De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Bert Gijrath, Dick Smit (voorzitter), Elena Nastase, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs en José Boele.

Afwezig m.k.: Annette Schild, Wout Vogelesang

 1. Opening

Dick heet een ieder van harte welkom

 1. Informatie-uitwisseling

Het gesprek met de wijkagent (over zijn drukte) en de gemeente vindt deze week plaats.

T.a.v. het nieuwe subsidiestelsel ‘Helder Speelveld’; B&W is akkoord, het voorstel is in de RC Bestuur besproken maar komt daar deze week nog eens aan de orde. De gemeente neemt aan dat het per 2018 zal ingaan. Jan T komt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel hoe om te gaan met minder subsidie.

Elena praat ons bij over het wijkverhalenboekje; er is een flink team mee bezig, de voorbereiding op de gesprekken verloopt goed; het worden ca 16 verhalen; boekje in kleur en hardcover; in januari voorstel m.b.t. subsidieaanvragen bij meerdere partijen; planning boekje voor dec 2018 gereed; veel dank aan Elena gezien het goede proces.

We ontvingen de beschikking voor de wijkraadsubsidie 2018.

Dick heeft deze week een afspraak met een nieuw wijkraadslid.

 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord met dank aan Ferdinand. De actielijst wordt geactualiseerd.

 1. Wijkraad

1) Stand van zaken financiën. Jan T licht de situatie m.b.t. de beide subsidies toe. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. De kascontrole is voorzien op 9 januari. In het eerste kwartaal van 2018 spreken we over het spaarsaldo.

2) Wijkdiner. We kijken terug op een zeer geslaagde avond met veel hulp. Desgevraagd zijn diverse verbetertips ontvangen die we in het voorjaar van 2018 zullen bespreken. Omdat nog niet alle facturen ontvangen zijn, is er nog geen afrekening te maken. We danken alle regelaars en helpers!

3) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Het voorstel van Ferdinand wordt besproken en hier en daar aangepast. Iedereen denkt na over de invulling van het inhoudelijk gedeelte. Ferdinand en Dick werken e.e.a. nader uit en de detaillering bespreken we tijdens de wijkraad van 8 januari 2018. Liefhebbers zullen gaan flyeren in het weekend van 7/8 januari.

4) Jaarplan 2018 Het voorstel van Dick wordt toegelicht en besproken. Het jaarplan komt ter vaststelling terug op 8 januari 2018.

5) Stellingen m.b.t. de beoogde bijeenkomst met politieke partijen. Via de mail zijn reacties ontvangen n.a.v. het concept die deze week met de centrumwijkraden zullen worden besproken. José is van mening dat alles wat scherper mag worden geformuleerd.

6) Informatieavond bestemmingsplan. Ferdinand en José doen een terugmelding. Nagegaan zal worden op we als wijkraad op een drietal punten zullen reageren via een zienswijze: fietsparkeernorm, ventvergunningen, berging voor fietsen onder pand Hudson’s Bay.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

* Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. De voorbereidingen verlopen goed. Circa 100 gasten verwachten we. Kosten worden gedekt tlv het spaarsaldo.

* Verkeersknelpunten in de wijk. We wachten de brief van de wethouder af en maken dan werkafspraken.

* Overleg centrum wijkraden: input convenant Binnenstad; we constateren dat er –vooralsnog- nog weinig met de inbreng van de centrumwijkraden is gebeurd.

* Ferdinand licht de stand van zaken wijkvisie nader toe. Op 18 december is er een vervolgbijeenkomst.

* Bezoekers the Lounge: Dick doet verslag van het tweede gesprek met de burgemeester. We wachten de bijeenkomst met de burgemeester af.

* Projectgroep Stedelijke Distributie: Dick licht de stand van zaken nader toe; met name de ontwikkeling rond een mogelijk distributiepunt in de Gierstraat.

* Annette deed via de mail een terugmelding van het omwonendenoverleg 24 uurs opvang.

 1. Rondvraag en sluiting

Gezien de tijd schuiven we onze goede voornemens voor 2018 (de verbeterpunten) en wensen m.b.t. de taakverdeling 2018 door naar de maand van de goede voornemens.

Volgende vergadering maandag 8 januari 2018

 

 

Dick sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

Aanwezig: Bert Gijrath, Annette Schild, Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs, José Boele, Jan Hoving (bij agendapunt Binnenblad). Bewoners Hans Zeulevoet (deels) en Pauline De Senerpont Domis (bij agendapunt Gedempte Voldersgracht)

Afwezig m.k.: Elena Nastase, Wout Vogelesang

 1. Opening                                                                                                                                                                                   
 2. Informatie-uitwisseling

Voor de derde keer op rij heeft de wijkagent desgevraagd geen overzicht van incidenten aangeleverd. Dat is tegen de afspraken. Dick zal hem benaderen.

Bestemmingsplan komt donderdag in Raadscommissie Ontwikkeling en is dan, naar we verwachten, vrij voor inzage. Er komt een informatieavond waarschijnlijk op 4 december. Ferdinand vraagt gemeente naar de manier van uitnodigen.

In de gemeentelijke begrotingsraad is raadsbreed besloten meer aandacht te besteden aan twee onderwerpen waar we nauw bij betrokken zijn: AirBnB en de bereikbaarheid van de stad.

Concept-evenementenbeleid en locatieprofielen. Gemeente wijzigt het proces. Er is nu een ingelast overleg met centrumwijkraden en informatie voor omwonenden van de pleinen. De reactietermijn is tot 1 december verlengd. Jan L en Dick vertegenwoordigen ons in het overleg.

Actieplan 2018 Veiligheid en handhaving: hebben we reactie opgegeven. Over het vervolg horen we nog.

Jan L en Dick gaan naar afscheid centrummanager Fred Postma

Plan gemeente extra fietsenrekken Breestraat/Gierstraat. Voorziet in rekken, maar niet in een echte oplossing voor de bereikbaarheid van de opening van de container. Dat lost het probleem niet op. We houden in de gaten dat er adequaat gehandhaafd wordt.

Omwonendenoverleg bezoekers the Lounge 10/10. Uitbaters The Lounge doen niet meer mee vanwege gebrek aan vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad. Een nieuwe vergadering is nog niet gepland: eerst kijken met welke maatregelen de gemeente komt. Daarover is 17/11 een gesprek met de burgemeester. Dick en Ferdinand zijn erbij. Vervolgens kunnen we, wellicht nog dit jaar, de aan bewoners beloofde vervolgbijeenkomst houden.

Brief wethouder n.a.v. onze brief Keizerstraat. Mooi dat het trottoir is hersteld, maar het te zware vrachtverkeer via Botermarkt naar Wilhelminastraat is nog niet opgelost. We reageren binnenkort per brief naar de wethouder.

Bijeenkomst initiatievencafé 29/11 om 17 uur met vooral sociale onderwerpen. Bert gaat.

Vragen voor politieke partijen tbv bijeenkomst met bewoners uit het centrum. Er wordt door de centrumwijkraden gewerkt aan stellingen en die bijeenkomst.

 

 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord. N.a.v. actielijst: Ferdinand neemt actie m.b.t. het slot over van Wout.

 

 1. Wijkraad

 

1) Communicatieplan akkoord

2) Stand van zaken financiën. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. We kijken in december naar de laatste stand van zaken. Graag suggesties paraat houden. De kascontrole is voorzien op 9 januari.

3) Wijkdiner 27/11/2017. Erg veel belangstelling: 120 deelnemers en ca 15 op de reservelijst. Voorbereiding loopt prima. Zorg: de bediening. Iedereen denkt na over mogelijke helpers en geeft suggesties z.s.m. door. Ferdinand regelt PR, muziek en een fotograaf.

4) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Annette, Ferdinand en Dick maken een voorstel voor de invulling en presenteren dat in de december vergadering. Suggesties tot nu toe: ‘snel’ huishoudelijk/formeel deel en een luchtig tweede gedeelte met muziek/eventueel quiz/kinderactiviteiten, want nieuwjaarsreceptie. Finetunen op 8 januari 2018. Het vergaderschema in 2018 blijft intact op de tweede maandag van de maand.

5) Mandaat Binnenblad. Jan Hoving geeft toelichting op het afgelopen jaar. Blad draait goed en er zijn voldoende adverteerders (zelfs een wachtlijst) . Gezien de stabiele exploitatie draagt de wijkraad ook in 2018 bij aan de exploitatie. De wijkraad complimenteert redactie, vormgevers, bezorgers en andere betrokkenen bij ons prachtige wijkblad!

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

OOC: wordt kort toegelicht, verslag volgt.

AirBnB: proef met anoniem melden gaat starten. Raadsbrede motie bij begrotingsraad aangenomen de particuliere vakantieverhuur te beperken.

Wijkschouw: op zaterdag 4 november. Zo’n 10 bewoners liepen mee, 3 wijkraadsleden, plus twee handhavers. Punten van de vorige schouw die nog niet zijn opgelost opnieuw bekeken en ruim 30 nieuwe meldingen. Veel op het gebied van verkeersoverlast (drukte, vrachtwagens, fietsparkeren), kapotte straten en afval (bakken vol etc.). We gaven alle punten door aan gemeente/politie/spaarne­landen/hand­having/bomenwachters/fietsersbond. De rapportage staat op de website en wordt na reacties geactualiseerd.

