De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

 Notulen van de Wijkraadsvergadering op 3 oktober 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Bert Gijrath (wijkraadslid),Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker), Paul de Nijs (lid commissie Wilsonsplein, Dick Smit (belangstellende voor wijkraadslid)

Afwezig       :         Jan Luys (wijkraadslid),

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Dick Smit welkom. Dick heeft een gesprek gehad met Arjan en is aanwezig met uitgangspunt een vrijblijvende oriëntatie als wijkraadslid. Dick stelt zich voor aan de leden.

 

 

 1. Notulen en actielijst van 5 september 2016

José merkt op met betrekking tot Parkeervisie dat het de bedoeling is om te voorkomen dat de parkeerdrukte getransporteerd wordt naar de wijken aan de rand van de stad.

Sticker Breestraat. Volgens José is hier nog geen duidelijkheid. Arjan merkt op dat op de containers op de Raamvest uitgebreid uitleg staat.

Bij meldingen aan Spaarnelanden wordt geantwoord dat het probleem is opgelost, hetgeen niet het geval is. José ziet torenhoge stapels papier en karton. Wellicht een onderwerp voor het OOC.

Wijk app. Ferdinand heeft een stuk in het Binnenblad hierover geschreven. Actiepartij Trots claimde alle gegevens te willen ontvangen. Hierop is niet ingegaan omdat er uitgegaan wordt van de landelijke organisatie.

Verder worden de notulen goedgekeurd

 

Actielijst

is behandeld en bijgewerkt

 

 1. Politiezaken

–         Overlast zwervers neemt af.

–         Fietsendiefstallen vallen mee

–         Chantage/ bedreigen winkelier. Situatie is onder controle

–         Diefstal uit auto

–         Diefstal/gebruik drugs in boot

Ferdinand vraagt aan Michiel naar de betrokkenheid van de politie bij een Whats App groep.

Politie neemt niet deel aan de app. Het advies is het kleinschalig te houden en één deelnemer van de groep aan te wijzen om melding te doen aan de politie.

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Stedelijke distributie

Zie bijgevoegde documenten. Arjan deelt mee dat het document vandaag is vrijgegeven voor publicatie en is gestuurd naar de leden van de Commissie Bestuur .

Alle relevante groepen zijn aanwezig geweest. Arjan en Jan Luys hebben hieraan ook deelgenomen.

Arjan vraagt aan de leden of zij het stuk willen lezen en komt op de agenda voor de volgende vergadering voor op- en aanmerkingen.

José vraagt naar verdere procedure. Arjan deelt mee dat de Commissie een uitspraak doet.

 

 

Herfstdiner vindt plaats op 29 november en de Kerstborrel op 12 december

Arjan, Els en Bert zullen hun krachten hieraan wijden.

 

Parkeervisie

José meldt dat er 4 oktober een gesprek plaatsvindt met Joyce Nupoort, teammanager bureau Ruimtelijke Plannen Gemeente Haarlem.

De insteek: nuances voor ons deel van de stad.

De wens is verkeersmaatregelen voor het reguleren wat betreft het uitrijden van de wijk om te voorkomen dat er circulerend verkeer plaatsvindt.

Actie: langs de fracties gaan.

 

24 uurs opvang

Ferdinand heeft ons  juiste versie van de brief aan de Commissie van 17 september 2016 gemaild (is bijgevoegd).

Arjan meldt dat de overlast minder is. Aan zorgmijders zijn begeleiders gekoppeld. Over een buitenruimte wordt nog nagedacht.

Daklozen die nu in het traject zitten worden verder begeleid met het doel uit het gebouw in de Wilhelminastraat te vertrekken door o.a. begeleid wonen.

Een zwaardere groep met psychiatrische problemen komt hiervoor in de plaats. De bewoners worden goed geïnformeerd.

José vreest dat procedureregelingen de inspraak van de bewoners ontneemt.

Bovendien kan er sprake zijn van een verhoogde onrust.

 

Opvolging Arjan in OOC/CMG

Wat OOC betreft neemt Jan Luys al deel.

