De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Dick Smit, Bert Gijrath, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts, Jeanine van der Sanden (wijkraad), Jan Geerts (bewoner).

Afwezig met kennisgeving: Jan Teitsma, Pauline De Senerpont Domis, Annette Schild, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Marleen Zwartkruis heeft met crowdfunding een eerste buurt AED geregeld (een apparaat om bij hartstilstand direct in te grijpen). Deze wordt gemonteerd bij café de Vijfhoek. Complimenten! Onze wijk kan nog wel een tweede gebruiken, bijvoorbeeld bij het wijkraadgebouw.

Bewoners aan de Raaks hebben problemen met de AH-bevoorrading. AH lijkt zich eigenmachtig een steeds grotere laad- en losstrook toe te eigenen. Past niet in het gemeentelijk beleid dat vrachtwagens juist kleiner zouden moeten worden. Dick gaat op 13 maart met de bewoners in gesprek om naar verdere acties te kijken.

De wijkraad Burgwal heeft alle centrumwijkraden uitgenodigd voor een borrel. De voorzitters van de andere centrumwijkraden maken graag eerst onderling kennis met de voorzitter van de Burgwal.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel heeft niet gereageerd op verzoeken van Bert om informatie aan te leveren. Op 24 maart komt zijn opvolger. We zullen hem uitnodigen in de vergadering om kennis te maken en werkafspraken te maken.

Uit B&W, raadscommissies en Raad. De burgemeester heeft aan de commissie bestuur gemeld dat er in het laatste half jaar 17 overlastklachten over de Lounge zijn binnengekomen. Dat klopt niet volgens blz. 2 van datzelfde verslag: daar staat dat alleen al twee bewoners er ruim 200 hebben ingediend.

Evenementenbeleid: we hebben (deels) het eerder ingediende commentaar (participatiefase) nogmaals verstuurd (nu inspraakfase), de inspraakinformatie op de website was namelijk niet compleet.

Brief wethouder Sikkema over de Keizerstraat: gaat in op ons verzoek om een onderzoek in te stellen naar het onveilige verkeer en gaat nu op zoek naar middelen omdat onderzoek te kunnen betalen..

 1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 12-02-2018 (zie bijlage) – akkoord

Concept-actielijst 12-02-2018 (zie bijlage) – Ferdinand verzorgt publicatie over archief in het binnenblad. Dick en Annette komen met een voorstel voor het wijkdiner. Elena vragen we wanneer het subsidieproces voor het verhalenboek wordt gestart.

 1. Wijkraad

Wijkvisie verkeer. Complimenten voor de opstellers. We stellen (unaniem: ook de afwezige wijkraadsleden stemmen namelijk in) de visie vast en zullen geen extra inspraakronde houden. De enquêtes geven voldoende beeld over de voor- en tegenstanders. De maatregelen om zwaar verkeer te weren zijn nog niet erg concreet. Ze worden echter ook in ander verband (stedelijke distributie) aangekaart. Er zijn successen, zoals de proef met het ophalen van bedrijfsafval in het centrum door één neutrale vrachtwagen namens 8 bedrijven. We overhandigen de nota in eerste instantie aan de coalitievormende partijen. Vervolgens aan de betrokken wethouders en de gehele raad. We willen betrokken worden bij de realisatie van het plan en zullen om te beginnen in de herfst de vinger aan de pols houden. Belangrijk moment: de kadernota in juli als eerste opmaat voor de begroting 2019. Daar moeten we een plek in zien te krijgen.

Dick maakt een matrix over de vervolgstappen.

Concept-convenant Binnenstad (zie bijlagen): de vier centrumwijkraden hebben meegepraat en wensen ingebracht. Die zijn echter niet opgenomen. Daarom zullen de centrumwijkraden het stuk niet ondertekenen.

De nieuwe leden hebben geen acute wensen om ingewerkt te worden. Zullen zij laten weten als ze dat wel willen

4) Nadere uitwerking jaarkalender 2018 (zie bijlage): akkoord

5) Evaluatie door DB en wijkraad (feb18) van ons Huishoudelijk Reglement: de wijkraad stemt in met het voorliggende voorstel en verzoekt om de lay-out leesbaarder te maken en het woord ‘raad’ te vervangen door ‘wijkraad’.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Politiek debat: grote opkomst, goede gesprekken, goede pers. Helaas weinig tot geen hulp vanuit andere wijkraden bij de catering. Moet volgende keer anders. Bert heeft 55 euro uit de spaarpot. Gaat naar de penningmeester. Vervelend incident met kapotte microfoon. Ferdinand is in gesprek met de verhuurder. Eventueel kosten delen met andere centrumwijkraden. De afrekening van het evenement moet binnen twee maanden naar de gemeente.

