De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden en Marlies Dingenouts

Gasten: Marianne Matthijssen, Jan Geerts

Opening

Ingekomen berichten:

 • Er is een vraag binnengekomen inzake bezoekers parkeren en de juridische mogelijkheden in verband met niet juist toepassen van de regels. Advies om uitspraak te ontlokken via proefproces via een wijkbewoner.
 • De centrumwijkraden hebben om een proef met 24×7 handhaving gevraagd. College BenW vindt dat er te weinig overlast is om een dergelijke pilot op te starten. De raad stemde hier mee in.
 • Dinsdag 13 november is er een 2e infobijeenkomst m.b.t. verkeersmaatregelen Nieuwe Kerksplein. Ca 8% van de mensen (door de gemeente uitgenodigd) is dan geweest .
 • 19 november is er kwartaal overleg inzake the Lounge met Linda Vos (afd hfd Veiligheid, Handhaving en Toezicht. Wim Eppinga is niet meer in dienst.

Notulen 8 oktober

 • Aanmelden tbv reanimatiecursussen is gepubliceerd. (nav verslag dd 8/10 :Gasten Alie en Henk vragen of het mogelijk is cursussen te geven voor het AED apparaat).

Actielijst

 • Geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkraadzaken

 • Marianne Mathijssen (gast) licht haar plan toe inzake gesprekken met ouderen uit de wijk. 8 mensen uit wijk hebben zich voor de eerste bijeenkomst aangemeld. De wjkraad stemt in met haar plan en stelt het gevraagde bedrag beschikbaar tlv de wijkraad.

Jaarvergadering

Voorlopig programma voor pauze de huishoudelijke zaken en na de pauze het verhalenboek. We sluiten af met de nieuwjaarsreceptie. Volgende vergadering bespreken we de details.

Wijkdiner

 • Annette geeft een update van de stand van zaken. Tot nu toe verloopt alles naar wens.

Wijkverhalen

 • Concept-boek kan naar de buitenlandse drukker rond 27.11 en de boeken zijn dan 3 januari in Nederland.
 • Begroting en financiën volgt nog (plus de andere genoemde zaken) via een voorstel van Elena.
 • Welke gasten uitnodigen we uit?
 • Marketing en reclame aankondiging e.d.:
 • via posters
  • Horeca
  • Bibliotheek
  • Persbericht
  • Via sponsors?
 • Distributie
 • Gratis beschikbaar, maar er moet moeite voor worden gedaan. We bezorgen niet.
 • Oplage 1.000 stuks, tijdens de jaarvergadering en later via afgiftepunten in de wijk
 • Opslag kan desgewenst in het wijkgebouw
 • Er komt ook nog een digitale versie beschikbaar, indien nodig.

Informatie uitwisseling

 • Inloopuurtje; datum prikken in 2019 door Annette.
 • De wijkborrel schuiven we door naar het voorjaar 2019 ivm de vele activiteiten.

Rondvraag

Is er nog financiële ruimte voor de Bingo? Jan verwijst naar ons besluit van 9  april waar besloten is bepaalde activiteiten te labelen extra middelen. Echter de Wijkborrel is doorgeschoven en wijkdiner is grotendeels kostendekkend uit subsidie.  Daarnaast was er nog ruimte van ca 2.000 euro die nog niet gelabeld zijn. Daar zou de bingo dan eventueel onder kunnen vallen.

Elena geeft aan te zullen stoppen met de wijkraad met ingang van het voorjaar 2019 i.v.m. een studie die zij gaat volgen. Wij begrijpen dat goed, maar betreuren nu al haar afscheid.

Sluiting

                  De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

 

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden en Marlies Dingenouts

Gasten: Marianne Matthijssen en Jan Geerts

Opening en mededelingen 

Besloten wordt eerst een openbaar gedeelte van de wijkraadvergadering te houden en daarna  +/- 20.30 een besloten deel i.v.m. interne zaken.

Ingekomen berichten:

 • Er is een vraag binnengekomen inzake bezoekersparkeren en de juridische mogelijkheden in verband met niet juist toepassen van de regels. Advies om uitspraak te ontlokken via proefproces via een wijkbewoner.
 • De centrumwijkraden hebben om een proef met 24×7 handhaving gevraagd. College van BenW vindt dat er te weinig overlast is om een dergelijke pilot op te starten. De raad stemde hier mee in.
 • Dinsdag 13 november is er een 2e infobijeenkomst m.b.t. verkeersmaatregelen Nieuwe Kerksplein. Ca 8% van de mensen (door de gemeente uitgenodigd) is dan geweest .
 • 19 november is er kwartaal overleg inzake the Lounge met Linda Vos (afd hfd Veiligheid, Handhaving en Toezicht. Wim Eppinga is niet meer in dienst.

Notulen  8 oktober

 • Aanmelden tbv reanimatiecursussen is gepubliceerd. (nav verslag dd 8/10 :Gasten Alie en Henk vragen of het mogelijk is cursussen te geven voor het AED apparaat).

Actielijst

 • Geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkraad

 • Marianne Mathijssen (gast) licht haar plan toe inzake gesprekken met ouderen uit de wijk. 8 mensen uit wijk hebben zich voor de eerste bijeenkomst aangemeld. De wijkraad stemt in met haar plan en stelt het gevraagde bedrag beschikbaar tlv de wijkraad.

Jaarvergadering

Voorlopig programma voor pauze de huishoudelijke zaken en na de pauze het verhalenboek. We sluiten af met de nieuwjaarsreceptie. Volgende vergadering bespreken we de details.