Voor CMG is een kandidaat in de persoon van Hugo van Wees van Centrum.

Arjan vraagt of er iemand van de leden beschikbaar wil zijn. Dit is niet het geval en Arjan zal Hugo van Wees als opvolgen voorstellen.

 

Uitbreiding wijkraad

De voorzitter, secretaris en penningmeester treden af.

Aanmelding van nieuwe leden is bescheiden.

Dick Smit is geïnteresseerd en wij hopen hem welkom te mogen heten.

Paul de Nijs stelt zich beschikbaar als voorzitter.

 

Wijkraadsbudgetten

Wijkraadskosten blijven bestaan.

De bewonersondersteuning- en leefbaarheidsbudgetten worden samengevoegd.

Aanvragen kunnen worden gedaan en worden door de ‘Initiatievenraad’ beoordeeld.

Gelden die niet gebruikt worden vloeien niet langer terug naar de Gemeente.

Arjan vraagt de leden de Memo Gelijk Speelveld (bijgevoegd) te lezen en bij de volgende vergadering te bespreken.

 

Bannier Gierstraat

Een nieuwe bewoner verbaast zich over de wanorde in de Gierstraat wat betreft de voetgangers en fietsers. Het voorstel is de banner met spelregels ophangen

De banners worden gezocht.

José stelt meer handhaving voor.

Arjan zal aan Ingrid Hamer verkeersbordjes vragen.

 

 

Wijk op Groen

Er heeft een bijeenkomst op het Nieuwe Kerksplein plaatsgevonden wat betreft de groenvoorziening op het plein. Er wordt subsidie aangevraagd voor de ‘kerkkraag’ en beplanting wordt bepaald voor de 6 bakken die door Spaarnelanden beschikbaar zijn gesteld

Bij voldoende draagkracht wordt een voorstel gedaan om de Korte Annastraat, Popelingstraat en Oude Raamstraat tot voetgangersgebied te verklaren met uitzondering voor fietsers. Hiervoor zullen 4 extra bakken met beplanting geplaatst worden. De bewoners zullen zelf deze bakken financieren.

 

Fietsvoorstellen

Contact tussen de leden van de Fietsgroep heeft alleen bestaan uit mailverkeer.

Het opheffen van bepaalde parkeerplaatsen op de Botermarkt vanwege het plaatsen van Tulips (fietsenstandaards) zou op de site vermeld worden omdat er geen bewonersbijeenkomst zou worden gepland. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. José heeft de brief van de Gemeente hierover en kan deze digitaal aan Jan Willem aanleveren. Jan Willem zal deze direct op de site plaatsen aangezien de inspraakprocedure 8 oktober afloopt.

José onderneemt actie om de Fietsgroep te activeren

 

Rondvraag

Arjan vraagt aan Dick hoe hij de vergadering heeft ervaren. Dick vindt het interessant en schuift graag de volgende keer weer aan.

 

Paul de Nijs  zit in het comité van de werkgroep Wilsonsplein Groen en meldt dat er problemen zijn. Arjan stelt voor dat Paul zorgt dat de betrokken leden bij elkaar komen in het wijkgebouw. Arjan zal dan aanwezig zijn.

Paul wil graag op de hoogte gehouden worden door de zaken per post togestuurd te krijgen Het adres is Korte Doelstraat 2 B, 2011 VV Haarlem.

 

Jochem meldt dat het kunstwerk van Hannes Kuiper op het Wilsonsplein aan onderhoud toe is.

Arjan heeft dit al gemeld aan Ingrid Hamer maar nog niets vernomen. Hij zal dit nogmaals doen.

 

Volgende reguliere vergadering is 7 november 2016 om 19.00 uur

 

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 5 september 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker)Jan Hoving en Hans Smit (Binnenblad), Paul de Nijs (lid commissie Wilsonsplein)

Afwezig       :         Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Jan Luys meldt dat Inge Crul op vakantie is, maar de volgende keer aanwezig zal zijn.

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Paul de Nijs als mogelijk wijkraadslid welkom.

