Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 mei 2016

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Inge Crul (Binnenblad)

Afwezig       :         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Michiel Wijn (politie/wijkagent), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Maaike Beun (penningmeester).

 

 1. Opening

Jochem  opent de vergadering en heet een ieder welkom.

 

 1. Notulen en actielijst van 4 april 2016

Blz.1:

Bij politiezaken staat daglozenopvang, moet zijn daklozenopvang.

Blz. 2:

Eventuele aanslagen: Bert was niet in Brussel maar signaleerde dit in Albert Heijn.

Blz. 2

Bestemmmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen heeft een m teveel.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Jochem  leest de berichten van Michiel voor.

 • Tweemaal is er een melding gedaan van overlast bij het Wilsonsplein. Bij controle kon er niets geconstateerd worden.
 • Diverse fietsen zijn gestolen

Overlast daklozen wordt opgepakt

 • Melding van diefstal uit een bedrijf
 • Poging diefstal uit een woning
 • Paal Botermarkt/Gasthuisstraat is er nog niet

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Er is een verzoek gedaan door weekblad De Haarlemmer voor een interview met als uitgangspunt      ‘wat is de algemene tussenstand in de wijk na 2 jaar college’. Aanwezig zullen zijn: Jur Botter                (wethouder), Joris de Heus (Querido) en Inge Crul.

 

Jaarvergadering

Goede opkomst van 65 buurtbewoners

 • Acties staan vermeld bij de actielijst van de notulen
 • Evaluatie:
 • Jan Luys heeft reacties (adviezen) gekregen om een onafhankelijke voorzitter voor de jaarvergadering aan te trekken.
 • Powerpoint presentatie was prima
 • Vragen en antwoorden van panel was een goede opzet
 • Bert stelt een draadloze microfoon voor.
 • Inge meldt dat andere wijkraden gastsprekers uitnodigen. Wellicht een idee voor ons. Inge oppert het idee van thema-avonden eens in het half jaar.

 

 

 

 

 

       Wijkschoonmaak

Een matige opkomst van 14 (zeer enthousiaste) buurtbewoners.

Spaarnelanden had twee man sterk en materiaal beschikbaar gesteld, o.a. een super stofzuiger, waarmee o.a. sigarettenpeuken snel opgezogen konden worden. Al met al een geslaagde schoonmaakdag met de nodige zakken verzameld vuil.

Dank aan de deelnemende bewoners, de mannen van Spaarnelanden en Laurina van Dam voor de organisatie bij Spaarnelanden.

Evaluatie:

 • Wellicht splitsen in twee verzamelpunten
 • Proviand beschikbaar stellen bij De Wandelaar of Jopen Kerk
 • Per spot een organisator
 • Flyer opleuken met foto’s van vorige acties
 • Mogelijkheid van bladkorven. Jochem gaat dit na.
 • Jan Luys vraagt of de foto’s die gemaakt zijn door de mannen van Spaarnelanden beschikbaar zijn. Jochem vraagt dit na.

 

Verslag OOC en CMG

Jan meldt nogmaals dat de notulen naar de wijkraadsleden worden gestuurd.

In de daaropvolgende wijkraadsleden kunnen vragen gesteld worden.

 

Fietsparkeren

Geen nieuws

 

Oude Zijlvest paaltje

Weergave van de mail van Ingrid Hamer van 2 mei 2016

De Gemeente houdt vast aan het eerder genomen besluit dat de Boeretuin niet voor auto’s toegankelijk is vanaf de Wilhelminastraat en de Oude Zijlvest. De bevoorrading van de Jopenkerk moet verlopen via de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht

Handhaving zal controleren en zo nodig bekeuren op de verboden tot stilstaan aan beide zijden van de Oude Zijlvest.

De Raaks is voor bevoorrading tussen 6.00 en 11.00 uur toegankelijk. Alleen met een ontheffing mag men buiten deze venstertijden laden en lossen op de Raaks.

