Een werkgroep van wijkbewoners en wijkraadsleden heeft een visie op het gebied van verkeer in de wijk ontwikkeld. Via verschillende gesprekken, bijeenkomsten, diverse vormen van feedback, verdiepingsbijeenkomsten en enquêtes is de wijkvisie tot stand gekomen. Gezond verstand, meerdere wijkschouwen en jarenlange ervaring in de wijk waren belangrijke energie- en krachtbronnen. We realiseren ons terdege diverse beperkingen. De wijk is in de stad geen eiland en bewoners hebben geen directe zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte.  Het zijn stadsbestuurders die nu aan zet zijn. Wij werken aan het realiseren van onze voorstellen overigens graag mee.

We spraken af de wijk als object van onderzoek te beschouwen en dus niet per straat naar de vraagstukken te kijken.

Bij de realisatie van de voorgestelde maatregelen hanteren we twee tijdvakken. Een eerste serie maatregelen is ons inziens uitvoerbaar in de komende coalitieperiode (2018-2022) en de overige maatregelen rangschikken we onder de categorie van ‘later’ (dus na 2022).

Het voorliggende resultaat kent geconcentreerde aandacht voor een gewenste situatie op termijn en voor de korte termijn mogelijke oplossingen voor een zestal urgente vraagstukken. Tot de urgente vraagstukken benoemen we:

  • Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: deze route is qua wegbreedte niet geschikt voor de huidige verkeersstromen: er zijn in beide richtingen fietsers plus autoverkeer én vrachtverkeer. Bovendien kan er op deze route langdurig geparkeerd worden in de parkeerhavens. Die route wordt te vaak gebruikt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer, hetgeen strijdig is met het HVVP (een beleidsplan van de gemeente). Het levert gevaarlijke situaties op en overlast;
  • Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor manoeuvrerend (vracht)verkeer;
  • Nieuwe Kerksplein: veel zoekverkeer, overtredingen ’s avonds en ’s nachts, overlast door verkeerslawaai/dubbel parkeren/bezoekers van de coffeeshop;
  • Gierstraat: onveilige mix van fietsers/voetgangers. Proefgebied bezorgpunt stedelijke distributie;
  • Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor vrachtverkeer. Laden/lossen bij Hortusplein/Jopenkerk zorgt bijna dagelijks voor verkeerschaos en congestie en de laad-/losruimte op de Raaks is bijna geannexeerd door AH.
  • De oversteek van het Verwulft ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat. Voetgangers steken hier op een onoverzichtelijk punt zonder enige bescherming het vaak drukke Verwulft over.

In de periode van 2018-2022 zijn volgens ons ook voorgestelde maatregelen uitvoerbaar als: beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk, versnellen van de stedelijke distributie, het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk en het invoeren van bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen terecht in de parkeergarages.

Andere door ons geopperde voorstellen vragen meer onderzoek en extra geld en zullen alleen al om die reden meer tijd vragen. In de tijd gezien rangschikken we dergelijke oplossingen onder de categorie ‘later’ (d.w.z. na 2022).

U kunt onze wijkvisie verkeer hier lezen. We zijn erg benieuwd naar uw reactie en opmerkingen.

 

Van de actievoerende bewoners aan de Raaks ontvingen we wederom een update van hun ervaringen met de gemeentelijke besluitvorming.

“Gelukkig houdt de storm van positieve reacties (dank U wel!) nog steeds aan met betrekking tot onze informatie aangaande ONBEGRIJPELIJKE BESLUITEN AAN DE RAAKS.

Op 15 maart, de dag van de laatste raadsvergadering heeft de ambtenaar, die dossierhouder is, zich gemeld. Deze ambtenaar geeft aan dat in tegenstelling tot de eerder ontvangen informatie van een collega er nog geen definitief plan is maar dat de invaliden/rolstoelplek in ieder geval behouden zal worden. Accordering is besloten door de staf van de wethouder maar het is ons niet duidelijk of de ambtenaar die houder van het dossier is hier de beslissingen gaat nemen of dat dit mandaat weer ergens anders ligt.

