De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 4 april 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Inge Crul (Binnenblad)

Afwezig       :                          Michiel Wijn (politie/wijkagent)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet  een ieder welkom.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 maart 2016

Blz.1:

Volgens Michiel wordt de paal van de Zuiderstraat komende week geplaatst. Het vermoeden ontstaat dat Michiel de paal van Gasthuisstraat bedoelt. Arjan vraagt dit na.                Inge meldt dat wat betreft de Gasthuisstraat er op 13 april een hoorzitting komt over de vergunning van de Dekamarkt. De bewoners hebben bezwaar aangetekend.

Blz. 2:

Jan Luys meldt dat de website Haarlemparkeert.nl genoemd onder het kopje Fietsparkeren betrekking heeft op Autoparkeren.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Arjan leest de berichten van Michiel voor.

Daklozenopvang

Per 1 april wordt de daklozenopvang bij Bakenessergracht gesloten. Diverse instanties voeren overleg hierover.

 

24-uurs opvang

Overlast met name bij de garage Raaks door de 5 à 6 zorgmijders wordt streng aangepakt.

 

Lounge

Er zijn geen meldingen geweest. Een paar digitale foto’s zijn door bewoners gestuurd.

Nu is het stil.

 

Inbraken

Er zijn minder inbraken in de wijk waarschijnlijk doordat een groep is vastgezet

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

 

       Schouw         

Er komt binnenkort een schouw met betrekking tot de veiligheid in de buurt. Arjan zal ons hierover informeren.

 

       Evenementen

Arjan heeft een gesprek gehad met Chantal Baas en haar assistente. Op het Nieuwe Kerksplein komen geen grote evenementen. De kleinere evenementen blijven bestaan.

 

      

 

 

       24 uurs opvang

Er komt een aparte bespreking met de Gemeente, Querido en de winkeliers van de Raaks.

De winkeliers zijn tegen het meebetalen van extra beveiliging. Inge is geweest naar de laatste bespreking, veel bewoners hebben ernstige problemen door de overlast.

 

Eventuele aanslagen

Bert constateerde dat er bij de ingang van Albert Heijn een heleboel tassen van scholieren lagen. Dit is een gevaar voor bomaanslagen, er kan zo een verdachte tas tussen gelegd worden.

 

Afhandeling mails

Jan Luys heeft mails van onderstaande instanties ingebracht en vraagt zich af of deze adequaat en snel worden afgehandeld.

 • Wijkgericht geestelijke gezondheidszorg
 • Groen participatieraad
 • Steenbreek
 • Hofjes brigade

Hier wordt aandacht aan besteed.

 

Wijk op Groen

       Algemeen:

 • Er is voor 9 projecten subsidie aangevraagd, voor 2 projecten is al subsidie toegekend.
 • Voor het project Zuiderstraat : ‘Groen gecombineerd met kunst’ loopt een aanvraag.

 

       Nieuwe Kerksplein:

De groep heeft de hulp van Jelle Fekkes ingeroepen en er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Jelle was in zijn feedback positief. Wat betreft de hulp van Jelle zal er voor de financiering hiervan een aanvraag gedaan moeten worden bij de Wijkraad. DeWijkraad zal de aanvraag beoordelen.

 

Wijkschoonmaakop 30 april

Jan Willem regelt de poster. En wordt een inlegvel bij het Binnenblad gevoegd.

 

Jaarvergadering

Posters en flyers zijn door de leden verspreid. Maaike meldt dat de nodige zaken zijn geregeld. De borrel is in de Wandelaar. Jan Willem verzorgt de power point-presentatie

 

Betemmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen

is digitaal in te zien bij ruimtelijkeplannen.nl of online bij het bouwarchief in de publiekshal.

 

Budgetten van de Wijkraden

De werkgroep is bezig een raadsvoorstel voor te bereiden om de budgetten op een andere manier vorm te geven. Het voorstel moet in de loop van mei klaar zijn

 

Verslagen OOC en CMG

Worden per mail aan ons zonder bijlagen gestuurd. Bijlagen kunnen zo nodig bij Arjan opgevraagd worden.