Wijkdiner

 • Annette geeft een update van de stand van zaken. Tot nu toe verloopt alles naar wens.

Wijkboek

 • Concept-boek kan naar de drukker rond 27.11 en de boeken zijn dan 3 januari in Nederland.
 • Begroting en financiën volgt nog (plus de andere genoemde zaken) via een voorstel van Elena.
 • Welke gasten uitnodigen we uit?
 • Marketing en reclame aankondiging e.d.:
 • via posters
  • Horeca
  • Bibliotheek
  • Persbericht
  • Via sponsors ?
 • Distributie
 • Gratis uitdelen, maar er moet moeite voor worden gedaan. We bezorgen niet.
 • Oplage 1.000 stuks, tijdens de jaarvergadering en later via afgiftepunten in de wijk
 • Opslag kan desgewenst in het wijkgebouw
 • Er komt ook nog een digitale versie beschikbaar, indien nodig.

Informatie uitwisseling

 • Inloopuurtje; datum prikken in 2019 door Annette.
 • De wijkborrel schuiven we door naar het voorjaar 2019 ivm de vele activiteiten.

Rondvraag

Is er nog financiële ruimte voor de Bingo? Jan verwijst naar ons besluit van 9 april waar besloten is bepaalde activiteiten te labelen extra middelen. Echter de Wijkborrel is doorgeschoven en wijkdiner is grotendeels kostendekkend uit subsidie.  Daarnaast was er nog ruimte van ca 2.000 euro die nog niet gelabeld zijn. Daar zou de bingo dan eventueel onder kunnen vallen.

Elena geeft aan te zullen stoppen met de wijkraad met ingang van het voorjaar 2019 i.v.m. een studie die zij gaat volgen. Wij begrijpen dat goed, maar betreuren nu al haar afscheid.

Sluiting

 

 

Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 8 oktober 2018

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Alie en Henk van der Linden (bewoners).

Afwezig na afmelding: wijkagent Mustafa Karademir, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts. Jeanine van der Sanden, Elena Nastase.

Opening en mededelingen 

Besloten wordt eerst een openbaar gedeelte van wijkraad vergadering te houden en daarna i.v.m. interne zaken een besloten deel.

 Bovenruimte wijkgebouw

De bovenruimte van het wijkgebouw heeft waarschijnlijk per 1 januari een nieuwe gebruiker (iemand die cognitieve therapie gaat geven). In eerste instantie een jaar met de mogelijkheid tot verlenging,

AED

Bewoners Alie en Henk vragen of het mogelijk is cursussen te geven voor het AED apparaat. Idee is om dit via de wijkraad te doen. Echter kan niet in het wijkgebouw (te klein). Vraag aan wijkraad om te coördineren iets te organiseren. We komen er op terug.

Coffeeshop

Wim Eppinga (de veiligheidsmanager) is gevraagd wanneer er weer een volgend kwartaaloverleg mbt de coffeeshop zal zijn en een vervolg nav het gesprek met de burgemeester in de Nieuwe Kerk van afgelopen januari. Dick gaat Wim nogmaals benaderen en informeert Ali en Henk.

Liander

De gemeente heeft dispuut met Liander aangaande de uitvoering van werkzaamheden en de opslag in de wijk. Zodra er nieuws is, worden we op de hoogte gesteld.

 Informatie-uitwisseling 

 • Wijkagent: Er zijn geen meldingen van wijkagent m.b.t. overlast, misdrijven etc.
 • Bezoekersregeling parkeren: de wijkraad besluit na te gaan of een juridische aanpak steekhoudend zal zijn.
 • Verkeersvisie; 25 oktober is er een informatieve bijeenkomst in restaurant de Wandelaar voor alle direct omwonenden m.b.t. het verkeersmaatregelen rondom het Nieuwe Kerksplein.
 • Viskiosk bij Stadsschouwburg; deze moet weg van de gemeente maar er komen veel adhesie betuigingen voor permanente handhaving van de kiosk. Circa 2300 handtekeningen zijn al opgehaald. De wijkraad steunt deze actie vanzelfsprekend.
 • Verhalenboek; Idee is om het verhalenboek als thema te behandelen voor het tweede gedeelte van de jaarvergadering. Verder gaat de aangevraagde subsidie bij de Ruigrok Stichting niet door. Er zal nu nog voor dit gedeelte sponsorgeld gevraagd moeten worden. Elena komt de volgende vergadering met een voorstel.
 • Exploitatie: de Wijkraadskostensubsidie gaat in zijn geheel opgemaakt worden, met een klein verwacht tekort. Bert vraagt nog ideeën voor een nieuwe prullenbak.
 • Wijkdiner: Annette licht haar voorstel nader toe. De begroting wordt toegelicht door Jan. Dankzij de subsidie van de gemeente ad 2.100 euro kan de prijs van een couvert vastgesteld worden voor een prijs van 22,50 euro.  Er volgen enige aanpassingen op de begroting. Er gaan enkele uitnodigingen uit. Annette werkt haar voorstel verder uit.

Notulen vorige vergadering 

 • Concept-verslag 10-09-2018: akkoord.
 • Concept-actielijst (zie bijlage): akkoord. Punt Jan: inboedel verzekering. De WA is geregeld via een vrijwilligersverzekering via de gemeente.

Rondvraag en sluiting.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Volgende vergadering  maandag 12 november  19.00 uur