De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 1 februari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Annelies von Zeppelin (lid werkgroep Sophiaplein Groen) Paul de Nijs (lid bewonerscomité Wilsonsplein/Sophiaplein, Gonnie Meesters en Ingrid Swakman van het Sociaal Wijkteam.

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt 4 b (Sociaal Wijkteam) wordt eerder behandeld in verband met de aanwezigheid van Gonnie Meesters en Ingrid Swakman.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Fietsparkeren: er zijn workshops geweest over het beheer van de huidige en toekomstige       fietsenstallingen. Volgende vergadering is 18 februari 2016, blijft agendapunt

Wilgroei Horecaterrassen: Arjan heeft contact met andere wijkraden hierover, wordt ook   besproken in het OOC.

 

 1. Sociaal Wijkteam

Renée heeft contact opgenomen met het Sociaal Wijkteam en stelt Gonnie en Ingrid voor.

Ingrid licht toe dat er 8 teams in Haarlem zijn. Voornamelijk dienen de teams als schakelpunt voor ondersteuning tussen diverse organisaties.

Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. De signalen komen uit diverse disciplines, buren, huisartsen, leerkrachten e.d.

Er is ook contact met Buuv.

Om meer bekendheid te krijgen adviseert Arjan contact op te nemen met het Binnenblad.

Een affiche komt in het wijkgebouw te hangen, Renée zal een en ander begeleiden.

 

 1. Politiezaken

Michiel meldt dat niet veel sprake is van woninginbraken. Wel meerdere diefstallen van fietsen en in de Korte Houtstraat is een bankje gestolen. Er is veel sprake van diefstal van navigatieapparatuur uit auto’s, vooral Audi is een gewild merk.

Michiel doet verslag van gevaarlijke verkeerssituaties vanwege het ontbreken van palen in de Zuiderstraat. Vrachtwagens rijden over het fiets- en voetgangerspad. Er zijn klachten uit de buurt over de onveiligheid hiervan. Ingrid Hamer (gebiedsverbinder) heeft 3 palen toegezegd.

Jan Luys zal dit meenemen in het OOC.

 

Sophiaplein en Wilsonsplein

Hiervoor zijn Paul en Annelies aanwezig. Er zijn diverse klachten, o.a. stalling van motoren op het Sophiaplein, Spaarnelanden die niet overal veegt, overlast van zwervers. Dit laatste wordt verder besproken bij het agendapunt 24-uurs opvang. Annelies geeft aan dat de openbare fietsenstallingen niet 24 uur open zijn. Jan Luys meldt dat de werkgroep Fietsparkeren hier mee bezig is.

In de Sophiastraat was een probleem met Handhaving, er was een fietsenrek neergezet op een parkeerplaats. Arjan geeft aan dat dit is opgelost.

Paul vindt dat de Wijkraad bij problemen contact op moet nemen met het bewonerscomité.

Jan Luys vraagt aan Paul of hij naar tevredenheid antwoorden op zijn opmerkingen heeft gekregen. Paul voegt er aan toe dat het Sophiaplein verloedert en dat is niet acceptabel.

Paul heeft tekeningen van het Sophiaplein gevraagd aan Jelle, zij willen deze tekeningen zelf verder uitwerken. Arjan zorgt ervoor dat zij deze tekeningen op papier krijgen.

Arjan spreekt met Annelies en Paul af dat zij alle klachten op een rijtje zetten en dit per mail naar de Wijkraad sturen. Wij gaan inventariseren hoe en waar knelpunten opgelost kunnen worden.

Jochem had Ingrid Hamer voor dit agendapunt uitgenodigd, maar zij is op vakantie. Jochem zal Ingrid voor de volgende Wijkraadsvergadering uitnodigen. Annelies kan niet aanwezig zijn maar Paul wordt ook uitgenodigd.

 

Wijk op Groen

De fraai uitgewerkte Visie Wijk op Groen van Jelle Fekkes en Annemarie Kok is gepresenteerd aan wethouder Cora-Yfke Sikkema, het betreft 10 levensvatbare projecten. Cora-Yfke is enthousiast over de visie. Wij wachten nu op actie van Ingrid Hamer en beleidsmedewerkers betreffende data van twee voorlichtingsavonden. Op de avonden wordt melding gemaakt van goedkeuring voor de subsidie. De werkgroep Nieuwe Kerksplein Groen heeft aan Jelle tekeningen gevraagd, hier is nu eerst een kostenbegroting voor gevraagd vanwege een beperkt budget.

