Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende persbericht:

Op dinsdag 9 juli houdt het college van Burgemeester en Wethouders een inloopspreekuur. Het spreekuur vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur in de centrale vestiging van de bibliotheek, Gasthuisstraat 32, 2011XP in Haarlem. De bestuurders willen graag in gesprek met de inwoners van Haarlem en bezoeken de stadsdelen om hen te ontmoeten. Tijdens elk spreekuur kunnen wijkbewoners langskomen, maar bewoners uit andere delen van de stad zijn ook van harte welkom.

 De bestuurders staan open voor opmerkingen, goede ideeën, of vragen over onderwerpen waar bewoners mee te maken hebben. Geïnteresseerden zijn zonder aanmelding welkom en kunnen hun onderwerp bespreken met de bestuurder die er over gaat.”

Je kunt dus van alles met ons volledige stadsbestuur bespreken. We hebben op deze site en hier (een stuk of tien bladzijden) in het bijzonder nog een paar volstrekt vrijblijvende suggesties voor je.

In de tweede helft van dit jaar gaat de gemeente een uitgebreid onderzoek laten houden door een verkeerskundig bureau. We schreven er eerder al over. De bedoeling is kort samengevat dat de door bewoners en wijkraad opgestelde wijkvisie Verkeer zal worden getoetst.

Eind van dit jaar dient het onderzoek klaar te zijn en zal het met tal van adviezen aan het college worden aangeboden. In de loop van deze week zijn er selectiegesprekken gevoerd met drie geselecteerde bureaus die een presentatie hebben gehouden voor de selectiecommissie.

Er is een bureau geselecteerd en de gemeente zal met dat bureau een contract opstellen voor de uitvoering.

Wat gaat dat bureau nu zoal doen? Hierna geven we een samenvatting van de onderzoeksvragen die aan de bureaus zijn verstrekt in de offertefase.

“Aanleiding

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft in maart 2018 een verkeersvisie opgesteld voor haar wijk. Deze wijk wordt begrensd door de Leidsevaart, Raaks, Gedempte Oude Gracht, Grote Houtstraat en de Raamvest. De wijk ligt aan de westzijde van het centrum van Haarlem. De gemeente heeft voor 2019 budget beschikbaar gesteld om de wijkverkeersvisie te onderzoeken op de haalbaarheid, de effectiviteit en de consequenties van de voorgestelde maatregelen op het Haarlems wegennet. Niet alleen binnen de wijk, maar ook de consequenties voor de wijze waarop de gewenste ontsluiting aansluit op de hoofdwegen structuur en hoe een en ander bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De gemeente en de wijkraad hebben deze uitvraag samen opgesteld. De opdrachtverlening voor het onderzoek geschiedt vanuit de gemeente.

Onderzoeksdoel

Op basis van een door een onafhankelijk verkeerskundig bureau uitgevoerde analyse en advies moet het college een gemotiveerd besluit kunnen nemen over het overnemen/uitvoeren van de in de wijkverkeersvisie genoemde maatregelen (incl. de voorgestelde fasering) of daarvoor in aanmerking komende alternatieven. De informatie moet voldoende gehalte hebben om ontwikkelingsopdrachten en verkeersbesluiten te kunnen motiveren. Het beoogde besluit van het college is richtingbepalend voor de uitwerking van (een samenhangende set van) infrastructurele maatregelen die moeten leiden tot een Voorlopig en Definitief Ontwerp. Deze uitwerking kan pas plaatsvinden wanneer het college daarvoor uitwerkingsbudget heeft vrijgemaakt. Alle genoemde maatregelen uit de wijkverkeersvisie of daarvoor in aanmerking komende alternatieven dienen daarom van een raming te worden zijn voorzien. Deze ramingen geven inzicht in de infrastructurele kosten en uitgesloten risico’s. Het gevraagde product moet in de eindversie uiterlijk op 1 januari 2020 zijn opgeleverd.

Participatie

Participatie is van belang om tot geaccepteerde oplossingen te komen. Van u wordt verwacht dat u de stakeholders consulteert, verslag uitbrengt van de consultatie en de wijze waarop de opbrengst van de consultatie wel en geen plek heeft gekregen in de drie op te stellen scenario’s.

Klankbordgroep

Voor de begeleiding van het onderzoek wordt een klankbordgroep opgericht (met o.a. de wijkraad, centrummanager en de opdrachtgever). De opdrachtnemer heeft minimaal 1 x maand overleg met de klankborgroep.

Onderzoekscategorieën en -vragen

Algemeen:

 1. Hoe verhouden de in de wijkvisie opgenomen probleemlocaties zich tot de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en wettelijke voorschriften
 2. Hoe effectief zijn de in de wijkvisie beschreven oplossingen voor de in de wijkvisie beschreven probleemlocaties en doelstellingen
 3. Indien in de wijkvisie beschreven oplossingen en/of doelstellingen strijdig zijn met de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en/of wettelijke voorschriften welke alternatieven zijn er dan voorstelbaar en hoe effectief zijn die alternatieven voor het oplossen van de in de wijkvisie benoemde probleemlocaties
 4. Inventariseer wat al loopt op de verschillende beleidsterreinen
 5. Beoordeel de voorgestelde fasering
 6. Presenteer de overwegingen en uitkomsten in een (deel-)rapportage

