De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Jan Teitsma, Annette Schild, Dick Smit, Marianne Mathijssen, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Piet de Vries (initiatiefgroep versterking lokale democratie), Jan Hoving (Binnenblad),

Afwezig: Bert Gijrath (m.k.)

 1. Opening en mededelingen
 • “Versterking Lokale Democratie”: Piet de Vries (vm. WR Patrimoniumbuurt) vertelt over het initiatief en de (contact)avond in de Pletterij op 6-2. Versterking is nodig nu de positie van wijkraden verandert maar de het voorbrengen van bewonersinitiatieven te wensen laat. Het o.a. gaat over de wijze van kiezen, belonen van wijkraadsleden, versterken met(bijv.) raadsleden, budget/mandaat van wijkraden. N.a.v. de experimenten in Rotterdam en Groningen bezoekt een delegatie Haarlemmers op 19-3 de Oosterparkwijk in Groningen. Wij hebben hier helaas te weinig tijd voor.
 • Contact met afd. Handhaving en veiligheid over handhaving en incidenten in de wijk. Er is geen voortgang te melden (Bert is afwezig).
 • Vrachtwagen overlast: De brief (gezamenlijk van de vier centrumwijkraden); is 14-2 behandeld in de raadscommissie Beheer. Jan Geerts heeft ingesproken en de brief is beantwoord door de gemeente. Er is hierna een motie van Frank Visser (CU) ingediend in de raad over dat het maar niet opschiet. Deze motie is nog niet behandeld.
 • Jeanine van der Sanden is teruggetreden als wijkraadslid en zij is nu projectlid. We danken Jeanine voor haar inzet!

 

 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • De ingekomen stukken (volgens overzicht en voor zover al niet bij andere punten aan de orde) en de inmiddels ondernomen acties geven geen aanleiding tot opmerkingen. Dank aan Jan Geerts.

 

 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 11 februari 2019:
 • Actielijst:
  • Wijkborrel: In april; In voorbereiding door Annette. Geraamd budget is € 500.
  • Gebruik 1e etage wijkraadsgebouw: Er is contact met een kandidaat.
  • Picknick zomer: Annette denkt aan 29 juni.

 

 1. Wijkraad
 1. Binnenblad: Jan Hoving licht de financiën toe. Over 2018 resteert een saldo van € 1653,67. Globaal wordt het “Binnenblad” in 2019 zo’n 10% duurder (kosten papier en btw). Als gevolg van de gestegen kosten zijn er wat bijstellingen. De oplage ging iets omlaag (lagere reserve), de advertentietarieven gingen iets omhoog en de bijdrage van de wijkraad wordt € 335 (was €300 ). Er zijn momenteel 8 redacteuren. Bij de adverteerders waren er enkele mutaties. De samenwerking met de drukker is erg goed. De wijkraad besluit het mandaat met de coördinator met het jaar 2020 te verlengen en Jan komt (als hij dat nuttig acht) in het najaar terug om de situatie m.b.t. ons Binnenblad te bespreken.
 2. Ontmoetingen ouderen: Marianne vertelt dat het gesprek begint te lopen (1 x per maand op de 2e wo-middag 13.00-16.00 uur) maar dat ze er nu nog niet teveel ruchtbaarheid aan wil geven. De ontmoetingen hebben structuur door invitatie-envelopjes en thema’s/vragen. Het zou fijn zijn dat de drempel van het wijkraadsgebouw (letterlijk) nog wat omlaag kan. Dit is aangevraagd bij Ymere. Ook Femke Schukking (ons projectlid) is hierbij betrokken.
 3. Jaarplan: Acties: de wijkborrel (zie hierboven) en de wijkpicknick: Jan Teitsma en Annette zullen de subsidieaanvraag opstellen.
 4. Taakverdeling 2019: is akkoord
 5. Voortgang verkeersvisie: Dick en Jan Geerts hebben een gesprek gehad Jur Botter en Merijn Snoek plus hun staf. Aan de, door de wijkraad benoemde, urgente knelpunten wordt voorlopig niets gedaan omdat de meningen binnen de wijk teveel verdeeld zijn naar het inzicht van de gemeente. Dit in afwachting van de resultaten van het verkeersonderzoek (dit jaar) m.b.t. onze wijkvisie. Wel is er de belofte dat gekeken zal worden of budget/uitvoering van de (knel)punten uit de visie naar voren kan worden gehaald, waar mogelijk, als de resultaten van het onderzoek (later dit jaar) door een extern bureau zijn beslag heeft gekregen. Dick en Jan praten met de verantwoordelijke beleidsambtenaar over de opzet van het verkeersonderzoek.
 6. Wijkschouw: Er komt een oproep in de nieuwsbrief. Gedacht wordt aan een avond in mei mits er voldoende meldingen binnen komen.
 7. Duurzaamheid: Jan zal dit als een verkenning uitvoeren met enkele belangstellende bewoners. Hij legt ook contact met Maarten Kleinman i.v.m. zijn oproep over “Energie Transitie”.