Martin Jansen vraagt de belijning van het ‘niet parkeren’ op te frissen bij de keerlus aan de noordkant van de Oude Zijlvest en een bord ‘niet-stoppen en niet-parkeren te plaatsen aan de zuidkant van de Oude Zijlvest.

 

Buuv

Maaike heeft dit overgedragen aan Bert, wordt aan aandachtsgebied voor Bert

Bert meldt dat er een bijeenkomst met betrekking tot zorg en handicap (GGZ) is geweest.

Twee personen zijn bij Bert thuis geweest. Is geen aandachtsgebied voor de Wijkraad.

 

Els vraagt naar het functioneren van de sociale wijkteam, wellicht aandachtspunt voor de volgende agenda.

 

Werving wijkraadsleden

Op de vergadering van 7 maart was buurtbewoner Ferdinand Pronk als belangstellende aanwezig.

Is er nog contact opgenomen met hem voor eventuele deelname als wijkraadslid. Actie Arjan.

Jan Luys stelt voor om een nieuwe oproep te doen voor het werven van wijkraadsleden.

Op diverse terreinen komen wij mankracht tekort. De hoeveelheid werk wordt teveel.

Voorbeeld: voor het bestemmingsplan Vijfhoek zou iemand met juridische kennis of een planoloog beter geschikt zijn.

 

 

 

Rondvraag

Er is een buurtbewoonster lastiggevallen met betrekking tot louche dakreparateurs. Inge gaat vragen of deze mevrouw toestemming geeft voor een publieke waarschuwing.

 

Jan Luys meldt een mail van Peter de Koning van Spaarnelanden over wijkgericht werken.

Peter wil de 2 handhavers voor onze wijk introduceren tijdens een Wijkraadsvergadering.

Jochem gaat deze uitnodiging regelen. Tevens meldt Jan een mail van Laurina van Dam over wijkgericht werken door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Jan stelt voor deze op de website te plaatsen, na bespreking in het Bestuurd.

 

Bert stelt naar aanleiding van de mail over het verschuiven van de vergaderdatum dat dit niet wenselijk is. Buurtbewoners kunnen zodoende voor een dichte deur komen te staan.

 

Jan vraagt naar de zomerstop van de Wijkraad. Jochem kijkt dit na.

 

Volgende reguliere vergadering is 6 juni 2016 om 19.00 uur

 

 

Notulen van de Jaarvergadering op 11 april 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Bert Gijrath (wijkraadslid),  Jan Luijs (wijkraadslid), Jan Willem Stoop,( wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Els Clement (wijkraadslid/notulist

                                    Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Laurina van Dam (Spaarnelanden)

 

Aantal belangstellenden: 65

 

De  presentatie die gegeven wordt, staat op de site www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

 1. Opening

Arjan heet de aanwezigen welkom en stelt de leden voor en maakt van de geledenheid gebruik om een oproep te doen voor nieuwe leden. Er is geen enkel wijkraadslid aftredend, Renée Gutersohn (niet aanwezig vanwege verblijf in het buitenland) wordt benoemd tijdens de vergadering.

 

Terugblik projecten

 

Terugblik op Wijk op Groen.

Uit de enquête, die heeft plaatsgevonden in 2015, is gebleken dat veel bewoners meer groen in de buurt willen.

De landschapsarchitect Jelle Fekkes en Annemieke Kok hebben workshops georganiseerd en de visie in een boek weergegeven. Dit boek ligt tijdens de presentatie ter inzage op tafel of naderhand in het Wijkgebouw.

Er zijn inmiddels 9 projecten uit voortgekomen. Enkele hiervan zijn al dankzij de toegekende subsidie van de Gemeente van start gegaan. De overige werkgroepen zijn druk bezig invulling aan het groenplan te geven.

 

Wijkschouw

De doelstelling is het behoud uniek aangezicht in de wijk. De schouw heeft plaatsgevonden in september 2015. Hieruit zijn verbeterpunten bepaald in:

 • Bestrating en trottoir
 • Straatbeeld
 • Groen en plantsoenen

Jochem en Jan Willem zijn door de buurt gegaan hebben een verslag gemaakt met  foto’s van de         verbeterpunten.