 

Haarlemmer

Bert meldt dat in de Haarlemmer op de voorpagina bekend is gemaakt dat er een jaarvergadering va n Wijkraad Binnenstad plaats zal vinden. Wellicht ook een idee voor ons voor het volgend jaar.

 

       Contactpersoon Buuv

Bert wordt verder geïnformeerd door Maaike.

 

      

       Paal Gasthuisstraat

Inge wil hier via politieke kanalen nog vragen stellen omdat de paal duurder is dan gemeld en er ook jaarlijkse onderhoudskosten zijn. De financiering hiervan komt voor rekening van het  Leefbaarheidsbudget.

 

Binnengekomen bericht

Arjan meldt dat er een ingekomen bericht is van Rob Spil inzake de paal bij het Boerenplein.

Er is geen goede communicatie tussen Gemeente en bewoners. Arjan heeft een verkorte versie aan Ingrid Hamer gestuurd met vragen. Jan Luys is gevraagd dit te monitoren.

 

 1. Rondvraag c.q. mededelingen

Inge

 • vindt het digitale rapport Wijk op Groen moeilijk te vinden. Jan Willem kijkt hiernaar
 • Inge meldt dat komende zondag in het ABC Architectuurcentrum een tentoonstelling met tekeningen van Haarlem van Chiel Braat wordt geopend, deze duurt tot 10 juni, is aanbevelingswaardig.

Jan Luys

 • meldt dat hij a.s. woensdag een gesprek heeft met Titus Appel inzake een evenement op het Boerenplein ‘eten en film’ in juli en augustus. We horen nader.

Jan heeft Laurina van Dam van Spaarnelanden gesproken over de glassplinters bij de glascontainer bij de Jopenkerk. Een oplossing wordt gezocht.

JanWillem

 • meldt dat hij de powerpoint presentatie inmiddels heeft gemaakt. Er kan op geschoten worden en moet nog met plaatjes opgeleukt worden.

Jelle Fekkes

 • is inmiddels aangeschoven. Bij kopje Wijk op Groen staat de nodige informatie

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 mei 2016 om 19.00 uur

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 maart 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist),  Michiel Wijn (politie/wijkagent), Jan Hoving (Binnenblad), Inge Crul (Binnenblad), Ferdinand Pronk (belangstellende bewoner)

Afwezig (ziek):                     Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heeft de bezoekers welkom en vraagt aan Ferdinand naar re reden van zijn aanwezigheid. Ferdinand woont nog niet zo lang in de Vijfhoek en heeft belangstelling voor het reilen en zeilen in de buurt, waarvoor hulde.

Inge Crul en Jan Hoving zijn aanwezig om een vergadering van de Wijkraad bij te wonen.

Bert wil een agendapunt toevoegen, namelijk de ‘gedenk’boom in de Gedempte Voldersgracht.

Arjan deelt mee dat dit ter sprake komt bij punt 4.

 

 1. Notulen en actielijst van 1 februari 2016

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

De notulen zullen ook gemaild worden naar de redactie van het Binnenblad

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 1. Politiezaken

–         De paal in de Zuiderstraat wordt volgende week geplaatst.

–         Verder zijn er fietsen gestolen.

–         Het stelen van de navigatie uit voornamelijk auto’s van het merk Audi  blijft, is zelfs         verergerd.

–         Michiel heeft contact gehad met het sociaal wijkteam en als positief ervaren.

–         Het is moeilijk het juiste aantal meldingen wat betreft overlast van de 24 uurs opvang te               bepalen.

–         De uitbreiding van de rondes van Alpha per dag en de financiering hiervan komt op het                  volgend  overleg op 21 maart a.s. aan de orde.

–         Bewoners zien dat er gedeald wordt vanuit auto’s. Michiel adviseert de kentekens te noteren en door te geven, dan wordt er actie ondernomen.

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

Er heeft een conferentie plaatsgevonden met het thema ‘Het gelijke speelveld voor bewonersinitiatieven’.  Het doel is: soepeler omgaan met budgetten.

Er zijn twee groepen:

 1. houdt zich bezig met  de communicatie
 2. houdt zich bezig met het ontschotten van de budgetten.

 

       Paal Gasthuisstraat

De financiering van deze paal komt uit het Leefbaarheidsbudget, dus voor onze rekening.

Arjan is het hier niet mee eens en gaat hiermee aan de slag.

Met betrekking tot de Dekamarkt is het zo dat er opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. De bewoners hebben tegen deze vergunning bezwaar aangetekend.

Spaarnelanden is geen partij in deze.

 

 

 

Wijk op Groen

Alle werkgroepen zijn op 22 of 24 maart 2016 uitgenodigd voor een overleg waarop een reactie         van de gemeente op de groenplannen wordt gegeven.

Inge meldt dat in het volgend nummer van het Binnenblad een artikel komt over groen in de wijk. Zij zal op één van de avonden aanwezig zijn.

 

     Verslagen van het OOC (Operationeel Overleg Centrum)

       en CMG (Concept Meerjaren Gebiedsprogramma 2017-2021

Jan Luys vraagt of hier belangstelling voor is. Jawel, Jan stuurt de verslagen zonder bijlagen door aan de leden.

 

Enquete agendapunten jaarvergaderingen

Besloten wordt 15 maart te bepalen als sluitdatum voor reacties, dan kan op 16 maart bekeken worden welke deskundigen uitgenodigd zullen worden.

Jan Willem meldt dat er diverse reacties zijn, voornamelijk de 24e uursopvang en auto’s van de coffee shop. Voor het laatste punt zal de eigenaar uitgenodigd worden.

 

Wijkschoonmaak

Zal 30 april plaatsvinden in samenwerking met Spaarnelanden. Spaarnelanden heeft beeldmateriaal beschikbaar en zal het werkmateriaal beschikbaar stellen.

Zal aandachtspunt worden in het aprilnummer van het Binnenblad.

 

Fietsparkeren

Jan Luys doet verslag

Er komt een evaluatie van de uitgevoerde plannen.

Volgend project is de Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en Koningstraat. Plannen zijn hiervoor ingediend.

Voor het project Zijlstraat West vindt een gesprek met de ondernemers plaats, ook uit de Kruisstraat.

Jan benadrukt dat alle informatie te vinden is op Haarlemparkeert.nl

 

       Contactpersoon Buuv

Maaike zal niet meer beschikbaar zijn als contactpersoon voor Buuv.

Bert neemt na informatie van Maaike deze taak over.

 

Gedenkboom Gedempte Voldersgracht

Bert is als bewoner benaderd om het verzoek te ondertekenen.

Arjan legt uit dat het verzamelen van handtekeningen van bewoners plaatsvindt om het draagvlak aan te geven.

 

Akkoord goedkeuring Kascommissie.

Maaike en Arjan maken een afspraak met Stan Katé

 

 1. Rondvraag c.q. mededelingen

–         Arjan vraagt aan Ferdinand hoe hij de vergadering heeft ervaren. Ferdinand vond het interessant om zodoende te weten wat er leeft in de buurt. Arjan biedt Ferdinand aan om wijkraadslid te worden.

–         Inge meldt dat a.s. woensdag in de Bibliotheek een bijeenkomst is voor collectieve duurzame energie. Er is veel belangstelling voor.

–         Jan Willem vraagt akkoord voor communicatieverbetering. Hier is een klein bedrag aan verbonden. Arjan geeft akkoord.

–         Bert vraagt in verband met de jaarvergadering aandacht voor de leden die herkiesbaar zijn.

Jochem zal dit uitzoeken.

 

Volgende reguliere vergadering is 4 april 2016 om 19.00 uur

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 1 februari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Annelies von Zeppelin (lid werkgroep Sophiaplein Groen) Paul de Nijs (lid bewonerscomité Wilsonsplein/Sophiaplein, Gonnie Meesters en Ingrid Swakman van het Sociaal Wijkteam.

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt 4 b (Sociaal Wijkteam) wordt eerder behandeld in verband met de aanwezigheid van Gonnie Meesters en Ingrid Swakman.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Fietsparkeren: er zijn workshops geweest over het beheer van de huidige en toekomstige       fietsenstallingen. Volgende vergadering is 18 februari 2016, blijft agendapunt

Wilgroei Horecaterrassen: Arjan heeft contact met andere wijkraden hierover, wordt ook   besproken in het OOC.

 

 1. Sociaal Wijkteam

Renée heeft contact opgenomen met het Sociaal Wijkteam en stelt Gonnie en Ingrid voor.

Ingrid licht toe dat er 8 teams in Haarlem zijn. Voornamelijk dienen de teams als schakelpunt voor ondersteuning tussen diverse organisaties.

Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. De signalen komen uit diverse disciplines, buren, huisartsen, leerkrachten e.d.

Er is ook contact met Buuv.

Om meer bekendheid te krijgen adviseert Arjan contact op te nemen met het Binnenblad.

Een affiche komt in het wijkgebouw te hangen, Renée zal een en ander begeleiden.

 

 1. Politiezaken

Michiel meldt dat niet veel sprake is van woninginbraken. Wel meerdere diefstallen van fietsen en in de Korte Houtstraat is een bankje gestolen. Er is veel sprake van diefstal van navigatieapparatuur uit auto’s, vooral Audi is een gewild merk.

Michiel doet verslag van gevaarlijke verkeerssituaties vanwege het ontbreken van palen in de Zuiderstraat. Vrachtwagens rijden over het fiets- en voetgangerspad. Er zijn klachten uit de buurt over de onveiligheid hiervan. Ingrid Hamer (gebiedsverbinder) heeft 3 palen toegezegd.

Jan Luys zal dit meenemen in het OOC.

 

Sophiaplein en Wilsonsplein

Hiervoor zijn Paul en Annelies aanwezig. Er zijn diverse klachten, o.a. stalling van motoren op het Sophiaplein, Spaarnelanden die niet overal veegt, overlast van zwervers. Dit laatste wordt verder besproken bij het agendapunt 24-uurs opvang. Annelies geeft aan dat de openbare fietsenstallingen niet 24 uur open zijn. Jan Luys meldt dat de werkgroep Fietsparkeren hier mee bezig is.

In de Sophiastraat was een probleem met Handhaving, er was een fietsenrek neergezet op een parkeerplaats. Arjan geeft aan dat dit is opgelost.

Paul vindt dat de Wijkraad bij problemen contact op moet nemen met het bewonerscomité.

Jan Luys vraagt aan Paul of hij naar tevredenheid antwoorden op zijn opmerkingen heeft gekregen. Paul voegt er aan toe dat het Sophiaplein verloedert en dat is niet acceptabel.

Paul heeft tekeningen van het Sophiaplein gevraagd aan Jelle, zij willen deze tekeningen zelf verder uitwerken. Arjan zorgt ervoor dat zij deze tekeningen op papier krijgen.

Arjan spreekt met Annelies en Paul af dat zij alle klachten op een rijtje zetten en dit per mail naar de Wijkraad sturen. Wij gaan inventariseren hoe en waar knelpunten opgelost kunnen worden.

Jochem had Ingrid Hamer voor dit agendapunt uitgenodigd, maar zij is op vakantie. Jochem zal Ingrid voor de volgende Wijkraadsvergadering uitnodigen. Annelies kan niet aanwezig zijn maar Paul wordt ook uitgenodigd.

 

Wijk op Groen

De fraai uitgewerkte Visie Wijk op Groen van Jelle Fekkes en Annemarie Kok is gepresenteerd aan wethouder Cora-Yfke Sikkema, het betreft 10 levensvatbare projecten. Cora-Yfke is enthousiast over de visie. Wij wachten nu op actie van Ingrid Hamer en beleidsmedewerkers betreffende data van twee voorlichtingsavonden. Op de avonden wordt melding gemaakt van goedkeuring voor de subsidie. De werkgroep Nieuwe Kerksplein Groen heeft aan Jelle tekeningen gevraagd, hier is nu eerst een kostenbegroting voor gevraagd vanwege een beperkt budget.

José vraagt of één en ander is afgestemd wat betreft te houden evenementen. Chantal Baas van de gemeente is het aanspreekpunt hiervoor, zij wordt benaderd

Paul heeft per mail contact gehad met Niels van Esterik inzake een subsidieaanvraag. In deze mail staat vermeld dat de subsidie voor 2015 op is. Arjan vraagt aan Paul of hij deze mail aan hem door wil sturen. Op de vraag van Paul hoe de procedure is met klachten die gemeld zijn aan de Wijkraad. Arjan antwoordt deze klachten aan de betrokken gemeenteambtenaar ter afhandeling gestuurd worden.

 

24-uurs opvang

Jan Luys en Arjan zijn 24 januari naar een bijeenkomst geweest. Deze avond was druk bezocht, zo’n 70 à 80 personen, bestaande uit buurtbewoners en ondernemers. Ingrid Hamer leidde bekwaam deze bijeenkomst. Er is sprake van veel overlast. Er blijken drie groepen te zijn. De eerste groep zit in het traject van dagbehandeling en de tweede groep zijn zorgmijders. De derde groep wil wel maar daar is nog geen mogelijkheid voor.

De groep zorgmijders veroorzaken de grootste problemen, dit is een onbehandelbare groep waar vooral de winkeliers last van hebben. Net zoals de vorige keer zijn niet alle bewoners uitgenodigd voor de bijeenkomst, dit is een kwalijke zaak. Jan Luys stelt voor een mail naar Ingrid te sturen met het dringende verzoek voor de volgende vergadering op 21 maart 2016 alle omwonenden uit te nodigen.

Querido stelt dat het proces in ontwikkeling is en nog gestalte moet krijgen.

Michiel geeft aan dat het convenant tussen betrokken partijen nog niet is getekend.

 

Onderwerpen jaarvergadering

Bert vraagt aandacht voor een lijst met herkiesbare wijkraadsleden. Arjan vraagt of Jochem hiervoor wil zorgen.

Er ontspint zich een discussie op welke manier de jaarvergadering wat meer uitnodigt om aanwezig te zijn. In ieder geval moeten wij ons voorstellen wie wij zijn en wat wij doen ofwel het bestaansrecht van de Wijkraad.

Het idee van een open microfoon wordt geestdriftig ontvangen. Aanwezigen kunnen vragen stellen via de microfoon over onderstaande onderwerpen, er is wel sprake van een nog vast te stellen beperkte spreektijd.

 

 

 

Voorgestelde onderwerpen:

 • Horeca
 • Vuilnis
 • Handhaving
 • Schouw
 • Evenementen

Arjan zal deskundigen, die antwoord kunnen geven, uitnodigen. Dit blijft een agendapunt voor de   volgende vergadering, ook de wijze waarop dit gecommuniceerd gaat worden

Jan Luys stelt voor de site Haarlem.nl te presenteren. Burgers kunnen daar voor vele                 onderwerpen terecht.

 

Rondvraag c.q. mededelingen

Renée kondigt aan dat dit de laatste vergadering van het jaar is dat zij fysiek aanwezig. Per mail is       zij wel bereikbaar.

Bert meldt dat de taakverdeling van de wijkraadsleden is aangepast. Hij zal dit aan Jochem geven.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 maart 2016 om 19.00 uur