De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 11 mei 2015

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Diederik Buijen (bewoner Nieuw Heiligland)

Afwezig:                 Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jan Luijs (wijkraadslid) Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid)

 

 1. Opening

Jochem neemt Arjan als voorzitter waar en opent de vergadering. Jochem introduceert Diederik Buijen en geeft hem het woord.

Diederik Buijen is bewoner van het Nieuw Heiligland en is het met andere bewoners niet eens over het Ontwerp-omgevingsvergunning van het College van B&W inzake de Ark.

Het gaat voornamelijk over het terras, rookruimte en hiermee gepaard gaande overlast. Ook speelt de woonbestemming van nummer 5 van de Ark een rol.

Diedererik doet uitgebreid verslag en geeft een lijvig mapje met historie en huidige situatie.

Jochem vraagt wat Diederik van ons verwacht. De overige wijkraden in het Centrum hebben dezelfde informatie en de wens is dat wij gezamenlijk overleggen.

Uiterlijk 28 mei 2015 dient er gereageerd te worden naar het College van B&W.

Jochem zegt toe voor deze datum per email te reageren naar Diederik.

Buurtbewoner Aad (?? achternaam vul ik later in) uit de Korte Houtstraat treedt binnen . Hij wil een bijdrage leveren aan de uitkomst van de korte enquête (poll) over evenementen in de buurt.

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 30 maart 2015 en jaarvergadering 13 april 2015.

Bij notulen 30 maart 2015 moet een correctie plaatsvinden.

Blad 1: Rob Mollee is niet naar tevredenheid door de notaris geïnformeerd, maar door Bert,       waarvan acte.

Notulen 13 april 2015 zijn aangepast op verzoek van Ingrid Hamer betreffende de actie van         Spaarnelanden inzake de beplanting van de boomspiegels. Er kan geplant worden maar is voor                        eigen rekening.

De notulen van beide vergaderingen worden goed gekeurd.

Actielijsten worden doorgenomen en aangepast.

 

 1. Politiezaken

Op de jaarvergadering is de overlast van de Raamvest ter sprake gekomen. Paul heeft geen         melding hiervan in de dagrapporten kunnen vinden.

Wel melding van het weekend, dit is opgelost.

De meldingen gaan wel omhoog, maar aangiftes worden niet gedaan. Dit is echt noodzakelijk.

Paul meldt dat er tot vorige week geen inbraken zijn gemeld. Tussen 4 en 5 mei hebben er echter vijf inbraken plaatsgevonden, 3 pogingen, 2 daadwerkelijk. Jochem stelt voor een melding op de website te plaatsen met extra aandacht voor zomerse temperaturen en bijgaande openstaande deuren en ramen.

Paul meldt dat wat betreft de Lounge de bereidheid is om klachten te melden groter is. Paul vraagt hem in ieder geval te mailen om registratie te waarborgen. De eigenaar van de Lounge is wel meewerkend.

 

 1. Nieuwe Kerksplein

Uitslag van de poll tegen of voor film en ambachtelijke markt.

Film 54% tegen en voor ambachtelijke markt 62%. Er zijn teleurstellend slechts 24 reacties.

Buurtbewoner Aad neemt het woord en is pertinent tegen evenementen met harde muziek. Hij meldt dat er meer bewoners het met hem eens zijn en vind Bevrijdingspop veel te groot geworden.

Er is sprake van harde muziek, agressie en dronken bezoekers die wild plassen (wellicht een oplossing om toiletten te plaatsen). Noemt een andere locatie, b.v. Veerplas of Spaarnwoude.

Een Jopenfestival is bij voorbeeld wel passend.

Aad meldt ook overlast van Koningsdag. Hierop wordt gereageerd door de leden dat er ook sprake moet zijn van tolerantie. De wijkraad kan hier geen standpunt over in nemen.

Jochem zal met de Gemeente de uitkomsten van de poll inventariseren en de vergunning voor de filmavonden in de gaten houden.

 

5    Wijk op Groen

De enqueteformulieren zijn door Truus en Els doorgenomen. Er is ook aandacht gegeven aan aanmeldingen om iets te doen voor de buurt c.q. wijkraad. Bert meldt dat mevrouw Mathijzen ook haar bijdrage wil leveren.Jochem neemt contact op en Jelle zal hierop terugkomen.