Actiegroep Buskruit meldt een toenemend aantal meldingen over bus overlast vanuit onze wijk. Dick en Ferdinand zullen een gesprek met ze hebben.

Opstellen wijkvisie Sociaal? We zullen inventariseren of er behoefte is aan meer aandacht voor dit onderwerp in onze wijk en zo nodig stimuleren dat er (bijvoorbeeld samen met cafés) activiteiten starten zoals wandelingen, maaltijden en de Rummikub. Annette en Jeanine gaan er mee aan de slag, in overleg met o.a. het sociaal wijkteam. Een van de punten: mogelijke verplaatsing van onze inloopuurtjes naar café de Vijfhoek.

Omwonendenoverleg 24 uurs opvang 05/03/18. Bert meldt terug. De overlast lijkt vooral te gaan over niet-bewoners van de opvang.

Raaks Fase III: Ferdinand meldt terug. Het bewonersoverleg heeft vragen over veiligheid, mogelijke horecaoverlast en bevoorrading bij de gemeente ingebracht. Ook is om een rechtstreeks gesprek met de gemeente verzocht.

Omwonendenoverleg the Lounge (di 27.03.18): 16-17. Dick, Bert, Marlies en mogelijk Jeanine zijn erbij. Naast de nieuwe wijkagent, handhavers, gemeente, the lounge en bewoners.

Koffie- en inloopuurtje 22 maart 19-20 uur: Dick en Bert zijn er bij.

Terugblik op informeel afscheid José en Jan L.: Jan Luys had er meer van verwacht, horen we via via.

Gesprek met Koinonia: Annette is er geweest. We zetten een tekstje op de website.

 1. Rondvraag en sluiting

Jeanine heeft gekeken naar mogelijkheden voor activiteiten voor volwassenen op het Wilsonsplein. De speelboom zal echter worden gerealiseerd. Mogelijk alternatief: jeu de boules op het Sophiaplein?

Bert is tijdelijk waarnemend secretaris en Dick poogt nog eenmaal een secretaris te werven.

Marlies: vraagt naar het groen/grijskunstwerk op hoek Ged. Raamgracht/Nwe Raamstraat; kijk over een paar maanden maar eens hoe mooi het dan zal zijn.

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Annette Schild, Bert Gijrath, Jeanine van der Sanden, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (leden), Jan Geerts en Ida de Waal (bewoners). Afwezig m.k.: Elena Nastase, Ferdinand Pronk

 1. Opening en mededelingen

De wijkraad vergadert vanavond in de nieuwe samenstelling na de jaarvergadering.

Om 20:30 uur nemen we afscheid van enkele ex-wijkraadsleden.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent:  van onze wijkagent ontvingen we een bericht met vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen periode. Pauline zal er een bericht aan wijden op onze website. Bert zal tijdig t.b.v. iedere vergadering bij de wijkagent om de gewenste informatie vragen.

Evenementenbeleid: we kunnen tot begin maart inspreken op het concept-beleid. Enkele leden gaan zich er in verdiepen om te bezien of we zullen reageren. Eerder deden we al suggesties in de participatiefase.

Subsidie: de gemeente heeft onze subsidieaanvraag i.h.k.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van 22/01 gehonoreerd.

APV: de raadscommissie Bestuur heeft positief geadviseerd aan de raad t.a.v. het vaststellen van de gewijzigde APV. Als de raad instemt krijgt de burgemeester extra bevoegdheden om op te treden in het (maatwerk)geval van overlast bij coffeeshops

Kwartaaloverleg coffeeshop: de wijkraad stemt in met het gewijzigde voorstel van de gemeente m.b.t. het zgn. kwartaaloverleg m.b.t. overlast door bezoekers van de coffeeshop

De wijkraad ontving een brief van de wethouder n.a.v. de brief van de wijkraad over de verkeerssituatie op de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. De gemeente zal middelen trachten vrij te maken t.b.v. draagvlakonderzoek a.g.v. de wijkvisie van de wijkraad.

De wijkraad besluit in te stemmen met een verzoek van de wijkraad Binnenstad om adhesie te betuigen aan een bewonersinitiatief m.b.t. overlast van de nieuwe gelede bussen en de dubbeldekkers (in de Wilhelminastraat) en voegt er de situatie op de Ged. Oude Gracht aan toe. Bussen rijden daar te hard. Het verzoek om een financiële garantstelling willen we beter toegelicht krijgen.

 1. Notulen en actielijst vergadering 08-01-2018

Akkoord met een kleine aanvulling.

 1. Wijkraad

De taakverdeling 2018 is vastgesteld. De vacature secretaris zal voorlopig worden vervuld door Bert. De nieuwe leden zullen op hun verzoek worden ingewerkt in de lopende zaken. Zij melden zich.

