De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Jeanine van der Sanden, Elena Nastase, Marianne Mathijssen (gast)

Afwezig met afmelding: wijkagent Mustafa Karademir (vakantie), Annette Schild, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts.

 1. Opening en mededelingen

Vacature wijkraadslid/secretaris/stand van zaken: gevraagd wordt of een ieder in zijn haar netwerk wil kijken om de vacature op te vullen.

 1. Informatie-uitwisseling
  • Het gebruik van de bovenverdieping Wijkraadgebouw is opgezegd per november 2018,  Jeanine weet of zoekt eventueel daar een vervanger voor.
  • Ellen Vestjens heeft zich aangemeld voor het verrichten van “hand en spandiensten” voor de Wijkraad. Met name als het gaat om benaderen en lobbyen bij ondernemers voor bijdrage Wijkverhalenboek. Tevens beschikbaar voor organisatorische ondersteuning (denk aan projecten Annette).
  • Gevraagd wordt of er nog er nog liefhebbers zijn voor de borrel van de wijkraad Burgwal d.d. wo 19 september.
  • Wijkagent is met vakantie maar zou verder een rustige zomer geweest zijn.
  • Er zijn vanuit de wijk vragen gesteld omtrent de wijkschoonmaak en waarom die dit jaar niet plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Reactie zou kunnen zijn dat de gehouden wijkschoonmaak (2017) organisatorisch niet vlekkeloos liep, sommige straten wel andere niet.  Verder is de beleving dat Spaarnelanden laatste tijd actiever is en de buurt schoner is. Verder wordt de suggestie gewekt dat voor 2019 dit onderwerp op de agenda zou kunnen worden gezet onder mom van “burendag” en eventueel subsidie zien te verkrijgen.
  • Bezoekersregeling parkeren. Omtrent de nieuwe bezoekersregeling zijn veel mails ontvangen. Gezien de vele (negatieve) reacties wordt er verwacht dat er wel eea aangepast gaat worden. Binnenkort komt het onderwerp in de raadscommissie.
  • Verkeersmaatregelen Nieuwe Kerksplein. We hebben de gemeente geadviseerd om hier een informatie bijeenkomst voor te regelen. Dit komt dan wel voor onze kosten.
  • Verkeersmaatregelen Zuiderstraat eo. Dick schtest de huidige situatie. Er zijn door de gemeente drie varianten gemaakt, onze variant is niet aan de orde. We gaan dit na. De verkeerswerkgroep neemt contact met de gemeente tav de drie varianten. De aanwezigen hebben geen andere varianten dan wel opmerkingen.
 1. Notulen vorige vergadering
  • Concept-verslag 09-07-2018: akkoord.
  • Concept-actielijst: akkoord.
 1. Wijkraad
 • Wijkdiner: Dick neemt contact op met Annette omtrent voorstel Wijkdiner. Zou vandaag aan de orde zijn. O.a. omtrent flyer die met Binnenblad (oktober) mee moet etc. Wel is er subsidie aangevraagd  en  beschikt voor een bedrag van 2.100 euro. Vooralsnog is wijkdiner gepland in de laatste week november. Voorstel zal volgende vergadering ter tafel komen.
 • Wijkverhalenboek: we gaan er van uit dat de planning wordt gehaald. In november gereed. Vrijdag 14/9 wordt een voorstel uitgewerkt. Exploitatie : er is subsidie beschikbaar is ten bedrage van 3.500 euro en er is voor 5.500 euro gebudgetteerd. Hoewel er nu voor 3.165 euro aan kosten zijn moet er aanvullend gefinancierd worden. Via de Stichting Ruigrok is er aanvullende subsidie aangevraagd ad 2.000 euro . D.d. 27/9 is hier uitsluitsel over. Er is nog extra sponsoring nodig t.b.v. de presentatie/tentoonstelling bij de bibliotheek.            Elena coördineert en zorgt voor een voorstel tbv de wijkraad van oktober.
 • Portefeuille huishoudelijke zaken: zoals ons pand, keuken, uitlenen, inkoop, Bert heeft zich aangemeld hiervoor. Dank aan Bert.
 • Jaarvergadering over 2018 is gepland op zondag 13/1/2019. Behalve de huishoudelijke punten willen we voor na de pauze een thema behandelen of iets anders gaan doen. Afgesproken wordt dat we 8 oktober dit verder bespreken. Eventueel optreden van buurtbewoners(muziek): Jeanine gaat dit na.

