De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk (leden), Annette Schild, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (aspirant-leden), Jan Geerts en Peter de Kuijer (bewoners). Afwezig mk: Bert Gijrath, Jeanine vd Sanden, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Jan Luys heeft laten weten te stoppen als wijkraadslid. José Boele stopt als projectlid. Later nemen we afscheid van beiden.

Er zijn vier aspirant-leden. Jeanine is deze vergadering vanwege vakantie afwezig. Pauline kwam 12 jaar geleden vanuit Utrecht in de wijk wonen. Is journalist/webdesigner. Marlies woont 2 maanden in de Vijfhoek maar kent de wijk al lang o.a. als medeorganisator van het Huiskamerfestival. Ze werkt sinds kort bij Haarlem Marketing. Annette is al een paar maanden kandidaat-wijkraadslid. Tijdens de jaarvergadering worden de aspiranten (als het goed is) benoemd.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel Wijn was tot vorig jaar bij onze vergaderingen. Hij stopte daarmee vanwege de beperkte beschikbare tijd. Als ‘compensatie’ ontvingen we maandelijks een overzicht met highlights. Hij stopte daar eind 2017 mee omdat de wijkraad in zijn beleving te weinig met de informatie deed om zijn inspanning te rechtvaardigen. Een gesprek daarover had als uitkomst dat de wijkraad zal aangeven aan welke informatie behoefte bestaat. De wijkagent zal die vervolgens maandelijks delen met een lid van de wijkraad (Bert). Afspraak: iedereen geeft deze week wensen door aan Dick.

Michiel heeft laten weten dat de wijkagenten van locatie gaan ruilen. In maart wordt bekend wie onze nieuwe wijkagent wordt. In verband met de ruil gaat het geplande interview met Michiel in het Binnenblad niet door.

We hebben commentaar gegeven op het concept-evenementenbeleid. We horen nog wat de gemeente daarvan overneemt. Vervolgens bepalen we of we nog een vervolgreactie geven.

Burgemeester Wienen heeft een brief gestuurd over de overlast door enkele bezoekers van The Lounge. Hij geeft maandag 22 januari een toelichting in de Nieuwe Kerk. De brief staat 11/01 op de agenda bij de commissie bestuur. Meerdere wijkbewoners gaan daar inspreken.

 1. Notulen en actielijst vergadering 11-12-2017

Akkoord

 1. Wijkraad

Financieel

 • Klein tekort eind 2017 bij zowel bewonersondersteuning als wijkraadskosten. Kascontrolecommissie bekijkt de cijfers op 10/01. In 2018 verdwijnt de post bewonersondersteuning: wordt een stedelijk budget in het kader van ‘helder speelveld’. Wijkraad kan daar ook subsidie aanvragen. Zullen we gaan doen als het jaarplan is vastgesteld, vermoedelijk in maart. Een stedelijke initiatiefraad van 5 bewoners uit alle delen van de stad gaat de aanvragen beoordelen. Het totale budget is ca € 230.000.
 • De taakverdeling voor de jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie op 14 januari is doorgenomen.
 • Jaarplan 2018: vastgesteld. We veranderen pleinbbq in wijkbbq om de locatie open te houden.
 • Ontwerp-bestemmingsplan: we dienen een zienswijze in over de wenselijkheid een fietsparkeernorm op te nemen en expliciet de mogelijkheid open te houden de fietsenkelder onder Hudson Bay in gebruik te nemen als openbare stalling.
 1. Concept-wijkvisie verkeer

