Medio april start er een proef met het op een andere wijze ophalen van bedrijfsafval. Deze proef maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma ‘Stedelijke Distributie’ waarbinnen uw wijkraad de vier centrumwijkraden vertegenwoordigt.

Binnenkort wordt restafval en papier-karton bij bedrijven ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars (in onze wijk zijn dat er wel 8!) door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal ritten met 50 procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in het centrum van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt voortaan gezamenlijk met een ‘neutrale’ wagen opgehaald. De proef start medio april.

Uw wijkraad neemt (zoals eerder al eens beschreven) deel aan de projectgroep Stedelijke Distributie namens de centrumwijkraden en samen met diverse andere organisaties. Al deze partijen onderschrijven de gemeentelijke doelstellingen om uiterlijk in 2025 er voor te zorgen dat in de binnenstad vracht- en bestelwagens geen vervuilende emissie meer uitstoten. De projectgroep heeft verschillende deelprojecten onder handen.

Eentje daarvan lichten we er even kort uit. U kent het wel al die bestelbusjes die door onze nauwe straten rijden om internetbestellingen te bezorgen bij winkeliers of wijkbewoners. We onderzoeken met andere partijen of we in de wijk een afleverpunt kunnen inrichten waar die bestellingen worden afgegeven en waar u het pakje kunt ophalen wanneer het u uitkomt of het pakje thuis kunt laten bezorgen ’s avonds. Als dat lukt, dan is dus minder verkeer in de wijk en toch comfort.

De verantwoordelijk wethouder heeft recent een brief over de voortgang van het project Stedelijke Distributie aan de raadscommissie gezonden waarin alle zaken van deze projectgroep kort worden beschreven.

Onze wijkraad vertegenwoordigt de vier wijkraden van het centrum binnen de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie.
We zullen u over de activiteiten van die projectgroep via onze website én nieuwsbrief op de hoogte houden. Waar houdt deze projectgroep zich zoal mee bezig?
 
De gemeente en vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en brancheorganisaties (*) hebben met elkaar een plan opgesteld voor milieuvriendelijk laden en lossen in de binnenstad.
De deelnemers bundelen hun kracht binnen de ‘Green Deal stadslogistiek zero emissie’ om de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch terug te dringen. Het belangrijkste principe is om duurzame rijders te belonen met de volgende maatregelen:
 
1. Ruimere toegangstijden
Leveranciers met een elektrische auto of een auto op biogas krijgen een uur langer de tijd om te laden en te lossen, namelijk tot 12.00 uur. Ook mogen zij bij wijze van proef ’s avonds tussen 18.00 en 21.00 uur lossen. Voor vervoerders die rijden op benzine en diesel verandert er niets. Zij mogen laden en lossen ’s morgens van 6.00 tot 11.00 uur.
 
2. Duidelijker
Momenteel bestaat er veel onduidelijkheid over het ontheffingsbeleid. Veel vervoerders hebben toestemming om ’s middags de autovrije binnenstad in te rijden, terwijl anderen dat niet mogen. Dat lijkt op willekeur. In de nieuwe regeling stellen de partijen voor om een nee, tenzij-beleid te hanteren. Dus een ontheffing alleen onder speciale omstandigheden.
 
3. Speciale regeling voor de horeca
Vanaf 2017 mogen alle horeca- en cateringbedrijven binnen het voetgangersgebied één keer buiten de venstertijden het gebied in- en uitrijden.
 
4. Toekomstgericht
De partijen hebben als gezamenlijke doel om de bevoorrading van de binnenstad in de toekomst 100 procent duurzaam te maken. Ze hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog duurzame bestel- en vrachtauto’s in het voetgangersgebied mogen. In 2020 gaan ze rond de tafel zitten om te kijken hoe ze dit kunnen realiseren.
De vertegenwoordigers van de belangengroepen bepleiten het plan bij hun eigen achterban. Als de gemeenteraad de plannen overneemt, worden de maatregelen in de loop van 2017 ingevoerd.
 
In bijgaande brief van wethouder Sikkema kunt u meer over de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Stedelijke distributie lezen.

(*) De opstellers en initiatiefnemers van het duurzame stedelijke distributieplan zijn de gemeente Haarlem, Transport en logistiek Nederland (TLn), EVO Nederland (verladers organisatie), Centrummanagementgroep, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, winkeliersvereniging Haarlem Centraal, VEBH vereniging eigenaren binnenstad Haarlem, wijkraden Centrum, Parkmanagement Waarderpolder en Spaarnelanden.

Lees meer