De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid),  Dick Smit (aspirant wijkraadslid), Maaike Beun (penningmeester), Jan Teitsma (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker)

Afwezig      :        Grace de Thouars (aspirant wijkraadslid) en Renée Gutherson (wijkraadslid)

 

 

 1. Opening

Arjan opent voor de allerlaatste keer als voorzitter de vergadering .

 

 1. Notulen en actielijst van 5 december 2016

Worden behandeld in januari 2017.

 

 1. Huishoudelijk reglement Wijkraad

Tijdens de laatstgehouden reguliere vergadering van de wijkraad op 5 december 2016 is geconstateerd dat met gebruikmaking van het huidige huishoudelijk reglement (HHR) een nieuw aangemeld wijkraadslid niet kan worden belast met de functie van een DB lid van de wijkraad cq van de Stichting. Nu dat per januari aanstaande een probleem wordt bij het aftreden van de huidige drie DB-leden hebben Bert en Dick op verzoek van de wijkraad, in afstemming met de voorzitter, een voorstel ontwikkeld mbt een op dit punt aangepast HHR.

Het concept is naar de wijkraadsleden en aspirant-leden toegestuurd. Alle ontvangen reacties waren instemmend. Enkele leden meldden tekstuele verbeteringen en er was een voorstel de levenslange zittingstermijn van een wijkraadslid enigszins te beperken. De tekstuele opmerkingen zijn verwerkt en de zittingstermijn is enigszins aangepast in een tweede concept.

De aldus ontstane versie is eveneens rondgestuurd via de mail naar alle leden en aspirant-leden. De aanwezige wijkraadsleden stemmen heden in met het bijgevoegde aangepaste Huishoudelijk Reglement van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen (versie 12 december 2016).

     

 1. Arjan sluit deze extra vergadering.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 januari 2017 om 19.00 uur

 

 

Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid),  Dick Smit (aspirant wijkraadslid), Jan Teitsma (aspirant wijkraadslid)

Afwezig      :        Maaike Beun (penningmeester), Grace de Thouars (aspirant wijkraadslid), Renée Gutherson,  José Boele (projectmedewerker)

 

 1. Opening

Arjan opent voor de laatste keer als voorzitter de vergadering .

 

 1. Notulen en actielijst van 7 november 2016

Zijn doorgenomen.

 

Actielijst:

Wijk op Groen:

De inspanningen voor de Gedenkboom zijn met succes gehonoreerd, de boom is geplaatst.

 

Wijkgericht werken Spaarnelanden:

Laurina van Dam is niet langer onze contactpersoon, dit is nu Marieke v.d. Kaa

 

Bestemming tegoed ‘haring happen’ € 250,00:

Kerstboom wordt 8 december geplaatst.

 

Werkzaamheden Oranjekade:

Steun van de Wijkraad wordt zeer gewaardeerd. Jan L. houdt vinger aan de pols.

 

 1. Politie/Gemeentezaken

      Wijziging opkomst wijkagent

Michiel is aanwezig om toe te lichten dat de werkzaamheden in en rond de wijk verzwaard zijn vanwege vergroting van de wijk en de verplichting om bij noodhulp en back-up diensten mee te draaien.

Zijn verzoek is om voorafgaand aan een vergadering eerst te overleggen en informatie aan te leveren, die dan naar behoefte bekend gemaakt kan worden in de vergadering. Dat overleg zal plaatsvinden op initiatief van de secretaris. Bij dringende zaken zal Michiel incidenteel aan schuiven.

Op dit moment is het rustig, 3 fietsdiefstallen en 3 winkeldiefstallen.

Michiel vraagt speciaal aandacht voor vals geld dat in omloop is en oppert de mogelijkheid voor een artikel in het Binnenblad. Ferdinand gaat dit onderzoeken.

 

 1. Projectgroepen

      Parkeervisie

Op 15 december neemt de gemeenteraad, naar verwachting, een beslissing.

 

Bingo

Binnensteeds vraagt naar het voortbestaan van de bingo.

Jan L. meldt dat er nieuwe richtlijnen van de Gemeente zijn voor subsidies.

Voorstel van Jan L. in het OOC te bespreken welke potjes hiervoor beschikbaar zijn

Jan T. gaat dit verder onderzoeken ihkv het subsidie-onderzoek. Vooralsnog tav de begroting 2017 geen wijziging.

Els zal het verzoek van Binnensteeds beantwoorden met de mededeling dat het voortbestaan en de subsidieverstrekking in beraad is bij de Wijkraad.

 

 1. Wijkraad

 

Financiën 2016 Binnenblad   

Dit wordt uitgesteld naar begin 2017. Jan Hoving heeft Arjan laten weten dat het Binnenblad een financieel gezonde organisatie is. Arjan vraagt als aandachtspunt de jaarlijkse bevestiging van de mandatering. Dick wijst er op dat het mandaat tav het Binnenblad daarover een deadline kent.