Website: de webbouwer van Puur Makelaars, onze sponsor, mag ons een paar uur ondersteunen. Heeft kritisch naar de huidige site gekeken en aanbevelingen gedaan voor een nieuwe opzet. Annette en Elena kijken mee naar de layout-ontwikkeling. We gaan de site veiliger maken, fraaier maken en we gaan naar een ander hostingbedrijf. Transitieplan in vergadering van december.

Sociaal wijkteam: Ferdinand had voor het Binnenblad een gesprek met Annette Kamp en Ingrid Swakman. Opbouwwerker Ingrid wil graag met aantal van ons spreken om onderlinge contacten te versterken. Ferdinand regelt afspraak met haar en Bert, Elena, Annette en Dick.

Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. Wij betalen het eerste rondje, de Jopenkerk (met veel dank!) het tweede en de rest is aan de bezoeker zelf. Jopen bedenkt een toelatingssysteem om misbruik te voorkomen.

Verhalenboekje: loopt volgens plan.

Gedempte Voldersgracht: toeleverende vrachtwagens zorgen voor grote overlast. Op 15/11 is er een gesprek met centrummanager, gebiedsverbinder, handhaving, wijkraad en bewoners. Mogelijke oplossing in de locatie van laden/lossen, routing, restrictie breedte vrachtwagens.

Helder Speelveld, nog geen nieuws, maar het komt als het goed is nog dit jaar in het college.

Overleg centrumwijkraden: input convenant Binnenstad is gedaan en nu zijn we bezig met een bijeenkomst voor de bewoners over centrumthema’s met de politieke partijen. Ook tav 023 Bereikbaar werken we samen.

Wijk op Groen: Bijeenkomst geweest in Zuiderstraat. Bewoners maken een plan voor kleine ingrepen zoals geveltuinen en klimplanten en tweede deel voor architectonisch verantwoord verticaal groen bij de nieuwbouw. Een gesprek met gemeente en Spaarnelanden volgt als het plan klaar is.

Bewoner Hans Zeulevoet vraagt aandacht voor de groenvoorziening in de Lange Lakenstraat. Dick gaat dit met hem bespreken. (Inmiddels is het vraagstuk opgelost. De bomen worden geplant.)

Er is een eenvoudige Wijk op groen evaluatie voorzien met Jelle Fekkes.

Een Kerstboom op het Nieuwe Kerksplein willen we dit jaar opnieuw bekostigen. We zijn in onderhandeling met Spaarnelanden over een betaalbare boom.

Stedelijke distributie. Er was een ietwat positiever atmosfeer dan eerder dit jaar met de gemeente en de ondernemers over een mogelijke pilot distributiepunt in de Gierstraat. De gemeente gaat suggesties uitwerken en plant begin volgend jaar nieuwe bijeenkomst

Nieuwe Groenmarkt. Jan L heeft suggesties vanuit fietsparkeren en stedelijke distributie ingebracht.

Raaks III. Er is een bewonersgroep met Jan L en  Ferdinand (als bewoners). Anneke Bakker (VvE Oude Zijlvest) coördineert het overleg met de gemeente. Aandachtspunt: parkeren door nieuwe bewoners. Aanvankelijk geplande parkeervoorziening is niet meer beschikbaar.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Bingo: er is rechtstreeks subsidie beschikbaar gekomen vanuit gemeente. Bingo is op 14 december in Binnensteeds.

Verzoek: nadenken over items t.b.v. ons jaarplan 2018 (concept in december vergadering) plus de taakverdeling in 2018 en idem: voldoet het Huishoudelijk Reglement nog. Agenderen in december

Archief met stukken vanaf jaren 70 verdient een kritische blik. Ferdinand gaat via het Binnenblad een vrijwilliger (bv oud-archivaris) zoeken.

Op de Botermarkt staan steeds meer en ook grotere kramen. Vaak meerdere dagen per week. Tegelijk worden fietsenrekken weggehaald. Niet handig. José gaat studeren op de betreffende passages in het bestemmingsplan. Wellicht bezwaar maken.

Deel van de GFT-bakken is vaak overvol, meldt José. Ze meldt het bij Marieke van der Kaa, Spaarnelanden. Dick heeft overigens andere, meer positieve, ervaringen.

Aanwezig: Elena Nastase (lid), Annette Schild (aspirant-lid) en Dick Smit (lid, voorzitter)

Afwezig m.k.: Bert Gijrath, Wout Vogelesang, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Corrie Hop, Jan Luijs, José Boele

(er zijn niet voldoende leden van de wijkraad aanwezig om besluiten te nemen)

Opening

 1. Dick heet een ieder welkom.

Mededelingen

 1. Er is geen informatie (tweede achtereenvolgende keer) ontvangen van de wijkagent.

De secretaris van de wijkraad Binnenstad heeft een voorstel gestuurd m.b.t. het uitwerken van de speerpunten van de centrumwijkraden met het oog op de raadsverkiezingen.