De visie verkeer is na de visie Wijk-op-Groen het tweede onderdeel van een wijkvisie. Ongeveer 8 bewoners hebben er in 2017 aan gewerkt, met speciale credits voor Jan Geerts die een voorstel voor een stuk deed. De wijkraad geeft de visie vrij voor bespreking tijdens de jaarvergadering en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de inhoud op zich. Daar worden de eerste indrukken van de aanwezigen gepeild. Vervolgens houden we in overleg met de werkgroep wijkvisie twee verdiepende bijeenkomsten. In de wijkraadsvergadering van maart bespreken we het stuk inhoudelijk inclusief alle reacties. Doel is om het tijdens de coalitievorming aan te bieden aan de betreffende politieke partijen. Het stuk sluit aan op geluiden die we in de wijk horen over onder andere gevaarlijke situaties op de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, zoekverkeer van bezoekende parkeerders en overlast/beschadigingen door te grote vrachtwagens. Ook het bevorderen van de verkeersveiligheid is een belangrijk doel. Terzijde: de gemeente koerst al sinds 1995 aan op een autoluw centrum.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Inbraak Kerstmis: vermoedelijk door nalatigheid van iemand van de kerstzangcommissie (deur niet op slot) kon ongewenst bezoek de voordeur open krijgen. Er is overleg met de stichting en verhuurder Ymere over herstel en kostenverhaal. Het slot is vervangen. Sleutels zijn vanaf heden alleen beschikbaar voor wie een verklaring met gedragsregels ondertekent. Dat zal ook gelden voor eventueel gebruik door de kerstzangcommissie. Dick zal met de Stichting contact opnemen.
 • Wijkborrel op ma 18/12 bij de Jopenkerk trok zo’n 100 bezoekers. De volgende keer maken we ook foto’s.
 • De vier centrumwijkraden houden een verkiezingsdebat op 6 maart 2018. Op 1 na doen tot nu toe alle partijen mee.
 • Op 22 januari licht burgemeester Wienen in de Nieuwe Kerk zijn brief over The Lounge toe aan bewoners. De uitbater vervroegt vrijwillig zijn sluitingstijden. Onduidelijk is nog of handhavers tegen overschrijding kunnen optreden.
 • Op 12 januari is er een gesprek met verkeersambtenaar Frank Kool over bevoorradingsverkeer op de Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat.
 1. De wijkraad in 2018

Eventuele verbeterpunten in 2018? Voor het voorstel om de vergadering later dan 19 uur te laten beginnen is geen draagvlak.

 1. Rondvraag en sluiting

Evaluatie huishoudelijk regelement komt in februari op de agenda als ook de aspirantleden een eerste beeld hebben bij de activiteiten van de wijkraad.

 

Aanwezig: Bert Gijrath, Dick Smit (voorzitter), Elena Nastase, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs en José Boele.

Afwezig m.k.: Annette Schild, Wout Vogelesang

 1. Opening

Dick heet een ieder van harte welkom

 1. Informatie-uitwisseling

Het gesprek met de wijkagent (over zijn drukte) en de gemeente vindt deze week plaats.

T.a.v. het nieuwe subsidiestelsel ‘Helder Speelveld’; B&W is akkoord, het voorstel is in de RC Bestuur besproken maar komt daar deze week nog eens aan de orde. De gemeente neemt aan dat het per 2018 zal ingaan. Jan T komt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel hoe om te gaan met minder subsidie.

Elena praat ons bij over het wijkverhalenboekje; er is een flink team mee bezig, de voorbereiding op de gesprekken verloopt goed; het worden ca 16 verhalen; boekje in kleur en hardcover; in januari voorstel m.b.t. subsidieaanvragen bij meerdere partijen; planning boekje voor dec 2018 gereed; veel dank aan Elena gezien het goede proces.

We ontvingen de beschikking voor de wijkraadsubsidie 2018.

Dick heeft deze week een afspraak met een nieuw wijkraadslid.

 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord met dank aan Ferdinand. De actielijst wordt geactualiseerd.

 1. Wijkraad

1) Stand van zaken financiën. Jan T licht de situatie m.b.t. de beide subsidies toe. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. De kascontrole is voorzien op 9 januari. In het eerste kwartaal van 2018 spreken we over het spaarsaldo.

2) Wijkdiner. We kijken terug op een zeer geslaagde avond met veel hulp. Desgevraagd zijn diverse verbetertips ontvangen die we in het voorjaar van 2018 zullen bespreken. Omdat nog niet alle facturen ontvangen zijn, is er nog geen afrekening te maken. We danken alle regelaars en helpers!

3) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Het voorstel van Ferdinand wordt besproken en hier en daar aangepast. Iedereen denkt na over de invulling van het inhoudelijk gedeelte. Ferdinand en Dick werken e.e.a. nader uit en de detaillering bespreken we tijdens de wijkraad van 8 januari 2018. Liefhebbers zullen gaan flyeren in het weekend van 7/8 januari.

4) Jaarplan 2018 Het voorstel van Dick wordt toegelicht en besproken. Het jaarplan komt ter vaststelling terug op 8 januari 2018.

5) Stellingen m.b.t. de beoogde bijeenkomst met politieke partijen. Via de mail zijn reacties ontvangen n.a.v. het concept die deze week met de centrumwijkraden zullen worden besproken. José is van mening dat alles wat scherper mag worden geformuleerd.

6) Informatieavond bestemmingsplan. Ferdinand en José doen een terugmelding. Nagegaan zal worden op we als wijkraad op een drietal punten zullen reageren via een zienswijze: fietsparkeernorm, ventvergunningen, berging voor fietsen onder pand Hudson’s Bay.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

* Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. De voorbereidingen verlopen goed. Circa 100 gasten verwachten we. Kosten worden gedekt tlv het spaarsaldo.

* Verkeersknelpunten in de wijk. We wachten de brief van de wethouder af en maken dan werkafspraken.

* Overleg centrum wijkraden: input convenant Binnenstad; we constateren dat er –vooralsnog- nog weinig met de inbreng van de centrumwijkraden is gebeurd.

* Ferdinand licht de stand van zaken wijkvisie nader toe. Op 18 december is er een vervolgbijeenkomst.

* Bezoekers the Lounge: Dick doet verslag van het tweede gesprek met de burgemeester. We wachten de bijeenkomst met de burgemeester af.

* Projectgroep Stedelijke Distributie: Dick licht de stand van zaken nader toe; met name de ontwikkeling rond een mogelijk distributiepunt in de Gierstraat.

* Annette deed via de mail een terugmelding van het omwonendenoverleg 24 uurs opvang.

 1. Rondvraag en sluiting

Gezien de tijd schuiven we onze goede voornemens voor 2018 (de verbeterpunten) en wensen m.b.t. de taakverdeling 2018 door naar de maand van de goede voornemens.

Volgende vergadering maandag 8 januari 2018

 

 

Dick sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

Aanwezig: Bert Gijrath, Annette Schild, Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs, José Boele, Jan Hoving (bij agendapunt Binnenblad). Bewoners Hans Zeulevoet (deels) en Pauline De Senerpont Domis (bij agendapunt Gedempte Voldersgracht)

Afwezig m.k.: Elena Nastase, Wout Vogelesang

 1. Opening                                                                                                                                                                                   
 2. Informatie-uitwisseling

Voor de derde keer op rij heeft de wijkagent desgevraagd geen overzicht van incidenten aangeleverd. Dat is tegen de afspraken. Dick zal hem benaderen.

Bestemmingsplan komt donderdag in Raadscommissie Ontwikkeling en is dan, naar we verwachten, vrij voor inzage. Er komt een informatieavond waarschijnlijk op 4 december. Ferdinand vraagt gemeente naar de manier van uitnodigen.

In de gemeentelijke begrotingsraad is raadsbreed besloten meer aandacht te besteden aan twee onderwerpen waar we nauw bij betrokken zijn: AirBnB en de bereikbaarheid van de stad.

Concept-evenementenbeleid en locatieprofielen. Gemeente wijzigt het proces. Er is nu een ingelast overleg met centrumwijkraden en informatie voor omwonenden van de pleinen. De reactietermijn is tot 1 december verlengd. Jan L en Dick vertegenwoordigen ons in het overleg.

Actieplan 2018 Veiligheid en handhaving: hebben we reactie opgegeven. Over het vervolg horen we nog.