 

Wijkraadbudgetten

Maaike heeft een overzicht gemaakt, dit wordt gemaild. Arjan vraagt aandacht voor ideeën om tegoeden dit jaar op te maken.

 

Opvolging enquête2014

Dick vraagt naar de opvolging van door de wijkraad beloofde beleidsplannen en toekomstvisie in de genoemde enquête van 2014.

Arjan antwoordt dat destijds het enige speerpunt Wijk op Groen was. Hiervoor is een beleidsplan en toekomstvisie ontwikkeld.

Verdere aandachtspunten zijn leefbaarheid en veiligheid. De tweemaal gehouden schouw is belangrijk maar is geen visiedocument.

Arjan verwijst Dick voor meer informatie naar de map met enquêteformulieren.

 

Taakverdeling Wijkraadsleden

Het overzicht, opgesteld door Ferdinand, wordt besproken en komt ter besluitvorming in janauri 2017 op de agenda. Dick stelt samenwerking voor met de centrumwijkraden tevens op te nemen.

Arjan vindt dit alleszins aan te raden. Dick en Arjan nemen de lijst samen door.

Dick heeft het besprokene tijdens de vergadering bijgewerkt.

Actiepunt: taakverdeling Wijkraadsleden ter besluitvorming op de agenda van de vergadering 01/2017.

 

Evaluatie Herfstdiner/Kerstborrel

Het evenement was uitermate geslaagd. Niet in de laatste plaats door het optreden van Leny van Schaik in de stijlvolle Nieuwe Kerk. Uit volle borst werd met het lied van de Vijfhoek meegezonden.

Ons doel is te kijken of we er een jaarlijkse traditie van kunnen maken!

Een artikel heeft in het Haarlems Dagblad gestaan, geïllustreerd met een foto waarop de sfeervolle ambiance goed tot zijn recht kwam.

 

Samenstelling bestuur

Bert deelt mee dat de voorzitter en een viertal leden staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Henk Walstra blijkt ook nog ingeschreven te staan, dit is onjuist, Henk moet uitgeschreven worden door Jochem.

Jan T is beschikbaar als penningmeester a.i. en hij zal door Maaike worden ingewerkt.

Punt van aandacht: alvorens toe te kunnen treden tot het dagelijks bestuur moet men wijkraadslid zijn.

Dick ziet als oplossing het huishoudelijke reglement aan te passen via een spoedige extra bijeenkomst waar alle leden aanwezig zouden moeten zijn. De aanwezigen stemmen hiermee in.

Dick en Bert gaan een en ander bestuderen, in afstemming met Arjan, en zullen een op dit punt gewijzigd huishoudelijk reglement mailen vóór de Kerstborrel op maandag 12-12-2016. Arjan zal daar de opvolging kenbaar maken.

Dick geeft aan met alle plezier aan te treden als voorzitter a.i.

De vacature van secretaris blijft bestaan omdat de wijkraad nog geen kennis heeft kunnen maken met een mogelijke kandidaat. Afgesproken wordt om Jochem als secretaris én vicevoorzitter ingeschreven te laten tot aan de jaarvergadering.

De overige leden verwelkomen de beide nieuwe bestuurders van harte.

Arjan noemt nog het aandachtspunt dat de overdracht van het secretariaat en

penningmeesterschap ruim voor de jaarvergadering plaatsgevonden moet hebben. Onder andere in verband met de goedkeuring door de kascommissie tijdens de jaarvergadering.

De overdracht m.b.t. het voorzitterschap zal hij zelf verzorgen met Dick.

 

 

Rondvraag

Ferdinand meldt dat op 5 januari om 19.00 uur een daklozen receptie wordt gehouden.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 januari 2017 om 19.00 uur

 

 

 Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 november 2016

 

Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Bert Gijrath (wijkraadslid),Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker),  Dick Smit (belangstellende voor wijkraadslid), Jan Teitsma (kandidaat penningmeester)

Afwezig      :        Maaike Beun (penningmeester), Grace de Thouars (kandidaat secretaris)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet in het bijzonder Jan Teitsma welkom. Jan heeft een gesprek gehad met Arjan en is aanwezig met uitgangspunt om de functie van penningmeester op zich te nemen nu Maaike af zal treden.

 

 1. Notulen en actielijst van 3 oktober 2016

Ferdinand meldt dat er een handige Gemeente app is. Arjan doet de suggestie dit naar Ingrid Hamer te mailen.

Arjan deelt mee dat de Parkeervisie deze week in het College komt en 24 november is er een inspraakronde bij de Commissie. José gaat spreektijd aanvragen.

Ontschotten budgetten: middels Raad van Tien (vertegenwoordigers uit de wijkraden). Zij gaan

€ 250.000,00 voor 2017 beheren. Een en ander moet dit jaar nog zijn beslag krijgen. Eén van de doelen is te voorkomen dat er geld terugvloeit naar Algemene Middelen van de Gemeente.

Banner Gierstraat is weg, wordt nog verder naar gezocht.

Wijk op Groen Nieuwe Kerksplein is bij elkaar geweest, er was ook een vertegenwoordiger van de Kerk aanwezig.