 

 1. Boeretuin

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

 1. Bingo

De bingo van 28 mei 2015 kan doorgaan. Els zal een en ander afstemmen met Duveke. Er moet                   nog een beslissing gekomen worden over de volgende bingo’s.

 

 1. Rondvraag

Geen

 

Volgende reguliere vergadering is 8 juni om 18.30 uur

 

 

Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Notulen van de Jaarvergadering van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen op 13 april 2015

De presentatie kunt u hier vinden

Aanwezig: Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan-Willem Stoop (media / website), Paul de Rooij (politie/wijkagent)

Afwezig: Maaike Beun (penningmeester), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Ongeveer 35 belangstellenden zijn aanwezig

1. Opening

Arjan heet iedereen welkom. In het bijzonder Ingrid Hamer (gebiedsverbinder van het centrum) en wethouder Jack van der Hoek. Arjan stelt de wijkraadsleden voor en introduceert Jan Willem Stoop als aan te stellen wijkraadslid.

2. Binnenblad

Arjan deelt mee dat het Binnenblad inmiddels zelfstandig opereert onder mandaat van de Wijkraad.

3. Plannen

Worden toegelicht door Arjan:

 

3.1 Duurzame vergroening van de wijk

Landschapsarchitect Jelle Fekkes is nauw bij dit project betrokken en zal later op de avond een presentatie hierover houden.

Arjan noemt in dit kader een actie van Spaarnelanden. Er is een mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. Deze grond leent zich prima voor beplanting. Wanneer een boomspiegel is geadopteerd, mag deze onder voorwaarden op eigen manier beplant worden. Spaarnelanden markeert de boomspiegel door een laag paaltje te plaatsen met een rode knop, zodat duidelijk is dat deze is geadopteerd. Verdere informatie staat op de site www.spaarnelanden.nl

3.2 Veiligheid en verkeer

José Boele (betrokken buurtbewoner) en Jan Luijs (wijkraadslid) nemen deel aan de werkgroep over Fietsproblematiek)

3.3 Wijkschoonmaak nieuwe stijl

De gebruikelijke schoonmaak was tweemaal per jaar. De animo hiervoor was niet groot.

Er wordt met Spaarnelanden een afspraak gemaakt om hierover van gedachten te wisselen om dit anders te organiseren.

3.4 Wijkdiner

Dit is een nieuw project. Bij inschrijving wordt een sfeervolle maaltijd bereid in samenwerking met De Wandelaar en Het Goede Uur. Informatie volgt te zijner tijd.

3.5 Kerstborrel

Er was dit jaar geen kerstzang door Serious Request. Het is de bedoeling in een gezellige sfeer samen het glas te heffen.

3.6 Bundeling van de wijkraden in het centrum

De vier werkraden in het centrum willen zich bundelen. Wel zelfstandig blijven maar bij specifieke problemen de krachten bundelen en een eenduidig beleid voeren.

 

 

4. Verslag van de penningmeester

Maaike Beun is penningmeester maar kan niet aanwezig zijn omdat zij kort geleden een dochter heeft gekregen en de nodige zorg behoeft. Jochem Koetsveld neemt als secretaris de honneurs waar en licht het Financiële Jaarverslag toe.

 • De bedragen die niet zijn besteed, zijn inmiddels geretourneerd naar de Gemeente.
 • Wat betreft het Leefbaarheidsbudget wordt o.a. de financiering van de bingo’s afgeschaft.
 • De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.
 • Deze twee gewaardeerde buurtgenoten hebben het verslag gecontroleerd en akkoord bevonden. Stan vraagt akkoord voor het blijven uitvoeren van controle als Kascommissie.
  Antwoord: graag

De Kascommissie wordt bedankt met een bloemetje.

 

5. Terugblik

5.1 24-uurs opvang

Een bezoekster vraagt informatie over de 24-uurs opvang

Arjan licht een en ander toe. Het betreft opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat in het voormalige pand van ING. Er is een klankbordgroep geformeerd. Deelnemers komen uit diverse disciplines, het doel is afspraken vast te leggen in een convenant. Er is een schouw gedaan om te inventariseren waar de zwakke plekken zijn. Een lijst van aanbevelingen is gemaakt. De beroepsprocedure is afgehandeld en afgewezen. Jack van der Hoek licht het verloop van de beroepsprocedure en laatste gang van zaken toe. Voor meerdere vormen van opvang, zoals uitgeproceduurde asielzoekers worden de overige etages niet ingericht.