Jaarplan en Jaarkalender 2018. De portefeuillehouders zullen het jaarplan uitwerken in een vertaling naar de jaarkalender 2018. We nemen aan dat in maart/april de jaarkalender zal zijn uitgewerkt.

Wijkvisie verkeer. De voortgang van het proces wordt besproken. We nemen aan dat de te wijzigen concept-visie, naar aanleiding van de diverse reacties en de te volgen tweede enquête, in de vergadering van 12 maart zal worden vastgesteld. Na 21 maart kan de visie naar de coalitievormende partijen worden verzonden.

Evaluatie huishoudelijk reglement. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorstel gedaan n.a.v. de opgedane ervaringen in 2017 het huishoudelijk reglement op een paar punten aan te passen. De aanpassingen worden besproken. Het voorstel het huishoudelijk reglement aan te passen, conform het besprokene, komt de volgende vergadering, ter vaststelling, op de agenda.

Voortgang verhalenboek. Diverse meegezonden documenten worden besproken en krijgen instemming van de wijkraad. Binnen afzienbare tijd zal subsidie worden aangevraagd. Ook aan de wijkraad zal om een bijdrage worden gevraagd. De suggestie wordt gedaan bewoners en ondernemers uit de wijk ook uit te nodigen een bijdrage te doen.

Politiek debat 6 maart. De voortgang van het project van de vier centrumwijkraden wordt besproken. Aan de orde is een voorstel om garant te staan als centrumwijkraden in het onverhoopte geval dat de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend. De wijkraad besluit garant te staan voor een vierde deel van de geraamde kosten plus een kleine aanvulling omdat één kleinere wijkraad niet garant kan staan voor het gehele kwart, onder de voorwaarde dat alle vier wijkraden garant zullen staan.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Wijk-op-Groen. De voortgang van het deelproject Wilsonsplein wordt besprokenStedelijke Distributie. De laatste vergadering van de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie (onze wijkraad vertegenwoordigt de wijkraden in het centrum) wordt teruggemeld. Het jaarplan stond centraal.Operationeel Overleg Centrum. De vergadering van hedenochtend, voorgezeten en geïnitieerd door de gemeente, wordt kort terug gemeld. Bert meldt zijn interesse om Jan Luys op te volgen als mede aanwezige namens de wijkraad.Raaks fase III. Vorige week was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de ontwikkelaar en de gemeente. Een aantal zaken (o.a. laden en lossen, aan- en afvoer, verplaatsen fietsenstallingen) zal de wijkraad kritisch volgen. Er is ook een bewonersoverleg van direct betrokkenen met de gemeente.Marlies meldt een mogelijk bewonersinitiatief t.a.v. meer AED’s in de wijk. Bezien zal worden of er subsidie kan worden aangevraagd. Zullen we als wijkraad mede-ondersteunenAnnette meldt terug een oriënterend gesprek met het Sociaal Wijkteam. Zal nog een vervolg krijgen. Ook wordt contact gelegd met Burenhulp. Komt terug op de agenda.

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Na afloop van de vergadering wordt op informele wijze afscheid genomen van José Boele en Jan Luys. Wout Vogelesang was helaas verhinderd. Dick memoreert hun jarenlange vrijwillige inzet en verdiensten voor de wijk, de bewoners en de wijkraad. Als stoffelijk blijk van waardering ontvangen zij, naast veel dank, de “Pluim van de wijk”.

Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk (leden), Annette Schild, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (aspirant-leden), Jan Geerts en Peter de Kuijer (bewoners). Afwezig mk: Bert Gijrath, Jeanine vd Sanden, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Jan Luys heeft laten weten te stoppen als wijkraadslid. José Boele stopt als projectlid. Later nemen we afscheid van beiden.

Er zijn vier aspirant-leden. Jeanine is deze vergadering vanwege vakantie afwezig. Pauline kwam 12 jaar geleden vanuit Utrecht in de wijk wonen. Is journalist/webdesigner. Marlies woont 2 maanden in de Vijfhoek maar kent de wijk al lang o.a. als medeorganisator van het Huiskamerfestival. Ze werkt sinds kort bij Haarlem Marketing. Annette is al een paar maanden kandidaat-wijkraadslid. Tijdens de jaarvergadering worden de aspiranten (als het goed is) benoemd.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel Wijn was tot vorig jaar bij onze vergaderingen. Hij stopte daarmee vanwege de beperkte beschikbare tijd. Als ‘compensatie’ ontvingen we maandelijks een overzicht met highlights. Hij stopte daar eind 2017 mee omdat de wijkraad in zijn beleving te weinig met de informatie deed om zijn inspanning te rechtvaardigen. Een gesprek daarover had als uitkomst dat de wijkraad zal aangeven aan welke informatie behoefte bestaat. De wijkagent zal die vervolgens maandelijks delen met een lid van de wijkraad (Bert). Afspraak: iedereen geeft deze week wensen door aan Dick.

