De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Marlies Dingenouts, Jan Teitsma, Pauline Chavannes, Bert Gijrath, Dick Smit, wijkagent Mustafa Karademir, Piet de Vries (vm. voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt)

Afwezig m.k.: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden

Opening

 1. a) Kennismaking met de nieuwe wijkagent.

mustafa.karademir@politie.nl

Mustafa werkt al sinds 1988 bij de politie. Hij vindt wijkraden belangrijk. Heeft in onder andere in Haarlem-Oost gewerkt.  Nu is er een nieuwe wijkindeling. Hij werkt nu voor meerdere wijken. Hij houdt van korte lijnen.  Hij wil graag echt samenwerken. Het moet niet zo zijn dat wij alleen maar klagen. Hij wil objectief zijn.

Eerst waren er voor het centrum 5 wijkagenten, nu 2,5. Hij woont zelf in Schalkwijk, komt oorspronkelijk uit het oosten. Maandag is zijn vrije dag.

Dick nodigt hem uit altijd bij de wijkraadvergadering aanwezig te zijn, hoewel lastig op de vrije dag. Deels aanwezig kan ook en info per mail, telefoon mag ook.

Mustafa geeft de voorkeur aan contact via het 0900-8844 nummer en dan belt hij terug. N.a.v. een voorstel van Marlies wordt afgesproken een wandeling door de wijk te maken met de nieuwe wijkagent.

We hopen op een positieve samenwerking.

 1. b) Vacature-secretaris: Pauline Chavannes wordt door het DB voorgedragen als secretaris en de wijkraad bekrachtigd deze voordracht. Het DB zal nadenken over de mogelijkheid van een vicevoorzitter.

2) Informatie—uitwisseling

 • Onderhandelingen t.b.v. een nieuw college(programma) zijn in volle gang. Iedere donderdag komt de voortgang ter sprake in de raad.
 • Actieplan 2018 van handhaving is ontvangen

3) Verslag 12-03-2018

N.a.v.: de eerste buurtAED hangt nu bij café de vijfhoek. Marlies post op de website een bericht over een reanimatiecursus: wie wil mee doen. Er wordt nagegaan er AED’s op meerdere plekken nodig zijn.

Actielijst 12-03-2018

Geen opmerkingen

4) Wijkvisie verkeer is vastgesteld. Het Haarlems Dagblad heeft groot uitgepakt met twee wijkbewoners. Nu aan het kijken of we bij de coaltieonderhandelingen binnen mogen komen.

Het overzicht met mogelijke actie m.b.t. de verkeersvisie is duidelijk voor een ieder.

Over drie hotspots lopen al gesprekken met de gemeente. We ontvingen een toezegging van de wethouder dat er in 2019 een verkeersonderzoek in de gehele wijk gaat plaatsvinden als ze er geld voor heeft gevonden. Marlies hoorde tijdens het overleg met de gemeente over bezoekers the Lounge dat we met dhr. Kool van de gemeente contact kunnen zoeken over de hotspot Nieuwe Kerksplein.

5) Jaarkalender 2018

De verschillende items worden besproken. Annette wil de (mogelijke) wijnproeverij, het wijkdiner, de wijkborrel en de zomer-BBQ oppakken. Graag meedenkers gevraagd t.b.v. de BBQ en de wijnproeverij: Pauline en Bert melden zich in elk geval.

6) Voorstellen Financiën

De wijkraad stemt in met beide voorstellen van de penningmeester.

 1. Dat wil zeggen dat er dit jaar geld beschikbaar is voor de wijkborrel, een kerstboom, een bijdrage t.b.v. het wijkdiner en een bijdrage t.b.v. het wijkverhalenboek.
 2. Minder subsidie-inkomsten 2018

Als gevolg van een herverdeling krijgen de Haarlemse wijkraden dit jaar minder subsidie nu ook bewoners zelf subsidie kunnen aanvragen. Dat houdt voor de wijkraden in dat zij, net als bewoners, voor bepaalde activiteiten subsidie kunnen aanvragen die dan niet hoeft te worden verleend. Dus wijkraden lopen meer risico. We zullen beter moeten plannen t.a.v. dit soort activiteiten en ervaringen gaan opdoen met crowdfunding en sponsoring. Later dit jaar komen we er op terug. Marlies biedt aan haar expertise op dit gebied in te zetten.

