De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 8 juni 2015

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Hoving (coördinator Binnenblad)

                                    Els Clement (wijkraadslid/notulist).

In verband met het onderwerp Jazz and More en overige evenementen schuiven tijdens de vergadering aan: Paul Meijer (bewoner), Aad van den Haak (bewoner) en Chantal Baas (Gemeente Haarlem)

 

Afwezig:                 Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Jan Hoving welkom.

 

 1. Bingo

Duveke is bezig met overige wijkraden om de financiering hiervoor rond te krijgen.

Centrum draagt al € 100,00 bij, als de overige wijkraden De Kamp, Heiliglanden en wijzelf ook

€ 100,00 bijdragen, moet de financiering rond kunnen komen.

 

 1. Fusie Heiliglanden/de Kamp, Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Een fusie zal vooralsnog niet plaatsvinden. Deb Appel van Heiliglanden/de Kamp wil eerst intern

orde op zaken stellen. Over een samenwerking wordt positief gedacht, over een fusie wordt nog

nagedacht.

 

 1. The Lounge

Arjan heeft bij de Gemeente een gesprek gehad met de opvolgster van Linda Vos en Ingrid Hamer.

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met diverse partijen: Handhaving, politie, gemeente            en bewoners. De wijkraad zal optreden als coördinator.

Jan Hoving stelt een actie voor wat betreft de plastic hulsjes die op straat zijn gegooid. Elke bewoner die een hulsje inlevert, krijgt € 0,50 voor een goed doel. Deze actie wordt als suggestie meegenomen.

 

 1. Bingo

Is al bij a behandeld.

 

 1. De Ark

Arjan heeft een getekende adhesiebetuiging bij de Gemeente ingeleverd. Deze zaak betreft niet onze wijk maar één en ander is in overleg gegaan met andere wijkraden

 

f.Vierwijkraden overleg

Na de vakantie zal Arjan bij ons een overleg organiseren.

 

 1. O.O.C.

Jan Luijs en Arjan hebben geen schokkende zaken te melden. Er is gesproken over het promoten van de stad Haarlem. Het voorstel van Ingrid Hamer over het verdelen van de totale subsidie voor Bewonersondersteuning wordt uitgevoerd. Voor ons is voor 2015 € 2.458,00 beschikbaar en zal voor eigen te bepalen doelen beschikbaar worden gesteld.

 

 

 

 

 

 1. Huishoudelijk reglement

Bert en Jochem hebben dit gemaakt. Bert heeft verbeteringen aangebracht. Jochem heeft hierop nog niet kunnen reageren, dat gaat hij alsnog doen. Het reglement zal als agendapunt voor de vergadering van augustus opgevoerd worden. Een huishoudelijk reglement kan tussentijds aangepast worden, de statuten niet.

 

Jan Luijs vraagt of zijn mededelingen en knipsels zinvol zijn.

Antwoord: zeker voor degene die zich met de materie bezig houdt. Jan Luijs meldt nog een bijeenkomst betreffende bewonersinitiatieven. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 11 mei 2015

Inhoudelijk:

Punt 4: uitkomst poll. Jochem gaat hierover nog in overleg met Ingrid Hamer.

Punt 5: contact met mevrouw Mathijzen. Jochem neemt nog contact met mevrouw Mathijzen op.

 

Op verzoek van Arjan komt de taakverdeling van de leden als agendapunt op de vergadering van               augustus.

 

 1. Politiezaken

Paul is niet aanwezig, maar heeft Arjan een lijstje gegeven.

 • Er heeft een inbraak plaatsgevonden aan de Raamvest.
 • De overlast van jongeren neemt toe, dit heeft ook met het seizoen te maken.
 • Het overleg met The Lounge wordt weer opgestart tussen bewoners, wijkraad, handhaving en politie.

 

 1. Verslag penningmeester van het Binnenblad

Jan Hoving deelt het verslag uit en geeft in zijn functie als coördinator een samenvatting hiervan.

Alle 37 adverteerders hebben betaald. De organisatie van de Kunstroute heeft voor het eerst   betaald. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit jaar afgesloten worden met een positief saldo. Arjan is                                                                                              blij met de gang van zaken en bedankt Jan Hoving.

 

 1. Haarlem Jazz and more

Voor dit onderdeel zijn bewoners Paul Meijer, Aad van den Haak en Chantal Baas van de Gemeente aanwezig. Twee leden van de organisatie Haarlem Jazz and More hebben zich gemeld om aanwezig te zijn bij deze bespreking. Helaas zijn deze heren zonder bericht van afmelding niet gekomen

De brief van voorzitter Martijn Bevelander wordt algemeen als emotioneel ervaren zonder dat de gelegenheid wordt geboden om de zaken te bespreken.