Verder dienen de gebruikelijke voorbereidingen getroffen te worden:  o.a. de kascommissie e.d. Jan pakt dit verder op.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Daklozenopvang (Bert), weinig klachten, verslag volgt nog.
 • Problematiek laden en lossen Raaks, de gemeente heeft onze voorzitter gevraagd om te bemiddelen. Deze poging was niet succesvol.
 1. Rondvraag en sluiting.

Wijkbewoonster Marianne uit haar zorgen tav de voortgang van het burennetwerk. Ze wordt geadviseerd die zorg in eerste instantie binnen de groep te bespreken.

Volgende vergadering  maandag 8 oktober 19.00 uur

Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 9 juli 2018

Aanwezig: Annette Schild, Bert Gijrath, Pauline De Senerpont Domis, Jan Teitsma, Dick Smit, Ferdinand Pronk, wijkagent Mustafa Karademir

Afwezig met afmelding: Marlies Dingenouts, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden

 1. Opening en mededelingen

Dick opent de vergadering. Pauline stopt bij de wijkraad ivm een leuke nieuwe baan. We danken haar zeer. Ze blijft graag een actieve wijkbewoner.

 1. Informatie-uitwisseling
 • Wijkagent Mustafa Karademir:
  • Heeft ontdekt dat de problemen rond The Lounge een lange historie hebben. De situatie is helder: heeft overleg nog zin? Zeker. De burgemeester heeft aangegeven dat The Lounge niet in de wijk thuishoort en ook de ondernemer wil verhuizen. Bewoners zien dat als een belangrijke ontwikkeling en praten intussen (ook) over de situatie op korte termijn. Er zijn weer diverse overlastmeldingen gedaan. Bewoners hebben gevraagd om in september/oktober weer een overleg met de burgemeester te hebben. Dat zullen we organiseren;
  • Meldt dat vier fietsen in de Doelstraat in brand zijn gestoken;
  • Er is een vechtpartij tussen een stratenmaker en een pakketbezorger geweest. Geen aangifte;
 • Info m.b.t. B&W, raadscommissies en Raad:
  • Ingekomen berichten: concept-verslagen omwonendenoverleg daklozenopvang;
  • concept-verslag kwartaaloverleg The Lounge;
 • Bezoek van twee wethouders tgv wijkvisie Verkeer. Positief bezoek. Ambtenaren en wethouders doordrongen van ingewikkelde verkeerssituatie. Ook gemeld dat wijkraad veel aandacht besteedt aan sociale projecten, zoals wijkpicknick, wandelen en burennetwerk;
 • Wethoudersbezoek wijk-op-groen Nieuwe Kerksplein: proces in gemeente is niet goed verlopen. Na 3 jaar praten zijn nu de uitgangspunten bekend, plan voldoet daar niet aan. Bewoners benaderen pers en willen wel doorgaan;
 • Uitgaande brief aan B&W mbt korte termijn maatregelen wijkvisie Verkeer
 1. Notulen vorige vergadering
 • Concept-verslag 11-06-2018 (zie bijlage): akkoord;
 • Concept-actielijst 11-06-2018 (zie bijlage): akkoord;
  • Schrappen actie archief Binnenblad;
  • Annette zoekt contact met Marieke vd Kaa Spaarnelanden over bollen;
  • Wijkdiner: wordt georganiseerd door ‘evenementenclub’ met Annette, Marlies en Bert. Belangrijk: in september, na bespreking voorstel, subsidie aanvragen. Presentatie wijkboekje in combinatie met wijkdiner lijkt Annette organisatorisch te ingewikkeld. Mogelijk dat bij bieb doen (directeur stelt ruimte en panelen beschikbaar);
  • Kattencafé positief voor inloop. Bij voorkeur woensdag, donderdag, vrijdag 10.00 – 12.00 uur. Na de vakantie datum prikken door Annette.
 1. Wijkraad
 • Bert stelt voor vicevoorzitter aan te stellen. Is volgens reglement niet verplicht, maar wel een optie. Meerderheid is het daar mee eens. Bert en Jan zijn kandidaat. Bij een schriftelijke stemming krijgt Jan de meeste stemmen.
 • Door vertrek Pauline is er een vacature voor secretaris. Over invulling praten we volgende vergadering. Bert neemt de taak tot die tijd waar en krijgt instructie van Pauline. Voor (tijdelijke) vervanging van de functie van webmaster benadert Dick Rogier Mostert;
 • Ferdinand plaatst oproep nieuwe wijkraadsleden in Binnenblad;
 • Verhalenboek: Petra Niewenhuis is extra tekstschrijver. We gaan er van uit dat de planning wordt gehaald. Elena vraagt subsidie aan bij fonds. Er is nog extra sponsoring nodig tbv de presentatie. Wellicht via ondernemers in natura. Elena coördineert;
 • De eerste Picknick trok leuke mensen, fijne artiesten en het weer werkte mee. Heel gezellig, veel ontmoetingen, proberen we volgend jaar weer te doen. Aandachtspunt: verzekering. Jan kijkt of de Wijkraad verzekerd is voor WA.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Voordeurbel is defect: Ferdinand kijkt er zaterdag naar, als hij de installateur voor de AED ontvangt;
 • Projectgroep Stedelijke Distributie: wellicht wordt er wat veel overhoop gehaald nu gemeente ook instellen milieuzone onderzoekt. Gemeente buigt zich over vragenlijstje die onze werkgroep ‘Wijkpakjespunt’ heeft gemaakt.
 1. Rondvraag en sluiting