7) Burennetwerk

De wijkraad onderzoekt of er voldoende belangstelling is in de wijk voor het organiseren van een zgn. burennetwerk. Annette zal dit coördineren. Volgende vergadering vertelt zij er e.e.a. over.

8) Terugmeldingen

Actiegroep Buskruit: vorige week mee gesproken. Ze zijn met diverse onderzoeken (geluid, trillingen bezig) en houden op 16 mei weer een informatieavond voor bewoners in het centrum. Steeds meer bewoners onderteken de petitie. Diverse ijkbewoners hebben aangeven last te ondervinden van de intensiteit van de gelede en dubbeldekkerbussen.

Bezoekers the Lounge: was deze keer een soms verhit gesprek (tussen bewoners en de eigenaren van de the Lounge, de veiligheidsmanager en de wijkagent) dat later bedaarde. Discussie over nut en noodzaak van melden en hoe te melden. The Lounge ervaart omzetverlies n.a.v. de vervroeging van de sluitingstijden. Er is behoeft aan een evaluatie van dit overleg. Komen we op terug.

Piet de Vries vraagt de wijkraad iemand af te vaardigen naar een werkgroep die na wil gaan of bewonersintiatieven meer gewicht in de schaal kunnen krijgen bij het gemeentebestuur. Zullen we de volgende vergadering inhoudelijk bespreken.

9) Mededelingen

De transitie van de website verloopt goed. Medio mei verwachten we met de site en de mailboxen over te kunnen gaan.

Raaks en AH Enkele wijkbewoners hebben met de wethouder en de wijkraad gesproken over aanpassingen in de openbare buitenruimte die AH aldaar wenst en ook zal gaan betalen. Het overleg is nog gaande.

De vier centrumwijkraden spraken af het convenant Binnenstad niet mede te ondertekenen en hebben voor dit jaar als speerpunten a) het versnellen van enkele projecten op het gebied van Stedelijke distributie en b) het nieuw leven inblazen van de werkgroep fietsparkeren.

Voor het wijkverhalenboek is bij de gemeente subsidie aangevraagd. In het kader van die subsidieaanvraag is er deze week een pitch voor de beoordelingscommissie. Elena en Ferdinand gaan er naar toe. Dick deelt op verzoek nog enige context (agenda WR feb18) t.a.v. dat verhalenboek. Marlies biedt haar expertise aan.

10) Rondvraag

Marlies meldt de volgende keer afwezig te zijn.

Aanwezig: Dick Smit, Bert Gijrath, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts, Jeanine van der Sanden (wijkraad), Jan Geerts (bewoner).

Afwezig met kennisgeving: Jan Teitsma, Pauline De Senerpont Domis, Annette Schild, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Marleen Zwartkruis heeft met crowdfunding een eerste buurt AED geregeld (een apparaat om bij hartstilstand direct in te grijpen). Deze wordt gemonteerd bij café de Vijfhoek. Complimenten! Onze wijk kan nog wel een tweede gebruiken, bijvoorbeeld bij het wijkraadgebouw.

Bewoners aan de Raaks hebben problemen met de AH-bevoorrading. AH lijkt zich eigenmachtig een steeds grotere laad- en losstrook toe te eigenen. Past niet in het gemeentelijk beleid dat vrachtwagens juist kleiner zouden moeten worden. Dick gaat op 13 maart met de bewoners in gesprek om naar verdere acties te kijken.