Verkeerscirculatie en afwikkeling:

 1. Wat zijn de eventuele consequenties van de in de wijkvisie genoemde doelstelling en oplossingen op de verkeerscirculatie van de in de wijkverkeersvisie genoemde modaliteiten binnen de wijk en de ontsluitende kruispunten op de omliggende wegen (Wilhelminastraat, Ged. Oude Gracht, Raamvest)? Welke oplossingen zijn er voor deze consequenties?
 2. Welke andere modellen van verkeerscirculatie zijn voorstelbaar voor de in de wijkvisie genoemde problemen en doelstellingen?
 3. Wat zijn de consequenties van die alternatieve verkeerscirculatiemodellen binnen de wijk en voor de ontsluitende kruispunten op de omliggende wegen?
 4. Wat zijn de gevolgen voor de bevoorrading van bedrijven?
 5. Presenteer de overwegingen en uitkomsten in een (deel-)rapportage
 6. Presenteer de uitkomsten aan de stakeholders.
 7. Ontwikkel op basis van het gesprek met de stakeholders 3 haalbare scenario’s.
 8. Maak voor de aan de scenario’s verbonden infrastructurele wegvak- of kruispuntaanpassingen een ontwerpschets
 9. Maak een begroting van de drie scenario’s en bepaal de benodigde minimale doorlooptijd voor de realisatie van genoemde maatregelen

Leefbaarheid:

 1. Wat zijn de consequenties van de in de wijkvisie genoemde doelstellingen en oplossingen ter verbetering van de leefbaarheid?
 2. Welke aanpassingen van het parkeerbeleid zijn mogelijk om de wijkvisie genoemde problemen en doelstellingen ter verbetering van de leefbaarheid te bereiken?
 3. Wat zijn de consequenties van die aanpassingen voor het parkeerbeleid in zijn algemeenheid en de in verkeersvisie genoemde gebruikersgroepen?
 4. Wat is de handhaafbaarheid van die wijzigingen in juridische en controlerende zin?
 5. Wat zijn de gevolgen voor de bevoorrading van bedrijven?
 6. Zijn er alternatieve oplossingen om de in de wijkvisie genoemde doelstellingen op het gebied van leefbaarheid te bereiken?
 7. Maak een begroting en bepaal de benodigde minimale doorlooptijd voor de realisatie van genoemde maatregelen
 8. Presenteer de overwegingen en uitkomsten in een (deel-)rapportage

Probleemlocaties:

 1. Maak een (verkeersveiligheids-)analyse van de in de wijkvisie genoemde 6 probleemlocaties.
 2. Welke suggesties heeft u om de probleemlocaties te verbeteren?
 3. Bepaal met stakeholders het draagvlak hiervoor.
 4. Maak per probleemlocatie een begroting en bepaal de benodigde minimale doorlooptijd voor de realisatie van genoemde maatregelen
 5. Bepaal wat de Quick-Wins zijn.
 6. Presenteer de overwegingen en uitkomsten in een (deel-)rapportage per probleemlocatie.

Overlast vracht- en bestelverkeer in woonstraten:

 1. Maak een kwantitatieve analyse van de omvang van het bestel- en vrachtverkeer in de Vijfhoek
 2. Maak een analyse van de overlast en de effectiviteit van het huidige regime (lengtebeperking).
 3. Hoe beoordeelt u de effectiviteit, de juridische handhaafbaarheid van de in de wijkvisie gevraagde (nog nader te bepalen) beperkingen voor vracht- en bestelverkeer.
 4. Welke andere methoden van de beschreven overlastbestrijding ziet u als goed alternatief en beargumenteer dit.
 5. Wat zijn de gevolgen voor de bevoorrading van bedrijven?
 6. Bepaal met stakeholders het draagvlak hiervoor.
 7. Maak een begroting en bepaal de benodigde minimale doorlooptijd voor de realisatie van genoemde maatregelen
 8. Presenteer de overwegingen en uitkomsten in een (deel-)rapportage

Overall eindconclusie en advies:

 1. Stel op basis van de bij de beantwoording van de vragen 1-33 verzamelde informatie en inzichten een integrale eindconclusie en advies op
 2. Bepaal wat de Quick-Wins zijn
 3. Geef een afsluitende presentatie van het eindrapport aan de klankbordgroep. “

Wij zullen je vanaf deze plek regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek. Als je dat wilt kun je er ook voor kiezen dichterbij het onderzoek te volgen. Meld je je dan even aan?

 

 

 

Eerder schreven we over het door de gemeente te houden verkeersonderzoek in onze wijk. Dat onderzoek gaat dit jaar plaatsvinden en heeft tot doel de wijkvisie Verkeer te toetsen. De gemeente heeft deze week de brieven aan de wijkbewoners over dat onderzoek verspreid.

Natuurlijk zullen we je op de hoogte houden van dat onderzoek maar je kunt er ook voor kiezen dichterbij het onderzoek te volgen door je aan te melden voor een verkeerswerkgroep.
In dat geval word je uitgenodigd om enkele keren bijeen te komen waar we dan onder meer de voortgang en eventuele opties dan wel keuzemogelijkheden graag met je delen.


Via dit linkje kun je je aanmelden voor die werkgroep verkeer.