Chantal heeft wel gesprekken gevoerd met de heren van de organisatie en doet verslag hiervan. Bovendien is er sprake van een negatief saldo in 2014. Het is de vraag in hoeverre dit meeweegt in de beslissing om geen podium meer op het Nieuwe Kerksplein te plaatsen.

In tegenstelling wat Martijn beweert, is alle informatie twee weken geleden nog beschikbaar gesteld aan de organisatie.

De vraag is hoe we hier mee omgaan, rekening houdend met het feit dat de respons van de bewoners op de poll niet groot is.

Arjan oppert twee mogelijkheden:

 1. De wijkraad gaat er tussen uit en de bewoners nemen het voortouw.
 2. De wijkraad heeft wel bemoeienis, maar vertolkt geen standpunt.

De aanwezige bewoners kiezen voor bemoeienis van de wijkraad en geen bewonersclubjes.

Mening is dat indien de wijkraad zich hier niet mee bemoeit, de bewoners zich niet gesteund voelen door de wijkraad.

Er wordt dus gekozen voor versie 2. Arjan benadrukt dat alleen hij de pers te woord zal staan en geeft in hoedanigheid van voorzitter van de wijkraad geen mening maar zal als gastheer optreden om partijen te verbinden. Huiswerk voor bewoners: verzamel zoveel mogelijk meningen van buurtbewoners.

Los van de discussie van Jazz and More wil Chantal graag aanhaken op de bespreking over evenementen in het algemeen. De uitslag van de poll kan hierin een leidraad zijn. Arjan vraagt aan Chantal of het mogelijk is vóór 24 juni om tafel te zitten met de organisatie. Chantal laat dit nog weten. De beslissing zal niet worden teruggedraaid. Het gesprek dient om één en ander af te sluiten en richting de pers juist te communiceren.

Op de agenda van augustus zal de stand van zaken wat betreft de evenementen dienen te staan.

 

 1. Wijk op Groen

Arjan doet verslag van de rondgang door de buurt met het busje van Jelle om publicatie aan de                  actie te geven.

 

 1. Burendag

Gaat door naar de vergadering van augustus

 

 1. Wijkschoonmaak najaar

       Met algemene stemmen wordt dit programma onderdeel geschrapt vanwege geringe    belangstelling. Dit moet nog wel gecommuniceerd worden.

 

 1. Neven inkomsten gegenereerd door de wijkraad.

       Er vindt een discussie plaats waarin verschillende meningen verkondigd worden.

Arjan zal de punten van Jan Luijs uitzoeken en zal dit op de agenda van augustus plaatsen om    hiervan verslag te doen.

 

 1. Procedure notulen en actiepunten van wijkraadsvergaderingen

Binnen maximaal 14 dagen na een wijkraadsvergadering dienen bovengenoemde zaken aan de                leden beschikbaar te worden gesteld. Op de volgende vergadering worden deze besproken en na                                                                                       goedkeuring op de site geplaatst.

 

 1. Commerciële afhandeling info@wijkraadvijfhoek

       Jan Luijs vraagt wat er gebeurt met de informatie die op bovengenoemde site binnen komt.

Wie coördineert dit en wijst dit toe aan de behandelaar c.q. portefeuillehouder.

Arjan meldt dat dit aan de orde komt bij de taakverdeling van de leden.

 

 1. Toelichting Bestemmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen de Kamp

Jan Luijs meldt dat de oude bestemmingsplannen van de Vijfhoek zowel als van Heilige Landen/ de Kamp zijn samengevoegd. Als het concept klaar is (verwachting november/december 2015) wordt dit aan ons gestuurd voor commentaar. De gemeente organiseert een informatieavond voor de bewoners.

 

 1. Planning komende vergaderingen.

In juli zal geen vergadering plaatsvinden in verband met zomerstop.

Onderstaand schema zal van toepassing zijn op basis van eerste maandag van de maand en aanvangstijd 18.30 uur

3 augustus

7 september

5 oktober

9 november

7 december

 

 1. Rondvraag

Jan Luijs vraagt waarom een deelnemer zich op onze site moet aanmelden. Jochem antwoordt dat dit is om gerichte berichtgeving mogelijk te maken.

Jan Luijs heeft gehoord dat er problemen zijn bij de eerste keer inloggen. Dit wordt bij terugkomst van Jan Willem aan hem gevraagd.

Jan Luijs vraagt verder wanneer Maaike (penningmeester) weer mee gaat draaien.