De resultaten zijn gedeeld met Gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Een flink aantal punten zijn     snel opgepakt.  Grote herstructureringsprojecten zijn nodig voor een aantal andere punten

Al met al: de doelstelling is behaald!

De wijkschouw wordt een jaarlijks terugkerende activiteit

 

24 uurs opvang

De 24 uurs opvang is van start gegaan. Inmiddels zijn er drie evaluatie avonden voor

buurtbewoners, winkeliers en belangstellenden geweest.

Er is flink gediscussieerd over de opvang, de omgeving, de overlast en verbeterpunten

Betrokken partijen hebben intentie uitgesproken om problemen voortvarend aan te pakken

De Wijkraad fungeert als spreekbuis namens bewoners richting de gemeente en HVO Querido

Arjan en Jan Luys zaten in de werkgroep om te komen tot een convenant.

Bel bij overlast:

In eerste instantie HVO Querido, tel. 023-2062020 of Handhaving  023-5114950.

 

 

Fietsparkeren

José Boele en Jan Luijs zitten in deze werkgroep

Er zijn op dit moment 3 projecten afgerond, te weten:

 • Omgeving Boereplein/Hortusplein/Raaks, hier zijn 172 fietsplekken gerealiseerd
 • Grote Houtstraat, 92 extra fietsplekken
 • Hoek Kruisstraat/Nassaustraat, extra plekken nog niet bekend.

De werkgroep gaat nu verder met de projecten:

 • Botermarkt en omgeving
 • Zijlstraat/Groenmarkt/Koningstraat
 • Doelenplein

 

Verslag secretaris

Er is goede voortgang met betrekking tot het onderlinge overleg met de overige Wijkraden in het Centrum. De onderwerpen zijn o.a. de Horeca, het Groen, het Aangezicht van de buurt. De samenwerking biedt een eenduidig geluid naar de Gemeente.

 

Er is een Operationeel Overleg Centrum (OOC) met diverse werkgroep, zoals

 • Fietsen
 • Parkeren
 • 24-uurs opvang

Arjan en Jan Luys wonen deze vergaderingen bij.

 

Er is tevens een CMG (Centrum Management Groep) met een doelstelling om te komen tot

 • Een economisch sterke binnenstad
 • Een duurzame binnenstad
 • Een aantrekkelijke binnenstad
 • Een bereikbare binnenstad’

Arjan en Kan als zijn vervanger) woont deze vergaderingen bij.

 

Verslag penningmeester

Budgetten 2015

 • Wijkraadskosten
 • Leefbaarheid budget
 • Bewonersondersteuning

De penningmeester doet verslag van de financiën.

Deze worden geplaatst op de website.

 

De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.

heeft de goedkeuring gegeven aan de boekhouding over 2015.

 

Mevrouw Van der Schilden is aanwezig  en neemt het woord. Zij geeft de wijkraadsleden een compliment voor hun inzet, waarvoor dank.

Dezelfde kascommissie is weer in de toekomst beschikbaar, waarvoor ook dank.

 

Plannen van de Wijkraad voor 2016

 • Wijk op Groen – Uitvoer
 • Wijkschouw
 • Veiligheid
 • Kerstborrel
 • Wijkdiner
 • Bereik in de wijk
 • Werkgroep Stedelijke distributie
 • Werkgroep Fiets
 • Wijkraden nieuwe Stijl (ontschotten budgetten, nieuwe criteria, burgerparticipatie)
 • Bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden de Kamp
 • Wijkschoonmaak – 30 april van 10.00-12.00uur

 

Vraag: Wat is het doel van de Werkgroep Stedelijke distributie.

De Green Deal is de kapstok om met de verschillende partijen aan de slag te gaan.

Deze zijn Gemeente, TLN, EVO, CMG, Horeca, winkeliers, bewoners.

Voor de centrum wijkraden hebben Arjan en Jan zitting in de werkgroep.

