De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Dick Smit en Jenne Olijve

Verhinderd: Annette Schild

 1. Opening en mededelingen
 • Corona: Dit is weer de eerste fysieke wijkraadvergadering na de lockdown. Veel zaken hebben we door kunnen laten gaan. Helaas de geplande evenementen niet. Het gebouw is aan de krappe kant voor het Corona-proof vergaderen. Met name als er ook anderen willen aanschuiven. Jan G gaat nog na of ‘Laat Bloeien’ een optie is.
 • Draaiboeken Evenementen:v.m. afwezigheid van Annette gaan we dit in oktober bespreken.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten b.d. politie: Het laatste overzicht was helaas nog niet beschikbaar.
 • WiFi-tracking: Inmiddels is er heel veel over gemaild en gepost (zie aldaar) op de website.
 • De stand van zaken en volgende acties m.b.t. het wijkverkeer worden besproken n.a.v. het B&W-besluit van mei jl.
 • Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke dossiers.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 9 maart 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten zijn afgedaan. Enkele andere zijn opgeschoven in de tijd.
 1. Wijkraad
 • Evenementen 2020: Na de wijkborrel, de picknick moeten we helaas ook het diner cancellen. Jan T zal reeds toegekende subsidies terugstorten met toelichting. De draaiboeken komen in oktober op de agenda. Jenne maakt nog een voorstel voor de inkooprestanten. De wijkraad besluit geen inkoop meer te doen zonder consignatie.
 • Financiën/concept verordening wijkraden: De subsidie 2021 is nog onduidelijk, met name vanwege de nieuwe verdeelsleutels. Jan T zoekt dat verder uit en beoordeelt de concept-verordening nieuwe stijl op de wijkraden.. De allereerste WOZ-aanslag, waarvan we aanvankelijk dachten ontheffing te hebben, betalen we. Open staat nog steeds de facturatie van de depressiegroep. Jan T doet dit deze week.
 • Jaarvergadering 2021: v.m. corona wellicht anders zijn dan voorgaande jaren. Verschillende opties worden besproken, waaronder een digitale versie. In oktober verder bespreken.
 • Communicatie d.m.v. onze digitale kanalen : De stijgende lijn in het bereik (de nieuwsbrief gaat inmiddels naar ruim 950 adressen en we hebben op diverse social media honderden volgers) geeft, na discussie, geen aanleiding tot wijzigingen.
 • Mandaat Binnenblad: De wijkraad besluit het eerder verstrekte mandaat met de redactie-coördinator weer met een jaar (t/m 2021) en betaalt ook in 2021 de bijdrage (gelijk aan 2020).
 • Portefeuilleverdeling: Mede door het uitvallen van evenementen en corona besluiten we enkele zaken te herverdelen onder de wijkraadleden. Blijft een aandachtpunt bij lopende en nieuwe punten.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • 112 schouw 25 juni: zie verslag. Jan zal het vervolgritje met de brandweer door de wijk organiseren
 • The Lounge: Voortgang is voor ons onduidelijk. Het overleg is ook deze maand i.v.m. Corona schriftelijk. We gaan ons beraden of we met dit overleg als wijkraad door zullen gaan.
 • Buurtfietsenstalling: gesprek met de eigenaar loopt stroef. Er zijn ruim 120 geïnteresseerden. Helaas was het ook niet mogelijk tijdelijk naar de Botermarkt uit te wijken. Wordt vervolgd.
 • iZoof: Overweegt 2 elektrische deelauto’s tijdelijk te verplaatsen naar onze wijk en benadert hiertoe over een tijdje de deelnemers uit onze wijk aan de schriftelijke enquête.
 • Energietransitie: Ook op een laag pitje i.v.m. corona. Maar het is nog steeds de bedoeling informatiesessies, en daaraan gekoppeld een schouw van huizen, op te starten.
 • Centrumwijkraden overleg met wethouder: Dick licht toe.
 • Wijkgebouw: De zolder van het wijkgebouw is vrijwel opgeruimd. Dank aan Jenne en Jan G! 17 september het laatste deel.
 • Uitrol afvalscheiden: Jenne en Jan G  hebben met enkle leden van de wijkraad Binnenstad en Burgwal een werkgroepje gevormd. Er zijn door bewoners bezwaren geuit tegen de plannen. Gedacht wordt aan een peiling bij bewoners als de besluiten van de nieuwe afvallokaties bekend zijn.
 • Verkeersvisie; De wijkraad is teleurgesteld over het participatieproces en de magere set maatregelen. Hierover is geen overleg gevoerd en een fatsoenlijke tekening (ondanks een verzoek) ontbreekt. De focus ligt op Botermarkt (autoluw) en herprofilering van Barrevoetstraat en Keizerstraat. Voor de smalle woonstraten is er geen perspectief. Er wordt een brief aan college gestuurd wanneer de inspraak gaat starten. We beraden ons over diverse opties hoe we als wijkraad met dit proces verder gaan.
 1. Rondvraag:
 • Jan G: Komt met een voorstel voor een visie “De Groene Oude stad” (werktitel) i.s.m. andere wijkraden in het centrum. Mogelijke thema’s: Groen, Verkeer en Milieu. Jan G komt met een voorstel.