Noemt de aanstaande festiviteiten: op het Nieuwe Kerksplein

 • Haarlem Cultureel Festival zaterdag 10 en zondag 11 september
 • Briljant Singer Songwriter Festival zaterdag 10 en zondag 11 september
 • Briljant Haarlems Historisch Festival zondag 11 september

(oude Jopen Festival)

 • Vijfhoek Huiskamerfestival zondag 18 september

Arjan heet Jan Hoving en Hans Smit van het Binnenblad welkom.

Ferdinand is ook lid van de redactie van het Binnenblad.

 

 1. Notulen en actielijst van 6 juni 2016

Blz.1:

Leander moet zijn Liander

Verder worden de notulen goedgekeurd

 

Actielijst

Wordt bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Michiel meldt dat er over de periode juni tot september een duidelijke toename is van gepleegde feiten. Weinig woninginbraken, veel gestolen fietsen. Er heeft ook een overval bij Blokker plaatsgevonden.

Arjan vraagt naar de situatie bij de 24-uursopvang.

Jan Luys meldt dat er meer actie is van Handhaving en Querido surveilleert vaker. Jan heeft aangedrongen op hardere aanpak

De hangjongeren worden weg gestuurd. Bankjes kunnen vanwege bouwtechnische redenen niet verwijderd worden. Er wordt nu gekeken naar beplanting bij de bankjes zodat het onmogelijk wordt om plaats te nemen.

.      De winkeliers nemen zelf ook maatregelen.

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Financiën Binnenblad

Jan Hoving heeft een overzicht gemaakt en gemaild.

Jan Hoving legt uit dat links staat wat begroot is, rechts wat de uitgaven zijn en geeft verder een toelichting.

De variabele inkomsten zijn € 600,00 lager dit jaar.

Arjan vraagt wat het resultaat zal zijn als de schenking van de Wijkraad van € 315,00 komt te

vervallen. Jan Hoving antwoordt dat dit een versnelling betekent naar een negatief saldo.

Voorstel van Arjan: bijdrage intrekken en bij nood toevoegen.  Jan Luys reageert hierop door te zeggen dat de Wijkraad zich hier eerst over moet beraden om een standpunt in te nemen.

Arjan geeft complimenten voor de financiële bedrijfsvoering

 

Wijk op Groen

Arjan verwelkomt Heleen Straesser  en Daniëlle Wempe, leden van de werkgroep Nieuwe Kerksplein.

Heleen legt uit dat de werkgroep bezig is plannen te maken voor vergroening van het plein.

Tuinarchitect Saskia van Esser helpt met het maken van schetsen die gepresenteerd worden op 19 september op het plein. Hieraan zijn kosten verbonden. De vraag is of hiervoor een budget is. Helaas is de offerte nog niet ontvangen.

Als de kosten bekend zijn kan de wijkraad een standpunt innemen, rekening houdend met het feit dat er meerdere werkgroepen zijn die een beroep op het budget kunnen doen.

Arjan vraagt waarom er niet verder is gegaan met Jelle Fekkes. Heleen heeft het idee dat Jelle zich heeft teruggetrokken, Daniëlle vult aan dat Jelle een landschapsarchitect is en Saskia een tuinarchitect.

Arjan zeg toe dat de drukkosten voor de flyer worden vergoed.

 

Wijk App

Michiel geeft aan dat een wijk app puur bedoeld is voor het lokaliseren van verdachte situaties met melding aan de politie. De politie maakt zelf geen deel uit van de buurt app.

Uit contact met Jan Willem blijkt dat hij verdere ontwikkeling wel ziet zitten. Jan Luys benadrukt dat het een burgerinitiatief moet worden.

Ferdinand wordt gevraagd een stuk hierover in het Binnenblad te schrijven.

Paul de Nijs merkt op dat er een whats app groep is van het Wilsonsplein, wellicht is uitbreiding mogelijk.

 

Parkeervisie

José is positief over het stuk van Inge Crul in het Binnenblad. Het geeft duidelijk aan waar de voetangels en klemmen zitten.

José doet verslag van het voorstel van Jan van der Zanden.