Aangezien het dus een accordering betreft van een plan van één ondernemer, maar nog geen definitief plan is, kunnen wij bij ons standpunt blijven dat het plan (besluit?) gewoon op alle (maanden geleden) aangedragen argumenten moet worden heroverwogen vanuit het algemeen belang en dus niet alleen in het belang van die ene ondernemer. Nu de ambtenaar aangeeft dat er alleen een accordering is maar nog geen plan, zal heroverweging dus hier geen probleem moeten zijn.

Verlenging van de laad- en losplaats bij AH is volledig onnodig.

De laad/losplaats is lang genoeg om alle (vervuilende trucks) te laten laden en lossen. Verlenging is in het geheel niet nodig. Ook verplaatsing van de boom, verwijderen van de fietsenrekken en het inkorten van de invaliden/rolstoelplek zijn derhalve  niet aan de orde. Alle informatie uit de praktijk die aantonen dat het een onzinnig plan is, zijn uitgebreid ter beschikking gesteld aan alle betrokken partijen. Alleen vlakke bestrating van de laad/losplaats lost het probleem op.

Jammer is wel dat veel fracties tijdens de laatste raadsvergadering op 15 maart jl. de kans voorbij hebben laten gaan om kritische vragen te stellen aan de wethouder van Groen Links. Onze verwachting lag hier toch wat hoger.  Op de vragen die wel werden gesteld aan de wethouder heeft de wethouder niet echt inhoudelijk geantwoord, maar aangegeven dat de problemen met bewoners bij haar sinds kort bekend zijn, zij een afspraak met de bewoners gaat inplannen en dat de invaliden/rolstoelplek behouden zal worden.

Het gele bord (“gereserveerd t.b.v. AH”) vindt de wethouder te technisch voor de raad. Zij komt daar later op terug, belooft zij.

Ook de lijsttrekker van Groen Links Haarlem moet nu vragen beantwoorden van verontruste kiezers die zich afvragen of Groen Links nog wel betrouwbaar is. De lijsttrekker geeft in de beantwoording (niet echt inhoudelijk) aan een bewoner aan dat de wethouder een persoonlijke schouw zal verrichten op de Raaks.

Morgen zijn de verkiezingen en de raad en het college worden daarna demissionair.

De volgende zaken zijn echter ambtelijk toegezegd. Maar helaas nog niet bestuurlijk bekrachtigd.

De ambtenaar die dossierhouder is, geeft aan dat er nog een definitief plan moet komen maar dat de invaliden/rolstoelplek behouden blijft. Heroverweging is dus geen probleem.

De plataan, in welk plan dan ook, moet worden vervangen.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft donderdag jl. aan dat er een afspraak door de wethouder wordt ingepland met de omwonenden. We wachten af.

De lijsttrekker van Groen Links belooft dat de wethouder persoonlijk een schouw zal verrichten op de Raaks.

Wij blijven bij onze eis dat het hele plan (dat dus nog niet definitief is) moet worden overwogen maar dan in het algemeen belang. Dat plan dient te worden omgezet in een zgn. AWB besluit opdat inspreken en bezwaar mogelijk zal zijn.

Wij blijven de ontwikkelingen en toezeggingen op de voet volgen en wij danken de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen voor het geboden platform.”

Wordt zonder meer vervolgd….

Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden.

Dit gele bord aan de Raaks (wijkschouw nov. 2017) laat zien hoe de gemeente openbare ruimte op een laad- en losplek “reserveert” voor een ondernemer aan de Raaks.

De openbare ruimte kan dus blijkbaar bij de gemeente Haarlem door ondernemers ‘gereserveerd’ worden, evenzeer als deze zelfde ondernemer nu op zijn kosten de laad- en losplek voor zijn zwaar transportverkeer in de openbare ruimte mag aanpassen ten koste van fietsenstallingen, een boom en een invalidenparkeerplek.

Het gaat dan om een aanpassing (verlenging van een al erg lange parkeerplek) waarvan deskundigen zeggen dat deze absoluut onnodig is.