Michiel heeft laten weten dat de wijkagenten van locatie gaan ruilen. In maart wordt bekend wie onze nieuwe wijkagent wordt. In verband met de ruil gaat het geplande interview met Michiel in het Binnenblad niet door.

We hebben commentaar gegeven op het concept-evenementenbeleid. We horen nog wat de gemeente daarvan overneemt. Vervolgens bepalen we of we nog een vervolgreactie geven.

Burgemeester Wienen heeft een brief gestuurd over de overlast door enkele bezoekers van The Lounge. Hij geeft maandag 22 januari een toelichting in de Nieuwe Kerk. De brief staat 11/01 op de agenda bij de commissie bestuur. Meerdere wijkbewoners gaan daar inspreken.

 1. Notulen en actielijst vergadering 11-12-2017

Akkoord

 1. Wijkraad

Financieel

 • Klein tekort eind 2017 bij zowel bewonersondersteuning als wijkraadskosten. Kascontrolecommissie bekijkt de cijfers op 10/01. In 2018 verdwijnt de post bewonersondersteuning: wordt een stedelijk budget in het kader van ‘helder speelveld’. Wijkraad kan daar ook subsidie aanvragen. Zullen we gaan doen als het jaarplan is vastgesteld, vermoedelijk in maart. Een stedelijke initiatiefraad van 5 bewoners uit alle delen van de stad gaat de aanvragen beoordelen. Het totale budget is ca € 230.000.
 • De taakverdeling voor de jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie op 14 januari is doorgenomen.
 • Jaarplan 2018: vastgesteld. We veranderen pleinbbq in wijkbbq om de locatie open te houden.
 • Ontwerp-bestemmingsplan: we dienen een zienswijze in over de wenselijkheid een fietsparkeernorm op te nemen en expliciet de mogelijkheid open te houden de fietsenkelder onder Hudson Bay in gebruik te nemen als openbare stalling.
 1. Concept-wijkvisie verkeer

De visie verkeer is na de visie Wijk-op-Groen het tweede onderdeel van een wijkvisie. Ongeveer 8 bewoners hebben er in 2017 aan gewerkt, met speciale credits voor Jan Geerts die een voorstel voor een stuk deed. De wijkraad geeft de visie vrij voor bespreking tijdens de jaarvergadering en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de inhoud op zich. Daar worden de eerste indrukken van de aanwezigen gepeild. Vervolgens houden we in overleg met de werkgroep wijkvisie twee verdiepende bijeenkomsten. In de wijkraadsvergadering van maart bespreken we het stuk inhoudelijk inclusief alle reacties. Doel is om het tijdens de coalitievorming aan te bieden aan de betreffende politieke partijen. Het stuk sluit aan op geluiden die we in de wijk horen over onder andere gevaarlijke situaties op de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, zoekverkeer van bezoekende parkeerders en overlast/beschadigingen door te grote vrachtwagens. Ook het bevorderen van de verkeersveiligheid is een belangrijk doel. Terzijde: de gemeente koerst al sinds 1995 aan op een autoluw centrum.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Inbraak Kerstmis: vermoedelijk door nalatigheid van iemand van de kerstzangcommissie (deur niet op slot) kon ongewenst bezoek de voordeur open krijgen. Er is overleg met de stichting en verhuurder Ymere over herstel en kostenverhaal. Het slot is vervangen. Sleutels zijn vanaf heden alleen beschikbaar voor wie een verklaring met gedragsregels ondertekent. Dat zal ook gelden voor eventueel gebruik door de kerstzangcommissie. Dick zal met de Stichting contact opnemen.
 • Wijkborrel op ma 18/12 bij de Jopenkerk trok zo’n 100 bezoekers. De volgende keer maken we ook foto’s.
 • De vier centrumwijkraden houden een verkiezingsdebat op 6 maart 2018. Op 1 na doen tot nu toe alle partijen mee.
 • Op 22 januari licht burgemeester Wienen in de Nieuwe Kerk zijn brief over The Lounge toe aan bewoners. De uitbater vervroegt vrijwillig zijn sluitingstijden. Onduidelijk is nog of handhavers tegen overschrijding kunnen optreden.
 • Op 12 januari is er een gesprek met verkeersambtenaar Frank Kool over bevoorradingsverkeer op de Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat.
 1. De wijkraad in 2018

Eventuele verbeterpunten in 2018? Voor het voorstel om de vergadering later dan 19 uur te laten beginnen is geen draagvlak.

 1. Rondvraag en sluiting

Evaluatie huishoudelijk regelement komt in februari op de agenda als ook de aspirantleden een eerste beeld hebben bij de activiteiten van de wijkraad.