In eerste instantie is lang samengewerkt met de heer Van der Zanden over de visie van het parkeren met uitbreiding naar meerdere wijken.

De heer Van der Zanden heeft een voorstel gepresenteerd namens een aantal wijkraden.

In dat plan wordt binnen zone B nog een apart gebied “BB” aangegeven, daar zit ook de Vijfhoek in. In dat gebied zouden alle bewoners binnen maximaal 7 jaar alleen nog maar in de parkeergarages mogen parkeren. De drie wijkraden hebben aanvankelijk constructief meegewerkt aan de plannen, maar distantiëren zich hiervan, omdat ze het absoluut niet eens zijn met een dergelijk verplichting.

De wijkraden komen zelf met een leesbaar plan, dit is op het nippertje gelukt, uiterlijke datum was 17 juli.

Er is nog geen datum bekend wanneer het in de Raad wordt besproken. Dan zal een toelichting plaatsvinden van de plannen uit naam van de Vijfhoek of een gemeenschappelijk optreden van de drie wijkraden.

José geeft aan dat een gemeenschappelijk optreden moeilijk is in verband met de verschillende belangen per Wijkraad.

Conclusie: uit naam van de Wijkraad voor de Vijfhoek zal gesproken worden. José trekt deze kar met steun van Ferdinand voor het bespreken met de fracties.

 

B&B, Kern met pit, vergunning bestemmingsplan, Fietsparkeren van Ingrid Hamer

Wordt uitgesteld tot volgende vergadering

 

Plannen en Financiën 2e half jaar

Wordt toegelicht door Maaike.

Er is nog een tegoed van € 900,00 voor Wijkraadskosten. Ideeën voor besteding worden door Maaike gevraagd.

Er is ook een tegoed van € 175,00 beschikbaar gesteld door café Het Kantoortje (haring happen).

Ook de vraag waaraan te besteden. José oppert een kerstboom op het Nieuwe Kerksplein.

Vinden de overige leden een uitsteken idee.

 

Paul  deelt mee dat de bewonerscommissie van het Wilsonsplein € 2.500,00 heeft ontvangen voor nieuwe beplanting. Paul vraagt naar een budget voor het onderhoud.

Arjan antwoord dat het aan de bewoners van het Wilsonsplein is om deze aanvraag bij de Gemeente te doen. Arjan wil hierbij behulpzaam zijn.

Paul meldt dat in relatie tot Spaarnelanden het nodige is mis gegaan. Arjan zegt toe een overleg te plannen met Laurina van Dam.

 

Snelheidsmeting Lange Annastraat

Uitgebreid onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er zijn snelheidsovertredingen zijn geconstateerd

Jan Luys vraagt hoe dit gecommuniceerd wordt.

Arjan: komt op de website.

 

Werkzaamheden Liander

Arjan meldt dat Liander de wijk op de schop gaat nemen door het vervangen van leidingen.

De mogelijkheid moet kenbaar gemaakt worden om de punten van de diepgaande schouw mee te nemen en wensen van bewoners.

Arjan stelt voor om voor de bewuste straten een projectgroep in te stellen. Jochem en Jan Willem gaan hierin deelnemen. José biedt hiervoor haar hulp aan.

 

Afval Breestraat/Gierstraat

José merkt op dat de vuilnisbelt hier onveranderd blijft.

Wel zit de juiste sticker met gegevens van Spaarnelanden op de containers.

Hoe wordt dit opgelost?

Arjan vraagt bewijzen van de rotzooi en gaat er achter aan.

Jan Luys stelt voor dat Ferdinand een artikel schrijft met foto’s in het Binnenblad.

 

Website/Facebook/Twitter mogelijkheden wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 

Werving wijkraadsleden

Heeft tot nu toe helaas niets opgeleverd

 

Rondvraag

Geen vragen

 

Volgende reguliere vergadering is 3 oktober 2016 om 19.00 uur

 

 

Vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen 6 juni 2016

 

afwezig: Els, Jan Willem

gast: Ferdinand Pronk

 

Arjan heet Ferdinand welkom in wijkraad.

