De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Maarten Kleinman (Fietsen Raaks, Energie Transitie)

Afwezig: Geen

 1. Opening en mededelingen
 • n.v.t.
 1. Informatie-uitwisseling
 • Fietsparkeren Raaks: Maarten Kleinman verwacht dat, ook na de opening van de nieuwe fietsenstalling met ca 950 plaatsen, een chaos zal blijven in het Raaksgebied vanwege de loopafstanden. Hij zou graag zien dat er in de APV (Algemenen Politie Verordening) opgenomen wordt dat fietsen in het Raaksgebied ten allen tijde worden gestald in de aangewezen vakken/rekken. Aldus kan handhaving hierop toezien; wat nu niet mogelijk is. Besloten wordt dat verzoek bij de projectleider Raaks (Ivar Dijk) nee te leggen; waar nodig gevolgd door een formeel verzoek aan het College.
 • “Meldingen Gemeente/Wijkagent”: 52 incidenten/meldingen in de wijk in ca. 3 weken. Wat opvalt is een verdubbeling van het aantal fietsendiefstallen. Wederom misten we een (aantoonbare) melding over overlast die relateren is aan bezoekers aan de coffeeshop. Over “The Lounge” is 17 juni weer overleg met wijkbewoners en de gemeente.
 • Gemeentelijke Kadernota 2019: Bezuinigingen op wijkraden zijn (voorlopig) met een jaar uitgesteld. We vallen over een te positieve zin over de hotelontwikkeling in de wijk en ondernemen actie. Middelen t.b.v. de uitvoering van de wijkverkeersvisie zien we niet in de jaarschijf 2020 staan. We ondernemen actie. Hotels (zie verder in dit verslag).
 • Zie de diverse mails voor overige.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 13 mei:
 • Actielijst:
  • Communicatieplan actualiseren: afgedaan.
  • Wijkverhalenboek Dossier: overdracht is 5 juni.
  • Herstellen KCC: is uitgevoerd.
  • Koffie- en inloopuurtje: 11 juli; in het Poezencafé op van 11-12 uur. Annette zal er bij zijn
  • Sleutelbeheer wijkraadgebouw actualiseren: Loopt; er is weer overzicht

Punten wijkraad

 1. Picknick Nieuwe Kerksplein 29 juni: Is zo goed als rond. Er zijn reeds ca. 40 aanmeldingen. Er komt een flyer in het ev Binnenblad; Annette regelt dat met Ferdinand; deze flyer moet tijdig worden aangeleverd. Annette is nog in gesprek met diverse sponsors wat betreft drank/ijs etc.. Daarnaast benaderd ze nog enkele personen voor optredens. Er is geen verdere hulp nodig.
 2. Evaluatie Huishoudelijk reglement: Er zijn wat voorgestelde aanpassingen gedaan die door de wijkraad goedgekeurd worden. Alsnog wordt de bepaling geschrapt dat iemand maximaal 8 (2 maal 4) jaar lid mag zijn. 1 maal per 4 jaar wordt iemand toch reeds gekozen op de jaarvergadering dat kan nu vaker dan 2 keer.
 3. Energie Transitie/Duurzaamheid Centrum Wijkraden: Maarten Kleinman is hiervoor aangeschoven. Met o.a. Jan is een werkgroep op Centrum (wijkraden) niveau actief. Er is een eerste kennismaking geweest met het team van de gemeente. Het Centrum is een uitdaging voor de gemeente. Het vervolg waar we op aan sturen is een informatieavond voor bewoners wat de mogelijkheden zijn. Denk aan isoleren; wat wel/niet mogelijk in beschermd stadsgezicht, etc.. Maarten en Jan maken een eerste opzet voor zo’n avond. Ook denken we na over pionierprojecten en mogelijk een sterkere voortrekkersrol vanuit de wijkraden. Het thema duurzaamheid is ook breder dan alleen ‘energie’. Er komt een oproep in onze nieuwsbrief aan bewoners zich aan te sluiten.
 4. Datum volgende wijkraad: 8 juli.  De wijkraad besluit de augustusvergadering te annuleren i.v.m. het zomerreces.