 

 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles
 • Kwartaaloverleg “The Lounge”: 18 maart a.s. overleg.
 • Stand van zaken Raaks III: Zie website Wijkraad. We blijven een vinger aan de pols houden wat betreft de fietsen. Gesuggereerd wordt de Raaks specifiek in de APV op te nemen mocht de gemeente/handhaving onvoldoende grip erop krijgen.
 • Hotels; i.h.b. Prins Hendrikstraat/Wilhelminastraat: de wijkraad heeft een schriftelijke inspraakreactie gegeven op het concept-hotelbeleid (zie website). Onze enquête over een mogelijk nieuw hotel wordt binnen een week afgerond en het resultaat daarvan wordt gepresenteerd (site, gemeente Cobraspen, actiegroep “Hotel Nee”). We overleggen over de resultaten van de enquête met de gemeente en de projectontwikkelaar.
 • Koffie/inloopuurtje: Annette kijkt tevreden terug op zowel de respons van bewoners als de snelle respons van de gemeente (Ingrid Hamer). Verkeerspunten komen terug bij “Verkeersvisie”. Enkele andere punten komen mogelijk terug bij de Wijkschouw. Annette komt nog met een voorstel voor een volgende datum.

 

6 . Rondvraag: 

 • Geen

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Annette Schild, Dick Smit, Jan Geerts (verslag), Mustafa Karademir (wijkagent voor punt 1);

Afwezig: Jeanine van der Sanden

 1. Opening en mededelingen
 • Verhuur van de eerste etage van het wijkraadsgebouw blijft aandachtspunt. Graag netwerk benutten i.v.m. vinden nieuwe gebruiker.
 • Mustafa Karademir (wijkagent) wil graag recht zetten dat mededelingen over incidenten in de wijk van de politie, per definitie, niet volledig mogen zijn, vanwege de vertrouwelijkheid. We kunnen hem altijd bellen maar de gemeente (afd. Handhaving en Veiligheid; Linda Vos/Carin Hageman) besluit tot geven van dergelijke info. Dit alles n.a.v. misverstanden over wel/niet gemelde incidenten in de wijk in december jl.
 • Marlies Dingenouts is teruggetreden als wijkraadslid en zij is nu projectlid.
 • Op 14-2 wordt de brief (gezamenlijk van de 4 centrumwijkraden) over hinder door vrachtwagens behandeld in de raadscommissie Beheer.
 • Het gemeentelijk initiatief “Nieuwe Democratie” gaat over de beeldvorming en vooral een mogelijke heroriëntatie van de rol van wijkraden. Met name het experiment in Groningen is interessant. Helaas lukte het ons bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn i.v.m. tegelijkertijd deze wijkraadvergadering. We blijven het goed volgen.
 • De gemeente heeft vier data dit jaar van het zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop aan ons doorgegeven: 18 maart, 17 juni, 16 september en 2 december. Telkens van 19-20 uur in het wijkgebouw.
 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • Overzicht: van de belangrijkste ingekomen stukken en de inmiddels ondernomen acties geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
 • Peperbus (Trafo Liander) Wilsonsplein: vragen van een wijkbewoner. We gaan e.e.a. uitzoeken en komen er later op terug.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 14 januari 2019: Akkoord met dank aan Jan G.
 • Actielijst: Het punt inboedelverzekering beschouwen we als afgedaan.
 1. Wijkraad
 • Jaarplan: Dick werkt deze bij en stelt een jaarkalender op voor de volgende vergadering.
 • Taakverdeling: De wensen zijn geuit. Het overzicht, incl. de wensen van Jeanine, komt volgende keer terug.
 • Financiën: Jan T gaat op korte termijn de drie subsidieverantwoordingen afwikkelen en de Kascommissie samenstelling vastleggen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles (intern)
 • OCC (11-2): Bert heeft deze bijgewoond en mailt ons separaat nog een (kort) verslag.
 • Verzekering: besloten wordt geen inboedelverzekering aan te gaan.
 • Mogelijke hotels Wilhelminastraat: De presentatie hiervan (22-1) is goed bezocht. De plannen zijn mogelijk strijdig met o.a. 2 bestemmingsplannen. N.a.v. is er een werkgroep van omwonenden opgericht. Jan G is onze contactpersoon en hij heeft een (concept) enquête opgesteld om de meningen te peilen en Jan G licht deze enquête nader toe.