Bij het overleg over overlast door bezoekers van de coffeeshop in de buurt zijn de uitbaters van de coffeeshop morgen niet aanwezig. Zij hebben geen vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad. Het Haarlems Dagblad schuift aan en Ferdinand zal (afwezige) Bert vervangen.

Verslag en actielijst

 1. Het verslag van 11 september 2017 wordt goedgekeurd evenals de actielijst van die keer. Met dank aan Ferdinand.

Wijkraad

 1. De stand van zaken m.b.t. AirBnB wordt besproken. De centrumwijkraden hebben gereageerd op de recent ontvangen brief van de wethouder en betreuren het dat er bij illegale situaties nog steeds geen sancties zijn opgelegd. De brief wordt binnenkort besproken in een Raadscommissie.

De website van de wijkraad gaat een andere lay-out krijgen en we stappen over naar een andere provider. Elena en Annette willen dat proces volgen en de wijkraad zal per vergadering worden bijgepraat door Ferdinand. Overstappen en een nieuwe lay-out worden voorzien in 2018. Mogelijk krijgen we externe IT-ondersteuning.

Ferdinand heeft n.a.v. de eerdere besprekingen een communicatieplan uitgewerkt. De aanwezigen stemmen in met het voorstel.

De aanwezigen stemmen in met de door Jan Teitsma opgestelde termijnkalender van de wijkraad.

Jan Teitsma heeft een prognose van de financiën (einde 2017) opgesteld. De aanwezigen nemen kennis van de prognose.

De datum van de jaarvergadering 2017 gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie wordt door de aanwezigen bepaald op zondag 14 januari 2018. Diverse locaties zullen om een offerte worden gevraagd. Suggesties voor het inhoudelijk deel worden besproken. Jan Teitsma neemt de financiële verantwoording op zich (en nodigt de nieuwe kascommissie uit voor een kennismaking) en Wout stelt het concept-jaarverslag en het schema van uit- en aantreden op. Ferdinand zal het huishoudelijk deel vormgeven. In november bespreken we de uitwerking van deze jaarvergadering.

Informatie-uitwisseling

 1. Elena onderzoekt mogelijkheden van een wijkborrel in december en komt later met een voorstel.

De eerstvolgende wijkschouw vindt plaats op zaterdag 4 november van 11-12 uur. Dick zal e.e.a. coördineren.

De centrumwijkraden hebben met diverse partners uit de stad een brief gezonden aan het college met diverse voorstellen om de stad beter bereikbaar te krijgen.

Er zijn nu ruim 50 aanmeldingen binnen voor het wijkdiner op 27 november. Diverse oproepen tot hulp zullen worden verspreid. Op 19 oktober steken we een flyer in bij het Binnenblad. Annette biedt aan de avond te coördineren. Els en Dick ondersteunen bij de voorbereidingen.

Dick meldt de stand van zaken m.b.t. het nieuwe subsidiestelsel “Helder Speelveld”. Het college hoopt in deze herfst het voorstel te bekrachtigen. De wijkraad kent het conceptvoorstel en mag dit nog van opmerkingen voorzien.

Dick meldt de laatst gehouden bijeenkomst van de werkgroep wijkvisie terug. Mogelijk kan daar (een deel van) het inhoudelijk deel van de jaarvergadering mee worden ingevuld.

De vier centrumwijkraden hebben een bijdrage ingeleverd aan het op te stellen convenant Binnenstad.

De werkgroep Fietsparkeren heeft voorstellen ingediend bij de politieke partijen. Deze avond is José politieke fracties aan het bezoeken om deze voorstellen toe te lichten.

De wijkraad heeft een brief aan de wethouder gezonden m.b.t. de onveilige verkeerssituatie in de Keizerstraat/Barrevoetestraat. De brief staat op de agenda van de raadscommissie Beheer.

Dick meldt een nieuw initiatief van Wijk-op-Groen in de Zuiderstraat. Jelle Fekkes (landschapsarchitect) gaat daar ondersteunen en Annette is bereid aan te schuiven bij de eerste bijeenkomst.

Een afvaardiging van de wijkraad heeft een laatste overleg gehad met ambtenaren m.b.t. het concept-bestemmingsplan Vijfhoek. Eind oktober zal dit worden geagendeerd t.b.v. B&W.

Els is door de gemeente benaderd dat er zeer waarschijnlijk geld beschikbaar komt voor de Bingo van medio december. Zij dient enkele administratieve zaken af te wikkelen. Wordt vervolgd.

 

De volgende vergadering komt in elk geval op de agenda:

Mandaat Binnenblad

Uitwerking jaarvergadering

Evaluatie huishoudelijk reglement

 

Rondvraag en sluiting

Dick sluit de vergadering.