De wijkraad Burgwal heeft alle centrumwijkraden uitgenodigd voor een borrel. De voorzitters van de andere centrumwijkraden maken graag eerst onderling kennis met de voorzitter van de Burgwal.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel heeft niet gereageerd op verzoeken van Bert om informatie aan te leveren. Op 24 maart komt zijn opvolger. We zullen hem uitnodigen in de vergadering om kennis te maken en werkafspraken te maken.

Uit B&W, raadscommissies en Raad. De burgemeester heeft aan de commissie bestuur gemeld dat er in het laatste half jaar 17 overlastklachten over de Lounge zijn binnengekomen. Dat klopt niet volgens blz. 2 van datzelfde verslag: daar staat dat alleen al twee bewoners er ruim 200 hebben ingediend.

Evenementenbeleid: we hebben (deels) het eerder ingediende commentaar (participatiefase) nogmaals verstuurd (nu inspraakfase), de inspraakinformatie op de website was namelijk niet compleet.

Brief wethouder Sikkema over de Keizerstraat: gaat in op ons verzoek om een onderzoek in te stellen naar het onveilige verkeer en gaat nu op zoek naar middelen omdat onderzoek te kunnen betalen..

 1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 12-02-2018 (zie bijlage) – akkoord

Concept-actielijst 12-02-2018 (zie bijlage) – Ferdinand verzorgt publicatie over archief in het binnenblad. Dick en Annette komen met een voorstel voor het wijkdiner. Elena vragen we wanneer het subsidieproces voor het verhalenboek wordt gestart.

 1. Wijkraad

Wijkvisie verkeer. Complimenten voor de opstellers. We stellen (unaniem: ook de afwezige wijkraadsleden stemmen namelijk in) de visie vast en zullen geen extra inspraakronde houden. De enquêtes geven voldoende beeld over de voor- en tegenstanders. De maatregelen om zwaar verkeer te weren zijn nog niet erg concreet. Ze worden echter ook in ander verband (stedelijke distributie) aangekaart. Er zijn successen, zoals de proef met het ophalen van bedrijfsafval in het centrum door één neutrale vrachtwagen namens 8 bedrijven. We overhandigen de nota in eerste instantie aan de coalitievormende partijen. Vervolgens aan de betrokken wethouders en de gehele raad. We willen betrokken worden bij de realisatie van het plan en zullen om te beginnen in de herfst de vinger aan de pols houden. Belangrijk moment: de kadernota in juli als eerste opmaat voor de begroting 2019. Daar moeten we een plek in zien te krijgen.

Dick maakt een matrix over de vervolgstappen.

Concept-convenant Binnenstad (zie bijlagen): de vier centrumwijkraden hebben meegepraat en wensen ingebracht. Die zijn echter niet opgenomen. Daarom zullen de centrumwijkraden het stuk niet ondertekenen.

De nieuwe leden hebben geen acute wensen om ingewerkt te worden. Zullen zij laten weten als ze dat wel willen

4) Nadere uitwerking jaarkalender 2018 (zie bijlage): akkoord

5) Evaluatie door DB en wijkraad (feb18) van ons Huishoudelijk Reglement: de wijkraad stemt in met het voorliggende voorstel en verzoekt om de lay-out leesbaarder te maken en het woord ‘raad’ te vervangen door ‘wijkraad’.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Politiek debat: grote opkomst, goede gesprekken, goede pers. Helaas weinig tot geen hulp vanuit andere wijkraden bij de catering. Moet volgende keer anders. Bert heeft 55 euro uit de spaarpot. Gaat naar de penningmeester. Vervelend incident met kapotte microfoon. Ferdinand is in gesprek met de verhuurder. Eventueel kosten delen met andere centrumwijkraden. De afrekening van het evenement moet binnen twee maanden naar de gemeente.

Actiegroep Buskruit meldt een toenemend aantal meldingen over bus overlast vanuit onze wijk. Dick en Ferdinand zullen een gesprek met ze hebben.

