Dit voorjaar houden we weer een wijkschouw als er voldoende meldingen zijn.
Wijkbewoners, deskundigen en de wijkraad kijken dan op straat hoe het zit met de veiligheid, het vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. We nodigen ook de wijkagent uit, de handhavers, deskundigen van de gemeente en van Spaarnelanden.

Input van bewoners

De wandeling gaat langs plekken die wijkbewoners hebben aangedragen. Zoals plekken waar je ’s avonds niet ontspannen loopt, waar de doorgang belemmerd wordt door spullen op straat, waar verwarrend veel verkeersborden staan of verkeersdrempels niet werken, waar de straatverlichting onvoldoende is, of waar het groen slecht wordt onderhouden.

Zelf eenvoudig melden

Met de app BuitenBeter kun je zelf makkelijk met je smartphone eenvoudige problemen in de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef paaltje, of een kuil in de stoep, of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet? Informeer je ons dan even?

Loop je ook mee?

De datum van de eerstvolgende wijkschouw (in april of mei van 19-20 uur) bepalen we later, mits er voldoende meldingen zijn. We starten vanaf het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17. Fijn als je wil meelopen en meedenkt. Je kunt natuurlijk ook alleen je suggesties aan ons doorgeven.

Geef nu je suggestie(s) door

Je kunt een belangrijke bijdrage leveren door suggesties aan ons door te geven: welke plekken en onderwerpen verdienen aandacht tijdens de wijkschouw. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Alvast hartelijk dank voor je medewerking om sámen onze wijk heel, veilig en leefbaar te houden.

Rapportage

De wijkraad maakt van de rondgang een rapportage voor de partijen die voor een oplossing kunnen zorgen. Uiteraard kijken we vervolgens ook of de problemen daadwerkelijk worden aangepakt. Als je suggesties aanreikt, zullen we je in elk geval op de hoogte houden van de voortgang.

Hier graag je mailadres invullen, zodat we je op de hoogte kunnen houden
Heb je te weinig ruimte? Vul dan nog een formulier in.

Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een paar maal een zogenoemd kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten.

Vanaf dit jaar vinden de kwartaalgesprekken plaats ’s avonds van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.  Deze eerste keer dit jaar op maandag 18 maart. 

Je bent iedere keer van harte welkom om aan te schuiven. Omdat we in het wijkgebouw niet veel ruimte hebben, vragen we je vriendelijk je even vooraf aan te melden. Mogelijk zoeken we een andere lokatie bij teveel aanmeldingen.

We verwachten ook dat de burgemeester binnenkort weer in de Nieuwe Kerk een toelichting komt geven over de stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop en de beoogde verkeersmaatregelen op en rondom het Nieuwe Kerksplein.

In november 2018 informeerden we je over het onderwerp Onbegrijpelijke besluiten aan de Raaks. Bewoners van de Raaks gaven met deel 6 “Epiloog” aan dat er een einde was gekomen aan de feuilleton van ‘de boom’ op de Raaks. Deze bewoners laten ons nu het volgende weten.

“In oktober 2018 werd ons door de gemeente schriftelijk bericht, “dat de wijzigingen van de openbare ruimte aan de Raaks t.b.v. de laad/losplaats bij de ingang van Albert Heijn NIET meer aan de orde zijn en dat de boom in november wordt rechtgezet of vervangen en dat er iets zal worden aangebracht ter bescherming van de boom. Werkzaamheden worden in november uitgevoerd”.

Vervolgens is door de gemeente aan de betrokken bewoners gevraagd om, “nu de kwestie naar wens is opgelost”, het lopende bezwaarschrift in te trekken. Dat is in goed vertrouwen gedaan!

De werkzaamheden werden echter in november niet uitgevoerd. Reden om nog maar weer eens bij de gemeente navraag te doen. Eind december is door een ambtenaar bevestigd dat er iets vertraging was opgelopen maar: “dat alles op zeer korte termijn in orde zal komen, conform de schriftelijke toezegging…”

Vermoedelijk is er voor de definitieve uitvoering een reden geweest om opnieuw contact op te nemen met AH(?). Niet lang daarna werd de boom opnieuw opzettelijk aangereden door een truck bij Albert Heijn, waardoor deze gevaarlijk scheef kwam te staan en omgezaagd moest worden…  Daarna laaide bij de gemeente de discussie weer op “wat er met de boom moet gebeuren…”, waarbij deze keer de verkeerspolitie en Spaarnelanden werden betrokken. Daarbij wordt steeds gesproken over verkeersveiligheid.

Maar de verkeersONveiligheid wordt uitsluitend veroorzaakt doordat er vaak meerdere trucks, zowel het fietspad als de rijbaan langdurig blokkeren met laden en lossen.

Daar kwamen – aantoonbaar onnodige – voorstellen uit die niet stroken met de afspraken van de gemeente met de bewoners. Voor de bewoners is het heel duidelijk wat er met de boom moet gebeuren: de nieuwe boom planten op de huidige plek zoals is afgesproken, inclusief een goede “hit-me” bescherming en naast de boom de verwijderde fietsenrekken terugplaatsen. Die zijn nu meer dan ooit hard nodig vanwege het verwijderen van de fietsenstalling op het Boereplein i.v.m. de nieuwbouw fase III van de Raaks.

De bewoners van de Raaks zijn dus weer gestart met het monitoren van de laad- /loshandelingen bij Albert Heijn. Er is helaas opnieuw werk aan de winkel voor de betrokken bewoners, die inmiddels in contact staan met de nieuwe wethouder, Merijn Snoek (CDA).

De bewoners vinden het wel erg vreemd, dat een schriftelijk besluit c.q. toezegging van de gemeente, kennelijk geen echte waarde heeft.”

Wordt dit nu een volgend feuilleton?