Deze week bracht NH nieuws verslag uit over de ontwikkelingen rond plan B. Ons wijkraadlid Jan Geerts kwam onder meer aan het woord. Ook gaf de wethouder degevraagd een reactie.

De zienswijze van de wethouder bracht wijkbewoner Bruno Braakhuis tot de volgende reactie.

Vijfhoek in nood

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Een echte mug. Na 20 jaar Kleverpark heb ik sinds acht jaar een woning in de Vijfhoek. De Haarlemse Jordaan denk ik wel eens. Veel creatieven, sociale omgang en een actief buitenleven. Een woonwijk met kinderen, grenzend aan het centrum. Maar ook een wijk met veel (rijks- en gemeente-) monumenten en een middeleeuws stratenplan, gekenmerkt door smalle straatjes. Een wijk waar in de zestiende eeuw veel Vlaamse textielwerkers neerstreken, op de vlucht voor de Spanjaard. Een monumentale wijk die we als Haarlemmers moeten koesteren.

Dat laatste is de wijk niet gegeven. De druk op de wijk is enorm toegenomen en verlaagt niet alleen de leefbaarheid, maar brengt de wijk zelfs schade toe. Met de komst van navigatiesystemen worden vrachtwagens door de smalle straatjes gekoerst, waar ze met regelmaat vast komen te zitten, omdat ze bochten niet kunnen maken. En om los te komen worden vrijwel dagelijks paaltjes omvergeduwd en worden zelfs panden beschadigd. Eigenlijk is alles langer dan 6 meter volstrekt onhandig in deze wijk. Maar ook de parkeerdruk is enorm toegenomen en wordt er veel dubbel geparkeerd, zoals door bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat, die – en passant – niet zelden hun autoraampje opendraaien om hun afval op straat te lozen. Over de stikstofuitstoot en luchtverontreiniging moeten we maar niet te lang nadenken.

Voor de wijkbewoners en de wijkraad is dit aanleiding om een burgerinitiatief te starten, welke ikzelf ook ondertekend heb. Want ik koester mijn stad en mijn wijk. Een initiatief dat vrachtwagens en parkeerders van buiten de wijk wil weren om de leefbaarheid te verbeteren, de milieubelasting te doen afnemen en vooral de wijk te beschermen tegen schade. Inmiddels voldoet dit burgerinitiatief aan de wettelijke vereisten en staat deze geagendeerd bij B&W en de gemeenteraad. Met GroenLinks sterk vertegenwoordigd in beide hebben we dan ook hoop op een goede afloop.

Maar de eerste reactie van wethouder Berkhout (GroenLinks) verraadt het tegendeel. Naar zijn zeggen is de parkeergarage de Raaks vol en daarom kunnen de parkeerplaatsen niet gemist worden. Opmerkelijk, want parkeergarage Houtplein heeft – ook op drukke dagen – volop plaats over. Ik weet dat, want mijn vrouw heeft een parkeervergunning voor die garage. Dus dat argument houdt geen stand en al helemaal niet als we juist auto’s in het centrum willen weren. Dan is afname van parkeerplekken juist een middel. Belangrijker lijkt de lobby van ondernemers en heeft het er alle schijn van dat de wethouder daar de oren naar laat hangen, tegen de eigen idealen in. Want ook al is er nooit onderzoek naar gedaan, de angst voor afnemende omzet regeert. Het zou wethouder Berkhout sieren als hij eens gaat praten met zijn Utrechtse ambts- en partijgenoot van Hooijdonk. Die laat de eigen idealen prevaleren boven de druk van lobby. Respect.

GroenLinks heeft in Haarlem veel stemmen gewonnen dankzij die idealen en weerstand tegen economische motieven die het milieu en het klimaat de nek omdraaien. Daar spreekt de wijkraad, spreken de bewoners en spreek ik de wethouder op aan. Bescherm deze monumentale wijk en stem in met het plan om recht te doen aan de mensen die voor u hebben gestemd.

Bruno Braakhuis”

Hoe kijk jij er tegen aan?

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

We gaan je de komende tijd hier regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van plan B. Maandag 26 oktober jl. eindigden we de actie rond plan B. De afgelopen week hebben we voldoende papieren flyers (met een echte handtekening dus) overhandigd op het stadhuis. Daar wordt getoetst of we aan de eis van tenminste 100 ondersteuners voldoen. Men verwacht dat plan B eind van deze maand zal zijn getoetst.

Doe ook mee!

De teller van plan B staat vandaag op 485. Je kunt nog steeds (als je nog niet hebt meegedaan) je steun aan plan B geven. Je mag 1 x meedoen als je Haarlemmer bent en 16 jaar of ouder. Van een huishouden mogen dus meerdere personen meedoen! Hier steun je plan B. Over plan B lees je hier meer.

Fake news?

Afgelopen week was het weer begrotingsraad en er kwam o.a. een motie (nr 37) voorbij die meer geld vroeg voor de uitbreiding van het autoluwe/auto-arme centrum. Uiteindelijk haalde die motie geen meerderheid in de raad. Wat ons echter opviel was de manier waarop het college deze motie ontraadde. Zo werd er aan de raad onder meer gemeld dat de bewoners van onze wijk grotendeels tevreden zijn met het B&W-besluit van eind mei jl. Heeft B&W je om een reactie gevraagd via de inspraak, die 5 maanden na dato, nog steeds niet heeft plaatsgevonden?  Hoezo dan die 485 bewoners die aangeven dat B&W-besluit niet goed te vinden? Kul dus.
Ook werd er door B&W gemeld dat er een ‘waterbedeffect’ (meer parkeren in omliggende wijken) zou gaan ontstaan als de plannen van de wijk zouden worden uitgevoerd. Tijdens het externe onderzoek van de gemeente naar onze wijkvisie is dit aspect door de onderzoekers onderzocht. Helaas kon de gemeente geen cijfers overleggen van aantallen parkerende bewoners versus aantallen van parkerende bezoekers in onze wijk. Kortom, er zijn bij het door de gemeente betaalde onderzoek destijds geen feiten aangetroffen die de stelling van B&W onderbouwen. Toch voeren zij het als een tegenargument aan naar raadsleden. Kul dus.
We schreven nog vóór de stemming aan de wethouder en de raadsleden wat we van een dergelijke argumentatie vonden. Het doet ons denken aan ‘fake news’. Mogelijk zien we hier de verdediging ontstaan van het college als plan B van de wijk aan de orde gaat komen in de raad?

Haarlems Dagblad 6.11.2020

Antwoorden?

We zijn ook nog in afwachting van twee reacties van het college. Wat vinden ze van onze inspraakreactie van alweer een tijdje geleden? Wanneer begint de door ons gevraagde inspraak voor bewoners en ondernemers naar aanleiding van hun besluiten van 26 mei jl? Enne, van 485 bewoners kennen we hun reactie eigenlijk al..

Privacy

We vroegen op 29 september jl. om ontheffing van het moeten werken met een handtekeningenlijst. Werken met zo’n lijst met persoonsgegevens van anderen is strijdig met de privacywet en het is niet gezond om alle wijkdeuren tijdens de coronaperiode langs te moeten lopen voor het verzamelen van handtekeningen. We wachten ook hier op antwoord terwijl onze actie inmiddels voorbij is.