De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Bert Gijrath, Pauline Chavannes, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden, Jan Teitsma, Dick Smit, twee vertegenwoordigers van Spaarnelanden, Mustafa Karademir, wijkagent

Marlies Dingenouts, afwezig m.k.

 

 1. Opening

Dick heet de bezoekers van harte welkom en opent de vergadering.

 1. Informatie-uitwisseling

Door wijkagent:

HVO: enige overlast van wildplassers, met name ’s ochtends vroeg. Toename fietsendiefstallen in april en mei.

Koningsdag – afgegeven vergunningen besproken. De picknick van 30 juni. Die heeft Annette met de gemeente kortgesloten. Zonder alcohol, geen BBQ.

Hij meldt veel terugbelverzoeken. Aanbod wijkraad om te komen wandelen door de wijk. Als Mustafa tijd heeft. Hoort graag als er wat is.

The Lounge – recent incident. Vrouw bedreigd. Hij heeft haar telefonisch gesproken. Geen kenteken doorgegeven.

Info m.b.t. B&W, raadscommissies en Raad:

Nieuw college. Presenteren binnenkort de kadernota. Voor ons van belang: Merijn Snoek: openbare ruimte en financiën. In de eerste staf is onze wijkvisie besproken. Er is 50.000 euro nodig voor verkeerskundig onderzoek. Wij proberen bij de politiek het geld nog dit jaar te vinden.

Ingekomen berichten: locaties t.b.v. EV-laadpalen: we hebben gereageerd. We krijgen te horen waar ze komen;

Uitnodiging Groene en bereikbare Binnenstad (20/06). Uitnodiging ochtend. Bert;

Verzoek werkgroep W-o-G Wilsonsplein t.b.v. bijdrage feestje Wilsonsplein i.v.m. klimboom gereed .Na 3 jaar en twee subsidies. Aan graskant klimboom neergelegd. Ze vragen een bijdrage voor een feestje, gaan we verlenen. Veel volharding gehad!

Informatieavond herinrichting Houtplein 13/06: nog lopend autoluw project Nieuwe Groenmarkt. Kunnen we van leren. Busstation Tempelierstraat gaat naar het Houtplein. Wij zijn uitgenodigd voor infobijeenkomst.

Subsidie-overzicht Initiatievenraad: overzicht subsidiepot. Bijna leeg. Hebben we nog plannen: wijkdiner en borrel aanvragen?

 1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

Concept-actielijst 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

 1. Wijkraad

Om 20:00 uur krijgen we een toelichting over het I-zoof Moblityproject door Robert Oosting en Martin Zevenbergen van Spaarnelanden; de vraag: wil de wijk(raad) meedoen met deze pilot van elektrische auto’s?

Doel: duurzame leefomgeving. Zorgen over de aarde. Klimaat: lucht, inademen. Iets mee doen. Mobiliteitscentrum – elektrische auto’s in 2 wijken (buiten centrum) als pilot begonnen. Bewoners erg enthousiast. Gedrag veranderen is lastig. Veel enthousiasme. Nu een wijk binnen het centrum. Hier andere situatie: dus interessant. Hoe: stimuleren, faciliteren, organiseren. Hoog participatiekarakter. Aansluiten bij eigen karakter buurt. Al 100 aanmeldingen. Kinderen moeten weer buiten kunnen spelen.

Izoof: faciliteren. E-auto, app, process. Laadpalen, parkeerplaatsen, nu wachtlijst bij gemeente. Mensen die nek uitsteken belonen. Concept opzetten. Model aanschaffen. Met lokale dealer. Auto inruilen na vernieuwing? Waar behoefte aan. Aannames valideren. Mix van auto’s inzetten. Welke dag inzetten. Model dat levensvatbaar is. Spaarnelanden is semioverheid. Niet geld verdienen, maar ook niet verliezen.

Na deze toelichting en discussie stemt de wijkraad in met de mogelijkheid te onderzoeken of bewoners mee willen doen aan dit project mede in het kader van onze wijkvisie Verkeer.

1) Uitwerking/bepaling resterende data t.b.v. jaarkalender 2018

Geen nieuwe activiteiten.

Annette denkt na over de inloopbijeenkomsten en de wijkborrel. Ze komt met een voorstel.

Nieuwjaarsreceptie (jan 2019) in combinatie met de jaarvergadering; 13 januari 2019

2) Burennetwerk/ stand van zaken

Tweede vergadering geweest. Proberen meer contactpersonen en vrijwilligers te krijgen. Nu al 11. Al wel heel goed. Plus 4 vrijwilligers. En aantal dat wel willen signaleren en verder niets doen. Mensen die veel weten. Verslag laatste vergadering volgt van Bert. Info opnemen in het Binnenblad en de nieuwsbrief.