Jochem antwoordt dat Maaike met voedingen rekening moet houden, maar houdt alle werkzaamheden bij.

 

Arjan wil graag op de volgende agenda de schoonmaak van het wijkgebouw plaatsen. Tot nu toe deed Arjan het maar houdt hier mee op.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 3 augustus 2015 om 18.30 uur

 

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 11 mei 2015

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Diederik Buijen (bewoner Nieuw Heiligland)

Afwezig:                 Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jan Luijs (wijkraadslid) Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid)

 

 1. Opening

Jochem neemt Arjan als voorzitter waar en opent de vergadering. Jochem introduceert Diederik Buijen en geeft hem het woord.

Diederik Buijen is bewoner van het Nieuw Heiligland en is het met andere bewoners niet eens over het Ontwerp-omgevingsvergunning van het College van B&W inzake de Ark.

Het gaat voornamelijk over het terras, rookruimte en hiermee gepaard gaande overlast. Ook speelt de woonbestemming van nummer 5 van de Ark een rol.

Diedererik doet uitgebreid verslag en geeft een lijvig mapje met historie en huidige situatie.

Jochem vraagt wat Diederik van ons verwacht. De overige wijkraden in het Centrum hebben dezelfde informatie en de wens is dat wij gezamenlijk overleggen.

Uiterlijk 28 mei 2015 dient er gereageerd te worden naar het College van B&W.

Jochem zegt toe voor deze datum per email te reageren naar Diederik.

Buurtbewoner Aad (?? achternaam vul ik later in) uit de Korte Houtstraat treedt binnen . Hij wil een bijdrage leveren aan de uitkomst van de korte enquête (poll) over evenementen in de buurt.

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 30 maart 2015 en jaarvergadering 13 april 2015.

Bij notulen 30 maart 2015 moet een correctie plaatsvinden.

Blad 1: Rob Mollee is niet naar tevredenheid door de notaris geïnformeerd, maar door Bert,       waarvan acte.

Notulen 13 april 2015 zijn aangepast op verzoek van Ingrid Hamer betreffende de actie van         Spaarnelanden inzake de beplanting van de boomspiegels. Er kan geplant worden maar is voor                        eigen rekening.

De notulen van beide vergaderingen worden goed gekeurd.

Actielijsten worden doorgenomen en aangepast.

 

 1. Politiezaken

Op de jaarvergadering is de overlast van de Raamvest ter sprake gekomen. Paul heeft geen         melding hiervan in de dagrapporten kunnen vinden.

Wel melding van het weekend, dit is opgelost.

De meldingen gaan wel omhoog, maar aangiftes worden niet gedaan. Dit is echt noodzakelijk.

Paul meldt dat er tot vorige week geen inbraken zijn gemeld. Tussen 4 en 5 mei hebben er echter vijf inbraken plaatsgevonden, 3 pogingen, 2 daadwerkelijk. Jochem stelt voor een melding op de website te plaatsen met extra aandacht voor zomerse temperaturen en bijgaande openstaande deuren en ramen.

Paul meldt dat wat betreft de Lounge de bereidheid is om klachten te melden groter is. Paul vraagt hem in ieder geval te mailen om registratie te waarborgen. De eigenaar van de Lounge is wel meewerkend.

 

 1. Nieuwe Kerksplein

Uitslag van de poll tegen of voor film en ambachtelijke markt.

Film 54% tegen en voor ambachtelijke markt 62%. Er zijn teleurstellend slechts 24 reacties.

Buurtbewoner Aad neemt het woord en is pertinent tegen evenementen met harde muziek. Hij meldt dat er meer bewoners het met hem eens zijn en vind Bevrijdingspop veel te groot geworden.

Er is sprake van harde muziek, agressie en dronken bezoekers die wild plassen (wellicht een oplossing om toiletten te plaatsen). Noemt een andere locatie, b.v. Veerplas of Spaarnwoude.

Een Jopenfestival is bij voorbeeld wel passend.

Aad meldt ook overlast van Koningsdag. Hierop wordt gereageerd door de leden dat er ook sprake moet zijn van tolerantie. De wijkraad kan hier geen standpunt over in nemen.

Jochem zal met de Gemeente de uitkomsten van de poll inventariseren en de vergunning voor de filmavonden in de gaten houden.

 

5    Wijk op Groen

De enqueteformulieren zijn door Truus en Els doorgenomen. Er is ook aandacht gegeven aan aanmeldingen om iets te doen voor de buurt c.q. wijkraad. Bert meldt dat mevrouw Mathijzen ook haar bijdrage wil leveren.Jochem neemt contact op en Jelle zal hierop terugkomen.