Opstellen wijkvisie Sociaal? We zullen inventariseren of er behoefte is aan meer aandacht voor dit onderwerp in onze wijk en zo nodig stimuleren dat er (bijvoorbeeld samen met cafés) activiteiten starten zoals wandelingen, maaltijden en de Rummikub. Annette en Jeanine gaan er mee aan de slag, in overleg met o.a. het sociaal wijkteam. Een van de punten: mogelijke verplaatsing van onze inloopuurtjes naar café de Vijfhoek.

Omwonendenoverleg 24 uurs opvang 05/03/18. Bert meldt terug. De overlast lijkt vooral te gaan over niet-bewoners van de opvang.

Raaks Fase III: Ferdinand meldt terug. Het bewonersoverleg heeft vragen over veiligheid, mogelijke horecaoverlast en bevoorrading bij de gemeente ingebracht. Ook is om een rechtstreeks gesprek met de gemeente verzocht.

Omwonendenoverleg the Lounge (di 27.03.18): 16-17. Dick, Bert, Marlies en mogelijk Jeanine zijn erbij. Naast de nieuwe wijkagent, handhavers, gemeente, the lounge en bewoners.

Koffie- en inloopuurtje 22 maart 19-20 uur: Dick en Bert zijn er bij.

Terugblik op informeel afscheid José en Jan L.: Jan Luys had er meer van verwacht, horen we via via.

Gesprek met Koinonia: Annette is er geweest. We zetten een tekstje op de website.

 1. Rondvraag en sluiting

Jeanine heeft gekeken naar mogelijkheden voor activiteiten voor volwassenen op het Wilsonsplein. De speelboom zal echter worden gerealiseerd. Mogelijk alternatief: jeu de boules op het Sophiaplein?

Bert is tijdelijk waarnemend secretaris en Dick poogt nog eenmaal een secretaris te werven.

Marlies: vraagt naar het groen/grijskunstwerk op hoek Ged. Raamgracht/Nwe Raamstraat; kijk over een paar maanden maar eens hoe mooi het dan zal zijn.

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Annette Schild, Bert Gijrath, Jeanine van der Sanden, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (leden), Jan Geerts en Ida de Waal (bewoners). Afwezig m.k.: Elena Nastase, Ferdinand Pronk

 1. Opening en mededelingen

De wijkraad vergadert vanavond in de nieuwe samenstelling na de jaarvergadering.

Om 20:30 uur nemen we afscheid van enkele ex-wijkraadsleden.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent:  van onze wijkagent ontvingen we een bericht met vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen periode. Pauline zal er een bericht aan wijden op onze website. Bert zal tijdig t.b.v. iedere vergadering bij de wijkagent om de gewenste informatie vragen.

Evenementenbeleid: we kunnen tot begin maart inspreken op het concept-beleid. Enkele leden gaan zich er in verdiepen om te bezien of we zullen reageren. Eerder deden we al suggesties in de participatiefase.

Subsidie: de gemeente heeft onze subsidieaanvraag i.h.k.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van 22/01 gehonoreerd.

APV: de raadscommissie Bestuur heeft positief geadviseerd aan de raad t.a.v. het vaststellen van de gewijzigde APV. Als de raad instemt krijgt de burgemeester extra bevoegdheden om op te treden in het (maatwerk)geval van overlast bij coffeeshops

Kwartaaloverleg coffeeshop: de wijkraad stemt in met het gewijzigde voorstel van de gemeente m.b.t. het zgn. kwartaaloverleg m.b.t. overlast door bezoekers van de coffeeshop

De wijkraad ontving een brief van de wethouder n.a.v. de brief van de wijkraad over de verkeerssituatie op de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. De gemeente zal middelen trachten vrij te maken t.b.v. draagvlakonderzoek a.g.v. de wijkvisie van de wijkraad.

De wijkraad besluit in te stemmen met een verzoek van de wijkraad Binnenstad om adhesie te betuigen aan een bewonersinitiatief m.b.t. overlast van de nieuwe gelede bussen en de dubbeldekkers (in de Wilhelminastraat) en voegt er de situatie op de Ged. Oude Gracht aan toe. Bussen rijden daar te hard. Het verzoek om een financiële garantstelling willen we beter toegelicht krijgen.

