Zondag 12 januari jl. was je wellicht ook aanwezig in de Nieuwe Kerk om bijgepraat te worden over de stand van zaken van het in de wijk lopende verkeersonderzoek. Een onderzoek dat de gemeente heeft opgedragen aan Mobycon.

Voor, tijdens en na die bijeenkomst zijn er diverse vragen door bewoners en ondernemers gesteld. De onderzoekers van Mobycon hebben nu een deel van die vragen beantwoord en die antwoorden lees je hier.
Het andere deel van de antwoorden op vragen houd je nog tegoed want die vragen bij de onderzoekers nog om een nadere bestudering.

In januari jl. werd voorzien dat op 20 maart 2020 het eindrapport gereed zou zijn. Dat gaat helaas niet lukken. De onderzoekers informeerden ons deze week dat er een vertraging is opgetreden en dat een nieuwe opleverdatum (april?) nog zal worden bekend gemaakt.
Oorspronkelijk was het opleveren van het eindrapport in december 2019 voorzien.

Ook hebben de onderzoekers ons gemeld dat zij als hun voorkeurscenario het scenario 2a gaan hanteren bij de uitwerking. Zie voor de verschillende scenario’s hier de presentatie van 12 januari jl. van de onderzoekers. Die voorkeur voor scenario 2a bevreemdt ons, want bij drie zogenoemde belanghebbendenbijeenkomsten kwam telkens (dus drie keer!) het opgestelde scenario 3 met de meeste stemmen uit de bus.
Wij zijn benieuwd met welke argumenten de onderzoekers hun voorkeur voor scenario 2a onderbouwen in het concept-eindrapport. Deze week bespreken we met onze werkgroep Verkeer de voortgang van het onderzoek.

B&W heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar verschillende varianten en scenario’s voor de invoering van een milieuzone (zie het kaartje) en later een emissievrije zone in Haarlem. Zulke zones vormen belangrijke gemeentelijke maatregelen om de verkeersuitstoot te verminderen, voor een gezondere luchtkwaliteit en vermindering van het klimaateffect.

B&W kiest voor het volgende scenario, dat vervolgens zal worden uitgewerkt in een ontwerpbesluit:

  • De instelling per 2022 van een milieuzone voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro VI) in het Centraal Stedelijk Gebied;
  • Het voornemen tot aanscherping per 2025 tot een nulemissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens in ditzelfde gebied.

Het collegebesluit zal binnenkort worden besproken in de raadscommissie Beheer en er volgt daarna nog een inspraak- en adviestraject. Hier lees je de onderliggende notitie en we houden je op de hoogte van het vervolg van dit proces.

Hierna enige achtergrondinformatie bij de digitale peiling over het wijkverkeersonderzoek. Kies maar.

De wijkverkeersvisie van bewoners en de wijkraad (maart 2018 aangeboden).

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari jl.

Derde belanghebbendenbijeenkomst Nieuwe Kerk 12 januari jl.

De vier scenario’s van deze digitale peiling (maart 2020)

Achtergronden bij deze vier scenario’s (maart 2020) inclusief grote scenariobeelden

Hulp nodig?

Dit is een complexe materie, hebben we eerder gehoord. Je kunt ons vragen stellen dan wel om een Skypecontact verzoeken via secretaris@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl