Een werkgroep van wijkbewoners en wijkraadsleden heeft een visie op het gebied van verkeer in de wijk ontwikkeld. Via verschillende gesprekken, bijeenkomsten, diverse vormen van feedback, verdiepingsbijeenkomsten en enquêtes is de wijkvisie tot stand gekomen. Gezond verstand, meerdere wijkschouwen en jarenlange ervaring in de wijk waren belangrijke energie- en krachtbronnen. We realiseren ons terdege diverse beperkingen. De wijk is in de stad geen eiland en bewoners hebben geen directe zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte.  Het zijn stadsbestuurders die nu aan zet zijn. Wij werken aan het realiseren van onze voorstellen overigens graag mee.

We spraken af de wijk als object van onderzoek te beschouwen en dus niet per straat naar de vraagstukken te kijken.

Bij de realisatie van de voorgestelde maatregelen hanteren we twee tijdvakken. Een eerste serie maatregelen is ons inziens uitvoerbaar in de komende coalitieperiode (2018-2022) en de overige maatregelen rangschikken we onder de categorie van ‘later’ (dus na 2022).

Het voorliggende resultaat kent geconcentreerde aandacht voor een gewenste situatie op termijn en voor de korte termijn mogelijke oplossingen voor een zestal urgente vraagstukken. Tot de urgente vraagstukken benoemen we:

  • Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: deze route is qua wegbreedte niet geschikt voor de huidige verkeersstromen: er zijn in beide richtingen fietsers plus autoverkeer én vrachtverkeer. Bovendien kan er op deze route langdurig geparkeerd worden in de parkeerhavens. Die route wordt te vaak gebruikt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer, hetgeen strijdig is met het HVVP (een beleidsplan van de gemeente). Het levert gevaarlijke situaties op en overlast;
  • Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor manoeuvrerend (vracht)verkeer;
  • Nieuwe Kerksplein: veel zoekverkeer, overtredingen ’s avonds en ’s nachts, overlast door verkeerslawaai/dubbel parkeren/bezoekers van de coffeeshop;
  • Gierstraat: onveilige mix van fietsers/voetgangers. Proefgebied bezorgpunt stedelijke distributie;
  • Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor vrachtverkeer. Laden/lossen bij Hortusplein/Jopenkerk zorgt bijna dagelijks voor verkeerschaos en congestie en de laad-/losruimte op de Raaks is bijna geannexeerd door AH.
  • De oversteek van het Verwulft ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat. Voetgangers steken hier op een onoverzichtelijk punt zonder enige bescherming het vaak drukke Verwulft over.

In de periode van 2018-2022 zijn volgens ons ook voorgestelde maatregelen uitvoerbaar als: beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk, versnellen van de stedelijke distributie, het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk en het invoeren van bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen terecht in de parkeergarages.

Andere door ons geopperde voorstellen vragen meer onderzoek en extra geld en zullen alleen al om die reden meer tijd vragen. In de tijd gezien rangschikken we dergelijke oplossingen onder de categorie ‘later’ (d.w.z. na 2022).

U kunt onze wijkvisie verkeer hier lezen. We zijn erg benieuwd naar uw reactie en opmerkingen.

 

Sinds de herfst van het vorig jaar overleggen de drie centrumwijkraden met de gemeente over de overlast van illegale AirBnB-adressen.

In februari stelden we vervolgvragen en medio maart ontvingen we de antwoorden van de gemeente.

Uit de antwoorden concludeerden we dat er nog weinig progressie is gemaakt ten aanzien van de ingediende klachten en meldingen. Tevens erkent de gemeente dat zij alleen handhaaft naar aanleiding van een klacht. Die twee zaken baren ons zorgen.

Een overheid die regels stelt en die niet zelf handhaaft, is voor de centrumwijkraden verantwoordelijk voor een toenemende illegaliteit op dit gebied en de daarmee samenhangende gevolgen.

Wijkbewoners die meldingen doen van illegaliteit verwachten van hun gemeentebestuur kordaat optreden en terugmelding van wat er met hun klacht is gebeurd. Zo niet, dan zullen die wijkbewoners niet meer melden. Terzijde: we zien dat effect al ontstaan bij de overlast m.b.t. ‘the Lounge’.

Kortom, de antwoorden hebben de drie wijkraden doen besluiten brief over AirBnB te schrijven aan de gemeenteraad. De Haarlemse hoteliers besloten om die brief mede te ondertekenen. Het is immers de gemeenteraad die gaat over het beschikbaar stellen van extra middelen en het stellen van prioriteiten als er schaarste bij de formatie van de handhavers is.

Eerder beschreven we aan welke spelregels particuliere vakantieverhuur in Haarlem dient te voldoen en op welke wijze u bij de gemeente een melding kunt doen over een illegaal AirBnB-adres.

Tot slot en voor alle duidelijkheid: de centrumwijkraden hebben niets tegen particuliere vakantieverhuur, zoals AirBnB bedoeld is.