De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 4 januari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid) Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Jan Hoving (coördinator Binnenblad), Hans Smit (redactielid Binnenblad)

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Michiel Wijn(politie/wijkagent)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Met betrekking tot agendapunt 4 a (Verslaglegging financiën Binnenblad) kondigt Arjan de aanwezigheid van Jan Hoving en Hans Smit aan.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       Opmerkingen:             

       24 uurs opvang

Naar aanleiding van de ongepaste opmerking van Sjaak Vrugt vraagt Jan Luys aan Arjan of hij hier             nog iets mee heeft gedaan? Antwoord: nog niet. José vraagt toch actie van onze kant. Arjan zal                  Sjaak Vrugt een bericht sturen.

Bewonersondersteuning

Arjan vraagt aan José of zij nog de rekening voor de verf voor de paaltjes heeft gestuurd. José     heeft dit wel gedaan, Arjan heeft dit niet ontvangen, José stuurt het bericht opnieuw.

      

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Zie onderstaande onderwerpen.

 

Fietsparkeren

José vraagt naar de mening van de wijkraadsleden voor de bijeenkomst van 13 januari 2016. Arjan         vindt dat de projectgroep goed op de hoogte is en hoeven wij geen mening te geven. Jan Luys      geeft aan dat dit project ook onze wijk overstijgt.

 

Wijk op Groen

Er is een mooi boek met de visie gedrukt, dit wordt gebruikt bij de campagne die gevoerd gaat                   worden. Van de 10 projectgroepen hebben 6 groepen subsidie aangevraagd.

 

Conferentie

Hein Terwind en Arjan gaan naar de bijeenkomst op 11 januari 2016

 

Wildgroei horecaterrassen

Er komt een nieuwe datum voor een bespreking.

 

 1. Politiezaken

Michiel is niet aanwezig.

Rapportage en actiepunten worden volgende vergadering besproken

 

Gemeentezaken

Jan Luys deelt mee dat Ingrid Hamer op afroep bij de Wijkraadsvergadering aanwezig zal zijn als de agenda hiertoe aanleiding geeft.

 

 1. Wijkraad

 

       Binnenblad

       Financiële verslaglegging 2015

Jan Hoving heeft een financieel overzicht 2015 gemaakt. Bij de agenda is dit meegestuurd.

Er is sprake van een batig saldo van € 1.704,84. Een mooie buffer voor matige tijden.

Arjan stelt voor een maximaal batig saldo vast te stellen.

Er zijn geen dubieuze debiteuren en er is veel animo voor adverteerders.

Een mooi resultaat waarvoor de kascommissie nog akkoord voor moet geven. Hiervoor maken                  Jan Hoving en Maaike een afspraak.

 

Kopij voor het Binnenblad

Arjan vraagt naar de taak van Jan Hoving.

Jan is coördinator voor het Binnenblad en doet de financiële administratie en acquisitie. Silvia                 Hanekroot heeft de bezorging overgenomen.

De kopij moet voor de 10e van de even maand ingeleverd worden. Hans Smit legt uit dat het niet

noodzakelijk artikelen hoeven te zijn maar wel onderwerpen, zodat een inschatting van de indeling van het blad kan worden gemaakt.

Jan Luys legt uit dat de Wijkraad zich onvoldoende profileert en wil daar ruimte in het Binnenblad voor vragen .Er ontstaat een discussie over de wijze waarop. Jan Luys stelt een vaste ruimte voor b.v. A-4, de leden van de Wijkraad zijn dan verplicht hiervoor de nodige kopij in te leveren.  Hans oppert een flexibele methode te hanteren. De wijkraad levert kopij aan en wellicht sluit dit aan bij het thema van het blad of liggende kopij en zodoende gecombineerd kan worden.

Jan Hoving vraagt aan de leden om een inventarisatie van de onderwerpen in 2016.

Jochem mailt tijdens de vergadering aan de overige leden reeds enige onderwerpen.

Jan Luys geeft nog aan dat de artikelen wel door het Bestuur gemandateerd moeten worden om een en ander goed te laten verlopen.

Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende vergadering.

 

Begroting 2016

Maaike overhandigt de begroting 2016. Deze begroting wordt door Maaike nog gemaild.

 

Armoedebeleid

Kunnen wij als wijkraad hier iets mee en wat is het uitgangspunt?

