De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Annette Schild, Marlies Dingenouts, Dick Smit, Jeanine van der Sanden, Jan Geerts (verslag)

Afwezig: Geen

Gasten: Elena Nastase, Marianne Mathijssen

 1. Opening en mededelingen
 • Jan Geerts wordt welkom geheten als nieuw lid en hij door de wijkraad gekozen tot secretaris.
 • Femke Schukking heeft zich aangemeld als projectlid met als taak “Toegankelijkheid in de wijk”. Marianne neemt contact met haar op.
 • Elena Nastase wordt door de voorzitter bedankt voor haar lidmaatschap i.h.b. ook voor haar projectleiderschap voor ons wijkverhalenboek “Het dorp in de stad”. Een mooi aandenken is hiermee onder haar leiding aan de wijk nagelaten. Elena zal nog resterend materiaal (foto’s i.h.b.) binnenkort over dragen. Zij ontvangt een fraaie bos bloemen.
 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • Beschikking gemeente over de subsidie 2019 t.b.v. de wijkraad
 • Uitnodiging van de gemeente (15 januari) over een toelichting op het herziene hotelbeleid. Samenvattend: liever geen nieuwe hotels in het centrum, goede afstemming met buren is noodzakelijk. Dick gaat er naar toe.
 • Wijkagent Mustafa Karademir meldt dat er in december geen incidenten waren. De wijkraad kent echter voorbeelden (Nieuwe Kerksplein, Nieuwe Raamstraat) dat er meerdere incidenten zijn geweest in december waarbij de politie is ingeschakeld. Dick doet navraag bij onze wijkagent.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 10 december 2018,
 • Actielijst
  • Nieuw: Marlies zal het communicatieplan van de wijkraad aanpassen.
 1. Wijkraad
 • Terugblik jaarvergadering (13-1). Het was een ongekend succesvolle jaarvergadering. Dank voor eiders inzet! De koster schatte het aanwezigen op ca. 170/180. Bijgevolg was de drank zeer snel op. Overweging is de volgende keer m.b.t. de drank vouchers in te stellen. Jan miste een plekje in de presentatie van het boek voor (de aanwezige wethouder) Jur Botter; als schrijver van het voorwoord.
 • Concept-jaarplan: Akkoord met de volgende opmerking: de Bingo gaat er van af. Er komt nog agenda/planning in februari op de agenda.
 • Taakverdeling: Schuift door naar volgende de vergadering.
 • Financiën: De wijkraad stemt in met de verantwoording over 2018 en de begroting van 2019. Beschikking van gemeente m.b.t. de subsidie 2019 is binnen. Jan T zal diverse ontvangen subsidies afhandelen voor februari (wijkdiner, bingo, presentatie wijkverhalen, wijkverhalenboek); i.h.b. ook de gevolgen voor de exploitatiebegroting. Ook brengt hij in kaart de in 2018 ontvangen extra subsidies. Volgende wijkraad komen deze punten terug. Enkele malen per jaar evalueren we hoe de donaties (geraamd € 400) en uitgaven zich ontwikkelen. Jan T wordt bedankt voor zijn inspanningen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles (intern)
 • Bingo (Annette): Er waren weinig deelnemers uit de wijk. Op voorstel van Annette stoppen met onze inspanningen t.b.v. de bingo.
 • Verzekering: Jan komt hier in februari op terug.
 • Verkeersvisie: Gesprek met Jur Botter, Merijn Snoek en de wg Verkeer is op 14-2.
 • Communicatie: Er is enige discussie over de te hanteren aanspreekvormen die bovendien wisselen kwa omstandigheden (wie, wat, jong, oud, etc). Het kan soms als te formeel worden ervaren. Dat moet worden vermeden. Marlies zal ons communicatieplan herzien.

6 . Rondvraag: 

 • Wijkraadmail: alle wijkraadsleden krijgen alle mail aan de wijkraad doorgestuurd. Dat doorzenden kan desgewenst beëindigd worden, maar dan sta je droog t.a.v. de informatie via dat kanaal. Er zijn suggesties uitgewisseld om deze inkomende mail privé te ordenen/filteren.
 • Boek “Het dorp in de stad”. Er zijn exemplaren beschikbaar voor het gemeentebestuur.

 

Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen 10 december 2018

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Elena Nastase,  Mustafa Karademir (wijkagent)

Afwezig: Jeanine van der Sanden en Marlies Dingenouts

Gast: Jan Geerts

Opening en mededelingen 

 • Mustafa meldt dat er 1 incident geweest is en er verder een min of meer structurele problematiek is rondom fietsdiefstallen, overlast van dak- en thuislozen; diefstal uit auto’s. Perikelen rondom de coffeeshop blijven, maar er zijn geen bijzonderheden. Verder geeft hij aan dat zijn wijk(en) eigenlijk te groot zijn voor één wijkagent.

Ingekomen  berichten

 • Ingekomen stukken; geen vragen
 • Er is een beschikking vanuit de gemeente ontvangen m.b.t. het uitvoeren van de Bingo vanuit het leefbaarheidsbudget van 300 euro.

Notulen  12 november

 • Wijkboek; er komt eventueel nog een digitale versie onder voorbehoud i.v.m. privacy etc.

Actielijst

 • Geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkraad

Jaarvergadering

Programma voor de pauze de huishoudelijke zaken en na de pauze het verhalenboek. Na afloop een nieuwjaarsbijeenkomst. Alles verloopt verder volgens schema.

Wijkverhalenboek

 • Proces loopt volgens planning. Op de jaarvergadering komen enkele geïnterviewden.
 • De wijkraad stelt de begroting vast. Geraamde inkomsten 3900 euro.

Voor extra inkomsten komen er collectebussen bij de afgiftepunten voor een vrijwillige bijdrage.

Wijkdiner

Prima verlopen! Verder komt naar voren dat de ontvangst te rommelig verliep. Verder komt er nog een correctie op een factuur i.v.m. onjuist bedrag van de geleverde wijn.

Jaarvergadering

 • Het (her)verkiezingsoverzicht klopt. Jan Geerts meldt zich aan als nieuw wijkraadslid.
 • Logistiek
 • Bert; stickers en bardienst;
 • Dick; verzorgt het formele deel;
 • Annette regelt de organisatie.

Verkeersvisie (Jan Geerts)

Er komt erg weinig reactie vanuit de gemeente, behalve telkens “vertragen” of “vooruitschuiven”.  Eerste actie is om gesprek aan te vragen bij de wethouder(s) met als doel toelichting op de stand van zaken, het vervolgproces en de planning.

Rondvraag

Geen

Sluiting