In de brief van de wethouder aan de Raad worden vier concrete doelstellingen genoemd die in 2016 moeten zijn afgerond:

 1. voorkeurroutes (aanrij en wegrij routes) naar en vanuit de binnenstad
 2. onderzoek noodzaak milieuzone
 3. onderzoek stedelijk distributiepunt
 4. verduurzaming transport (electrisch)

 

Wijkdiner

Zou in de Nieuwe Kerk plaatsvinden.

Vanwege te weinig aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Uiteindelijk bleken er toch genoeg aanmeldingen te zijn maar toen was het al afgeblazen.  We gaan een nieuwe poging wagen met vermelding van de sluitingsdatum

 

Kerstborrel

Was een succes in 2015 en zal ook in 2016 plaatsvinden.

 

Werkgroep Fiets heeft als doel de parkeerproblemen op zes probleemplekken in het centrum aan te pakken met een beperkt budget.

 

Wat betreft de Wijkraden Nieuwe Stijl

Voor de zomer moet het raadsvoorstel klaar zijn

 

Wijkschoonmaak

Gaat in samenwerking met Spaarnelanden. Er komt een flyer bij het Binnenblad.

 

Rondvraag

Vraag over parkeren komt na de pauze aan de orde.

Vraag over fietsproblemen komt ook na de pauze aan de orde

Vraag waarom er in de Lange Raamstraat geen sfeervolle lantaarnverlichting is.

Antwoord Arjan: huidige lantaarns worden op termijn vervangen

Vraag over evenementen in de wijk komt na de pauze aan de orde.

Vraag waarom de wijkschoonmaak altijd op zaterdag is en de vergaderingen altijd op maandag.

of deze data niet variabel kunnen zijn.

Word naar gekeken, voorlopig blijven data onveranderd.

Voorstel van José Boele: om een goede communicatie te realiseren is het wellicht zinvol de e-mailadressen van de vraagstellers aan het panel te noteren.  Goed idee!

 

Wethouder Jur Botter komt binnen.

 

PAUZE

 

Panel

Arjan stelt de leden van het panel voor.

Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Jur Botter (wethouder), Stefan Westerman (beleidsmedewerker Verkeer bij de Gemeente, Michiel Wijn (wijkagent)

 

 

Fietsparkeren:

Vraag, er worden veel fietsen her en der geparkeerd. Bij evenementen neemt de overlast toe, hoe kan er sneller gehandhaafd worden.

Antwoord van Ingrid Hamer: melden, bij meldingen wordt er gereageerd. Wrakken en weesfietsen worden vanaf 1 april 2015 voorzien van een sticker. Vanaf deze datum wordt er streng gehandhaafd, de fietsen gaan naar de Cruquius en kunnen tegen betaling door de rechtmatige eigenaar weer opgehaald worden.

Ingrid zal bespreken of er bij evenementen extra controle mogelijk is.

 

Opmerking: stickers van weesfietsen worden er weer afgehaald.

Antwoord van Ingrid: juridisch moet een weesfiets 4 weken (tussen stickeren enweghalen) voorzien zijn van een sticker. Voor wrakfietsen geldt een periode van één dag.

 

De wethouder meldt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de twee gratis fietsstallingen.

Vraagt suggesties wat de Gemeente als oplossing hier aan kan doen.

 

Opmerking en advies: ga kijken in het centrum van Maastricht. Daar wordt een voorbeeld voor beter fietsenbeleid uitgevoerd.

José Boele (Werkgroep Fiets) meldt dat de opdracht aan de werkgroep is kleinschalige oplossingen te zoeken, grootschalige oplossingen zijn te duur voor de Gemeente.

 

Autoparkeren

Vraag: tijdens de bijeenkomst in de Lichtfabriek over parkeerproblemen bleek dat er meer parkeerrechten zijn uitgegeven dan mogelijk in de Vijfhoek.

Stefan Westerman: naar aanleiding van de bijeenkomst in de Lichtfabriek wordt er door de Gemeente een nieuw voorstel gepresenteerd.

 

Vraag: is er gedacht aan car-sharing (informatie o.a. op www.WeGo.nu

Kan dit door de Wijkraad gestimuleerd worden? Dit wordt onderzocht.

