De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen wijkraad 12 februari 2018

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Annette Schild, Bert Gijrath, Jeanine van der Sanden, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (leden), Jan Geerts en Ida de Waal (bewoners). Afwezig m.k.: Elena Nastase, Ferdinand Pronk

 1. Opening en mededelingen

De wijkraad vergadert vanavond in de nieuwe samenstelling na de jaarvergadering.

Om 20:30 uur nemen we afscheid van enkele ex-wijkraadsleden.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent:  van onze wijkagent ontvingen we een bericht met vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen periode. Pauline zal er een bericht aan wijden op onze website. Bert zal tijdig t.b.v. iedere vergadering bij de wijkagent om de gewenste informatie vragen.

Evenementenbeleid: we kunnen tot begin maart inspreken op het concept-beleid. Enkele leden gaan zich er in verdiepen om te bezien of we zullen reageren. Eerder deden we al suggesties in de participatiefase.

Subsidie: de gemeente heeft onze subsidieaanvraag i.h.k.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van 22/01 gehonoreerd.

APV: de raadscommissie Bestuur heeft positief geadviseerd aan de raad t.a.v. het vaststellen van de gewijzigde APV. Als de raad instemt krijgt de burgemeester extra bevoegdheden om op te treden in het (maatwerk)geval van overlast bij coffeeshops

Kwartaaloverleg coffeeshop: de wijkraad stemt in met het gewijzigde voorstel van de gemeente m.b.t. het zgn. kwartaaloverleg m.b.t. overlast door bezoekers van de coffeeshop

De wijkraad ontving een brief van de wethouder n.a.v. de brief van de wijkraad over de verkeerssituatie op de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. De gemeente zal middelen trachten vrij te maken t.b.v. draagvlakonderzoek a.g.v. de wijkvisie van de wijkraad.

De wijkraad besluit in te stemmen met een verzoek van de wijkraad Binnenstad om adhesie te betuigen aan een bewonersinitiatief m.b.t. overlast van de nieuwe gelede bussen en de dubbeldekkers (in de Wilhelminastraat) en voegt er de situatie op de Ged. Oude Gracht aan toe. Bussen rijden daar te hard. Het verzoek om een financiële garantstelling willen we beter toegelicht krijgen.

 1. Notulen en actielijst vergadering 08-01-2018

Akkoord met een kleine aanvulling.

 1. Wijkraad

De taakverdeling 2018 is vastgesteld. De vacature secretaris zal voorlopig worden vervuld door Bert. De nieuwe leden zullen op hun verzoek worden ingewerkt in de lopende zaken. Zij melden zich.

Jaarplan en Jaarkalender 2018. De portefeuillehouders zullen het jaarplan uitwerken in een vertaling naar de jaarkalender 2018. We nemen aan dat in maart/april de jaarkalender zal zijn uitgewerkt.

Wijkvisie verkeer. De voortgang van het proces wordt besproken. We nemen aan dat de te wijzigen concept-visie, naar aanleiding van de diverse reacties en de te volgen tweede enquête, in de vergadering van 12 maart zal worden vastgesteld. Na 21 maart kan de visie naar de coalitievormende partijen worden verzonden.

Evaluatie huishoudelijk reglement. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorstel gedaan n.a.v. de opgedane ervaringen in 2017 het huishoudelijk reglement op een paar punten aan te passen. De aanpassingen worden besproken. Het voorstel het huishoudelijk reglement aan te passen, conform het besprokene, komt de volgende vergadering, ter vaststelling, op de agenda.

Voortgang verhalenboek. Diverse meegezonden documenten worden besproken en krijgen instemming van de wijkraad. Binnen afzienbare tijd zal subsidie worden aangevraagd. Ook aan de wijkraad zal om een bijdrage worden gevraagd. De suggestie wordt gedaan bewoners en ondernemers uit de wijk ook uit te nodigen een bijdrage te doen.