Volgende wijkraad:  12 oktober 2020

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag) en Jenne Olijve

Gasten: Hans Kamerling (Wijkraad Belangen Organisatie, wijkraad Vondelkwartier) en Piet de Vries (lokale democratie)

 1. Opening en mededelingen
 • Lokale Democratie: Hans Kamerling en Piet de Vries lichten toe helderheid te willen bij de gemeente over de positie van wijkraden. Aanleidingen zijn o.a. minder wijkraden en minder budget. Hun veronderstelling is dat “wijkraden verdwijnen”. Ze pleiten voor een onderzoek onder zowel bewoners (draagvlak) als de houding van de gemeente (bestuursstijl). Hieruit kunnen mogelijk aanbevelingen komen. Wij zullen ons hierop beraden n.a.v. de ontvangen stukken en zijn ook zelf bezig met onderzoek naar alternatieven zoals loskoppeling van de gemeente middels een coöperatie.
 • Agenda: Annette heeft enige vragen over de stukken (en die van de vorige keer). Zie “Evaluatie Wijkdiner” en “Pleinpicknick”.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten: Dit keer valt op dat ca. 25% van alle incidenten betrekking hebben op overspannen of verwarde personen.
 • WIFI-tracking: Burgemeester Wienen is ermee bezig. Maar we hebben nog steeds geen of onvoldoende antwoord op onze schriftelijke vragen.
 • Verruiming Horeca openingstijden: Er is ingesproken namens de Centrumwijkraden in de “Raadscommissie Bestuur” (Maarten Kleinman). Ons uitgangspunt is geen toename van overlast en voldoende handhaving, die momenteel tekort schiet.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 10 februari 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten is afgedaan i.h.b. wat betreft het wijkraadsgebouw. Jenne deelt mee dat we als huurder sommige dingen zelf moeten doen (vochtplekken, vlizotrap). Het opruimen van de zolder loopt nog.
 1. Wijkraad
 • Evaluatie wijkdiner 2019: De feedback van gasten (muziek, eten, ontvangst, etc.) zijn besproken en zullen aangepast meegenomen worden in de voorbereiding van het wijkdiner 2020. De suggestie wordt ook gedaan om tafels beschikbaar te stellen voor “speeddaten/rouleren” en twee dagen van te voren het menu rond te mailen.  
 • Financiën: Verschil van inzicht met de gemeente over de afrekening 2019. Jan T heeft het uitgezocht; de gemeente geeft aan het niet goed gezien te hebben. Er staan enkele actiepunten open bij Jan T (zie actielijst). Dick heeft overleg gehad met een wijkbewoner over een mogelijke wijkcoöperatie c.a. en komt later met een voorstel.
 • Draaiboek Evenementen (template). De “template”, die het Huishoudelijk Reglement volgt, wordt besproken. De template dient als voorbeeld. Annette en Jenne komen gezamenlijk met een nadere uitwerking voor de volgende vergadering.
 • Draaiboek “Pleinpicknick”: Voorstel wordt besproken. Opgemerkt wordt dat de taken van de wijkraad ontbreken (besluitvorming, verantwoording, etc., zie ook de template). Volgende vergadering opnieuw aan de orde via een voorstel van Jenne en Annette.
 • Wijkborrel: Jenne heeft een verkennend gesprek gehad met “De Wandelaar” en gaat een draaiboekje opstellen voor de volgende vergadering. We gaan vooralsnog uit van een datum in mei met max. 100 personen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Helaas was er de laatste keer maar 1 persoon aanwezig.
 • The Lounge: Zoeken naar alternatieve locatie (in Schalkwijk) gaat door.
 • Verkeersvisie; Er is discussie over de keuze van het voorkeurscenario. De onderzoekers lopen uit de planning en houden vast aan een korte termijn (2022) scenario. Naast een andere voorkeur in de wijk leeft er in de wijk ook nog een ander scenario. De wijkraad bespreekt 12/3 de gang van zaken in de werkgroep verkeer, het alternatieve scenario en het opzetten van een enquête.
 • Hotel ontwikkelingen: Over het nieuwe hotelplan plan voor de Prins Hendrikstraat (De “Prins Hendrik Hof”) loopt momenteel een enquête. Zodra die is afgerond wordt de uitslag gedeeld met de ontwikkelaar en de gemeente.
 • Energietransitie: De infosessie in de Burgwal op 12-2 is goed bezocht. De wijkraad Binnenstad pakt een vervolgsessie op.
 • Overleg Centrumwijkraden: Dick koppelt terug.
 • Centrum Management Groep: Geen nieuws.
 • Operationeel Overleg Centrum: Jenne gaat met Dick mee de komende vergadering.
 • Stedelijke Distributie: Geen nieuws.
 • Kindercorso Hortusplein: vindt plaats op 25/4 .
 1. Rondvraag:
 • Jan G: hebben we iets gehoord over de meeting van IZOOF bij “Laat Bloeien” (4/3). Jan vraagt het na.                