Jan L en Dick gaan naar afscheid centrummanager Fred Postma

Plan gemeente extra fietsenrekken Breestraat/Gierstraat. Voorziet in rekken, maar niet in een echte oplossing voor de bereikbaarheid van de opening van de container. Dat lost het probleem niet op. We houden in de gaten dat er adequaat gehandhaafd wordt.

Omwonendenoverleg bezoekers the Lounge 10/10. Uitbaters The Lounge doen niet meer mee vanwege gebrek aan vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad. Een nieuwe vergadering is nog niet gepland: eerst kijken met welke maatregelen de gemeente komt. Daarover is 17/11 een gesprek met de burgemeester. Dick en Ferdinand zijn erbij. Vervolgens kunnen we, wellicht nog dit jaar, de aan bewoners beloofde vervolgbijeenkomst houden.

Brief wethouder n.a.v. onze brief Keizerstraat. Mooi dat het trottoir is hersteld, maar het te zware vrachtverkeer via Botermarkt naar Wilhelminastraat is nog niet opgelost. We reageren binnenkort per brief naar de wethouder.

Bijeenkomst initiatievencafé 29/11 om 17 uur met vooral sociale onderwerpen. Bert gaat.

Vragen voor politieke partijen tbv bijeenkomst met bewoners uit het centrum. Er wordt door de centrumwijkraden gewerkt aan stellingen en die bijeenkomst.

 

 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord. N.a.v. actielijst: Ferdinand neemt actie m.b.t. het slot over van Wout.

 

 1. Wijkraad

 

1) Communicatieplan akkoord

2) Stand van zaken financiën. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. We kijken in december naar de laatste stand van zaken. Graag suggesties paraat houden. De kascontrole is voorzien op 9 januari.

3) Wijkdiner 27/11/2017. Erg veel belangstelling: 120 deelnemers en ca 15 op de reservelijst. Voorbereiding loopt prima. Zorg: de bediening. Iedereen denkt na over mogelijke helpers en geeft suggesties z.s.m. door. Ferdinand regelt PR, muziek en een fotograaf.

4) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Annette, Ferdinand en Dick maken een voorstel voor de invulling en presenteren dat in de december vergadering. Suggesties tot nu toe: ‘snel’ huishoudelijk/formeel deel en een luchtig tweede gedeelte met muziek/eventueel quiz/kinderactiviteiten, want nieuwjaarsreceptie. Finetunen op 8 januari 2018. Het vergaderschema in 2018 blijft intact op de tweede maandag van de maand.

5) Mandaat Binnenblad. Jan Hoving geeft toelichting op het afgelopen jaar. Blad draait goed en er zijn voldoende adverteerders (zelfs een wachtlijst) . Gezien de stabiele exploitatie draagt de wijkraad ook in 2018 bij aan de exploitatie. De wijkraad complimenteert redactie, vormgevers, bezorgers en andere betrokkenen bij ons prachtige wijkblad!

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

OOC: wordt kort toegelicht, verslag volgt.

AirBnB: proef met anoniem melden gaat starten. Raadsbrede motie bij begrotingsraad aangenomen de particuliere vakantieverhuur te beperken.

Wijkschouw: op zaterdag 4 november. Zo’n 10 bewoners liepen mee, 3 wijkraadsleden, plus twee handhavers. Punten van de vorige schouw die nog niet zijn opgelost opnieuw bekeken en ruim 30 nieuwe meldingen. Veel op het gebied van verkeersoverlast (drukte, vrachtwagens, fietsparkeren), kapotte straten en afval (bakken vol etc.). We gaven alle punten door aan gemeente/politie/spaarne­landen/hand­having/bomenwachters/fietsersbond. De rapportage staat op de website en wordt na reacties geactualiseerd.

Website: de webbouwer van Puur Makelaars, onze sponsor, mag ons een paar uur ondersteunen. Heeft kritisch naar de huidige site gekeken en aanbevelingen gedaan voor een nieuwe opzet. Annette en Elena kijken mee naar de layout-ontwikkeling. We gaan de site veiliger maken, fraaier maken en we gaan naar een ander hostingbedrijf. Transitieplan in vergadering van december.

