal nog plaatsvinden.

5.6 Website/social media

Jan-Willem Stoop houdt zich druk bezig met de website en overige social media en stelt zich kandidaat als wijkraadslid. Arjan vraagt een algemeen akkoord, dit wordt gegeven. Jan-Willem wordt welkom geheten.

 

6. Wat verder ter tafel komt.

6.1 Verkeersoverlast

Vraag van bewoners uit de Korte Annastraat: Hoe voorkomen we dat de Korte Annastraat een racebaan voor scooters wordt? Enige tijd geleden heeft de Gemeente aandacht hieraan besteed maar vervolg is uitgebleven.

José deelt mee dat er in het verleden door de Gemeente plantenbakken beschikbaar zijn gesteld en zodanig geplaatst dat de vaart er uit gehaald wordt. Uit reacties uit de zaal blijkt dat dit deze overlast ook voor overige straten in de buurt geldt. Ingrid Hamer als gebiedsverbinder zal hier navraag naar doen en komt met een terugkoppeling.

Vraag uit de zaal: Wat gebeurt er met de meldingen bij politie.

Wijkagent Paul de Rooij antwoordt dat snelheid moeilijk controleerbaar is. Bij geluidsoverlast bijvoorbeeld is dit vast te stellen. Algemeen gevoel is dat er niet voldoende aandacht wordt besteed.

Advies van Paul: blijf melden.

6.2 Overlast hangjongeren op bankjes

Opmerking uit de zaal: bankjes geven overlast door hangjongeren. Kunnen deze bankjes niet weg. Antwoord Paul: dit moet de Gemeente besluiten. Arjan stelt voor een schouw door de buurt te organiseren om te inventariseren waar knelpunten liggen.

 

6.3 Verkeersborden

Opmerking uit de zaal: Er staat een verkeersbord bij de Nieuwe Raamstraat 4 a zwart met verbod te parkeren. Het is niet duidelijk welke status dit verkeersbord heeft. Er blijken meerdere onduidelijke verkeersborden te zijn. Arjan stelt voor ook dit mee te nemen bij de schouw

 

6.4 Buuv

Mevrouw Bo Athmer is coördinatrice voor Buuv in het centrum. Zij heeft kaartjes met een bloemetje uitgereikt. Er zijn ongeveer 60 matches in de week. Het is een initiatief voor hulp voor bewoners door bewoners. Er is geen vast loket in de buurt, advies is om te kijken op de site www.haarlem.buuv.nu.

 

6.5 Presentatie Wijk op Groen

In de enquête is aangegeven dat de bewoners meer groen in de buurt willen. De Wijkraad heeft dit onderwerp ter harte genomen en samen met Jelle Fekkes (landschapsarchitect) een visie hierover ontwikkeld.

Jelle stelt zich zelf voor en start de presentatie. De presentatie kunt u hier terug vinden.

Jan Hoving vraagt of het initiatief van Spaarnelanden om planten beschikbaar te stellen voor de boomspiegels hiervan een onderdeel is. Jelle antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn.

 

7. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt als muzikale afsluiting De Mathilda’s aan.