 

Leefbaarheid/coffeeshop

Opmerking: Er zijn geen problemen met de ondernemer van de Lounge, wel met het verkeer, tot laat hard rijden, motor laten draaien enz.

Michiel adviseert vooral de klacht bij de gastheer van de Lounge te melden.

Naar aanleiding van klachten vindt er een driemaandelijks overleg plaats met  Gemeente, Wijkagent, Handhaving en bewoners. Bij zowel bij de bijeenkomst als de opendag bij de Lounge zijn er hoegenaamd geen bewoners aanwezig geweest.

 

Vraag: kunnen de verkeersstromen onderzocht worden, er is nu 1 weg in en 1 weg uit.

Verzoek aan  Stefan Westerman dit te onderzoeken.

 

Vraag of the Lounge als enige coffeeshop tot 04.00 uur open is.

Michiel antwoordt dat dit niet zo is.

Arjan: In Amsterdam zijn de coffeeshops om 12.00 uur dicht, maar het voorstel dit in Haarlem ook in te voeren is door de politiek afgeblazen.

Arjan biedt demogelijkheid de problemen bij de Wijkraad te melden, zodat deze bij het driemaandelijks overleg kan worden besproken.

 

Vraag: in de Breestraat staat er continue afval of grof vuil naast de containerbakken.  Is hier iets aan te doen.

Laurina (Spaarnelanden) zal deze overlast bespreken bij Spaarnelanden en doet de toezegging samen met Handhaving tot een oplossing te komen.  Ondertussen: blijf melden met oorzaak.

 

Vraag: de knop voor de verkeerslichten in de Grote Houtstraat bij Albert Heijn hebben een lange wachttijd. Is hier iets aan te doen.

Stefan: wordt onderzocht.

 

Vraag: is er een mogelijkheid om de evenementen te spreiden.

Arjan: De gemeente is bezig de locaties voor evenementen in beeld te brengen en komt met een rapport. Kleinschalige evenementen blijven op het Nieuwe Kerksplein. De Wijkraad wordt wel door de Gemeente op de hoogte gesteld van de aanvragen voor vergunningen.

Vraag: heeft de Wijkraad een visie met betrekking tot evenementen.

Arjan antwoordt dat de Wijkraad geen standpunt inneemt,de bewoners worden geïnformeerd en kunnen hun mening geven.

 

Jan Luys vraagt aan de wethouder zijn plannen met betrekking tot onze buurt kenbaar te maken.

De wethouder antwoordt dat hij nog geen concrete plannen heeft omdat hij nog zo kort in functie is.

Er zijn  dit moment urgente problemen met vastgoed op te lossen.  De wethouder wil wel graag een goede afstemming met de buurt wat betreft overlast, culturele evenementen enz.

 

 1. Afsluiting

Ter afsluiting wordt door de Wijkraad de mogelijkheid geboden een slokje in de Wandelaar te nuttigen. De uitbuiter heeft zijn restaurant speciaal hiervoor opengesteld.

 

 

Volgende Wijkraadsvergadering is regulier de eerste maandag in de maand

 ofwel 2 mei om 19.00 uur

 

Geachte bewoner, ondernemer,

Bij een inspectie is gebleken dat de kademuur van de Oranjekade op drie plekken niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Om te voorkomen dat auto’s op deze plaatsen te dicht op de kademuur parkeren, plaatst de gemeente deze week afzethekken tussen Mauritsstraat en de Prins Hendrikstraat. De hekken komen zo te staan dat auto’s nog wel langs de hekken kunnen parkeren. Ook de havendienst haalt hier vanuit veiligheidsoverwegingen de ligplekken voor boten weg.

De gemeente start nu een onderzoek of de kademuur in zijn geheel vernieuwd moet worden of dat levensverlengende herstelwerkzaamheden voldoende zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerder van het gebied, de heer Martin Jansen via centrum@haarlem.nl .

 

oranjekade_werkzaamheden_april2016