 

 1. Boeretuin

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

 1. Bingo

De bingo van 28 mei 2015 kan doorgaan. Els zal een en ander afstemmen met Duveke. Er moet                   nog een beslissing gekomen worden over de volgende bingo’s.

 

 1. Rondvraag

Geen

 

Volgende reguliere vergadering is 8 juni om 18.30 uur

 

 

Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Notulen van de Jaarvergadering van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen op 13 april 2015

De presentatie kunt u hier vinden

Aanwezig: Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan-Willem Stoop (media / website), Paul de Rooij (politie/wijkagent)

Afwezig: Maaike Beun (penningmeester), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Ongeveer 35 belangstellenden zijn aanwezig

1. Opening

Arjan heet iedereen welkom. In het bijzonder Ingrid Hamer (gebiedsverbinder van het centrum) en wethouder Jack van der Hoek. Arjan stelt de wijkraadsleden voor en introduceert Jan Willem Stoop als aan te stellen wijkraadslid.

2. Binnenblad

Arjan deelt mee dat het Binnenblad inmiddels zelfstandig opereert onder mandaat van de Wijkraad.

3. Plannen

Worden toegelicht door Arjan:

 

3.1 Duurzame vergroening van de wijk

Landschapsarchitect Jelle Fekkes is nauw bij dit project betrokken en zal later op de avond een presentatie hierover houden.

Arjan noemt in dit kader een actie van Spaarnelanden. Er is een mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. Deze grond leent zich prima voor beplanting. Wanneer een boomspiegel is geadopteerd, mag deze onder voorwaarden op eigen manier beplant worden. Spaarnelanden markeert de boomspiegel door een laag paaltje te plaatsen met een rode knop, zodat duidelijk is dat deze is geadopteerd. Verdere informatie staat op de site www.spaarnelanden.nl

3.2 Veiligheid en verkeer

José Boele (betrokken buurtbewoner) en Jan Luijs (wijkraadslid) nemen deel aan de werkgroep over Fietsproblematiek)

3.3 Wijkschoonmaak nieuwe stijl

De gebruikelijke schoonmaak was tweemaal per jaar. De animo hiervoor was niet groot.

Er wordt met Spaarnelanden een afspraak gemaakt om hierover van gedachten te wisselen om dit anders te organiseren.

3.4 Wijkdiner

Dit is een nieuw project. Bij inschrijving wordt een sfeervolle maaltijd bereid in samenwerking met De Wandelaar en Het Goede Uur. Informatie volgt te zijner tijd.

3.5 Kerstborrel

Er was dit jaar geen kerstzang door Serious Request. Het is de bedoeling in een gezellige sfeer samen het glas te heffen.

3.6 Bundeling van de wijkraden in het centrum

De vier werkraden in het centrum willen zich bundelen. Wel zelfstandig blijven maar bij specifieke problemen de krachten bundelen en een eenduidig beleid voeren.

 

 

4. Verslag van de penningmeester

Maaike Beun is penningmeester maar kan niet aanwezig zijn omdat zij kort geleden een dochter heeft gekregen en de nodige zorg behoeft. Jochem Koetsveld neemt als secretaris de honneurs waar en licht het Financiële Jaarverslag toe.

 • De bedragen die niet zijn besteed, zijn inmiddels geretourneerd naar de Gemeente.
 • Wat betreft het Leefbaarheidsbudget wordt o.a. de financiering van de bingo’s afgeschaft.
 • De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.
 • Deze twee gewaardeerde buurtgenoten hebben het verslag gecontroleerd en akkoord bevonden. Stan vraagt akkoord voor het blijven uitvoeren van controle als Kascommissie.
  Antwoord: graag

De Kascommissie wordt bedankt met een bloemetje.

 

5. Terugblik

5.1 24-uurs opvang

Een bezoekster vraagt informatie over de 24-uurs opvang

Arjan licht een en ander toe. Het betreft opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat in het voormalige pand van ING. Er is een klankbordgroep geformeerd. Deelnemers komen uit diverse disciplines, het doel is afspraken vast te leggen in een convenant. Er is een schouw gedaan om te inventariseren waar de zwakke plekken zijn. Een lijst van aanbevelingen is gemaakt. De beroepsprocedure is afgehandeld en afgewezen. Jack van der Hoek licht het verloop van de beroepsprocedure en laatste gang van zaken toe. Voor meerdere vormen van opvang, zoals uitgeproceduurde asielzoekers worden de overige etages niet ingericht.

Vraag uit de zaal: Hoeveel slaapplaatsen zijn er. Antwoord: 32 en om 22.00 uur gaat de deur dicht. De klankbordgroep is gaan kijken in Amsterdam bij HVO Querido in Amsterdam waar dak- en thuislozen worden opgevangen.