Sociale cohesie. Start op 11 juli. Wandeling vanuit wijkraadgebouw, de natuur in met twee gidsen natuurwandelen. Hier koffie, eventueel Koinonia voor de lunch. Met Buuv, soc. wijkteam, kerk, wijkraad. Plus publiciteit. Ook op de site plaatsen, etc. Ook wijkteam actief benaderen.

Idee: Bak in de wijk: met bakfiets langs bij sociale huurwoningen. Provenier, Gangolf bakfiets, koffie, etc. beetje interesseren.

3) American Party NKPlein 30/06; de stand van zaken wordt besproken.

Flyer in het eerstvolgende Binnenblad. Even insteken.

4) Verhalenboek, stand van zaken

Elena. Loopt. Extra schrijvers gewenst. Hardcover en boekje. Minstens 16 verhalen. Fotografie erg goed. Financiën: Jeanine zorgt voor extra bijdrage. Aparte afspraak met Dick: begroting 100% rond zien te krijgen of plan b – een andere opzet van boek en presentatie. Mooi presenteren met feestje. Komt in juli terug.

5) Annuleren van de augustus vergadering

De wijkraad besluit de augustus vergadering van dit jaar te annuleren, net als vorig jaar.

6) Financiële stand van zaken

Jan meldt dat de huidige situatie er gezond uit ziet.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Terugmeldingen c.q. voortgang m.b.t.:

* Kwartaaloverleg the Lounge, voortgang op 26/6. Nu ook voorbespreking met bewoners.  Gaat ook door zonder eigenaren van de coffeeshop.

* BuurtAED; stand van zaken: rond binnen twee weken. Prachtig! Bij Ymere toestemming voor pluggen en stroomtoevoer. Voor een derde locatie horen we graag suggesties.

* Terugmelding OOC 04/11 – Ferdinand meldt kort terug.

* Terugmelding omwonenendenoverleg 04/11 Dak- en thuislozenopvang HVO 2 – Bert meldt geen opvallende dingen terug

 1. Rondvraag en sluiting

Dick sluit de vergadering.

Aanwezig: Bert Gijrath, Ferdinand Pronk, Jan Teitsma (voorzitter), Pauline De Senerpont Domis, Annette Schild, Elena Nastase,

Afwezig met kennisgeving: Marlies Dingenouts, Jeanine van der Sanden, Dick Smit

 1. Opening en mededelingen

Bewoners Ruby Groenewoud en Aart van de Haak zijn aanwezig. Ze hebben veel overlast gehad tijdens Koningsdag: drankmisbruik, urine, lawaai, plastic afval. Ze vinden het feest niet leuk meer: kinderen komen niet aan bod. Boosdoener: de podia en bierverkoop. Trekt te veel en verkeerde mensen aan. Bovendien kan de ambulance er niet bij als er in een volgepropt smal straatje iets gebeurt. Opvallend is dat er bij de wijkraad via de site nauwelijks reacties zijn binnengekomen. De paar die we ontvingen, waren positief. Afspraak: de wijkraad vraagt gebiedsverbinder Ingrid Hamer of er eisen worden gesteld aan de activiteiten, hoe het feest past in het evenementenbeleid en of er bij de gemeente klachten zijn geweest. Suggestie: met ondernemers/organisatoren bespreken welke mogelijkheden zij zien om het wat rustiger te krijgen.

Bewoner Paul Meijer stoort zich aan gebruik van het NieuweKerksplein door Liander. Er mag volgens de vergunning 60 m2 worden gebruikt voor opslag bouwmaterialen, het zijn er 180. De aannemer parkeert ook auto’s. Meijer heeft Liander gevraagd het karakter van het plein te respecteren. Heeft een handtekeningenactie gehouden en presenteert resultaten aan gemeente.

Volgens wijkbewoner Welbedacht is de parkeerregeling voor aannemers onmogelijk. Voor zover ons bekend kunnen bewoners een aannemer parkeertijd geven via de bezoekersvergunning. De heer Welbedacht is niet aanwezig, zodat een persoonlijk gesprek niet mogelijk is.

 1. Informatie-uitwisseling

De wijkagent heeft informatie gestuurd. Er is in onze wijk een portiekinbraak geweest, ook een in Heiliglanden. De Koningsdag is in de beleving van de politie goed verlopen.

Op 16 mei is er een avond over het openbaar vervoer bij wijkraad Binnenstad. Ferdinand gaat er heen.