Volgende wijkraad:  6 april 2020 (verschoven i.v.m. Pasen).

Opmerking

De vergaderingen van de wijkraad in de periode april t/m augustus vonden i.v.m. de coronapandemie niet fysiek plaats. Wijkraadsleden hadden met elkaar contact via de telefoon, de mail of via gesprekken. Het contact met de wijkbewoners vond plaats via de website (social media), de mail of via de digitale nieuwsbrief. Het overleg in diezelfde periode met de gemeente, de centrumwijkraden en andere partners in het centrum vond ook plaats langs de niet-fysieke weg.

Aanwezig: Jan Teitsma, Dick Smit, Jan Geerts (verslag) en Jenne Olijve,

Afwezig: Annette Schild.

 1. Opening en mededelingen
 • Agenda:v.m. ziekte van Annette worden de agendapunten “Evaluatie Wijkdiner” en Voorstel “Draaiboek voorbereiding Evenementen” doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten: Opvallend is het schietincident en de moord (apart genoemd) op de Ged. Voldersgracht. Jan T maakt nog een taartdiagram naast zijn overzicht over 2019 en op basis daarvan maken we een webpost. De rapportage wordt, via de website, altijd met aandacht gelezen door wijkbewoners.
 • WIFI-tracking: Het onderzoek in Enschede naar of in de openbare ruimte toegestaan is door de Autoriteit Persoonsgegevens om bewoners via hun wifi te tracken loopt nog. Wij hebben de BIZ geadviseerd dit AP-onderzoek af te wachten.
 • Verruiming Horeca openingstijden: Wij hebben onze visie op dit voorstel gegeven (bewoners zijn over het algemeen tegen). Belangrijk vinden wij daarnaast meer handhaving (“Blauw op straat”) nodig, ongeacht de openingstijden. Onze mening en die van de wijkraad Binnenstad wordt toegelicht in de “Raadscie Bestuur”.
 • Wijkraadssubsidie: We zijn sinds 2016 reeds ca. (10%) gekort en daar bovenop komt mogelijk nog eens 19% reductie in 2021. Totaal ca. 30%. Dick heeft hierover contact met de gemeente.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 10 januari 2020:
 • Actielijst: (zie lijst)
 1. Wijkraad
 • Financiën: Voor de wijkborrel, wijkpicknick en het wijkdiner gaat Jan T. een concept-subsidie-aanvraag opstellen. Dick maakt een concept voorstel voor sponsoring/coöperatie. Het Ziggo abonnement wordt door Jan T zsm opgezegd om de exploitatie dit jaar neutraal te houden.
 • Jaarplan 2020 data:
  • Wijkborrel: een maandag in april of mei. Jenne verkent de mogelijkheden.
  • Wijkschouw hulpdiensten: 25 juni.
  • Wijkpicknick: een zaterdag eind juni.
  • Wijkdiner: een maandag eind november.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Geen nieuws
 • The Lounge: vier makelaars zoeken naar een nieuwe locatie. 16/3 is er weer kwartaaloverleg.
 • Verkeersvisie; De wijkraad in de KBG houdt vast aan voorkeur voor scenario 3 op basis van de, tot dusver verkregen, respons. De datum van oplevering van het eindrapport is 20/3; al zien we wederom enige vertraging.
 • Hotel ontwikkelingen: Cobraspen heeft ons geïnformeerd over een nieuw hotelplan voor de Prins Hendrikstraat (De “Prins Hendrik Hof”). Een belangrijke wijziging is een terras aan het water en geen restaurant maar slechts een centrale bar/ontbijtzaal. Voor dit plan beraadt de gemeente zich. Het hotel aan de Wilhelminastraat is van de baan. Wij zijn geïnformeerd over een nieuw plan hiervoor (kantoren, appartementen, ondergrondse garage). Hierover is overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente. De wijkraad heeft aangegeven een nieuwe enquête te organiseren. Ook hebben we aangedrongen op een nieuwe informatiesessie voor de wijk.
 • Energietransitie: Infosessie in de Burgwal 12-2. Op basis van de respons gaan we mogelijk een informatiesessie plannen als centrumwijkraden.
 • Overleg Centrum wijkraden: Afgestemd is over o.a. wifi-tracking, uitbreiding openingstijden horeca en bijeenkomst energietransitie
 • CMG, 12/2 a.s., OCC(3/2): Diverse onderwerpen Stedelijke Distributie: voorgesprek 11/2. Overige gemeente: Deltaplan fiets/fietsparkeren en Hotelbeleid heeft Dick afzonderlijk besproken.
 1. Rondvraag:
 • Geen.