Informatie-uitwisseling wijkraadsleden/portefeuillehouders

 1. Verkeersvisie: Deze week zijn er 3 gesprekken/pitches met gespecialiseerde bureaus met de klankbordgroep (gemeente, Jan/Dick). Eind van de week is er selectie en verlening van de opdracht en aansluitend  zal worden gestart met verkenningen. De planning is dat in alle gevallen het onderzoek eind van het jaar klaar is. Dick heeft nog vragen uitstaan aan de gemeente of er in 2020 geld gereserveerd is op de begroting voor de 1e serie maatregelen.
 2. Vrachtverkeer/overlast: Hier lopen nu twee zaken: n.a.v. de brief van de CWR (centrumwijkraden) aan het college en de schouw op 15 mei vanuit de projectgroep Stedelijke Distributie komt er nog een notitie over hoe verder (opsteller: de gemeente i.s.m. ons). Daarnaast komt er op verzoek van de CWR mogelijk dit najaar een serie “stadsgesprekken” specifiek over het onderwerp vrachtwagenoverlast in het centrum. Inmiddels worden er ook vorderingen gemaakt met onderzoeken mbt het invoeren van een milieuzonering; die met name overlast van zware/oude diesels moet tegen gaan.
 3. Burennetwerk: Er komt een flyer in het e.v. Binnenblad om hier meer bekendheid aan te geven.
 4. Hotelplannen Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat: Er is navraag gedaan bij de gemeenten over de stand van zaken. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen. Daarnaast hebben we navraag gedaan over een opmerkelijke zin in het gebiedsprogramma 2020 van de gemeente waar gesuggereerd wordt dat Hotelontwikkelingen (Egelantier, Prins Hendrikstraat) kwa op gang zijn gekomen. Vreemd, het druist in tegen eerdere gesprekken met ambtenaren. Mogelijk “inspreken” bij behandeling van de kadernota. Verwerking van onze reactie op het concept-hotelbeleid is ook nog niet ontvangen; in deze reactie we hebben we gepleit voor duidelijke kaders/begrenzing. Ook vanuit raadsleden ontvangen we signalen aan behoefte van deze kaders. 12 juni is er een themavond van wijkraad Binnenstad, mede over dit onderwerp. Jan gaat daar naar toe.

6 . Rondvraag: 

 • Jan: Nog bepalen wanneer er gevaren wordt met Burennetwerk. Annette geeft dit later aan Jan door.

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Wilma van der Zwan (BUUV)

Afwezig: Dick Smit, Annette Schild

 1. Opening en mededelingen

            Zie de diverse mails voor de mededelingen.