Vraag uit de zaal: Hoeveel slaapplaatsen zijn er. Antwoord: 32 en om 22.00 uur gaat de deur dicht. De klankbordgroep is gaan kijken in Amsterdam bij HVO Querido in Amsterdam waar dak- en thuislozen worden opgevangen.

Vraag: om 22.00 uur gaat de deur dicht, is dit niet in tegenstelling tot 24 uur opvang.

Jack van der Hoek antwoordt dat het ook na binnenkomst gaat om een programma wat 24 uur in beslag neemt. Brijder blijft de methadonverstrekking doen.

5.2 Parkeren

José Boele deelt mee dat er een parkeervisie is ontwikkeld. Principe-uitspraak: bewoners gaan voor bezoekers. Aandachtspunten: parkeren per minuut en gratis parkeren op zondag.

5.3 Fietsparkeren

Wijkraadslid Jan Luys en José Boele nemen deel aan de werkgroep Fietsparkeren en zijn nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

5.4 Natte/droge horeca

De overlast van The Lounge neemt helaas weer toe. Arjan gaat een gesprek met betrokken gemeenteleden en bewoners organiseren om tot een definitieve oplossing te komen.

Het terras van De Vijfhoek staat nog ter discussie, er is nog geen uitspraak gedaan.

5.5 Enquête

Vraag uit de zaal: komt er respons op de enquête? Arjan deelt mee dat hierover een uitgebreid artikel in het Binnenblad is gepubliceerd.

Vraag: Is er iets gedaan met de aangeboden professionaliteit? Zeker, zoals Jan-Willem Stoop zal aantreden als wijkraadslid en tevens beheerder van de website is geworden.

Een verdere inventarisatie zal nog plaatsvinden.

5.6 Website/social media

Jan-Willem Stoop houdt zich druk bezig met de website en overige social media en stelt zich kandidaat als wijkraadslid. Arjan vraagt een algemeen akkoord, dit wordt gegeven. Jan-Willem wordt welkom geheten.

 

6. Wat verder ter tafel komt.

6.1 Verkeersoverlast

Vraag van bewoners uit de Korte Annastraat: Hoe voorkomen we dat de Korte Annastraat een racebaan voor scooters wordt? Enige tijd geleden heeft de Gemeente aandacht hieraan besteed maar vervolg is uitgebleven.

José deelt mee dat er in het verleden door de Gemeente plantenbakken beschikbaar zijn gesteld en zodanig geplaatst dat de vaart er uit gehaald wordt. Uit reacties uit de zaal blijkt dat dit deze overlast ook voor overige straten in de buurt geldt. Ingrid Hamer als gebiedsverbinder zal hier navraag naar doen en komt met een terugkoppeling.

Vraag uit de zaal: Wat gebeurt er met de meldingen bij politie.

Wijkagent Paul de Rooij antwoordt dat snelheid moeilijk controleerbaar is. Bij geluidsoverlast bijvoorbeeld is dit vast te stellen. Algemeen gevoel is dat er niet voldoende aandacht wordt besteed.

Advies van Paul: blijf melden.

6.2 Overlast hangjongeren op bankjes

Opmerking uit de zaal: bankjes geven overlast door hangjongeren. Kunnen deze bankjes niet weg. Antwoord Paul: dit moet de Gemeente besluiten. Arjan stelt voor een schouw door de buurt te organiseren om te inventariseren waar knelpunten liggen.

 

6.3 Verkeersborden

Opmerking uit de zaal: Er staat een verkeersbord bij de Nieuwe Raamstraat 4 a zwart met verbod te parkeren. Het is niet duidelijk welke status dit verkeersbord heeft. Er blijken meerdere onduidelijke verkeersborden te zijn. Arjan stelt voor ook dit mee te nemen bij de schouw

 

6.4 Buuv

Mevrouw Bo Athmer is coördinatrice voor Buuv in het centrum. Zij heeft kaartjes met een bloemetje uitgereikt. Er zijn ongeveer 60 matches in de week. Het is een initiatief voor hulp voor bewoners door bewoners. Er is geen vast loket in de buurt, advies is om te kijken op de site www.haarlem.buuv.nu.

 

6.5 Presentatie Wijk op Groen

In de enquête is aangegeven dat de bewoners meer groen in de buurt willen. De Wijkraad heeft dit onderwerp ter harte genomen en samen met Jelle Fekkes (landschapsarchitect) een visie hierover ontwikkeld.