Geen punten.

Volgende vergadering

IN AUGUSTUS IS ER GEEN VERGADERING VAN DE WIJKRAAD

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING ZAL ZIJN OP 10 SEPTEMBER, 19.00 uur

Aanwezig: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Bert Gijrath, Pauline Chavannes, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden, Jan Teitsma, Dick Smit, twee vertegenwoordigers van Spaarnelanden, Mustafa Karademir, wijkagent

Marlies Dingenouts, afwezig m.k.

 

 1. Opening

Dick heet de bezoekers van harte welkom en opent de vergadering.

 1. Informatie-uitwisseling

Door wijkagent:

HVO: enige overlast van wildplassers, met name ’s ochtends vroeg. Toename fietsendiefstallen in april en mei.

Koningsdag – afgegeven vergunningen besproken. De picknick van 30 juni. Die heeft Annette met de gemeente kortgesloten. Zonder alcohol, geen BBQ.

Hij meldt veel terugbelverzoeken. Aanbod wijkraad om te komen wandelen door de wijk. Als Mustafa tijd heeft. Hoort graag als er wat is.

The Lounge – recent incident. Vrouw bedreigd. Hij heeft haar telefonisch gesproken. Geen kenteken doorgegeven.

Info m.b.t. B&W, raadscommissies en Raad:

Nieuw college. Presenteren binnenkort de kadernota. Voor ons van belang: Merijn Snoek: openbare ruimte en financiën. In de eerste staf is onze wijkvisie besproken. Er is 50.000 euro nodig voor verkeerskundig onderzoek. Wij proberen bij de politiek het geld nog dit jaar te vinden.

Ingekomen berichten: locaties t.b.v. EV-laadpalen: we hebben gereageerd. We krijgen te horen waar ze komen;

Uitnodiging Groene en bereikbare Binnenstad (20/06). Uitnodiging ochtend. Bert;

Verzoek werkgroep W-o-G Wilsonsplein t.b.v. bijdrage feestje Wilsonsplein i.v.m. klimboom gereed .Na 3 jaar en twee subsidies. Aan graskant klimboom neergelegd. Ze vragen een bijdrage voor een feestje, gaan we verlenen. Veel volharding gehad!

Informatieavond herinrichting Houtplein 13/06: nog lopend autoluw project Nieuwe Groenmarkt. Kunnen we van leren. Busstation Tempelierstraat gaat naar het Houtplein. Wij zijn uitgenodigd voor infobijeenkomst.

Subsidie-overzicht Initiatievenraad: overzicht subsidiepot. Bijna leeg. Hebben we nog plannen: wijkdiner en borrel aanvragen?

 1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

Concept-actielijst 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

 1. Wijkraad

Om 20:00 uur krijgen we een toelichting over het I-zoof Moblityproject door Robert Oosting en Martin Zevenbergen van Spaarnelanden; de vraag: wil de wijk(raad) meedoen met deze pilot van elektrische auto’s?