Sociaal wijkteam: Ferdinand had voor het Binnenblad een gesprek met Annette Kamp en Ingrid Swakman. Opbouwwerker Ingrid wil graag met aantal van ons spreken om onderlinge contacten te versterken. Ferdinand regelt afspraak met haar en Bert, Elena, Annette en Dick.

Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. Wij betalen het eerste rondje, de Jopenkerk (met veel dank!) het tweede en de rest is aan de bezoeker zelf. Jopen bedenkt een toelatingssysteem om misbruik te voorkomen.

Verhalenboekje: loopt volgens plan.

Gedempte Voldersgracht: toeleverende vrachtwagens zorgen voor grote overlast. Op 15/11 is er een gesprek met centrummanager, gebiedsverbinder, handhaving, wijkraad en bewoners. Mogelijke oplossing in de locatie van laden/lossen, routing, restrictie breedte vrachtwagens.

Helder Speelveld, nog geen nieuws, maar het komt als het goed is nog dit jaar in het college.

Overleg centrumwijkraden: input convenant Binnenstad is gedaan en nu zijn we bezig met een bijeenkomst voor de bewoners over centrumthema’s met de politieke partijen. Ook tav 023 Bereikbaar werken we samen.

Wijk op Groen: Bijeenkomst geweest in Zuiderstraat. Bewoners maken een plan voor kleine ingrepen zoals geveltuinen en klimplanten en tweede deel voor architectonisch verantwoord verticaal groen bij de nieuwbouw. Een gesprek met gemeente en Spaarnelanden volgt als het plan klaar is.

Bewoner Hans Zeulevoet vraagt aandacht voor de groenvoorziening in de Lange Lakenstraat. Dick gaat dit met hem bespreken. (Inmiddels is het vraagstuk opgelost. De bomen worden geplant.)

Er is een eenvoudige Wijk op groen evaluatie voorzien met Jelle Fekkes.

Een Kerstboom op het Nieuwe Kerksplein willen we dit jaar opnieuw bekostigen. We zijn in onderhandeling met Spaarnelanden over een betaalbare boom.

Stedelijke distributie. Er was een ietwat positiever atmosfeer dan eerder dit jaar met de gemeente en de ondernemers over een mogelijke pilot distributiepunt in de Gierstraat. De gemeente gaat suggesties uitwerken en plant begin volgend jaar nieuwe bijeenkomst

Nieuwe Groenmarkt. Jan L heeft suggesties vanuit fietsparkeren en stedelijke distributie ingebracht.

Raaks III. Er is een bewonersgroep met Jan L en  Ferdinand (als bewoners). Anneke Bakker (VvE Oude Zijlvest) coördineert het overleg met de gemeente. Aandachtspunt: parkeren door nieuwe bewoners. Aanvankelijk geplande parkeervoorziening is niet meer beschikbaar.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Bingo: er is rechtstreeks subsidie beschikbaar gekomen vanuit gemeente. Bingo is op 14 december in Binnensteeds.

Verzoek: nadenken over items t.b.v. ons jaarplan 2018 (concept in december vergadering) plus de taakverdeling in 2018 en idem: voldoet het Huishoudelijk Reglement nog. Agenderen in december

Archief met stukken vanaf jaren 70 verdient een kritische blik. Ferdinand gaat via het Binnenblad een vrijwilliger (bv oud-archivaris) zoeken.

Op de Botermarkt staan steeds meer en ook grotere kramen. Vaak meerdere dagen per week. Tegelijk worden fietsenrekken weggehaald. Niet handig. José gaat studeren op de betreffende passages in het bestemmingsplan. Wellicht bezwaar maken.

Deel van de GFT-bakken is vaak overvol, meldt José. Ze meldt het bij Marieke van der Kaa, Spaarnelanden. Dick heeft overigens andere, meer positieve, ervaringen.