Renée maakt een afspraak met het sociaal wijkteam om te vragen welke rol wij hierin kunnen betekenen en geeft een terugkoppeling.

 

Wijk op Groen

Het boekje met de visie is al genoemd evenals aantal subsidieaanvragen.

Arjan wil op de begroting een bedrag voor de kosten van de externe begeleiders Jelle en Annemieke en vraagt hier akkoord van de leden, leden gaan akkoord. Maaike maakt een voorstel van de beschikbare gelden, Arjan maakt een afspraak met Jelle om tot overeenstemming te komen.

Jan Luys stelt een zoektocht voor naar fonds voor extra subsidie. Arjan stelt voor dat Renée dit op zich neemt en wordt zodanig afgesproken.

 

Plannen/ideeën voor 2016

Arjan stelt voor de jaarvergadering te houden op 11 april 2016 om 20.00 uur.

Jochem en Maaike zorgen voor afspraak met de koster en benodigde materialen, zoals beamer.

Bepaling van de plannen voor 2016 zal de volgende vergadering vastgesteld worden en van de leden worden onderwerpen verwacht. Deze onderwerpen c.q. ideeën s.v.p. vóór de volgende vergadering naar Jochem mailen.

 

 

 1. Rondvraag c.q. mededelingen

–      Renée wil graag adressen van bijzondere buurtbewoners voor een interview.

–      José:

–      evenementenbeleid van de Gemeente is bekend gemaakt. Arjan zal dit te zijner tijd op de                                                   agenda zetten;

–      wil aandacht voor vuilophaal, wordt agendapunt voor Arjan

 

Volgende reguliere vergadering is 1 februari 2016 om 19.00 uur

 

 Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 november 2015

 

Aanwezig:         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Maaike Beun (penningmeester) , Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Afwezig:              Jochem Koetsveld (ziek), ), Michiel Wijn(politie/wijkagent) vakantie

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt Politiezaken komt te vervallen in verband de afwezigheid van Michiel. Arjan meldt dat er geen noemenswaardige zaken zijn.

 

 1. Notulen en actielijst van 5 oktober 2015

      De notulen worden goedgekeurd.

 

Naar aanleiding van de notulen worden onderstaande zaken besproken.

 

OOC

Tot verbazing van Arjan is gebleken dat de vergaderingen van het OOC niet langer maandelijks maar tweemaandelijks plaats gaan vinden. Jan Luys vraagt zich af of hierover is gediscussieerd. Arjan heeft Hein Terwindt al gemaild hierover en zal ook contact met Ingrid Hamer opnemen.

 

24-uurs opvang

Jan Luys vraagt zich af of het klopt dat alle klachten bij Querido gemeld moeten worden.

Arjan antwoordt dat dit klopt. Als het geen klachten zijn door bewoners van de opvang zal Querido de selectie maken waar de meldingen wel naar toe moeten. Ook kunnen bewoners zelf bepalen dat wanneer het overlast is van anderen de melding naar Handhaving gaat.

Er is een brief aan de buurtbewoners gestuurd.  Er komt een gesprek op 12 november 2015.

 

Algemene schouw

De gerubriceerde lijst naar aanleiding van de rondleiding van Jochem en Jan Willem wordt gemaakt. Arjan wil deze lijst graag bespreken op de OOC van december.

 

Takenlijst

Deze wordt besproken en aangevuld c.q. gecorrigeerd door Bert. De definitieve versie volgt.

 

Deadlines Binnenblad

Copij inleveren voor de 15e van iedere oneven maand.

Copij sturen naar redactie.binnenblad@gmail.com.

 

Schouw verkeer vrachtwagens

Is gedaan. Het vrachtverkeer zal niet meer via het Wilsonsplein gaan. Hiertoe zullen een aantal verkeersborden verwijderd en nieuwe worden geplaatst.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 

 

 

 

 

 1. Wijkraad

 

Haarlemse Horeca

Maaike meldt dat er veel horecazaken bijkomen nu de crisis in bedwongen.

Arjan is gastheer op een bespreking 5 november a.s. om 10.00 uur in het wijkgebouw.

Jan Luys meldt dat er al een gesprek is geweest met Gijs Wanders en Patrick Elferinkg op

22 oktober j.l.

Komt op agenda voor de vergadering van 7 december 2015.