 

Ferdinand stelt zich voor:

Woont sinds 3 jaar in haarlem aan de gedempte voldersgracht

Activiteit tekstschrijver, zzp-er, dagvoorzitter

Ervaring met wijkaanpak, verkeersacademie

 

Notulen 2 mei:

pagina 1:  onderaan Jan stelt voor een vergadervoorzitter  aan te stellen voor de jaarvergadering.  Jan gaf aan niet zijn initiatief maar opmerkingen vanuit bewoners

pagina 2:  Paaltje oude zijlvest. Vanmorgen 6 juni over gesproken. paaltje wordt op korte termijn geplaatst.

pagina 3:  Bert geeft aan dat verschuiven van de vergadering kan niet volgens de vergadering.

 

Wijkschoonmaak:

Contact met Laurina. Door Spaarnelanden is de schoonmaak positief ontvangen.

 

Actiepunten:

– Fietsparkeren van lijst

– Overlast wilsonplein van lijst

– Schouw mag van de lijst

artikel Binnenblad wordt

– Veiligheidsschouw – foto’s verzonden met spaarnelanden kan van iijst

– Sociale wijkteams kan van lijst

– Contact opnemen laurina  voor bladkorven

– Publieke opmerking oplichting opgenomen

 

Eerst volgende vergadering is 5 september

 

Vragen aan Ingrid

Leander gaat in wijk leidingen vervangen. Ingrid vraagt input voor evt nieuwe verkeerssituaties. Vragen vanuit de wijkraad:

wanneer gaat het van start,

wat is de planning,

tot wanneer kunnen we input leveren.

 

Politie

6 fietsen gestolen waaronder een lokfiets

verder weinig schokkende zaken

standaard aandachtspunten overlast opvang,

Ivm vakantie is Michiel van 5 tot 30 aug weg. vervanging vindt plaats door Paul de Rooy

 

 

Stedelijke distrubitie

vier pitches

1) centraal postverzamelplek

2) Pakketkluizen op werklocatie

3) Voorkeurroutes van en naar de stad Haarlem voor vracht vervoer zijn vastgesteld door de gemeente  in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland. De bepaalde routes worden verwerkt in de tomtom

Bestelbusje worden geteld op verschillende plaatsen in Haarlem.

Er wordt gekeken naar een milieuzone in Haarlem

Andere vervoerssoort elektrisch fietsen, karretjes mogen langer van venstertijden gebruikmaken.

 

Wijkschouw:

ideeën ivm met herbestrating doorgeven aan Arjan

 

Wijk op groen:

Projecten lopen, maar mag niets gepland worden.

In het najaar kan er weer vervolg worden opgepakt.

Wilsonsplein wil nog een klimproject met bomen en een heuvel, Arjan gaat kijken of we dit zonder subsidie kan worden bereikt.

 

Boom op het Sofiaplein, heeft vertraging opgelopen. Wijkraad heeft nog steeds commitment voor de boom.

 

Mail ontvangen met correspondentie van de projectgroep Nieuwe Kerksplein. In de mail de vraag of wij rechten willen gelden over plannen die door anderen worden uitgevoerd.

Wijkraad is van mening dat zij het initiatief tot wijk op groen hebben aangezet, maar verdere uitvoer is geheel ter gunste van de projectleden/bewoners

 

Steenbreek

Wordt uitgedragen door gemeente Haarlem. Motivatie om minder stenen te hebben binnen tuinen. (Enkele bomen die gepland waren door WOG worden geplaatst en bekostigd door de gemeente uit dit budget)

 

Kanen en kijken

gaat dit jaar niet door.

 

Ontschotting wijkraadsbudgetten

Door de gemeente is een memo opgesteld over de ontschotting. Arjan verzoekt een werkafspraak maken om de documentatie die 6 juni verstuurd door te nemen. Uiterlijk  na 14 dagen memo voorzien van opmerkingen en onduidelijkheden.

 

Website/facebook ed

agendapunt doorzetten naar volgende vergadering ivm afwezigheid Jan Willem

 

 

Rondvraag

geen punten