José vraagt of één en ander is afgestemd wat betreft te houden evenementen. Chantal Baas van de gemeente is het aanspreekpunt hiervoor, zij wordt benaderd

Paul heeft per mail contact gehad met Niels van Esterik inzake een subsidieaanvraag. In deze mail staat vermeld dat de subsidie voor 2015 op is. Arjan vraagt aan Paul of hij deze mail aan hem door wil sturen. Op de vraag van Paul hoe de procedure is met klachten die gemeld zijn aan de Wijkraad. Arjan antwoordt deze klachten aan de betrokken gemeenteambtenaar ter afhandeling gestuurd worden.

 

24-uurs opvang

Jan Luys en Arjan zijn 24 januari naar een bijeenkomst geweest. Deze avond was druk bezocht, zo’n 70 à 80 personen, bestaande uit buurtbewoners en ondernemers. Ingrid Hamer leidde bekwaam deze bijeenkomst. Er is sprake van veel overlast. Er blijken drie groepen te zijn. De eerste groep zit in het traject van dagbehandeling en de tweede groep zijn zorgmijders. De derde groep wil wel maar daar is nog geen mogelijkheid voor.

De groep zorgmijders veroorzaken de grootste problemen, dit is een onbehandelbare groep waar vooral de winkeliers last van hebben. Net zoals de vorige keer zijn niet alle bewoners uitgenodigd voor de bijeenkomst, dit is een kwalijke zaak. Jan Luys stelt voor een mail naar Ingrid te sturen met het dringende verzoek voor de volgende vergadering op 21 maart 2016 alle omwonenden uit te nodigen.

Querido stelt dat het proces in ontwikkeling is en nog gestalte moet krijgen.

Michiel geeft aan dat het convenant tussen betrokken partijen nog niet is getekend.

 

Onderwerpen jaarvergadering

Bert vraagt aandacht voor een lijst met herkiesbare wijkraadsleden. Arjan vraagt of Jochem hiervoor wil zorgen.

Er ontspint zich een discussie op welke manier de jaarvergadering wat meer uitnodigt om aanwezig te zijn. In ieder geval moeten wij ons voorstellen wie wij zijn en wat wij doen ofwel het bestaansrecht van de Wijkraad.

Het idee van een open microfoon wordt geestdriftig ontvangen. Aanwezigen kunnen vragen stellen via de microfoon over onderstaande onderwerpen, er is wel sprake van een nog vast te stellen beperkte spreektijd.

 

 

 

Voorgestelde onderwerpen:

 • Horeca
 • Vuilnis
 • Handhaving
 • Schouw
 • Evenementen

Arjan zal deskundigen, die antwoord kunnen geven, uitnodigen. Dit blijft een agendapunt voor de   volgende vergadering, ook de wijze waarop dit gecommuniceerd gaat worden

Jan Luys stelt voor de site Haarlem.nl te presenteren. Burgers kunnen daar voor vele                 onderwerpen terecht.

 

Rondvraag c.q. mededelingen

Renée kondigt aan dat dit de laatste vergadering van het jaar is dat zij fysiek aanwezig. Per mail is       zij wel bereikbaar.

Bert meldt dat de taakverdeling van de wijkraadsleden is aangepast. Hij zal dit aan Jochem geven.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 maart 2016 om 19.00 uur

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 4 januari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid) Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Jan Hoving (coördinator Binnenblad), Hans Smit (redactielid Binnenblad)

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Michiel Wijn(politie/wijkagent)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Met betrekking tot agendapunt 4 a (Verslaglegging financiën Binnenblad) kondigt Arjan de aanwezigheid van Jan Hoving en Hans Smit aan.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       Opmerkingen:             

       24 uurs opvang

Naar aanleiding van de ongepaste opmerking van Sjaak Vrugt vraagt Jan Luys aan Arjan of hij hier             nog iets mee heeft gedaan? Antwoord: nog niet. José vraagt toch actie van onze kant. Arjan zal                  Sjaak Vrugt een bericht sturen.

Bewonersondersteuning

Arjan vraagt aan José of zij nog de rekening voor de verf voor de paaltjes heeft gestuurd. José     heeft dit wel gedaan, Arjan heeft dit niet ontvangen, José stuurt het bericht opnieuw.

      

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Zie onderstaande onderwerpen.

 

Fietsparkeren

José vraagt naar de mening van de wijkraadsleden voor de bijeenkomst van 13 januari 2016. Arjan         vindt dat de projectgroep goed op de hoogte is en hoeven wij geen mening te geven. Jan Luys      geeft aan dat dit project ook onze wijk overstijgt.

 

Wijk op Groen

Er is een mooi boek met de visie gedrukt, dit wordt gebruikt bij de campagne die gevoerd gaat                   worden. Van de 10 projectgroepen hebben 6 groepen subsidie aangevraagd.

 

Conferentie

Hein Terwind en Arjan gaan naar de bijeenkomst op 11 januari 2016

 

Wildgroei horecaterrassen

Er komt een nieuwe datum voor een bespreking.

 

 1. Politiezaken

Michiel is niet aanwezig.

Rapportage en actiepunten worden volgende vergadering besproken

 

Gemeentezaken

Jan Luys deelt mee dat Ingrid Hamer op afroep bij de Wijkraadsvergadering aanwezig zal zijn als de agenda hiertoe aanleiding geeft.

 

 1. Wijkraad

 

       Binnenblad

       Financiële verslaglegging 2015

Jan Hoving heeft een financieel overzicht 2015 gemaakt. Bij de agenda is dit meegestuurd.

Er is sprake van een batig saldo van € 1.704,84. Een mooie buffer voor matige tijden.

Arjan stelt voor een maximaal batig saldo vast te stellen.

Er zijn geen dubieuze debiteuren en er is veel animo voor adverteerders.

Een mooi resultaat waarvoor de kascommissie nog akkoord voor moet geven. Hiervoor maken                  Jan Hoving en Maaike een afspraak.

 

Kopij voor het Binnenblad

Arjan vraagt naar de taak van Jan Hoving.

Jan is coördinator voor het Binnenblad en doet de financiële administratie en acquisitie. Silvia                 Hanekroot heeft de bezorging overgenomen.

De kopij moet voor de 10e van de even maand ingeleverd worden. Hans Smit legt uit dat het niet

noodzakelijk artikelen hoeven te zijn maar wel onderwerpen, zodat een inschatting van de indeling van het blad kan worden gemaakt.

Jan Luys legt uit dat de Wijkraad zich onvoldoende profileert en wil daar ruimte in het Binnenblad voor vragen .Er ontstaat een discussie over de wijze waarop. Jan Luys stelt een vaste ruimte voor b.v. A-4, de leden van de Wijkraad zijn dan verplicht hiervoor de nodige kopij in te leveren.  Hans oppert een flexibele methode te hanteren. De wijkraad levert kopij aan en wellicht sluit dit aan bij het thema van het blad of liggende kopij en zodoende gecombineerd kan worden.

Jan Hoving vraagt aan de leden om een inventarisatie van de onderwerpen in 2016.

Jochem mailt tijdens de vergadering aan de overige leden reeds enige onderwerpen.

Jan Luys geeft nog aan dat de artikelen wel door het Bestuur gemandateerd moeten worden om een en ander goed te laten verlopen.

Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende vergadering.

 

Begroting 2016

Maaike overhandigt de begroting 2016. Deze begroting wordt door Maaike nog gemaild.

 

Armoedebeleid

Kunnen wij als wijkraad hier iets mee en wat is het uitgangspunt?

Renée maakt een afspraak met het sociaal wijkteam om te vragen welke rol wij hierin kunnen betekenen en geeft een terugkoppeling.

 

Wijk op Groen

Het boekje met de visie is al genoemd evenals aantal subsidieaanvragen.

Arjan wil op de begroting een bedrag voor de kosten van de externe begeleiders Jelle en Annemieke en vraagt hier akkoord van de leden, leden gaan akkoord. Maaike maakt een voorstel van de beschikbare gelden, Arjan maakt een afspraak met Jelle om tot overeenstemming te komen.

Jan Luys stelt een zoektocht voor naar fonds voor extra subsidie. Arjan stelt voor dat Renée dit op zich neemt en wordt zodanig afgesproken.

 

Plannen/ideeën voor 2016

Arjan stelt voor de jaarvergadering te houden op 11 april 2016 om 20.00 uur.

Jochem en Maaike zorgen voor afspraak met de koster en benodigde materialen, zoals beamer.

Bepaling van de plannen voor 2016 zal de volgende vergadering vastgesteld worden en van de leden worden onderwerpen verwacht. Deze onderwerpen c.q. ideeën s.v.p. vóór de volgende vergadering naar Jochem mailen.

 

 

 1. Rondvraag c.q. mededelingen

–      Renée wil graag adressen van bijzondere buurtbewoners voor een interview.

