Op 18 mei jl heeft het college de zogenoemde Kadernota 2017 aan de raad aangeboden.In deze kadernota zijn de besluiten van de gemeente over vele onderwerpen financieel vertaald voor de periode tot en met 2022. Zo vormt de kadernota de opmaat voor het opstellen van de Programmabegroting 2018. En dat is de laatste begroting van het huidige college. In het voorjaar van 2018 vinden er immers raadsverkiezingen plaats.

Het boekwerk is helaas te fors om hier kort samen te vatten. Maar een paar punten willen we u natuurlijk niet onthouden. Hierna volgt een passage uit de kadernota over het plan buurtbewoners mee te laten beslissen bij het verminderen van overlast in hun buurt.                                                                                                                           

“Verminderen van de overlast en verloedering in de woonomgeving.

Uit de Veiligheidsmonitor 2016 blijkt dat meer dan 80% van de respondenten van oordeel is dat wijkhandhaving belangrijk tot heel belangrijk is. Hiermee wordt bevestigd dat handhaving in de Haarlemse wijken en buurten een belangrijke rol speelt om overlast en verloedering tegen te gaan. Om de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten verder te vergroten is het van belang dat bewoners zelf mee denken over en een bijdrage leveren aan deze veilige leefomgeving. Het college heeft daarom de raadsbrede motie Veiligheid, ook dat doen we samenomarmd. Deze motie over burgerparticipatie wordt uitgewerkt zodat buurtbewoners mee kunnen beslissen over de veiligheidsprioriteiten voor hun buurt. Daarnaast blijft het een prioriteit om de verbinding tussen zorg en veiligheid verder te versterken om ervoor te zorgen dat problematiek rond dak- en thuislozen en verwarde personen wordt verminderd.”

We lezen hier dat volgens het college handhaving een belangrijke rol speelt maar er staat niet dat de formatie van de gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid. We lezen wel dat “burgers een bijdrage –gaan- leveren aan deze veilige woonomgeving”. De uitwerking van dit voornemen blijft daarom onze aandacht houden!

Ook blijkt uit de nota dat de geraamde kosten van het aanstaande parkeerreferendum tenminste 350.000 euro zullen zijn. Hier komt de inkomstenderving nog bij van de geraamde extra parkeeropbrengsten als gevolg van het raadsbesluit van december 2016 m.b.t. het te wijzigen parkeerbeleid. Het referendum zorgt er namelijk voor dat deze extra inkomsten voorlopig niet zullen worden ontvangen.

Tevens wordt voorgesteld vanaf 2018 middelen in het meerjarenperspectief op te nemen voor de planvorming en realisatie van een fietsvoorziening (onder de?) Botermarkt.

Er is vanzelfsprekend nog veel meer te lezen in de kadernota. Liefhebbers kunnen hier een kijkje nemen in de Kadernota.

Op 15 mei 2017 is in onze wijk een door de wijkraad georganiseerde wijkschouw gehouden. Tijdens de schouw keken zo’n 20 wijkbewoners, 3 wijkraadsleden en vertegenwoordigers van Spaarnelanden en de gemeente op ongeveer 20 locaties in de wijk naar ruim 50 gemelde zaken. De vragen en de locaties waren via een enquête gemeld door bewoners. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze wijkschouw!

De rapportage van de wijkschouw benoemt de aandachtspunten en vragen die door bewoners zijn ingebracht met een toelichting die bij het locatiebezoek is opgetekend. We hebben de rapportage verzonden aan de partners van de wijkraad: de gemeente Haarlem (gebiedsverbinder, wijkbeheer, handhaving), Spaarnelanden, de Haarlemse Bomenwachters en de politie (onze wijkagent). We hebben deze organisaties gevraagd om ons een reactie op de genoemde punten te geven.                                       

Dat kan ook een voorlopige reactie zijn omdat sommige zaken, vermoeden we, niet onmiddellijk kunnen worden opgelost. Daarbij bieden we aan om mee te denken over oplossingen, soms mogelijk in scenario’s.

In het najaar is er opnieuw een wijkschouw. Dan bekijken we vanzelfsprekend de voortgang van de afhandeling van de genoemde punten. Bewoners kunnen dan ook nieuwe punten inbrengen.

Kleine zaken kunt u zelf melden

Graag wijzen we u er op dat u kleine ongemakken in de openbare ruimte (zoals een scheef paaltje, een kuil in het trottoir, vuil naast de containers etc.) kunt melden bij de gemeente. Onze ervaring is dat er meestal snel wordt gehandeld. Alleen bij zaken m.b.t. de openbare verlichting kan het wel eens iets langer duren, omdat daar een bedrijf die klachten beoordeelt en gebundeld afhandelt. Melden kan via deze link. Als u niet tevreden bent over de afwikkeling kunt u met ons contact zoeken. We bemiddelen graag voor u.

Wij houden u op de hoogte van de afhandeling van alle punten uit de rapportage via deze website.

En u weet het, u kunt zich op de homepage abonneren op ieder nieuw bericht!

Vanmiddag heeft de Raadscommissie Bestuur besloten de behandeling van het agendapunt ‘nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening’ (APV) uit te stellen. Uw wijkraad was aanwezig om in te spreken.

We waren geïnformeerd dat dit zou kunnen gebeuren en het gebeurde dus. Er is bij de commissieleden behoefte eerst een technische discussie met de portefeuillehouder, de burgemeester, in te lassen en daarna komt het agendapunt terug op de agenda van de commissie Bestuur. Wij zullen er ook dan weer bij aanwezig zijn. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte!