De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 september 2015

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Paul de Rooij en Michiel Wijn(politie/wijkagent) Els Clement (wijkraadslid/notulist).

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering. Er meldt zich een dame die vraagt of het Wijkraadsgebouw voor de Hofjesbridgedrive op 26 september beschikbaar is. Arjan is akkoord en zal nadere informatie hierover ontvangen.

 

Arjan wil enkele toevoegingen wat betreft agendapunten

4b     Horeca sluitingstijden

4d     Wijkschoonmaak (brief Spaarnelanden)

4h     Taakverdeling leden

4i       Wijk op Groen 1e workshop

 

 1. Notulen en actielijst van 3 augustus

       Op een typefout na worden de notulen goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 1. Politie/Gemeente zaken

Van het weekend helaas een inbraak op de Gedempte Voldersgracht.

Verder is het rustig. Er zijn nagenoeg geen overlastmeldingen van de Boeretuin.

Wel van het Wilsonsplein. Er is een klacht van een bewoner van het Wilsonsplein. Paul merkt op dat deze overlast breed gedragen moet worden door de andere bewoners alvorens een oplossing gezocht gaat worden. Jochem zal contact opnemen met de klager met het verzoek een inventarisatie te maken van de klachten. Agendapunt voor volgende vergadering.

 

Paul meldt dat Jazz and More goed is verlopen. Geen overlast geweest, er staat nog steeds een gesprek op de agenda met Martijn Bevelander. Arjan wacht een uitnodiging af.

 

Er zijn geen meldingen over de Lounge.

 

Zoals reeds gemeld in de notulen van 3 augustus 2015 zal Paul een andere functie binnen de Politie gaan bekleden. Paul introduceert zijn vervanger Michiel Wijn.

Arjan bedankt Paul voor zijn inbreng tijdens de vergaderingen sinds 1999 en overhandigt Paul een blijk van waardering in de vorm van een fles wijn.

Michiel stelt zich voor en spreekt zijn enthousiasme uit om in de wijk te gaan werken.

 

 1. Wijkraad

Terugkoppeling gesprek The Lounge

Er heeft op 25 augustus 2015 een gesprek plaats gevonden met belanghebbenden, bewoners, Gemeente en wijkagent Paul de Rooij. Van de Wijkraad was Arjan vertegenwoordigd.

Er kwamen klachten aan de orde en tevens suggesties om het beter te doen. De eigenaar is zeker welwillend. Er zal een regulier gesprek gaan plaatsvinden, in principe eenmaal in de drie maanden. De eigenaar zal zijn gastheren beter instrueren om zo min mogelijk overlast te bezorgen

 

 

       Horeca sluitingstijden

De vier wijkraden hebben gezamenlijk standpunten ingenomen.

In de visie van de Burgemeester (zie bijlage 4) zijn deze standpunten één op één overgenomen..

 

Haarlem parkeert

Op 14 september 2015 is er een bijeenkomst. Jan Luijs gaat hier naar toe. De uitgangspunten blijven overeenkomstig de brief van 17 april 2015: bewoners gaan boven bezoekers. Zie bijlage 3.

 

       Financiën

Arjan deelt de criteria nogmaals uit.

 1. Wijkraadskosten

Zijn duidelijk, gaan op nul.

 1. Bewonersondersteuningskosten

Er resteert een bedrag van € 1855,00. Voorstel is om de rekening van Jelle Fekkes (landschapsarchitect met betrekking tot Vijfhoek Groen)ad € 1.210,00 incl. btw hiervan te voldoen. Dit wordt door de leden goedgekeurd.

 1. Leefbaarheidsbudget

In het kader hiervan is een aanvraag van € 180,00 gedaan voor de Boeretuin.

Dit wordt ook door de leden goedgekeurd.

Voor sociale activiteiten is een bedrag van € 1.119,00 te besteden. Arjan doet een voorstel om voor de sociale cohesie een Kerstborrel te geven. Jan Luijs merkt op dat dit volgens de richtlijnen niet mag. Voorlopig zal het saldo bewaard worden, een juiste formule dient gevonden te worden.

 

Wijkschoonmaak

Er is een persbericht in het kader van Keep it Clean day. Spaarnelanden biedt de mogelijkheid om samen met Spaarnelanden op 18 september 2015 een buurtschoonmaak te houden. Mening van de wijkraadsleden is dat het een goed initiatief is maar veel te kort dag om dit goed te organiseren.

Arjan zal Laurina van Dam van Spaarnelanden meedelen dat wij dit jaar niet meedoen maar houden ons aanbevolen voor volgend jaar.

 

Bingo

Zal op 17 september plaatsvinden, is geregeld

 

Platform Haarlem Groener

Wij hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met wijkambassadeurs op

12 september 2015.

Leden zijn van mening dat er voor ons geen wijkambassadeur nodig is, wij zijn al druk bezig met Vijfhoek Groen. Arjan zal dit aan Truus Boerma meedelen.

 

Huishoudelijk reglement

Na enige discussie blijkt dat het huishoudelijk reglement niet overeenkomst met de Stichtingsacte. Dit blijft een agendapunt voor de volgende vergadering. Ook zal gekeken worden om een vicevoorzitter aan te stellen.

 

Taakverdeling leden

Bert heeft zich hierover geboden. Hij heeft een eerdere actielijst als leidraad genomen.

Bert heeft dit aangepast, een en ander wordt besproken. Bert maakt een definitieve versie.

Blijft een agendapunt voor de volgende vergadering.

 

 

 

Communicatie

Jan Luijs pleit nog voor een snelle verdere afhandeling van post c.q. mails. Dit zal vereenvoudigd worden door de definitieve taakverdeling.

Jan Luijs vraagt wie de communicatie voert met het Binnenblad vanwege artikelen die voor de Wijkraad van belang zijn.

Arjan stelt voor Jan Hoving uit te nodigen voor de volgende vergadering.

 

 1. Wijk op Groen

Arjan en Els waren aanwezig en delen mee dat de eerste workshop op 2 september een succes was. Diverse enthousiaste bewoners hebben een groep gevormd om verdere ideeën vorm te geven en te presenteren op de tweede workshop op 3 oktober 2015.

Arjan meldt dat er tijdens de workshop ter gesprake kwam dat een jonge vrouw van de Gedempte Voldersgracht is overleden en de buurtbewoners willen graag ter haar nagedachtenis een bom planten. Dit is ook belangrijk voor haar kinderen. Arjan heeft hierop met Els gesproken om ter plekke de boom cadeau te doen. De overige leden gaan hier mee akkoord. Arjan zal contact opnemen met Laurine van Dam van Spaarnelanden betreffende het plaatsen.

 

 1. Rondvraag

Jochem stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is in de zomer twee parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor het terras van De Wandelaar. Sommige leden vinden dit geen taak voor de Wijkraad. Arjan zal hierover contact opnemen met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder).

 

Maaike stelt voor de begintijd van de vergadering te wijzigen naar 19.00 uur.

Algemeen akkoord, zo zal geschieden.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 5 oktober 2015 om 19.00 uur

 

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 3 augustus 2015

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Paul de Rooij (politie/wijkagent) Els Clement (wijkraadslid/notulist).

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), , Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering

 

 1. Notulen en actielijst van 8 juni 2015

Blz. 1

Bingo: Centrum heeft € 200,00 overgemaakt. Verder hebben wij zelf de middelen om nog twee                   bingo’s in 2015 te organiseren.

 

The Lounge:

Er vindt 25 augustus 2015 een gesprek plaats met belanghebbenden, bewoners, Gemeente en wijkagent Paul de Rooij

 

Vierwijkraden overleg:

Arjan gaat dit nieuw leven inblazen.

 

Huishoudelijk reglement

De definitieve versie is door Jochem als bijlage bijgevoegd. Opmerking: het lezen wordt bemoeilijkt door het logo op de tekst.

Dit wordt aangepast.

 

Burendag:

Geen actie onzerzijds

 

Haarlem Jazz & More:

Er komt geen podium op het Nieuwe Kerksplein dit jaar. Er heeft nog een afsluitend gesprek plaats met de Gemeente, belanghebbenden en Martijn Bevelander.

 

Planning data Wijkraadsvergaderingen:

Eerste maandag van de maand, 9 november 2015 wordt derhalve 2 november 2015.

 

Algemene opmerking

Bert sprak José Boele. Zij merkte op dat zijin het Binnenblad nog vermeld staat als wijkraadslid.

Jan Luijs adviseert José te omschrijven als “projectmedewerker parkeren”. Jochem geeft dit door aan Jan Hoving, coördinator van het Binnenblad.

 

 1. Politie/Gemeentezaken

–         Het was rustig in de wijk, maar vorige week twee inbraken.

–         Bij de Lounge is het ook rustig.

–         Paul heeft signalen ontvangen over de bloembakken in de Korte Annastraat om de vaart uit                                het snelverkeer te halen. Paul verwijst hiervoor naar de Wijkraad.

–         In de Doelstraat is sprake van vette bende op het wegdek, Paul verwijst hiervoor naar                                             Spaarnelanden.

–         De functie van Paul wijzigt van wijkagent naar “zorgcoördinator verwarde personen”.

Te zijner tijd zal de nieuwe wijkagent geïntroduceerd worden.

 

 1. Wijkraad

 

 1. Evenementen
 2. Nieuwe Kerksplein

Er vindt op 29 augustus 2015 een kleinschalig Singer Songwriter Festival plaats.

Is om 20.00 uur afgelopen en heeft al meerdere keren plaatsgevonden.

Hier is geen overlast van te verwachten.

 1. Gasthuisstraat

Hierover worden wij nog geïnformeerd.

III       Debat programma: Rol van de wijkraden op 7 augustus.

Jan Luijs gaat hier naar toe. Arjan zal Piet de Vries informeren

 

 1. Financiën
 2. Wijkraadskosten

Maaike meldt dat wij € 7.711,00 voor vaste lasten van het Wijkgebouw hebben                                                                   ontvangen.

Voor het geval er gelden resteren vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige                                                                 en verantwoorde besteding binnen de geldende criteria.

 1. Leefbaarheidsbudget

Ontvangen € 2.458,00.

Ook hiervoor vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige en verantwoorde besteding                                               binnen de geldende criteria.

III.     Bewonersondersteuning

Ontvangen € 2.733,00.

Ook hiervoor vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige en verantwoorde besteding                              binnen de geldende criteria.

 

Arjan vraagt in het kader hiervan deze ideeën op te voeren als agendapunt voor de                        volgende vergadering.

IV       Inkomsten wijkgebouw

De pot hiervoor loopt voller. Arjan legt uit dat de Gemeente wordt geïnformeerd                                               hierover en benadrukt dat dit geld ten goede zal komen aan de bewoners. Op welke                                                                                                 wijze zal nadere informatie komen.

Jan heeft kritische vragen over verantwoordelijkheid van het handelen van het bestuur                               en de stichting en de rol van wijkraadslid hierin. Arjan vraagt Bert om uit te zoeken waar                                                                             en hoe de verantwoordelijkheden liggen.

                                           

 1. OOC

Jan Luijs en Arjan bespreken als voorbereiding samen de punten voor 6 augustus door.

 

 1. Afwijkend bestemmingsplan Raaks

Wij hebben een mail ontvangen over het voorstel om een hamburgertent toe te laten in het              pand Drossestraat 3. Dit wijkt af van het bestemmingsplan, helaas is de datum van bezwaar                                                           al voorbij. Jan benadrukt dat onze mails tijdig beantwoord moeten worden.

Arjan wil dit als agendapunt voor het OOC opvoeren.

 1. Huishoudelijk reglement

Aan de leden wordt gevraagd dit reglement door te lezen. In de volgende vergadering komt                 dit aan de orde. Er moet een klap op gegeven worden.

 

 1. Vergaderdata

Is behandeld bij punt 2 Notulen

 

 

 

 1. Taakverdeling leden

Arjan vraagt Bert om een voorstel te maken. Arjan heeft destijds een voorstel gemaakt en                   vraagt Bert te kijken hoe actueel dit is. Jan Luijs geeft een opzet aan Bert. Komt volgende                                                                                                 vergadering aan de orde.

 

 1. Schoonmaak wijkgebouw

Algemeen besluit: iemand inhuren voor 1 uur per week.

Arjan vraagt of wij kandidaten hebben. Zo ja,dan Arjan hierover willen informeren.

 

 1. Wijk op Groen

Jelle is aanwezig en doet verslag van de laatste bijeenkomst.

Er waren 3 andere professionals bij aanwezig, die hun diensten aan willen bieden.

Annemarie Kok (Ecoloca)en Jelle gaan samen het project afmaken.

Het programma voor de twee workshops is gemaakt. Voorstel is om deze workshops te houden                op 5 en 26 september. Jelle geeft de definitieve data nog door, zodat een locatie gezocht kan                                                                                              worden.

Maaike en Jelle gaan kijken naar locaties. Bert biedt bij geschiktheid zijn woning aan en vraagt aan Jelle te kijken of dit inderdaad zo is.

 

 1. Rondvraag

       Geen vragen

 

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 september 2015 om 18.30 uur

 

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 8 juni 2015

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Hoving (coördinator Binnenblad)

                                    Els Clement (wijkraadslid/notulist).

In verband met het onderwerp Jazz and More en overige evenementen schuiven tijdens de vergadering aan: Paul Meijer (bewoner), Aad van den Haak (bewoner) en Chantal Baas (Gemeente Haarlem)

 

Afwezig:                 Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Jan Hoving welkom.

 

 1. Bingo

Duveke is bezig met overige wijkraden om de financiering hiervoor rond te krijgen.

Centrum draagt al € 100,00 bij, als de overige wijkraden De Kamp, Heiliglanden en wijzelf ook

€ 100,00 bijdragen, moet de financiering rond kunnen komen.

 

 1. Fusie Heiliglanden/de Kamp, Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Een fusie zal vooralsnog niet plaatsvinden. Deb Appel van Heiliglanden/de Kamp wil eerst intern

orde op zaken stellen. Over een samenwerking wordt positief gedacht, over een fusie wordt nog

nagedacht.

 

 1. The Lounge

Arjan heeft bij de Gemeente een gesprek gehad met de opvolgster van Linda Vos en Ingrid Hamer.

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met diverse partijen: Handhaving, politie, gemeente            en bewoners. De wijkraad zal optreden als coördinator.

Jan Hoving stelt een actie voor wat betreft de plastic hulsjes die op straat zijn gegooid. Elke bewoner die een hulsje inlevert, krijgt € 0,50 voor een goed doel. Deze actie wordt als suggestie meegenomen.

 

 1. Bingo

Is al bij a behandeld.

 

 1. De Ark

Arjan heeft een getekende adhesiebetuiging bij de Gemeente ingeleverd. Deze zaak betreft niet onze wijk maar één en ander is in overleg gegaan met andere wijkraden

 

f.Vierwijkraden overleg

Na de vakantie zal Arjan bij ons een overleg organiseren.

 

 1. O.O.C.

Jan Luijs en Arjan hebben geen schokkende zaken te melden. Er is gesproken over het promoten van de stad Haarlem. Het voorstel van Ingrid Hamer over het verdelen van de totale subsidie voor Bewonersondersteuning wordt uitgevoerd. Voor ons is voor 2015 € 2.458,00 beschikbaar en zal voor eigen te bepalen doelen beschikbaar worden gesteld.

 

 

 

 

 

 1. Huishoudelijk reglement

Bert en Jochem hebben dit gemaakt. Bert heeft verbeteringen aangebracht. Jochem heeft hierop nog niet kunnen reageren, dat gaat hij alsnog doen. Het reglement zal als agendapunt voor de vergadering van augustus opgevoerd worden. Een huishoudelijk reglement kan tussentijds aangepast worden, de statuten niet.

 

Jan Luijs vraagt of zijn mededelingen en knipsels zinvol zijn.

Antwoord: zeker voor degene die zich met de materie bezig houdt. Jan Luijs meldt nog een bijeenkomst betreffende bewonersinitiatieven. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 11 mei 2015

Inhoudelijk:

Punt 4: uitkomst poll. Jochem gaat hierover nog in overleg met Ingrid Hamer.

Punt 5: contact met mevrouw Mathijzen. Jochem neemt nog contact met mevrouw Mathijzen op.

 

Op verzoek van Arjan komt de taakverdeling van de leden als agendapunt op de vergadering van               augustus.

 

 1. Politiezaken

Paul is niet aanwezig, maar heeft Arjan een lijstje gegeven.

 • Er heeft een inbraak plaatsgevonden aan de Raamvest.
 • De overlast van jongeren neemt toe, dit heeft ook met het seizoen te maken.
 • Het overleg met The Lounge wordt weer opgestart tussen bewoners, wijkraad, handhaving en politie.

 

 1. Verslag penningmeester van het Binnenblad

Jan Hoving deelt het verslag uit en geeft in zijn functie als coördinator een samenvatting hiervan.

Alle 37 adverteerders hebben betaald. De organisatie van de Kunstroute heeft voor het eerst   betaald. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit jaar afgesloten worden met een positief saldo. Arjan is                                                                                              blij met de gang van zaken en bedankt Jan Hoving.

 

 1. Haarlem Jazz and more

Voor dit onderdeel zijn bewoners Paul Meijer, Aad van den Haak en Chantal Baas van de Gemeente aanwezig. Twee leden van de organisatie Haarlem Jazz and More hebben zich gemeld om aanwezig te zijn bij deze bespreking. Helaas zijn deze heren zonder bericht van afmelding niet gekomen

De brief van voorzitter Martijn Bevelander wordt algemeen als emotioneel ervaren zonder dat de gelegenheid wordt geboden om de zaken te bespreken.

Chantal heeft wel gesprekken gevoerd met de heren van de organisatie en doet verslag hiervan. Bovendien is er sprake van een negatief saldo in 2014. Het is de vraag in hoeverre dit meeweegt in de beslissing om geen podium meer op het Nieuwe Kerksplein te plaatsen.

In tegenstelling wat Martijn beweert, is alle informatie twee weken geleden nog beschikbaar gesteld aan de organisatie.

De vraag is hoe we hier mee omgaan, rekening houdend met het feit dat de respons van de bewoners op de poll niet groot is.

Arjan oppert twee mogelijkheden:

 1. De wijkraad gaat er tussen uit en de bewoners nemen het voortouw.
 2. De wijkraad heeft wel bemoeienis, maar vertolkt geen standpunt.

De aanwezige bewoners kiezen voor bemoeienis van de wijkraad en geen bewonersclubjes.

Mening is dat indien de wijkraad zich hier niet mee bemoeit, de bewoners zich niet gesteund voelen door de wijkraad.

Er wordt dus gekozen voor versie 2. Arjan benadrukt dat alleen hij de pers te woord zal staan en geeft in hoedanigheid van voorzitter van de wijkraad geen mening maar zal als gastheer optreden om partijen te verbinden. Huiswerk voor bewoners: verzamel zoveel mogelijk meningen van buurtbewoners.

Los van de discussie van Jazz and More wil Chantal graag aanhaken op de bespreking over evenementen in het algemeen. De uitslag van de poll kan hierin een leidraad zijn. Arjan vraagt aan Chantal of het mogelijk is vóór 24 juni om tafel te zitten met de organisatie. Chantal laat dit nog weten. De beslissing zal niet worden teruggedraaid. Het gesprek dient om één en ander af te sluiten en richting de pers juist te communiceren.

Op de agenda van augustus zal de stand van zaken wat betreft de evenementen dienen te staan.

 

 1. Wijk op Groen

Arjan doet verslag van de rondgang door de buurt met het busje van Jelle om publicatie aan de                  actie te geven.

 

 1. Burendag

Gaat door naar de vergadering van augustus

 

 1. Wijkschoonmaak najaar

       Met algemene stemmen wordt dit programma onderdeel geschrapt vanwege geringe    belangstelling. Dit moet nog wel gecommuniceerd worden.

 

 1. Neven inkomsten gegenereerd door de wijkraad.

       Er vindt een discussie plaats waarin verschillende meningen verkondigd worden.

Arjan zal de punten van Jan Luijs uitzoeken en zal dit op de agenda van augustus plaatsen om    hiervan verslag te doen.

 

 1. Procedure notulen en actiepunten van wijkraadsvergaderingen

Binnen maximaal 14 dagen na een wijkraadsvergadering dienen bovengenoemde zaken aan de                leden beschikbaar te worden gesteld. Op de volgende vergadering worden deze besproken en na                                                                                       goedkeuring op de site geplaatst.

 

 1. Commerciële afhandeling info@wijkraadvijfhoek

       Jan Luijs vraagt wat er gebeurt met de informatie die op bovengenoemde site binnen komt.

Wie coördineert dit en wijst dit toe aan de behandelaar c.q. portefeuillehouder.

Arjan meldt dat dit aan de orde komt bij de taakverdeling van de leden.

 

 1. Toelichting Bestemmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen de Kamp

Jan Luijs meldt dat de oude bestemmingsplannen van de Vijfhoek zowel als van Heilige Landen/ de Kamp zijn samengevoegd. Als het concept klaar is (verwachting november/december 2015) wordt dit aan ons gestuurd voor commentaar. De gemeente organiseert een informatieavond voor de bewoners.

 

 1. Planning komende vergaderingen.

In juli zal geen vergadering plaatsvinden in verband met zomerstop.

Onderstaand schema zal van toepassing zijn op basis van eerste maandag van de maand en aanvangstijd 18.30 uur

3 augustus

7 september

5 oktober

9 november

7 december

 

 1. Rondvraag

Jan Luijs vraagt waarom een deelnemer zich op onze site moet aanmelden. Jochem antwoordt dat dit is om gerichte berichtgeving mogelijk te maken.

Jan Luijs heeft gehoord dat er problemen zijn bij de eerste keer inloggen. Dit wordt bij terugkomst van Jan Willem aan hem gevraagd.

Jan Luijs vraagt verder wanneer Maaike (penningmeester) weer mee gaat draaien.

Jochem antwoordt dat Maaike met voedingen rekening moet houden, maar houdt alle werkzaamheden bij.

 

Arjan wil graag op de volgende agenda de schoonmaak van het wijkgebouw plaatsen. Tot nu toe deed Arjan het maar houdt hier mee op.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 3 augustus 2015 om 18.30 uur