 

Wijkdiner en Kerstborrel

Op het moment van  keuze door te laten gaan waren er 56 aanmeldingen. Laterzijn er nog een paar binnengekomen, maar het vereiste aantal van 80 personen is niet gehaald, gaat helaas niet door. Arjan en Els hebben degenen, die zich al aangemeld hadden, geïnformeerd. De Kerstborrel vindt zoals vermeld 14 december plaats in de Wandelaar.

 

Gasthuisstraat bevoorrading

De bedrijven in de Barrevoetestraat zijn middels een brief van Ingrid Hamer geïnformeerd.

Volgende fase is dat het plan in werking kan treden.

 

      Wijk op Groen

 • Arjan heeft een gesprek bij Spaarnelanden gehad, met o.a. Laurina van Dam. De afspraak is gemaakt dat iedere actie na nu via de Wijkraad loopt.
 • Flyer is verspreid door Groep Nieuwe Kerksplein Groen.
 • Na de vergadering presenteren Jelle en Annemarie een concept van hun visie. Arjan spreekt, ook namens de leden, zijn waardering uit over de gedegen onderbouwde concept-visie.

 

 1. Rondvraag/mededelingen

Jan Luys zal met Renée bespreken welke taken zij van hem kan overnemen.

Verder wil Renée zich beschikbaar stellen als vliegende keep.

 

Jan Willem vraagt wie de selectie doet voor de keuze om artikelen te plaatsen op de site.

Arjan: dit zal ondergebracht worden in de takenlijst

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 december 2015 om 19.00 uur

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 september 2015

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Paul de Rooij en Michiel Wijn(politie/wijkagent) Els Clement (wijkraadslid/notulist).

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering. Er meldt zich een dame die vraagt of het Wijkraadsgebouw voor de Hofjesbridgedrive op 26 september beschikbaar is. Arjan is akkoord en zal nadere informatie hierover ontvangen.

 

Arjan wil enkele toevoegingen wat betreft agendapunten

4b     Horeca sluitingstijden

4d     Wijkschoonmaak (brief Spaarnelanden)

4h     Taakverdeling leden

4i       Wijk op Groen 1e workshop

 

 1. Notulen en actielijst van 3 augustus

       Op een typefout na worden de notulen goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 1. Politie/Gemeente zaken

Van het weekend helaas een inbraak op de Gedempte Voldersgracht.

Verder is het rustig. Er zijn nagenoeg geen overlastmeldingen van de Boeretuin.

Wel van het Wilsonsplein. Er is een klacht van een bewoner van het Wilsonsplein. Paul merkt op dat deze overlast breed gedragen moet worden door de andere bewoners alvorens een oplossing gezocht gaat worden. Jochem zal contact opnemen met de klager met het verzoek een inventarisatie te maken van de klachten. Agendapunt voor volgende vergadering.

 

Paul meldt dat Jazz and More goed is verlopen. Geen overlast geweest, er staat nog steeds een gesprek op de agenda met Martijn Bevelander. Arjan wacht een uitnodiging af.

 

Er zijn geen meldingen over de Lounge.

 

Zoals reeds gemeld in de notulen van 3 augustus 2015 zal Paul een andere functie binnen de Politie gaan bekleden. Paul introduceert zijn vervanger Michiel Wijn.

Arjan bedankt Paul voor zijn inbreng tijdens de vergaderingen sinds 1999 en overhandigt Paul een blijk van waardering in de vorm van een fles wijn.

Michiel stelt zich voor en spreekt zijn enthousiasme uit om in de wijk te gaan werken.

 

 1. Wijkraad

Terugkoppeling gesprek The Lounge

Er heeft op 25 augustus 2015 een gesprek plaats gevonden met belanghebbenden, bewoners, Gemeente en wijkagent Paul de Rooij. Van de Wijkraad was Arjan vertegenwoordigd.

Er kwamen klachten aan de orde en tevens suggesties om het beter te doen. De eigenaar is zeker welwillend. Er zal een regulier gesprek gaan plaatsvinden, in principe eenmaal in de drie maanden. De eigenaar zal zijn gastheren beter instrueren om zo min mogelijk overlast te bezorgen

 

 

       Horeca sluitingstijden

De vier wijkraden hebben gezamenlijk standpunten ingenomen.

In de visie van de Burgemeester (zie bijlage 4) zijn deze standpunten één op één overgenomen..

