Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden.

Dit gele bord aan de Raaks (wijkschouw nov. 2017) laat zien hoe de gemeente openbare ruimte op een laad- en losplek “reserveert” voor een ondernemer aan de Raaks.

De openbare ruimte kan dus blijkbaar bij de gemeente Haarlem door ondernemers ‘gereserveerd’ worden, evenzeer als deze zelfde ondernemer nu op zijn kosten de laad- en losplek voor zijn zwaar transportverkeer in de openbare ruimte mag aanpassen ten koste van fietsenstallingen, een boom en een invalidenparkeerplek.

Het gaat dan om een aanpassing (verlenging van een al erg lange parkeerplek) waarvan deskundigen zeggen dat deze absoluut onnodig is.

Wij ontvingen vanavond wederom een bericht van de bewoners aan de Raaks die ageren tegen diverse voornemens van de gemeente om een ondernemer aan de Raaks tegemoet te komen zonder dat de omwonenden zijn geïnformeerd over deze voornemens.

“Door de storm aan reacties op de publicatie vooral van veel omwonenden menen wij voor de geïnteresseerden een update te moeten geven. Na lange radiostilte op de vele e-mails en bezwaarschriften heeft zich vanochtend (n.a.v. de openbaarmaking van de zaak op de social media) de bestuursadviseur namens de wethouder gemeld.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft aan dat er in tegenstelling tot eerdere ambtelijke bevestigingen GEEN besluit aan de wijziging van de openbare ruimte ten grondslag ligt. Het door de ondernemer voorgestelde voorstel is zonder dat de belangen van bewoners zijn afgewogen in de staf van de wethouder besproken en GEACCORDEERD. Ondanks de grote impact van de diverse wijzigingen van de openbare ruimte geeft de adviseur aan dat hiervoor GEEN verkeersbesluit of collegebesluit nodig is. Tegen deze accordering is derhalve GEEN bezwaar mogelijk!

Onze constatering is dan dat de wethouder alleen voor de belangen opkomt van een commerçant omdat die een redelijk argument zou hebben en de belangen van de bewoners niet mee laat wegen. Dat redelijke argument is al maandenlang met e-mails inclusief beeldmateriaal van tafel geveegd zonder enige inhoudelijke afweging mee te delen.

De wethouder geeft bovendien aan dat de door de ondernemer voorgestelde oplossing om de openbare ruimte aan te passen is geaccordeerd met als argument dat de veiligheid hiermede gediend zou zijn omdat vrachtwagens dan niet meer op  het fietspad en/of openbare weg hoeven te staan. Dat argument gaat ons inziens helemaal niet op en is ook niet geverifieerd. Elke truck kan op de laad/los plaats parkeren en laden en lossen. De onveiligheid waar de wethouder het over heeft wordt veroorzaakt doordat trucks dubbel parkeren op de (autoluwe) openbare weg. Soms wel 3 tegelijk.

De echte onveiligheid wordt echter veroorzaakt doordat de ondernemer AH vaak meerdere trucks tegelijk laat lossen zonder dat deze wachten tot de laad- en losplaats vrij komt. De ondernemer kan dit gewoon beter in tijden sturen. Laden en lossen vindt soms soms ook plaats via de invalidenparkeerplek met blokkering van het fietspad en rijbaan.

De huidige laad/losplaats is groot genoeg. Er is voldoende beeldmateriaal gestuurd om het argument voor verlenging van de laadplek te ontkrachten.                                       .

Na een aantal contacten met de bestuursadviseur heeft de wethouder vanmiddag laten weten dat wij binnenkort worden uitgenodigd voor een gesprek. Zomaar. Opeens. Hopelijk is dat niet om morgenavond in de raadsvergadering aan te geven dat ze met de bewoners in goed overleg is. Meer dan twee maanden hebben we aangedrongen om gehoord te worden dus met een uitnodiging zijn we nog niet in goed overleg!

Het besluit (iemand heeft hiervoor namelijk groen licht gegeven) moet gewoon op alle (al maanden) aangedragen argumenten worden heroverwogen vanuit het algemeen belang (ook die van de bewoners) en dus niet alleen vanuit het belang van 1 ondernemer die al jarenlang op deze plek zijn gang gaat.”

Als wijkraad merken we twee zaken op:

-de wethouder wil met het programma Stedelijke Distributie onder meer zwaar vrachtverkeer weren uit het centrum en zeker uit de woonstraten. Hier zien we een wethouder die zwaar vrachtverkeer in een autoluwe woonstraat extra gaat accommoderen ten koste van andere voorzieningen in die openbare ruimte; er wordt vandaag bij verteld dat er geen besluit zou zijn genomen zodat een bezwaarschrift niet mogelijk is;

-recent bij het verplaatsen van enkele fietsenrekken (!) aan de Gierstraat/Breestraat werden alle omwonenden via een huis-aan-huis-brief door deze wethouder in staat gesteld gedurende 6 weken hun zienswijze te geven t.a.v. de te wijzigen situatie; die situatie lijkt ons minder complex dan de nu aan de orde zijnde kwestie aan de Raaks; wij kennen het Haarlemse handboek niet waarom de ene kwestie wel en de andere kwestie niet d.m.v. een zorgvuldige voornemensprocedure wordt gevolgd.  

Medio april start er een proef met het op een andere wijze ophalen van bedrijfsafval. Deze proef maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma ‘Stedelijke Distributie’ waarbinnen uw wijkraad de vier centrumwijkraden vertegenwoordigt.

Binnenkort wordt restafval en papier-karton bij bedrijven ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars (in onze wijk zijn dat er wel 8!) door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal ritten met 50 procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in het centrum van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt voortaan gezamenlijk met een ‘neutrale’ wagen opgehaald. De proef start medio april.