Ymere voert een huurverhoging voor ons kantoor door (inflatiecorrectie)

 1. Notulen/actielijst vergadering april

Akkoord.

 1. Wijkraad

We willen weer een inloop houden. Annette informeert naar de mogelijkheden bij Café de Vijfhoek en het kattencafé. Doel: juni.

De Jopenkerk ontvangt ons graag weer voor een wijkborrel. Om de activiteiten rond de jaarwisseling te spreiden, koersen we aan op oktober.

30 juni is een American Party op het Nieuwe Kerksplein. Annette is bezig met de organisatie. Winkeliers sponsoren maar er zal ook wat geld nodig zijn voor springkussens, biertafels, etc. Ferdinand biedt aan een bingo te draaien en met TarTrek theatersportvoorstellingen voor kinderen te verzorgen. Verder schmink, Pieter Mulder, Leny, evt Marianne Matthijsen. We maken de drempel voor mensen die alleen komen laag: reserveren een tafel voor hen: Ben je in je uppie, kom in het cluppie.

Voor het bollenplanten melden zich geen vrijwilligers. Oproep doen aan bewoners? Annette vraag bij Spaarnelanden naar de hoed en de rand.

Burenhulp heet bij ons Burennetwerk. Onder leiding van Annette zijn er 9 straatcontactpersonen bij elkaar geweest. Ze gaan op zoek naar andere contactpersonen en vrijwilligers. Daarnaast is er aandacht voor andere vormen van sociale cohesie in de wijk. Annette en Bert hebben daarover contact met de kerk, buuv, het sociaal wijkteam en sociëteit koinonia. Wellicht op weg naar wandelingen, rummiclub etc. Het Binnenblad plaatst een interview met Annette.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders

Voor het verhalenboek is 2500 euro binnen… Er nog 2000 euro nodig. Wellicht via crowdfunding. Het productieteam is compleet, maar kan nog wat schrijvers gebruiken.

Op 16 mei krijgt onze website een nieuwe jas. Met veel foto’s die wijkbewoners hebben ingestuurd. Pauline heeft berichten overgezet en werkt aan de zoekmachinevriendelijkheid. Ze zorgt ook voor het goed digitaal archiveren van alle stukken.

Annette gaat naar de borrel van de Burgwal.

Nelleke heeft de indruk dat er soms wordt gerookt in ons gebouw. In de gaten houden.

 1. Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen

Aanwezig: Marlies Dingenouts, Jan Teitsma, Pauline Chavannes, Bert Gijrath, Dick Smit, wijkagent Mustafa Karademir, Piet de Vries (vm. voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt)

Afwezig m.k.: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden

Opening

 1. a) Kennismaking met de nieuwe wijkagent.

mustafa.karademir@politie.nl

Mustafa werkt al sinds 1988 bij de politie. Hij vindt wijkraden belangrijk. Heeft in onder andere in Haarlem-Oost gewerkt.  Nu is er een nieuwe wijkindeling. Hij werkt nu voor meerdere wijken. Hij houdt van korte lijnen.  Hij wil graag echt samenwerken. Het moet niet zo zijn dat wij alleen maar klagen. Hij wil objectief zijn.

Eerst waren er voor het centrum 5 wijkagenten, nu 2,5. Hij woont zelf in Schalkwijk, komt oorspronkelijk uit het oosten. Maandag is zijn vrije dag.

Dick nodigt hem uit altijd bij de wijkraadvergadering aanwezig te zijn, hoewel lastig op de vrije dag. Deels aanwezig kan ook en info per mail, telefoon mag ook.

Mustafa geeft de voorkeur aan contact via het 0900-8844 nummer en dan belt hij terug. N.a.v. een voorstel van Marlies wordt afgesproken een wandeling door de wijk te maken met de nieuwe wijkagent.

We hopen op een positieve samenwerking.

 1. b) Vacature-secretaris: Pauline Chavannes wordt door het DB voorgedragen als secretaris en de wijkraad bekrachtigd deze voordracht. Het DB zal nadenken over de mogelijkheid van een vicevoorzitter.

2) Informatie—uitwisseling

 • Onderhandelingen t.b.v. een nieuw college(programma) zijn in volle gang. Iedere donderdag komt de voortgang ter sprake in de raad.
 • Actieplan 2018 van handhaving is ontvangen

3) Verslag 12-03-2018

N.a.v.: de eerste buurtAED hangt nu bij café de vijfhoek. Marlies post op de website een bericht over een reanimatiecursus: wie wil mee doen. Er wordt nagegaan er AED’s op meerdere plekken nodig zijn.

