In het Haarlems Dagblad van 26 mei 2018 verscheen een interview met de formateur van het huidige college van B&W. Toeval wil dat die formateur nu wethouder Mobiliteit is. Deze wethouder is primair verantwoordelijk voor de set aan verkeersbesluiten die B&W recent heeft genomen.

Toen, in 2018, vertelde de a.s. wethouder onder meer dat de Vijfhoek autoluw zou worden. Hij had net onze wijkverkeersvisie gelezen die in maart 2018 was verschenen. Gepland om klaar te zijn voor de formatie van dit huidige college.

Dit college regeert de stad tot het voorjaar van 2022. Dan gaan we weer kiezen. Gezien de schrale set maatregelen waar B&W echter voor koos, zal er nog hard moeten worden gewerkt om de wijk autoluw te krijgen. Of was het geen belofte, maar een visie?

Inmiddels weten we, sinds onze enquête van april jl., dat een grote groep bewoners/ondernemers voor de kortere termijn meer gelooft in een auto-arme dan in een een autoluwe wijk. Dat zogenoemde ‘scenario 4’ is, ook qua kosten, uitvoerbaar binnen deze collegeperiode.

Morgen, donderdag 3 september (vanaf ca 20:15 uur; live te volgen) spreekt de Raadscommissie Beheer (jouw volksvertegenwoordigers) over die schrale set met B&W-maatregelen.

We zijn er bij.

We zonden op 2 juli jl. alle raadsfracties onze inspraakbrief met het verzoek eind augustus te reageren met het oog op de behandeling van de B&W-besluiten over het wijkverkeer in de Raadscommissie Beheer op 3 september.

Zeven fracties hebben (op 03/09) gereageerd en vijf fracties dus niet. We schreven de fracties dat we hun reactie integraal zouden publiceren op onze media. Dat doen we dus. Lees je mee?

SP

Mijn respect voor de grondige en zorgvuldige manier waarop de wijkraad aandacht aan dit onderwerp heeft gegeven. De gemeente heeft weer eens grote steken laten vallen. Ons schaduwraadslid Hilde Moison zal aan jullie brief zeker aandacht besteden in de komende commissie beheer. Eén vraag: een mogelijkheid is altijd om een agendapunt niet rijp voor behandeling te verklaren. Dit kan de SP nu ook verzoeken omdat de stukken van de wijkraad ontbreken. Wat is jouw standpunt hierover?

wrVRD

Dankjewel!

We lazen dat B&W van mening is dat het pakket maatregelen in de Vijfhoek een B&W-bevoegdheid zou zijn.
Wat ga je dan ‘winnen’ met het uitstellen van het agendapunt?
Eigenlijk vindt B&W dat het gesprek in de RC Beheer al mosterd na de maaltijd is…
Of zie je dat anders?

SP

Dan gaan we er in elk geval vol in.

____

CDA

Inmiddels weet je ons standpunt maar ik zal deze hierbij ook nog per mail sturen.

Allereerst grote waardering voor de intensieve wijze waarop de wijk(raad) afgelopen jaren met de wijkvisie bezig is geweest. Als fractie hebben we meerdere bijeenkomsten bijgewoond en hebben een deel van dit proces kunnen meemaken.

De maatregelen die nu door het college zijn voorgelegd is wat ons betreft een stap in de goede richting. Er gaat nu daadwerkelijk iets gebeuren. Dat u (de wijkraad) als belanghebbende niet betrokken bent geweest bij afstemming van dit maatregelenpakket bevreemd ons zeer. We zullen dan ook aan de wethouder vragen dit toe te lichten.

Verder snappen we uw ontevredenheid doordat er zonder duidelijke toelichting voorbij wordt gegaan aan de wijkvisie, de enquête en het rapport. Ook wij missen een doorkijk naar het eindresultaat.

Dit is even in het kort een samenvatting van onze mening/bevindingen.

We hopen dat we tijdens de behandeling in de commissie van donderdag 3 september, antwoorden op onze vragen gaan krijgen en het college kunnen bewegen om, samen met de wijkraad, snel te komen tot een verdere uitwerking van de overige maatregelen.

_____

D66

Hartelijke dank voor uw mail en de meegestuurde brief.

Om te beginnen vinden we het heel zonde dat u de door uw geleverde inzet niet terugziet in het opgestelde maatregelenpakket. Wat D66 betreft is het goed dat het college aan de slag gaat om de leefbaarheid in de vijfhoek te vergroten en meer ruimte te geven aan verblijf, voetgangers en fietsers.

De rol die de wijkraad hierin vanaf het begin gespeeld heeft bij dit proces waarderen wij als fractie zeer. Daarom is het wat ons betreft meer dan zonde dat de wijkraad en verschillende bewoners hun energie, oplossingen en visie niet terugzien in het maatregelenpakket van het college. Zeker omdat volgens ons de intentie hetzelfde is. In de raadscommissie donderdag zullen we daarom aan het college vragen om in gesprek te gaan met u als wijkraad  om te zorgen dat de energie, input en visie (zoals eerder opgesteld) duidelijker en nadrukkelijker terug te zien zijn in het maatregelenpakket.

