Naar verwachting gaat de raad a.s. donderdag instemmen met een krediet voor de ondergrondse fietsenstalling in het plangebied Raaks fase III.

Uit het raadsvoorstel citeren we de volgende passages:

Inleiding

Aan de hand van de doorlopen openbare aanbestedingsprocedure heeft de winnende inschrijver haar plan voor Raaks 3e fase uitgewerkt. Het plan bestaat uit bouwrijp maken van de grond, de realisatie van twee woongebouwen, inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van de openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen. De omgevingsvergunning is recent afgegeven en is onherroepelijk, waardoor er kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden.

Voorstel aan de raad

Een krediet van € 1.400.000,- vrij te geven voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling Raaks 3e fase en een krediet van € 200.000 vrij te geven voor de herinrichting van de Oude Zijlvest en de kosten te dekken uit het IP.

Beoogd resultaat

Het college heeft als doel om een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen te realiseren. Daarmee is de ontwikkeling van het Raaksgebied definitief afgerond.

Argumenten

Realisatie van een nieuwe openbare fietsenstalling

Het Raaksgebied heeft dringend behoefte aan een grote openbare fietsenstalling. De bioscoop, het stadskantoor en de omliggende winkels en horeca zorgen voor een grote aantrekkingskracht van mensen, die veelal met de fiets komen. Door een openbare fietsenstalling te realiseren kan men de fiets stallen en verdwijnen de fietsen uit het straatbeeld, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. De voormalige fietsenstalling had een capaciteit van circa 300 fietsen en de toekomstige fietsenstalling herbergt een capaciteit voor 1.000 fietsen.

De investering is reeds voorzien

In het Investeringsplan 2015 is reeds een bedrag van € 1,5 miljoen gereserveerd voor de bouw van de fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen en een bedrag van € 0,2 miljoen voor herinrichting van de Oude Zijlvest (GOB.61, C-post). Vanwege het feit dat de Oude Zijlvest buiten het grondexploitatiegebied ligt, wordt dit gedekt uit het IP. De overige werkzaamheden van dit project in de openbare ruimte vallen binnen het grondexploitatiegebied en worden derhalve gedekt uit de grondexploitatie.

Beheer en exploitatie fietsenstalling

Spaarnelanden gaat namens de gemeente de fietsenstalling beheren. In overleg met Spaarnelanden wordt de juiste vorm gekozen van beheer en exploitatie die het beste past bij de nieuwe fietsenstalling aan de Raaks. Het stimuleren van het gebruik van de fietsenstalling is daarbij essentieel.

De beheerlasten zijn reeds voorzien. Met collegebesluit van 28 maart 2017 “Beheerlasten fietsenstalling Raaks” (2017/94728) heeft het college besloten bij de fietsenstalling Raaks uit te gaan van een beheerregime waarbij er sprake is van continue personele bezetting. Daarbij heeft het college besloten een bedrag van € 323.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor het beheer. Dit geld is beschikbaar binnen beleidsveld 5.2 van de programmabegroting.

Risico’s en kanttekeningen

Uitvoering bodemsanering kan tegenvallen

Het Raaksgebied betreft een voormalig gasfabrieksterrein. Deze gronden zijn over het algemeen zwaar vervuild. De gronden van Raaks fase I en II zijn in een eerder stadium reeds gesaneerd en nu dient ter plaatse van de fietsenstalling de grond gesaneerd te worden. De sanering maakt onderdeel uit van de opgave van de winnende inschrijver.

Uitvoering

Voor wat de betreft de uitvoering op hoofdlijnen;

  • De komende weken wordt het bouwterrein ingericht en worden bouwkundige vooropnames belendingen gedaan door de winnende inschrijver. De buurt zal hierover binnenkort worden geïnformeerd;
  • Eind november is gestart met de damwanden voor de ondergrondse fietsenstalling;
  • Eind december wordt er gestart met het heiwerk;
  • Februari 2020 inbrengen bodemlussen ten behoeve van de warmte-koude-opslag (WKO);
  • Eindoplevering van de woongebouwen en de fietsenstalling is voorzien in het najaar 2021.

NB

Wij hebben het college van B&W eerder verzocht (ná realisatie van de ondergrondse fietsenstalling..) in het Raaksgebied ‘het parkeren van fietsen buiten de stallingen te verbieden’ op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Als dat is gebeurd, kunnen de handhavers optreden én verbaliseren als fietsen buiten de stallingen worden geplaatst (vgl het Stationsplein). Nu is verbaliseren niet mogelijk als fietsen buiten de stallingen of buiten de gele vakken zijn geplaatst. Helaas hebben we nog geen antwoord op ons verzoek.

Vandaag ontvingen we bericht van de projectontwikkelaar van Raaks fase III met een korte update.

“Beste omwonenden, belanghebbenden en ondernemers van het Raaksgebied,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de bouwlocatie van het project Raaks III.

In de afgelopen weken zijn in opdracht van de gemeente Haarlem de fietsenstalling en de bestratingen op het terrein verwijderd en is de verkeersregeling rondom het kruispunt voor de parkeergarage Raaks aangepast.

Met de plaatsing van bouwhekken om het terrein zijn enkele straten afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers.

Bij de woning aan de Wilhelminastraat 1 vinden momenteel ook werkzaamheden plaats en is er een steiger geplaatst op de openbare stoep op de hoek Wilhelminastraat en De Vestestraat. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen blijven waarborgen diende hierdoor de geplande omleidingsroute via De Vestestraat te worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat het fietspad langs de Wilhelminastraat in stand blijft en daarmee de geplande omleidingsroute voor de fietsers via De Vestestraat komt te vervallen.

Onlangs hebben wij van bewoners uit gebouw Dumont het bericht ontvangen dat zij hinder ondervinden van fietsen die zijn blijven staan op de hoek Oude Zijlvest en Vestestraat en van fietsen en motoren die tegen de bouwhekken worden geplaats waardoor de straat wordt vernauwd.

Om dit probleem te verhelpen worden de bouwhekken langs De Vestestraat verplaats naar de gevel van gebouw Dumont. Daarmee komt de doorgaande route te vervallen en wordt het voor fietsers niet meer mogelijk om fietsen tegen de gevel van gebouw Dumont en de bouwhekken te parkeren. Ook wordt hinderlijk fiets- en motorverkeer door deze straat voorkomen.

De bewonersuitgang van gebouw Lakenhof in De Vestestraat nabij de Gedempte Voldersgracht blijft uiteraard bereikbaar.

Spaarnelanden heeft inmiddels de weesfietsen die waren achtergebleven op het bouwterrein verwijderd. Tevens worden de bouwhekken voorzien van borden ‘verboden fietsen te plaatsen’.

Vanaf de week van 15 april zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot juli 2019.

De aannemers van de nutsbedrijven rijden hoofdzakelijk met klein bouwverkeer en betreden het bouwterrein via de toegang aan de Oude Zijlvest.

Zwaar bouwverkeer zal zodra de bouw van de woningen echt van start gaat, naar verwachting na de zomer, gaan rijden via de Wilhelminastraat.

Meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder van het centrum, gemeente Haarlem, via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023 of met HBB Groep via info@hbbgroep.nl. ”

 

Het college van B&W heeft recent enkele tijdelijke (tot mei 2021) verkeersmaatregelen genomen om de bouw van Raaks fase III mede mogelijk te maken.

U kunt de maatregelen en de bijbehorende situatieschetsen hierna lezen.

stcrt-2019-7463