Actielijst 12-03-2018

Geen opmerkingen

4) Wijkvisie verkeer is vastgesteld. Het Haarlems Dagblad heeft groot uitgepakt met twee wijkbewoners. Nu aan het kijken of we bij de coaltieonderhandelingen binnen mogen komen.

Het overzicht met mogelijke actie m.b.t. de verkeersvisie is duidelijk voor een ieder.

Over drie hotspots lopen al gesprekken met de gemeente. We ontvingen een toezegging van de wethouder dat er in 2019 een verkeersonderzoek in de gehele wijk gaat plaatsvinden als ze er geld voor heeft gevonden. Marlies hoorde tijdens het overleg met de gemeente over bezoekers the Lounge dat we met dhr. Kool van de gemeente contact kunnen zoeken over de hotspot Nieuwe Kerksplein.

5) Jaarkalender 2018

De verschillende items worden besproken. Annette wil de (mogelijke) wijnproeverij, het wijkdiner, de wijkborrel en de zomer-BBQ oppakken. Graag meedenkers gevraagd t.b.v. de BBQ en de wijnproeverij: Pauline en Bert melden zich in elk geval.

6) Voorstellen Financiën

De wijkraad stemt in met beide voorstellen van de penningmeester.

 1. Dat wil zeggen dat er dit jaar geld beschikbaar is voor de wijkborrel, een kerstboom, een bijdrage t.b.v. het wijkdiner en een bijdrage t.b.v. het wijkverhalenboek.
 2. Minder subsidie-inkomsten 2018

Als gevolg van een herverdeling krijgen de Haarlemse wijkraden dit jaar minder subsidie nu ook bewoners zelf subsidie kunnen aanvragen. Dat houdt voor de wijkraden in dat zij, net als bewoners, voor bepaalde activiteiten subsidie kunnen aanvragen die dan niet hoeft te worden verleend. Dus wijkraden lopen meer risico. We zullen beter moeten plannen t.a.v. dit soort activiteiten en ervaringen gaan opdoen met crowdfunding en sponsoring. Later dit jaar komen we er op terug. Marlies biedt aan haar expertise op dit gebied in te zetten.

7) Burennetwerk

De wijkraad onderzoekt of er voldoende belangstelling is in de wijk voor het organiseren van een zgn. burennetwerk. Annette zal dit coördineren. Volgende vergadering vertelt zij er e.e.a. over.

8) Terugmeldingen

Actiegroep Buskruit: vorige week mee gesproken. Ze zijn met diverse onderzoeken (geluid, trillingen bezig) en houden op 16 mei weer een informatieavond voor bewoners in het centrum. Steeds meer bewoners onderteken de petitie. Diverse ijkbewoners hebben aangeven last te ondervinden van de intensiteit van de gelede en dubbeldekkerbussen.

Bezoekers the Lounge: was deze keer een soms verhit gesprek (tussen bewoners en de eigenaren van de the Lounge, de veiligheidsmanager en de wijkagent) dat later bedaarde. Discussie over nut en noodzaak van melden en hoe te melden. The Lounge ervaart omzetverlies n.a.v. de vervroeging van de sluitingstijden. Er is behoeft aan een evaluatie van dit overleg. Komen we op terug.

Piet de Vries vraagt de wijkraad iemand af te vaardigen naar een werkgroep die na wil gaan of bewonersintiatieven meer gewicht in de schaal kunnen krijgen bij het gemeentebestuur. Zullen we de volgende vergadering inhoudelijk bespreken.

9) Mededelingen

De transitie van de website verloopt goed. Medio mei verwachten we met de site en de mailboxen over te kunnen gaan.

Raaks en AH Enkele wijkbewoners hebben met de wethouder en de wijkraad gesproken over aanpassingen in de openbare buitenruimte die AH aldaar wenst en ook zal gaan betalen. Het overleg is nog gaande.

De vier centrumwijkraden spraken af het convenant Binnenstad niet mede te ondertekenen en hebben voor dit jaar als speerpunten a) het versnellen van enkele projecten op het gebied van Stedelijke distributie en b) het nieuw leven inblazen van de werkgroep fietsparkeren.

Voor het wijkverhalenboek is bij de gemeente subsidie aangevraagd. In het kader van die subsidieaanvraag is er deze week een pitch voor de beoordelingscommissie. Elena en Ferdinand gaan er naar toe. Dick deelt op verzoek nog enige context (agenda WR feb18) t.a.v. dat verhalenboek. Marlies biedt haar expertise aan.

10) Rondvraag

Marlies meldt de volgende keer afwezig te zijn.