6 . Rondvraag: 

 • Boek “Het dorp in de stad”. Er waren nog vragen over verkrijgbaarheid. De gratis bonnen staan nog steeds op de website.

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Annette Schild, Marlies Dingenouts, Dick Smit, Jeanine van der Sanden, Jan Geerts (verslag)

Afwezig: Geen

Gasten: Elena Nastase, Marianne Mathijssen

 1. Opening en mededelingen
 • Jan Geerts wordt welkom geheten als nieuw lid en hij door de wijkraad gekozen tot secretaris.
 • Femke Schukking heeft zich aangemeld als projectlid met als taak “Toegankelijkheid in de wijk”. Marianne neemt contact met haar op.
 • Elena Nastase wordt door de voorzitter bedankt voor haar lidmaatschap i.h.b. ook voor haar projectleiderschap voor ons wijkverhalenboek “Het dorp in de stad”. Een mooi aandenken is hiermee onder haar leiding aan de wijk nagelaten. Elena zal nog resterend materiaal (foto’s i.h.b.) binnenkort over dragen. Zij ontvangt een fraaie bos bloemen.
 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • Beschikking gemeente over de subsidie 2019 t.b.v. de wijkraad
 • Uitnodiging van de gemeente (15 januari) over een toelichting op het herziene hotelbeleid. Samenvattend: liever geen nieuwe hotels in het centrum, goede afstemming met buren is noodzakelijk. Dick gaat er naar toe.
 • Wijkagent Mustafa Karademir meldt dat er in december geen incidenten waren. De wijkraad kent echter voorbeelden (Nieuwe Kerksplein, Nieuwe Raamstraat) dat er meerdere incidenten zijn geweest in december waarbij de politie is ingeschakeld. Dick doet navraag bij onze wijkagent.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 10 december 2018,
 • Actielijst
  • Nieuw: Marlies zal het communicatieplan van de wijkraad aanpassen.
 1. Wijkraad
 • Terugblik jaarvergadering (13-1). Het was een ongekend succesvolle jaarvergadering. Dank voor eiders inzet! De koster schatte het aanwezigen op ca. 170/180. Bijgevolg was de drank zeer snel op. Overweging is de volgende keer m.b.t. de drank vouchers in te stellen. Jan miste een plekje in de presentatie van het boek voor (de aanwezige wethouder) Jur Botter; als schrijver van het voorwoord.
 • Concept-jaarplan: Akkoord met de volgende opmerking: de Bingo gaat er van af. Er komt nog agenda/planning in februari op de agenda.
 • Taakverdeling: Schuift door naar volgende de vergadering.
 • Financiën: De wijkraad stemt in met de verantwoording over 2018 en de begroting van 2019. Beschikking van gemeente m.b.t. de subsidie 2019 is binnen. Jan T zal diverse ontvangen subsidies afhandelen voor februari (wijkdiner, bingo, presentatie wijkverhalen, wijkverhalenboek); i.h.b. ook de gevolgen voor de exploitatiebegroting. Ook brengt hij in kaart de in 2018 ontvangen extra subsidies. Volgende wijkraad komen deze punten terug. Enkele malen per jaar evalueren we hoe de donaties (geraamd € 400) en uitgaven zich ontwikkelen. Jan T wordt bedankt voor zijn inspanningen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles (intern)
 • Bingo (Annette): Er waren weinig deelnemers uit de wijk. Op voorstel van Annette stoppen met onze inspanningen t.b.v. de bingo.
 • Verzekering: Jan komt hier in februari op terug.
 • Verkeersvisie: Gesprek met Jur Botter, Merijn Snoek en de wg Verkeer is op 14-2.
 • Communicatie: Er is enige discussie over de te hanteren aanspreekvormen die bovendien wisselen kwa omstandigheden (wie, wat, jong, oud, etc). Het kan soms als te formeel worden ervaren. Dat moet worden vermeden. Marlies zal ons communicatieplan herzien.

6 . Rondvraag: 

 • Wijkraadmail: alle wijkraadsleden krijgen alle mail aan de wijkraad doorgestuurd. Dat doorzenden kan desgewenst beëindigd worden, maar dan sta je droog t.a.v. de informatie via dat kanaal. Er zijn suggesties uitgewisseld om deze inkomende mail privé te ordenen/filteren.
 • Boek “Het dorp in de stad”. Er zijn exemplaren beschikbaar voor het gemeentebestuur.