Politiek debat 6 maart. De voortgang van het project van de vier centrumwijkraden wordt besproken. Aan de orde is een voorstel om garant te staan als centrumwijkraden in het onverhoopte geval dat de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend. De wijkraad besluit garant te staan voor een vierde deel van de geraamde kosten plus een kleine aanvulling omdat één kleinere wijkraad niet garant kan staan voor het gehele kwart, onder de voorwaarde dat alle vier wijkraden garant zullen staan.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Wijk-op-Groen. De voortgang van het deelproject Wilsonsplein wordt besprokenStedelijke Distributie. De laatste vergadering van de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie (onze wijkraad vertegenwoordigt de wijkraden in het centrum) wordt teruggemeld. Het jaarplan stond centraal.Operationeel Overleg Centrum. De vergadering van hedenochtend, voorgezeten en geïnitieerd door de gemeente, wordt kort terug gemeld. Bert meldt zijn interesse om Jan Luys op te volgen als mede aanwezige namens de wijkraad.Raaks fase III. Vorige week was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de ontwikkelaar en de gemeente. Een aantal zaken (o.a. laden en lossen, aan- en afvoer, verplaatsen fietsenstallingen) zal de wijkraad kritisch volgen. Er is ook een bewonersoverleg van direct betrokkenen met de gemeente.Marlies meldt een mogelijk bewonersinitiatief t.a.v. meer AED’s in de wijk. Bezien zal worden of er subsidie kan worden aangevraagd. Zullen we als wijkraad mede-ondersteunenAnnette meldt terug een oriënterend gesprek met het Sociaal Wijkteam. Zal nog een vervolg krijgen. Ook wordt contact gelegd met Burenhulp. Komt terug op de agenda.

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Na afloop van de vergadering wordt op informele wijze afscheid genomen van José Boele en Jan Luys. Wout Vogelesang was helaas verhinderd. Dick memoreert hun jarenlange vrijwillige inzet en verdiensten voor de wijk, de bewoners en de wijkraad. Als stoffelijk blijk van waardering ontvangen zij, naast veel dank, de “Pluim van de wijk”.

Notulen wijkraad 8 januari 2018

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk (leden), Annette Schild, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (aspirant-leden), Jan Geerts en Peter de Kuijer (bewoners). Afwezig mk: Bert Gijrath, Jeanine vd Sanden, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Jan Luys heeft laten weten te stoppen als wijkraadslid. José Boele stopt als projectlid. Later nemen we afscheid van beiden.

Er zijn vier aspirant-leden. Jeanine is deze vergadering vanwege vakantie afwezig. Pauline kwam 12 jaar geleden vanuit Utrecht in de wijk wonen. Is journalist/webdesigner. Marlies woont 2 maanden in de Vijfhoek maar kent de wijk al lang o.a. als medeorganisator van het Huiskamerfestival. Ze werkt sinds kort bij Haarlem Marketing. Annette is al een paar maanden kandidaat-wijkraadslid. Tijdens de jaarvergadering worden de aspiranten (als het goed is) benoemd.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel Wijn was tot vorig jaar bij onze vergaderingen. Hij stopte daarmee vanwege de beperkte beschikbare tijd. Als ‘compensatie’ ontvingen we maandelijks een overzicht met highlights. Hij stopte daar eind 2017 mee omdat de wijkraad in zijn beleving te weinig met de informatie deed om zijn inspanning te rechtvaardigen. Een gesprek daarover had als uitkomst dat de wijkraad zal aangeven aan welke informatie behoefte bestaat. De wijkagent zal die vervolgens maandelijks delen met een lid van de wijkraad (Bert). Afspraak: iedereen geeft deze week wensen door aan Dick.

Michiel heeft laten weten dat de wijkagenten van locatie gaan ruilen. In maart wordt bekend wie onze nieuwe wijkagent wordt. In verband met de ruil gaat het geplande interview met Michiel in het Binnenblad niet door.

We hebben commentaar gegeven op het concept-evenementenbeleid. We horen nog wat de gemeente daarvan overneemt. Vervolgens bepalen we of we nog een vervolgreactie geven.

Burgemeester Wienen heeft een brief gestuurd over de overlast door enkele bezoekers van The Lounge. Hij geeft maandag 22 januari een toelichting in de Nieuwe Kerk. De brief staat 11/01 op de agenda bij de commissie bestuur. Meerdere wijkbewoners gaan daar inspreken.