______

OPHaarlem

OPHaarlem heeft licht geconditioneerd gedrag: als een wijkraad lang heeft na- en meegedacht dan moeten wij van goede huize komen om andere mening te hebben.

Wij verdiepen ons na de vakantie in de stukken.

De afgelopen weken was het alleen maar rennen met de jaarrekening, Duisenbergteams, voortgangsrapportage, kaderbrief en commissies.

__________

de Christenunie

Bedankt voor uw schrijven. De ChristenUnie vindt het signaal van bewoners duidelijk: er worden verdergaande maatregelen gevraagd in de Vijfhoek door een grote meerderheid. Wij snappen het dilemma van het college tav de kosten maar wij denken dat daar een oplossing voor is. In het budget zit nu geld voor herinrichting en geld voor beweegbare palen waarmee het autoluwe/auto arme gebied kan worden afgesloten. Wij zouden het geld voor de herinrichting willen benutten voor extra palen zodat een groter gebied in 1x autoluw/autoarm kan worden. De bijbehorende herinrichting kan dan op een later moment plaatsvinden.

_________

GroenLinks

Met veel plezier heb ik het participatietraject gevolgd dat uiteindelijk geleid heeft tot het maatregelenpakket, waarover u in uw brief schrijft. Het pakket voorstellen is een goed doorwrocht geheel geworden. Zoals u ook schrijft heb ook ik gehoord dat het college voorlopig heeft besloten voor te stellen om te starten met het autoluw maken van de Botermarkt en de Barrevoetstraat. Hoewel dit een eerste stap is en deze stap nog besproken moet worden in de commissie, lijkt het mij wel een goed plan om op die manier een snelle start te maken en snel een zichtbaar en merkbaar gevolg te geven aan uw wensen. Tegelijkertijd zal ik er zeker voor pleiten dat ook de andere maatregelen worden uitgevoerd of in elk geval wordt onderzocht of en hoe snel het mogelijk is die maatregelen in te voeren. Ik denk in eerste instantie aan het omdraaien van de rijrichting om een aantal plaatsen en het verbieden van grote vrachtauto’s.

Lastiger zal het zijn de rest van de wijk autoluw te maken, nu er dan ruimte moet zijn rond de wijk om auto’s te parkeren, zolang we niet alle wijkbewoners over hebben gehaald de auto  eruit te doen.

Graag wil ik na de zomer en voor de bespreking in de commissie beheer met u nader van gedachten wisselen over de wijze waarop en de volgorde waarin we het college kunnen verzoeken de maatregelen in te voeren.

wrVRD

We danken u voor uw bericht en uw uitnodiging voor een gesprek.
Fijn dat u veel plezier hebt beleefd met het volgen van het participatieproces. Veel wijkbewoners (zie onze april enquête) ervaren de uitkomst daarvan als minder plezierig.

Met betrekking tot het parkeerprobleem dat u beschrift als een gevolg van de wijk autoluw maken, maak ik al vast een paar opmerkingen i.h.k.v. ons beoogde gesprek.
-Het college van B&W heeft in 1995 al besloten het centrum autoluw te maken. Die weg is nog lang.
-De onderzoekers, die in opdracht van de gemeente onze wijkvisie hebben getoetst, stellen niet voor de gehele wijk autoluw te maken. Dat willen de meeste wijkbewoners trouwens ook niet.
-Het parkeervraagstuk dat mogelijk kan ontstaan, hebben de onderzoekers voorkomen door in hun voorstellen delen van de wijk ‘auto-arm’ te maken. Dwz dat een auto-arme straat via een bollard toegankelijk is voor bewoners en ondernemers (leveranciers e.d.) maar niet voor derden.
-Als laatste opmerking: bij een enquête naar de belangstelling voor deelname aan het Izoof-project onder wijkbewoners bleek veel belangstelling te bestaan voor deelname aan dat project.

Wij horen na het reces graag van u.

_________

Ondanks twee verzoeken van de wijkraad retour aan GroenLinks om te reageren, zoals ze hadden beloofd, hoorden we niets meer van Groen Links.

Update2

Het geprek met GroenLinks vond uiteindelijk op 3 september ’s morgens plaats.

_______________

Jouw Haarlem

Dank voor uw brief.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de inhoud ervan.
Vooral omdat het college hun voorstellen aangaande uw wijk niet eerst met u besproken heeft, deed bij mij de wenkbrauwen fronsen.

Mijn vraag is of u vandaag of morgen tijd heeft om over de voorgestelde maatregelen van gedachten te wisselen en misschien ook een wijkschouw te houden.