Jelle stelt zich zelf voor en start de presentatie. De presentatie kunt u hier terug vinden.

Jan Hoving vraagt of het initiatief van Spaarnelanden om planten beschikbaar te stellen voor de boomspiegels hiervan een onderdeel is. Jelle antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn.

 

7. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt als muzikale afsluiting De Mathilda’s aan.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 30 maart 2015

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhoud (voorzitter) Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid) Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan Willem Stoop(webbeheerder/ toekomstig wijkraadslid), José Boele (betrokken bewoner), Ingrid Hamer (gebiedsverbinder Centrum), Fjodor Molenaar (Afdeling gebiedsverbinders)

Afwezig:                 Maaike Beun (penningmeester) Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

Paul de Rooij (politie/wijkagent), Ralf Koppeschaar

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en feliciteert trotse vader Jochem met zijn dochter Sanne.

IIngrid en Fjodor worden welkom geheten.

Arjan deelt mee dat Ralf Koppeschaar afziet van deelname aan de Wijkraad.

Ingrid wil graag de volgende punten aan de agenda toevoegen:

Visie op Groen ; Bestemmingsplan; Subsidie en Jaarvergadering

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 2 maart 2015

Rob Mollee heeft gemaild dat hij content is met de uitleg van de notaris.

De actielijst wordt doorgenomen, een aangepaste versie is bijgevoegd.

 

 1. Politiezaken

Paul is niet aanwezig vanwege vakantie.

 

 1. Gebiedsprogramma Centrum 2015

Ingrid deelt het programma aan de aanwezigen uit.

Fjodor en Ingrid lichten de inhoud hiervan toe.

Dit programma is voor 2015 vastgesteld en dient voornamelijk om te bepalen wat de wijkraden nodig en belangrijk vinden voor 2016. Ook naar welke fysieke ingrepen, die gerealiseerd moeten worden, de aandacht uitgaat. Ingrid adviseert de wijkraadsleden bij elkaar te komen om hierop te reageren.

Er ontspint zich een discussie over de punten waar de Wijkraad een mening over kan geven terwijl eigenlijk al vaststaat dat dit niet haalbaar is. Dit levert frustraties op en kost nodeloos tijd en inspanning. Fjodor heeft in de praktijk toch wel gezien dat hier succes te behalen is.

Jochem en Bert gaan zich over het programma buigen.

 

 1. Bestemmingsplan/Jaarvergadering / Visie op Groen/ Subsidie

 

Bestemmingsplan/Jaarvergadering

Ingrid oppert dat Ton van Bugenum een presentatie over een Bestemmingsplan kan houden.

Arjan dankt Ingrid voor het idee, maar het programma van de Jaarvergadering staat vast. Wellicht op een later moment.

 

Visie op Groen

In de Leidsebuurt is een Ideeënboek samengesteld door Arda Adviesbureau en b&d Natuuradvies met als uitgangspunt: Mogelijkheden, visie en ideeën om de Leidsebuurt te vergroenen.

Dit is goedkoper dan ons project, Ingrid stelt dit per mail beschikbaar.

Arjan heeft Ingrid gevraagd een afspraak te maken met de betrokken wethouders. Ingrid vraagt naar de intentie van deze afspraak. Arjan deelt mee de filosofie van het project uit de doeken te doen. Het kan ook een pilot voor de Gemeente worden.

 

Subsidie

Uit de pot Bewonersondersteuning is € 2.733,00 voor ons project beschikbaar plus € 2.500,00 voor materialen.

Ingrid oppert het idee om de totale beschikbare jaarlijkse subsidie van € 12.290,00 voor de vijf Wijkraden in het Centrum te delen door 5, zodat per Wijkraad € 2.450,00 naar keuze besteed kan worden. Ingrid bespreekt dit met de overige Wijkraden en komt hier op terug.

Ingrid vraagt of iemand deel wil nemen aan de groep Financiële Verdeling tussen wijkraden en bewoners initiatieven. Maximaal kunnen 2 wijkraadsleden van het Centrum aanwezig zijn.

Arjan komt hier op terug.

 

 1. Puur en Eerlijk

José heeft een rondje gemaakt met de initiatiefnemer van Puur en Eerlijk. Afgesproken is dat

Puur en Eerlijk gaat kijken naar logistieke problemen. De op- en afbouw brengt in ieder geval veel reuring met zich mee.