 1. Informatieuitwisseling
 • “Meldingen Gemeente/Wijkagent”: De wijkagent heeft desgevraagd een overzicht gemaakt van 75 incidenten/meldingen in de wijk in de maand april. Het gaat om 10 diefstallen van fietsen, andere diefstallen, ruzies, ongevallen, bedreiging, overlast, etc.. We misten meerdere meldingen over overlast gerelateerd aan Coffeeshop “The Lounge”. Met name ook op Koningingsdag. Hierover is navraag gedaan maar nog geen reactie ontvangen. We vinden het aantal incidenten sowieso erg hoog.
 • Info m.b.t. B&W, raadscommissie, raad en gemeente algemeen. Er zijn meerdere uitnodigingen per mail ter kennisname binnen gekomen.
 • Overige ingekomen berichten/uitnodigingen: Reeds afgedaan of t.k.n..
 • Wilma van der Zwan. Wilma legt uit hoe BUUV is georganiseerd. BUUV bemiddelt in de regio Haarlem tussen ca. 7000 vragers en aanbieders. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere partijen zoals de GGZ en de vrijwilligerscentrale. Wilma’s eigen werkgebied is “Centrum”, haar aandachtsgebied “Psychiatrie”. Bemiddeling vindt het meest plaats via de (druk bezette) telefoon; deels ook per website, deels anders. Thema’s zijn primair praktisch ( “Computer”, “Klussen”, “Vervoer”, …). Moeilijker is grip krijgen op “Eenzaamheid”, contacten tussen beter- (hoe betrek je deze?) en minder gesitueerden. Ook is er voorkeur voor meer permanent “monitoren” en minder “adhoc” ondersteunen. We signaleren dat de wijk kwa burenhulp minder “Dorps” is dan we zouden willen. Diverse wijkbewoners zijn niettemin individueel actief voor BUUV. Op wijkniveau c.q. de wijkraad bovendien via evenementen (borrel, picknick, ouderengroep, diner) en activiteiten zoals inloop- en wandeluurtjes. De vraag is of dat nog beter kan aansluiten op de doelgroepen van BUUV. BUUV denkt ook aan meer bekendheid via Binnenblad, het raam/prikbord van het wijkgebouw of bijv. middels een evenement (voor zover mogelijk/gewenst).
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 8 april:
 • Actielijst:
  • Communicatieplan actualiseren: afgedaan.
  • Wijkverhalenboek overdracht dossier: nog niet gedaan.
  • Herstellen KCC: nog niet gedaan.
  • Koffieuurtje: Nieuwe datum onbekend i.v.m. afwezigheid Annette
 1. Wijkraad
 1. Wijkborrel 15 april: Uitstekend verlopen. Met vooral dank aan Annette en de Jopenkerk. Er waren ca. 80 aanmeldingen en uiteindelijk ca. 45 aanwezigen. Lager dan afgelopen jaar, behoorlijk wat aangemelde personen zijn niet gekomen. In goed overleg met de Jopenkerk bleven de kosten lager dan gepland. Mogelijk volgende keer weer elders in de wijk.
 2. Picknick: Grotendeels rond. Annette wordt nog gevraagd en waar zij nog hulp bij nodig heeft. Door haar afwezigheid later nog contact hier over.  
 3. Datum volgende wijkraad 3 junip.v. 10 juni (2e Pinksterdag): akkoord. Zal goed worden gecommuniceerd.
 4. Financiën: Verloopt zoals begroot met als prognose een geringe onderschrijding van zowel de uitgaven als de inkomsten.
 5. Evaluatie huishoudelijk reglement: Vooralsnog zijn er geen verbetervoorstellen (uiterlijk 1 juni indienen).
 6. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden/portefeuilles:
 7. Gesprek met de burgemeester over “The Lounge”; zie verslag op de website.
 8. Verkeersvisie: de vraag voor offerte van uitwerking is uitgezet naar 3 gespecialiseerde bureaus. In week 23 zijn er “vragenuurtjes” waar deze bureaus vragen kunnen stellen aan de gemeente en de wijkraad. Vervolgens worden de offertes, pitches en aansluitend de selectie verwacht.
 9. Vrachtverkeer: De projectgroep “Stedelijke Distributie” evalueert 15 mei de schouw (voor onze wijk de Zuiderstraat, Gedempte Voldersgracht) inzake vrachtverkeer. Er zijn n.a.v. enkele mails van bewoners binnen gekomen die zich zorgen maken over verplaatsing van de overlast naar de Raaks. Een punt van aandacht; ondanks dat er beleidskeuzes zijn gemaakt.
 10. Huismeester: Jan G neemt deze taak op zich.
 11. Stucwerk hal wijkgebouw laat los: Heeft Dick bij Ymere gemeld; nog geen reactie ontvangen.
 12. Hotelplannen Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat: Er is een gesprek/ c.q. uitwisseling van informatie geweest tussen enkele omwonenden en Cobraspen. Planvorming staat volgens Cobraspen stil in afwachting van het resultaat van de QuickScan van de gemeente.
 13. Bouwaanvraag Wilhelminastraat 67. Wijziging kantoor in “12 appartementen met kantoor”. Dick en Jan G volgen deze wijziging.
 14. Frituurvet inzameling: Dit lijkt volgens de website frituurvetrecyclehet.nl sinds een tijdje niet meer mogelijk in het Centrum. Jan G gaat het na en informeert de vragende wijkbewoner.
 15. Duurzaamheid: Jan G heeft later deze maand een verkennend gesprek met andere Centrum bewoners (o.a. Maarten Kleinman) en de gemeente over “Energietransitie”.
 16. “Gezichten van de Vijfhoek”: Dit project Is met veel enthousiasme ontvangen. Gesproken wordt over een boekje. Jan G heeft de samenstellers gewezen op de mogelijkheid van financiële ondersteuning.
 17. Wijkraad: Bert Gijrath heeft ons laten weten terug te treden als lid van de wijkraad. We danken Bert voor zijn jarenlange inzet en werkzaamheden voor de wijk.