Doel: duurzame leefomgeving. Zorgen over de aarde. Klimaat: lucht, inademen. Iets mee doen. Mobiliteitscentrum – elektrische auto’s in 2 wijken (buiten centrum) als pilot begonnen. Bewoners erg enthousiast. Gedrag veranderen is lastig. Veel enthousiasme. Nu een wijk binnen het centrum. Hier andere situatie: dus interessant. Hoe: stimuleren, faciliteren, organiseren. Hoog participatiekarakter. Aansluiten bij eigen karakter buurt. Al 100 aanmeldingen. Kinderen moeten weer buiten kunnen spelen.

Izoof: faciliteren. E-auto, app, process. Laadpalen, parkeerplaatsen, nu wachtlijst bij gemeente. Mensen die nek uitsteken belonen. Concept opzetten. Model aanschaffen. Met lokale dealer. Auto inruilen na vernieuwing? Waar behoefte aan. Aannames valideren. Mix van auto’s inzetten. Welke dag inzetten. Model dat levensvatbaar is. Spaarnelanden is semioverheid. Niet geld verdienen, maar ook niet verliezen.

Na deze toelichting en discussie stemt de wijkraad in met de mogelijkheid te onderzoeken of bewoners mee willen doen aan dit project mede in het kader van onze wijkvisie Verkeer.

1) Uitwerking/bepaling resterende data t.b.v. jaarkalender 2018

Geen nieuwe activiteiten.

Annette denkt na over de inloopbijeenkomsten en de wijkborrel. Ze komt met een voorstel.

Nieuwjaarsreceptie (jan 2019) in combinatie met de jaarvergadering; 13 januari 2019

2) Burennetwerk/ stand van zaken

Tweede vergadering geweest. Proberen meer contactpersonen en vrijwilligers te krijgen. Nu al 11. Al wel heel goed. Plus 4 vrijwilligers. En aantal dat wel willen signaleren en verder niets doen. Mensen die veel weten. Verslag laatste vergadering volgt van Bert. Info opnemen in het Binnenblad en de nieuwsbrief.

Sociale cohesie. Start op 11 juli. Wandeling vanuit wijkraadgebouw, de natuur in met twee gidsen natuurwandelen. Hier koffie, eventueel Koinonia voor de lunch. Met Buuv, soc. wijkteam, kerk, wijkraad. Plus publiciteit. Ook op de site plaatsen, etc. Ook wijkteam actief benaderen.

Idee: Bak in de wijk: met bakfiets langs bij sociale huurwoningen. Provenier, Gangolf bakfiets, koffie, etc. beetje interesseren.

3) American Party NKPlein 30/06; de stand van zaken wordt besproken.

Flyer in het eerstvolgende Binnenblad. Even insteken.

4) Verhalenboek, stand van zaken

Elena. Loopt. Extra schrijvers gewenst. Hardcover en boekje. Minstens 16 verhalen. Fotografie erg goed. Financiën: Jeanine zorgt voor extra bijdrage. Aparte afspraak met Dick: begroting 100% rond zien te krijgen of plan b – een andere opzet van boek en presentatie. Mooi presenteren met feestje. Komt in juli terug.

5) Annuleren van de augustus vergadering

De wijkraad besluit de augustus vergadering van dit jaar te annuleren, net als vorig jaar.

6) Financiële stand van zaken

Jan meldt dat de huidige situatie er gezond uit ziet.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Terugmeldingen c.q. voortgang m.b.t.:

* Kwartaaloverleg the Lounge, voortgang op 26/6. Nu ook voorbespreking met bewoners.  Gaat ook door zonder eigenaren van de coffeeshop.

* BuurtAED; stand van zaken: rond binnen twee weken. Prachtig! Bij Ymere toestemming voor pluggen en stroomtoevoer. Voor een derde locatie horen we graag suggesties.

* Terugmelding OOC 04/11 – Ferdinand meldt kort terug.

* Terugmelding omwonenendenoverleg 04/11 Dak- en thuislozenopvang HVO 2 – Bert meldt geen opvallende dingen terug

 1. Rondvraag en sluiting

Dick sluit de vergadering.