 

Haarlem parkeert

Op 14 september 2015 is er een bijeenkomst. Jan Luijs gaat hier naar toe. De uitgangspunten blijven overeenkomstig de brief van 17 april 2015: bewoners gaan boven bezoekers. Zie bijlage 3.

 

       Financiën

Arjan deelt de criteria nogmaals uit.

 1. Wijkraadskosten

Zijn duidelijk, gaan op nul.

 1. Bewonersondersteuningskosten

Er resteert een bedrag van € 1855,00. Voorstel is om de rekening van Jelle Fekkes (landschapsarchitect met betrekking tot Vijfhoek Groen)ad € 1.210,00 incl. btw hiervan te voldoen. Dit wordt door de leden goedgekeurd.

 1. Leefbaarheidsbudget

In het kader hiervan is een aanvraag van € 180,00 gedaan voor de Boeretuin.

Dit wordt ook door de leden goedgekeurd.

Voor sociale activiteiten is een bedrag van € 1.119,00 te besteden. Arjan doet een voorstel om voor de sociale cohesie een Kerstborrel te geven. Jan Luijs merkt op dat dit volgens de richtlijnen niet mag. Voorlopig zal het saldo bewaard worden, een juiste formule dient gevonden te worden.

 

Wijkschoonmaak

Er is een persbericht in het kader van Keep it Clean day. Spaarnelanden biedt de mogelijkheid om samen met Spaarnelanden op 18 september 2015 een buurtschoonmaak te houden. Mening van de wijkraadsleden is dat het een goed initiatief is maar veel te kort dag om dit goed te organiseren.

Arjan zal Laurina van Dam van Spaarnelanden meedelen dat wij dit jaar niet meedoen maar houden ons aanbevolen voor volgend jaar.

 

Bingo

Zal op 17 september plaatsvinden, is geregeld

 

Platform Haarlem Groener

Wij hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met wijkambassadeurs op

12 september 2015.

Leden zijn van mening dat er voor ons geen wijkambassadeur nodig is, wij zijn al druk bezig met Vijfhoek Groen. Arjan zal dit aan Truus Boerma meedelen.

 

Huishoudelijk reglement

Na enige discussie blijkt dat het huishoudelijk reglement niet overeenkomst met de Stichtingsacte. Dit blijft een agendapunt voor de volgende vergadering. Ook zal gekeken worden om een vicevoorzitter aan te stellen.

 

Taakverdeling leden

Bert heeft zich hierover geboden. Hij heeft een eerdere actielijst als leidraad genomen.

Bert heeft dit aangepast, een en ander wordt besproken. Bert maakt een definitieve versie.

Blijft een agendapunt voor de volgende vergadering.

 

 

 

Communicatie

Jan Luijs pleit nog voor een snelle verdere afhandeling van post c.q. mails. Dit zal vereenvoudigd worden door de definitieve taakverdeling.

Jan Luijs vraagt wie de communicatie voert met het Binnenblad vanwege artikelen die voor de Wijkraad van belang zijn.

Arjan stelt voor Jan Hoving uit te nodigen voor de volgende vergadering.

 

 1. Wijk op Groen

Arjan en Els waren aanwezig en delen mee dat de eerste workshop op 2 september een succes was. Diverse enthousiaste bewoners hebben een groep gevormd om verdere ideeën vorm te geven en te presenteren op de tweede workshop op 3 oktober 2015.

Arjan meldt dat er tijdens de workshop ter gesprake kwam dat een jonge vrouw van de Gedempte Voldersgracht is overleden en de buurtbewoners willen graag ter haar nagedachtenis een bom planten. Dit is ook belangrijk voor haar kinderen. Arjan heeft hierop met Els gesproken om ter plekke de boom cadeau te doen. De overige leden gaan hier mee akkoord. Arjan zal contact opnemen met Laurine van Dam van Spaarnelanden betreffende het plaatsen.

 

 1. Rondvraag

Jochem stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is in de zomer twee parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor het terras van De Wandelaar. Sommige leden vinden dit geen taak voor de Wijkraad. Arjan zal hierover contact opnemen met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder).

 

Maaike stelt voor de begintijd van de vergadering te wijzigen naar 19.00 uur.

Algemeen akkoord, zo zal geschieden.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 5 oktober 2015 om 19.00 uur