6 . Rondvraag: 

Geen

Verslag wijkraad 8 april 2019. Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild

Afwezig: Jan Geerts (m.k.)

Gasten: Mustafa Karademir (wijkagent)

Wijkraadzaken

Opening en mededelingen 

Informatie uitwisseling:

 • Mustafa Karademir vraagt m.b.t. de door de wijkraad gevraagde informatie over meldingen en criminaliteit in onze wijk, welke straten, welke soort criminaliteit en waarom, waarvoor de wijkraad informatie wil hebben. Dick antwoordt dat een dergelijk bericht met de gevraagde info ook al aan de vorige wijkagent is meegedeeld. Voorts geeft hij aan dat belangrijke geanonimiseerde informatie meteen door de wijkraad kan worden gedeeld met de bewoners via de website, social media en de nieuwsbrief.  De informatie gebruikt de wijkraad voor:
 • Voor het overleg m.b.t. de coffeeshop.
 • Als er ergens een urgent issue is, kan dit op de website geplaatst worden.
 • Voor overleg met de gemeente
 • Om gevoel te krijgen wat er op dit gebied speelt in de wijk. De informatie wordt gedeeld via het verslag van de wijkraad.

Dick stuurt de eerder toegezonden info aan de vorige wijkagent aan Mustafa. Tevens wil Mustafa de straatnamen weten waarover we informatie willen i.v.m. het ordenen van geanonimiseerde data. Wordt voor gezorgd.

Kwartaaloverleg m.b.t. de coffeeshop

Besloten is, op voorstel van de gemeente, niet meer alle bewoners kans te geven aan te laten schuiven maar een kleine vertegenwoordiging te maken. E.e.a. om de drempel voor de eigenaar te verlagen om ook naar bijeenkomst te komen. De wijkraad zal wel alle issues tijdig ophalen onder de wijkbewoners.

OOC

Verslag van de laatste vergadering volgt. Er is een wijziging van het evenementenbeleid aanstaande, verder geen belangrijke zaken.

Verkeersvisie

Er is drie maal gesproken met de gemeente over de opzet van het verkeerskundig onderzoek.  Er is een document ontwikkeld waar op ingetekend kan worden door drie verkeerskundige bureaus m.b.t. het onderzoek dat dit jaar zal worden gehouden.

Nieuwe democratie; initiatief van de gemeente

Het verslag van de bijeenkomsten is verstuurd naar de leden

Thermostaat

Er is voorstel om een bewegingsthermostaat te plaatsen, na een behoefte peiling blijkt hier niet genoeg animo voor.

Koffie uurtje

Annette komt volgende vergadering met een voorstel datum.

Overleg centrumwijkraden

Met betrekking tot onze brief aan B&W inzake vrachtwagenrestricties komt er binnenkort een schouw met de landelijke transportkoepels, de gemeente, de straatverenigingen en de centrumwijkraden om de situatie ter plekke in een nader te bepalen gebied te bezien.

Wandelclub

Er komt mogelijk een andere locatie voor het koffiedrinken na de wekelijkse wandeling. Dit wordt dan wellicht het Pitstop Zorghotel in de Wilhelminastraat.

Annette zal e.e.a. checken en communiceren en ook opnemen met Sociaal Wijkteam.

Ingekomen  berichten

 • Ingekomen stukken; geen vragen

Notulen  11 maart

 • Verslag vorige vergadering,; Bert merkt op dat hij vorige keer afwezig was, maar met kennisgeving i.v.m. zijn vakantie.

Verder geen opmerkingen.

Actielijst

 • Jan Teitsma meld dat Ton van der Hoeve weer beschikbaar is voor de kascommissie. Hans Zeulevoet heeft nog niet gereageerd. Jan zal hem nogmaals benaderen. Verder geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkborrel 15 april

 • Annette licht toe, de voorbereidingen liggen goed op schema

Picknick 29 juni

 • Anette licht de stand van zaken toe en stelt voor maximaal 150 bewoners toe te laten i.v.m. de veiligheid.
 • Idee is nieuwe elementen op te nemen zoals “schminken voor kinderen”. Ook het springkussen komt weer op het programma.
 • Annette maakt een opzet van de dag inclusief offerte en stelt (i.o.m. Jan Teitsma) een aanvraag tbv een subsidie op.

Rondvraag

Geen

Sluiting