 1. Notulen en actielijst vergadering 08-01-2018

Akkoord met een kleine aanvulling.

 1. Wijkraad

De taakverdeling 2018 is vastgesteld. De vacature secretaris zal voorlopig worden vervuld door Bert. De nieuwe leden zullen op hun verzoek worden ingewerkt in de lopende zaken. Zij melden zich.

Jaarplan en Jaarkalender 2018. De portefeuillehouders zullen het jaarplan uitwerken in een vertaling naar de jaarkalender 2018. We nemen aan dat in maart/april de jaarkalender zal zijn uitgewerkt.

Wijkvisie verkeer. De voortgang van het proces wordt besproken. We nemen aan dat de te wijzigen concept-visie, naar aanleiding van de diverse reacties en de te volgen tweede enquête, in de vergadering van 12 maart zal worden vastgesteld. Na 21 maart kan de visie naar de coalitievormende partijen worden verzonden.

Evaluatie huishoudelijk reglement. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorstel gedaan n.a.v. de opgedane ervaringen in 2017 het huishoudelijk reglement op een paar punten aan te passen. De aanpassingen worden besproken. Het voorstel het huishoudelijk reglement aan te passen, conform het besprokene, komt de volgende vergadering, ter vaststelling, op de agenda.

Voortgang verhalenboek. Diverse meegezonden documenten worden besproken en krijgen instemming van de wijkraad. Binnen afzienbare tijd zal subsidie worden aangevraagd. Ook aan de wijkraad zal om een bijdrage worden gevraagd. De suggestie wordt gedaan bewoners en ondernemers uit de wijk ook uit te nodigen een bijdrage te doen.

Politiek debat 6 maart. De voortgang van het project van de vier centrumwijkraden wordt besproken. Aan de orde is een voorstel om garant te staan als centrumwijkraden in het onverhoopte geval dat de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend. De wijkraad besluit garant te staan voor een vierde deel van de geraamde kosten plus een kleine aanvulling omdat één kleinere wijkraad niet garant kan staan voor het gehele kwart, onder de voorwaarde dat alle vier wijkraden garant zullen staan.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Wijk-op-Groen. De voortgang van het deelproject Wilsonsplein wordt besprokenStedelijke Distributie. De laatste vergadering van de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie (onze wijkraad vertegenwoordigt de wijkraden in het centrum) wordt teruggemeld. Het jaarplan stond centraal.Operationeel Overleg Centrum. De vergadering van hedenochtend, voorgezeten en geïnitieerd door de gemeente, wordt kort terug gemeld. Bert meldt zijn interesse om Jan Luys op te volgen als mede aanwezige namens de wijkraad.Raaks fase III. Vorige week was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de ontwikkelaar en de gemeente. Een aantal zaken (o.a. laden en lossen, aan- en afvoer, verplaatsen fietsenstallingen) zal de wijkraad kritisch volgen. Er is ook een bewonersoverleg van direct betrokkenen met de gemeente.Marlies meldt een mogelijk bewonersinitiatief t.a.v. meer AED’s in de wijk. Bezien zal worden of er subsidie kan worden aangevraagd. Zullen we als wijkraad mede-ondersteunenAnnette meldt terug een oriënterend gesprek met het Sociaal Wijkteam. Zal nog een vervolg krijgen. Ook wordt contact gelegd met Burenhulp. Komt terug op de agenda.

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Na afloop van de vergadering wordt op informele wijze afscheid genomen van José Boele en Jan Luys. Wout Vogelesang was helaas verhinderd. Dick memoreert hun jarenlange vrijwillige inzet en verdiensten voor de wijk, de bewoners en de wijkraad. Als stoffelijk blijk van waardering ontvangen zij, naast veel dank, de “Pluim van de wijk”.