 1. Notulen en actielijst vergadering 11-12-2017

Akkoord

 1. Wijkraad

Financieel

 • Klein tekort eind 2017 bij zowel bewonersondersteuning als wijkraadskosten. Kascontrolecommissie bekijkt de cijfers op 10/01. In 2018 verdwijnt de post bewonersondersteuning: wordt een stedelijk budget in het kader van ‘helder speelveld’. Wijkraad kan daar ook subsidie aanvragen. Zullen we gaan doen als het jaarplan is vastgesteld, vermoedelijk in maart. Een stedelijke initiatiefraad van 5 bewoners uit alle delen van de stad gaat de aanvragen beoordelen. Het totale budget is ca € 230.000.
 • De taakverdeling voor de jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie op 14 januari is doorgenomen.
 • Jaarplan 2018: vastgesteld. We veranderen pleinbbq in wijkbbq om de locatie open te houden.
 • Ontwerp-bestemmingsplan: we dienen een zienswijze in over de wenselijkheid een fietsparkeernorm op te nemen en expliciet de mogelijkheid open te houden de fietsenkelder onder Hudson Bay in gebruik te nemen als openbare stalling.
 1. Concept-wijkvisie verkeer

De visie verkeer is na de visie Wijk-op-Groen het tweede onderdeel van een wijkvisie. Ongeveer 8 bewoners hebben er in 2017 aan gewerkt, met speciale credits voor Jan Geerts die een voorstel voor een stuk deed. De wijkraad geeft de visie vrij voor bespreking tijdens de jaarvergadering en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de inhoud op zich. Daar worden de eerste indrukken van de aanwezigen gepeild. Vervolgens houden we in overleg met de werkgroep wijkvisie twee verdiepende bijeenkomsten. In de wijkraadsvergadering van maart bespreken we het stuk inhoudelijk inclusief alle reacties. Doel is om het tijdens de coalitievorming aan te bieden aan de betreffende politieke partijen. Het stuk sluit aan op geluiden die we in de wijk horen over onder andere gevaarlijke situaties op de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, zoekverkeer van bezoekende parkeerders en overlast/beschadigingen door te grote vrachtwagens. Ook het bevorderen van de verkeersveiligheid is een belangrijk doel. Terzijde: de gemeente koerst al sinds 1995 aan op een autoluw centrum.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Inbraak Kerstmis: vermoedelijk door nalatigheid van iemand van de kerstzangcommissie (deur niet op slot) kon ongewenst bezoek de voordeur open krijgen. Er is overleg met de stichting en verhuurder Ymere over herstel en kostenverhaal. Het slot is vervangen. Sleutels zijn vanaf heden alleen beschikbaar voor wie een verklaring met gedragsregels ondertekent. Dat zal ook gelden voor eventueel gebruik door de kerstzangcommissie. Dick zal met de Stichting contact opnemen.
 • Wijkborrel op ma 18/12 bij de Jopenkerk trok zo’n 100 bezoekers. De volgende keer maken we ook foto’s.
 • De vier centrumwijkraden houden een verkiezingsdebat op 6 maart 2018. Op 1 na doen tot nu toe alle partijen mee.
 • Op 22 januari licht burgemeester Wienen in de Nieuwe Kerk zijn brief over The Lounge toe aan bewoners. De uitbater vervroegt vrijwillig zijn sluitingstijden. Onduidelijk is nog of handhavers tegen overschrijding kunnen optreden.
 • Op 12 januari is er een gesprek met verkeersambtenaar Frank Kool over bevoorradingsverkeer op de Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat.
 1. De wijkraad in 2018

Eventuele verbeterpunten in 2018? Voor het voorstel om de vergadering later dan 19 uur te laten beginnen is geen draagvlak.

 1. Rondvraag en sluiting

Evaluatie huishoudelijk regelement komt in februari op de agenda als ook de aspirantleden een eerste beeld hebben bij de activiteiten van de wijkraad.

 

Notulen wijkraad 11 december 2017

Aanwezig: Bert Gijrath, Dick Smit (voorzitter), Elena Nastase, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs en José Boele.