Vraag: om 22.00 uur gaat de deur dicht, is dit niet in tegenstelling tot 24 uur opvang.

Jack van der Hoek antwoordt dat het ook na binnenkomst gaat om een programma wat 24 uur in beslag neemt. Brijder blijft de methadonverstrekking doen.

5.2 Parkeren

José Boele deelt mee dat er een parkeervisie is ontwikkeld. Principe-uitspraak: bewoners gaan voor bezoekers. Aandachtspunten: parkeren per minuut en gratis parkeren op zondag.

5.3 Fietsparkeren

Wijkraadslid Jan Luys en José Boele nemen deel aan de werkgroep Fietsparkeren en zijn nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

5.4 Natte/droge horeca

De overlast van The Lounge neemt helaas weer toe. Arjan gaat een gesprek met betrokken gemeenteleden en bewoners organiseren om tot een definitieve oplossing te komen.

Het terras van De Vijfhoek staat nog ter discussie, er is nog geen uitspraak gedaan.

5.5 Enquête

Vraag uit de zaal: komt er respons op de enquête? Arjan deelt mee dat hierover een uitgebreid artikel in het Binnenblad is gepubliceerd.

Vraag: Is er iets gedaan met de aangeboden professionaliteit? Zeker, zoals Jan-Willem Stoop zal aantreden als wijkraadslid en tevens beheerder van de website is geworden.

Een verdere inventarisatie zal nog plaatsvinden.

5.6 Website/social media

Jan-Willem Stoop houdt zich druk bezig met de website en overige social media en stelt zich kandidaat als wijkraadslid. Arjan vraagt een algemeen akkoord, dit wordt gegeven. Jan-Willem wordt welkom geheten.

 

6. Wat verder ter tafel komt.

6.1 Verkeersoverlast

Vraag van bewoners uit de Korte Annastraat: Hoe voorkomen we dat de Korte Annastraat een racebaan voor scooters wordt? Enige tijd geleden heeft de Gemeente aandacht hieraan besteed maar vervolg is uitgebleven.

José deelt mee dat er in het verleden door de Gemeente plantenbakken beschikbaar zijn gesteld en zodanig geplaatst dat de vaart er uit gehaald wordt. Uit reacties uit de zaal blijkt dat dit deze overlast ook voor overige straten in de buurt geldt. Ingrid Hamer als gebiedsverbinder zal hier navraag naar doen en komt met een terugkoppeling.

Vraag uit de zaal: Wat gebeurt er met de meldingen bij politie.

Wijkagent Paul de Rooij antwoordt dat snelheid moeilijk controleerbaar is. Bij geluidsoverlast bijvoorbeeld is dit vast te stellen. Algemeen gevoel is dat er niet voldoende aandacht wordt besteed.

Advies van Paul: blijf melden.

6.2 Overlast hangjongeren op bankjes

Opmerking uit de zaal: bankjes geven overlast door hangjongeren. Kunnen deze bankjes niet weg. Antwoord Paul: dit moet de Gemeente besluiten. Arjan stelt voor een schouw door de buurt te organiseren om te inventariseren waar knelpunten liggen.

 

6.3 Verkeersborden

Opmerking uit de zaal: Er staat een verkeersbord bij de Nieuwe Raamstraat 4 a zwart met verbod te parkeren. Het is niet duidelijk welke status dit verkeersbord heeft. Er blijken meerdere onduidelijke verkeersborden te zijn. Arjan stelt voor ook dit mee te nemen bij de schouw

 

6.4 Buuv

Mevrouw Bo Athmer is coördinatrice voor Buuv in het centrum. Zij heeft kaartjes met een bloemetje uitgereikt. Er zijn ongeveer 60 matches in de week. Het is een initiatief voor hulp voor bewoners door bewoners. Er is geen vast loket in de buurt, advies is om te kijken op de site www.haarlem.buuv.nu.

 

6.5 Presentatie Wijk op Groen

In de enquête is aangegeven dat de bewoners meer groen in de buurt willen. De Wijkraad heeft dit onderwerp ter harte genomen en samen met Jelle Fekkes (landschapsarchitect) een visie hierover ontwikkeld.

Jelle stelt zich zelf voor en start de presentatie. De presentatie kunt u hier terug vinden.

Jan Hoving vraagt of het initiatief van Spaarnelanden om planten beschikbaar te stellen voor de boomspiegels hiervan een onderdeel is. Jelle antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn.

 

7. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt als muzikale afsluiting De Mathilda’s aan.