Uit het gesprek blijkt dat de keuze voor het Nieuwe Kerksplein is vanwege het voordeel dat bij ons elektrische aansluiting aanwezig is.

José is gaan kijken naar gelijkwaardige markten, vindt het geen aanwinst voor onze buurt en heeft de suggestie aan Puur en Eerlijk gedaan om te kijken naar mogelijkheden bij andere wijken. Er is toegezegd dat José nog een berichtje zou ontvangen, tot op heden is dit niet ontvangen. Wij wachten af. Zie verder Hemels Haarlem.

 

Op dit moment stappen mevrouw Margit Reij en haar buurmannen Raymond en Eduard binnen.

Deze mensen zijn rechtstreekse buurtbewoners van coffeeshop The Lounge. De reden is de overlast van The Lounge. Af- en aanrijden van scooters, samenscholingen, luide en ruzieachtige toon van gesprekken, de gastheer voert gesprekken met groepen buiten, vechtpartijen enz.

Er is zelfs een bezoeker van The Lounge volkomen van de wereld door een ruit gevallen van een buurman, de reactie van The Lounge was beneden peil. Er is bij de bewoners wel respect voor alle mogelijkheden die zij in het begin hebben gedaan om alles goed te laten verlopen, maar nu zijn er irritaties naar elkaar. Arjan licht nog toe dat er inspanningen zijn gedaan met rode en gele kaarten. Bedrijfsleider Menno was initiatiefnemer, maar is niet meer werkzaam bij The Lounge.

Er komt ook nog ter sprake dat de camera van The Lounge rechtstreeks bij de buren naar binnen schijnt, is gemeld bij Veiligheid.

Arjan stelt voor dat hij een gesprek organiseert met de dienstdoende wethouder, Bernt Schneiders (burgemeester) en buurtbewoners. Insteek: wat gaat de Gemeente nu definitief doen aan de overlast? Buurtbewoners gaan akkoord met dit idee.

 

 1. Wijkraad/Gemeentezaken

Café De Vijfhoek

Drie weken geleden heeft de rechter een uitspraak gedaan: De Gemeente heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Moet opnieuw juist huiswerk gedaan worden.

 

Sluitingstijden horeca

Ons gezamenlijk advies is kenbaar gemaakt. Gaat nu verder een eigen politiek leven leiden.

 

Hemels Haarlem

Informatie van de organisatoren is ontvangen.

Algemene mening van de Wijkraadsleden is dat dit evenement niet wordt gewaardeerd.

Een briefje wordt naar de bewoners van het Nieuwe Kerkspleinen omliggende straten gestuurd, waarin hun mening gevraagd wordt over grootschalige evenementen.

José vindt dat in deze brief de mening van de Wijkraad moet worden weergegeven. Arjan is het hier niet mee eens. Ook bij de 24 uurs opvang hebben wij geen standpunt ingenomen.

De strekking van de brief wordt: voors en tegens op gelijke wijze voor het voetlicht brengen.

Dit geldt ook voor Puur en Eerlijk.

Jan Willem maakt de brief zorgt er voor dat een reactie op onze website gegeven kan worden.

 

Parkeervisie

Parkeren per minuut gaat in Haarlem plaatsvinden.

Arjan en José gaan samen naar een bijeenkomst over parkeervisie.

José noemt nog de gedane toezegging voor de oplossing van gratis parkeren op zondag.

Er is nog steeds geen oplossing.

 

Concept verordening op de Wijkraden

Is als bijlage meegestuurd. Arjan deelt mee dat het aan te bevelen is om het commentaar te lezen.

 

Rondvraag

Jan Luijs:

Met het oog op werkateliers voor Wijk op Groen geeft Jan twee locaties door.

Els stuurt deze aan Truus.

 

Jan Luijs:

Piet de Vries is voorzitter van de conferentie Hoe gaan de werkraden de toekomst in.

Arjan handelt dit af.

 

Jan Luijs:

Reactie op HRLM (glossy blad van Haarlem).

Handelt Jochem af.

 

Jan Luijs:

Peter de Koning is coördinator bij Handhaving en heeft informatie gestuurd omdat zij buurtgericht gaan werken. Hij komt een keer tijdens een vergadering uitleg geven.

 

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Volgende reguliere vergadering is 11 mei 2015 om 18.30 uur