Afwezig m.k.: Annette Schild, Wout Vogelesang

 1. Opening

Dick heet een ieder van harte welkom

 1. Informatie-uitwisseling

Het gesprek met de wijkagent (over zijn drukte) en de gemeente vindt deze week plaats.

T.a.v. het nieuwe subsidiestelsel ‘Helder Speelveld’; B&W is akkoord, het voorstel is in de RC Bestuur besproken maar komt daar deze week nog eens aan de orde. De gemeente neemt aan dat het per 2018 zal ingaan. Jan T komt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel hoe om te gaan met minder subsidie.

Elena praat ons bij over het wijkverhalenboekje; er is een flink team mee bezig, de voorbereiding op de gesprekken verloopt goed; het worden ca 16 verhalen; boekje in kleur en hardcover; in januari voorstel m.b.t. subsidieaanvragen bij meerdere partijen; planning boekje voor dec 2018 gereed; veel dank aan Elena gezien het goede proces.

We ontvingen de beschikking voor de wijkraadsubsidie 2018.

Dick heeft deze week een afspraak met een nieuw wijkraadslid.

 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord met dank aan Ferdinand. De actielijst wordt geactualiseerd.

 1. Wijkraad

1) Stand van zaken financiën. Jan T licht de situatie m.b.t. de beide subsidies toe. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. De kascontrole is voorzien op 9 januari. In het eerste kwartaal van 2018 spreken we over het spaarsaldo.

2) Wijkdiner. We kijken terug op een zeer geslaagde avond met veel hulp. Desgevraagd zijn diverse verbetertips ontvangen die we in het voorjaar van 2018 zullen bespreken. Omdat nog niet alle facturen ontvangen zijn, is er nog geen afrekening te maken. We danken alle regelaars en helpers!

3) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Het voorstel van Ferdinand wordt besproken en hier en daar aangepast. Iedereen denkt na over de invulling van het inhoudelijk gedeelte. Ferdinand en Dick werken e.e.a. nader uit en de detaillering bespreken we tijdens de wijkraad van 8 januari 2018. Liefhebbers zullen gaan flyeren in het weekend van 7/8 januari.

4) Jaarplan 2018 Het voorstel van Dick wordt toegelicht en besproken. Het jaarplan komt ter vaststelling terug op 8 januari 2018.

5) Stellingen m.b.t. de beoogde bijeenkomst met politieke partijen. Via de mail zijn reacties ontvangen n.a.v. het concept die deze week met de centrumwijkraden zullen worden besproken. José is van mening dat alles wat scherper mag worden geformuleerd.

6) Informatieavond bestemmingsplan. Ferdinand en José doen een terugmelding. Nagegaan zal worden op we als wijkraad op een drietal punten zullen reageren via een zienswijze: fietsparkeernorm, ventvergunningen, berging voor fietsen onder pand Hudson’s Bay.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

* Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. De voorbereidingen verlopen goed. Circa 100 gasten verwachten we. Kosten worden gedekt tlv het spaarsaldo.

* Verkeersknelpunten in de wijk. We wachten de brief van de wethouder af en maken dan werkafspraken.

* Overleg centrum wijkraden: input convenant Binnenstad; we constateren dat er –vooralsnog- nog weinig met de inbreng van de centrumwijkraden is gebeurd.

* Ferdinand licht de stand van zaken wijkvisie nader toe. Op 18 december is er een vervolgbijeenkomst.

* Bezoekers the Lounge: Dick doet verslag van het tweede gesprek met de burgemeester. We wachten de bijeenkomst met de burgemeester af.

* Projectgroep Stedelijke Distributie: Dick licht de stand van zaken nader toe; met name de ontwikkeling rond een mogelijk distributiepunt in de Gierstraat.

* Annette deed via de mail een terugmelding van het omwonendenoverleg 24 uurs opvang.

 1. Rondvraag en sluiting

Gezien de tijd schuiven we onze goede voornemens voor 2018 (de verbeterpunten) en wensen m.b.t. de taakverdeling 2018 door naar de maand van de goede voornemens.

Volgende vergadering maandag 8 januari 2018

 

 

Dick sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.