Wijk op Groen . Arjan vraagt aan de leden vervanging als steun voor deze groep.

Wijziging verkeersituatie: verzoek voetgangersgebied met uitzondering van fietsers te realiseren voor Korte Annastraat, Popelingstraat en Oude Raamstraat. Loopt nog.

Jan Luys merkt op dat Ingrid Hamer de agenda niet krijgt, wel de verslagen. Stelt voor Ingrid voor de volgende vergadering uit te nodigen.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 1. Politie zaken

Tamelijk rustig.

7 fietsdiefstallen

7 winkeldiefstallen

1 nep vuurwapen

Michiel maakt melding dat de containers voor vuilnis, papier, flessen en plastic afgesloten worden voor Oud & Nieuw. Om te voorkomen dat men de handel er naast deponeert, vraagt Michiel of er in het Binnenblad aandacht aan geschonken kan worden. Ferdinand zal dit bespreken.

 

Gemeentezaken

Oranjekade:

Arjan zegt dat er veel mis is gegaan. Aan de wijkraad is gevraagd dit te volgen, steun te bieden en eventueel druk uit te oefenen. Jan Luys neemt dit onder zijn hoede. Arjan zal de betrokkenen en Ingrid Hamer informeren hierover.

 

 

 1. Wijkraad

      Arjan deelt mee dat Grace de Thouars helaas niet aanwezig kan zijn maar zij heeft zich       beschikbaar gesteld om het secretariaat over te nemen.

Jan Teitsma is al door Arjan welkom geheten, Jan heeft zich beschikbaar gesteld om de functie van penningmeester op zich te nemen. Jan stelt zich voor aan de leden.

Fijn dat deze functies vervuld gaan worden.

Ferdinand stelt voor de takenlijst te wijzigen c.q. aan te vullen vanwege vertrek Arjan, Jochem en Maaike. Komt op de agenda van de volgende vergadering.

 

Herfstdiner/Kerstborrel

Flyers zijn samen met het Binnenblad uitgedeeld.

De aanmeldingen voor het Herfstdiner zijn hoopgevend om het minimale aantal van 80 deelnemers te halen. Arjan, Bert, Els en Maaike zijn hiermee bezig.

 

Opvolging Arjan in OOC/CMG

CMG: Arjan zal Hugo van Wees introduceren.

OOC: Ferdinand zal dit overnemen. Ferdinand is al aanwezig geweest op het OOC van 17 november. Hij heeft een samenvatting hiervan gemaakt.

 

Locatieprofielen

Welke evenementen vinden waar plaats?

De gemeente gaat hierover in de persoon van Chantal Baas. Er komt een bestemmingsplan.

 

AirBnB

Pierre Winkler, bewoner van de Binnenstad heeft een mail gestuurd over de richtlijnen.

De Gemeente moet hierover beleid gaan voeren.

Er zal een gesprek tussen Pierre Winkler en Jan Luys plaatsvinden.

 

Terugkoppeling sluitingstijden.

Er waren 30 losse tickets verkrijgbaar om incidenteel één nacht tot 06.00 uur geopend te zijn. Er zijn in totaal 14 tickets gebruikt. Voorstel is om aantal van 30 te handhaven. Jan Luys vraagt zich af waarom er niet terug gegaan wordt naar 20 tickets.

Arjan zal dit agenderen voor het CMG.

 

Datum van volgende vergadering.

Geen bezwaar tegen 5 december, gaat dus door.

 

Afscheid Arjan, Jochem en Maaike

Arjan zal tijdens Kerstborrel een gloedvolle toespraak houden.

 

Voorstel benoeming voorzitter, penningmeester, secretaris.

Arjan geeft zijn voorkeur weer:

Voorzitter: Dick Smit

Secretaris: Grace de Thouars

Penningmeester: Jan Teitsma

De overige leden kunnen zich hierin vinden.

Bert gaat inventariseren hoe de aanstellingen tussentijds kunnen plaatsvinden. Normaliter vinden de aanstellingen plaats tijdens de Jaarvergadering van de Wijkraad

Wellicht mogelijk wijziging Huishoudelijk Reglement.

José pleit voor meer projectleden in de toekomst.

 

 

 Rondvraag

Jan Teitsma vraagt naar de functie van Michiel. Michiel is onze wijkagent.

Wellicht zinnig dat Michiel zo nodig op verzoek aanwezig is. Vragen aan Michiel wat hij wil.

Jan Luys vraagt of de mail van Bas de Boer beantwoord is. Nee, Arjan gaat dit doen.

Jan Willem doet het voorstel om bij het beantwoorden van mails de overige wijkraadsleden te

cc-en.

Dick was van plan zich tijdens de vergadering aan te melden als wijkraadslid, maar dit wordt doorkruist omdat Dick gevraagd is om de functie van voorzitter te bekleden.

Dick gaat zich hierover beraden en komt volgende vergadering met zijn antwoord.

 

Volgende reguliere vergadering is 5 december 2016 om 19.00 uur