Hoor graag van u.

wrVRD

Dan gaan we morgen samen een kijkje nemen in de wijk….

_________

PvdA

(Halverwege de middag van 3 september laat ook de PvdA-fractie van zich horen.)

Dank voor uw bericht en het delen van uw visie over het Maatregelenpakket Vijfhoek.

Ik kan u vandaag bellen om kort met u over de maatregelen te hebben. Hebt u vandaag voor 16:30 uur tijd?

wrVRD

Jazeker!

_________

Afdronk

Van de volgende partijen (TrotsHaarlem, VVD, Actiepartij, Hart voor Haarlem, Liberaal Haarlem) hoorden we ondanks ons verzoek helemaal niets ondanks ook nog eens een herinnering na het zomerreces. Volksvertegenwoordigers hebben het druk.

Zijn onze verkeersvraagstukken in goede handen bij deze fracties? We zagen ze niet en we hoorden ze niet, ondanks een verzoek daartoe.

_______

De Raadscommissie Beheer spreekt a.s. donderdagavond over de set B&W-besluiten. Wij zijn er bij en spreken dan ook ‘live’ in. We komen er na die bespreking natuurlijk weer bij je op terug.

 

Donderdagavond 3 september (vanaf ca 20:15 uur) zal de Raadscommissie Beheer spreken over de serie verkeersmaatregelen die het college eind mei heeft genomen na het extern gehouden verkeersonderzoek (kosten ca een ton).

Hoe zat het ook al weer

Bewoners en de wijkraad stelden in 2017/18 een wijkverkeersvisie op. De gemeente besloot na diverse gesprekken dat er in 2019 een externe toetsing door verkeerskundigen diende te komen om de subjectieve ervaringen van de bewoners objectief te toetsen.

Dat verkeersonderzoek -met anonieme camerametingen- vond plaats in de periode aug19-april20.

In april jl. hebben we een enquête georganiseerd over de uitkomsten  van dat externe onderzoek. Ruim 250 bewoners/ondernemers deden mee.

Wat vinden de bewoners van het onderzoek

De meeste deelnemende wijkbewoners (80% !) wilden veel verder gaan met de maatregelen dan de verkeersonderzoekers hadden gadviseerd.

We stuurden het college ook deze enquêteresultaten toe, ruimschoots voordat zij besluiten nam.

Wat deed B&W er mee

B&W nam eind mei een serie besluiten die veel minder ver gaat dan de onderzoekers hebben geadviseerd. Datgene wat het college besloot, heeft ook naar onze mening, geen relatie met de samenhangende adviezen van de onderzoekers. Er is geen samenhang en veel blijft voor ons nog onduidelijk na de serie korte termijn maatregelen. Onze (meerdere) verzoeken om een eenvoudige tekening beschikbaar te stellen met de zichtbare B&W-besluiten werden niet gehonoreerd.

De lessen die we trekken

Ons is gebleken dat het college bij de besluitvorming niet heeft gekeken naar de serie rapporten van de externe onderzoekers, niet heeft gekeken naar de wijkvisie van de bewoners en niet naar de enquête van april jl. Deze documenten lagen niet op de besluittafel en zijn ook niet vermeld in het collegebesluit.

Een afweging tussen de verschillende opties (bewoners, onderzoekers, diverse varianten) heeft dus blijkbaar niet plaatsgevonden.

Drie jaar lang participeren leert ons dat de inbreng van (vrijwilligerswerk) bewoners (maar ook die van de dure onderzoekers) geen serieuze plaats kreeg in het besluitvormingsproces. De in de B&W-stukken genoemde ‘afstemming over de serie maatregelen met de stakeholders’ heeft niet plaatsgevonden. (zie ook hier..).

Verder is de serie B&W-maatregelen niet ingebed in een samenhangende visie voor de wijk. De visie van de bewoners en die van de onderzoekers kende een meerjarige en samenhangende fasering van eenvoudig naar complex. De serie B&W besluiten laat ‘quick wins’ zien, zonder enig perspectief.

Inspreken

De Raadscommissie Beheer is het voorlopige eindstation in dit nu bijna vier jaar durende proces alvorens B&W de maatregelen gaat uitwerken én uitvoeren.

Daarna is de serie in beginsel niet meer te wijzigen. Wel bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde enkelvoudige voorstellen nog in een bezwarenprocedure terecht zullen komen via een zogenoemde verkeersmaatregel. Daar informeren we je nog over.

Je kunt net als de wijkraad ook inspreken bij de Raadscommissie Beheer op 3 september (locatie Zijlpoort/vm Postkantoor Ged. Oude Gracht). Dat inspreken kan ‘live’ en het kan schriftelijk. Hier lees je meer en we helpen je graag in het geval van vragen. Je kunt de discussie tussen de raadsleden en de wethouder ook live volgen op je device, als je dat zou willen.

Onze inspreekreactie voor de RC Beheer lees je hier.