–      José:

–      evenementenbeleid van de Gemeente is bekend gemaakt. Arjan zal dit te zijner tijd op de                                                   agenda zetten;

–      wil aandacht voor vuilophaal, wordt agendapunt voor Arjan

 

Volgende reguliere vergadering is 1 februari 2016 om 19.00 uur

 

 Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 november 2015

 

Aanwezig:         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Maaike Beun (penningmeester) , Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Afwezig:              Jochem Koetsveld (ziek), ), Michiel Wijn(politie/wijkagent) vakantie

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt Politiezaken komt te vervallen in verband de afwezigheid van Michiel. Arjan meldt dat er geen noemenswaardige zaken zijn.

 

 1. Notulen en actielijst van 5 oktober 2015

      De notulen worden goedgekeurd.

 

Naar aanleiding van de notulen worden onderstaande zaken besproken.

 

OOC

Tot verbazing van Arjan is gebleken dat de vergaderingen van het OOC niet langer maandelijks maar tweemaandelijks plaats gaan vinden. Jan Luys vraagt zich af of hierover is gediscussieerd. Arjan heeft Hein Terwindt al gemaild hierover en zal ook contact met Ingrid Hamer opnemen.

 

24-uurs opvang

Jan Luys vraagt zich af of het klopt dat alle klachten bij Querido gemeld moeten worden.

Arjan antwoordt dat dit klopt. Als het geen klachten zijn door bewoners van de opvang zal Querido de selectie maken waar de meldingen wel naar toe moeten. Ook kunnen bewoners zelf bepalen dat wanneer het overlast is van anderen de melding naar Handhaving gaat.

Er is een brief aan de buurtbewoners gestuurd.  Er komt een gesprek op 12 november 2015.

 

Algemene schouw

De gerubriceerde lijst naar aanleiding van de rondleiding van Jochem en Jan Willem wordt gemaakt. Arjan wil deze lijst graag bespreken op de OOC van december.

 

Takenlijst

Deze wordt besproken en aangevuld c.q. gecorrigeerd door Bert. De definitieve versie volgt.

 

Deadlines Binnenblad

Copij inleveren voor de 15e van iedere oneven maand.

Copij sturen naar redactie.binnenblad@gmail.com.

 

Schouw verkeer vrachtwagens

Is gedaan. Het vrachtverkeer zal niet meer via het Wilsonsplein gaan. Hiertoe zullen een aantal verkeersborden verwijderd en nieuwe worden geplaatst.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 

 

 

 

 

 1. Wijkraad

 

Haarlemse Horeca

Maaike meldt dat er veel horecazaken bijkomen nu de crisis in bedwongen.

Arjan is gastheer op een bespreking 5 november a.s. om 10.00 uur in het wijkgebouw.

Jan Luys meldt dat er al een gesprek is geweest met Gijs Wanders en Patrick Elferinkg op

22 oktober j.l.

Komt op agenda voor de vergadering van 7 december 2015.

 

Wijkdiner en Kerstborrel

Op het moment van  keuze door te laten gaan waren er 56 aanmeldingen. Laterzijn er nog een paar binnengekomen, maar het vereiste aantal van 80 personen is niet gehaald, gaat helaas niet door. Arjan en Els hebben degenen, die zich al aangemeld hadden, geïnformeerd. De Kerstborrel vindt zoals vermeld 14 december plaats in de Wandelaar.

 

Gasthuisstraat bevoorrading

De bedrijven in de Barrevoetestraat zijn middels een brief van Ingrid Hamer geïnformeerd.

Volgende fase is dat het plan in werking kan treden.

 

      Wijk op Groen

 • Arjan heeft een gesprek bij Spaarnelanden gehad, met o.a. Laurina van Dam. De afspraak is gemaakt dat iedere actie na nu via de Wijkraad loopt.
 • Flyer is verspreid door Groep Nieuwe Kerksplein Groen.
 • Na de vergadering presenteren Jelle en Annemarie een concept van hun visie. Arjan spreekt, ook namens de leden, zijn waardering uit over de gedegen onderbouwde concept-visie.

 

 1. Rondvraag/mededelingen

Jan Luys zal met Renée bespreken welke taken zij van hem kan overnemen.

Verder wil Renée zich beschikbaar stellen als vliegende keep.

 

Jan Willem vraagt wie de selectie doet voor de keuze om artikelen te plaatsen op de site.

Arjan: dit zal ondergebracht worden in de takenlijst

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 december 2015 om 19.00 uur