Van de actievoerende bewoners aan de Raaks ontvingen we wederom een update van hun ervaringen met de gemeentelijke besluitvorming.

“Gelukkig houdt de storm van positieve reacties (dank U wel!) nog steeds aan met betrekking tot onze informatie aangaande ONBEGRIJPELIJKE BESLUITEN AAN DE RAAKS.

Op 15 maart, de dag van de laatste raadsvergadering heeft de ambtenaar, die dossierhouder is, zich gemeld. Deze ambtenaar geeft aan dat in tegenstelling tot de eerder ontvangen informatie van een collega er nog geen definitief plan is maar dat de invaliden/rolstoelplek in ieder geval behouden zal worden. Accordering is besloten door de staf van de wethouder maar het is ons niet duidelijk of de ambtenaar die houder van het dossier is hier de beslissingen gaat nemen of dat dit mandaat weer ergens anders ligt.

Aangezien het dus een accordering betreft van een plan van één ondernemer, maar nog geen definitief plan is, kunnen wij bij ons standpunt blijven dat het plan (besluit?) gewoon op alle (maanden geleden) aangedragen argumenten moet worden heroverwogen vanuit het algemeen belang en dus niet alleen in het belang van die ene ondernemer. Nu de ambtenaar aangeeft dat er alleen een accordering is maar nog geen plan, zal heroverweging dus hier geen probleem moeten zijn.

Verlenging van de laad- en losplaats bij AH is volledig onnodig.

De laad/losplaats is lang genoeg om alle (vervuilende trucks) te laten laden en lossen. Verlenging is in het geheel niet nodig. Ook verplaatsing van de boom, verwijderen van de fietsenrekken en het inkorten van de invaliden/rolstoelplek zijn derhalve  niet aan de orde. Alle informatie uit de praktijk die aantonen dat het een onzinnig plan is, zijn uitgebreid ter beschikking gesteld aan alle betrokken partijen. Alleen vlakke bestrating van de laad/losplaats lost het probleem op.

Jammer is wel dat veel fracties tijdens de laatste raadsvergadering op 15 maart jl. de kans voorbij hebben laten gaan om kritische vragen te stellen aan de wethouder van Groen Links. Onze verwachting lag hier toch wat hoger.  Op de vragen die wel werden gesteld aan de wethouder heeft de wethouder niet echt inhoudelijk geantwoord, maar aangegeven dat de problemen met bewoners bij haar sinds kort bekend zijn, zij een afspraak met de bewoners gaat inplannen en dat de invaliden/rolstoelplek behouden zal worden.

Het gele bord (“gereserveerd t.b.v. AH”) vindt de wethouder te technisch voor de raad. Zij komt daar later op terug, belooft zij.

Ook de lijsttrekker van Groen Links Haarlem moet nu vragen beantwoorden van verontruste kiezers die zich afvragen of Groen Links nog wel betrouwbaar is. De lijsttrekker geeft in de beantwoording (niet echt inhoudelijk) aan een bewoner aan dat de wethouder een persoonlijke schouw zal verrichten op de Raaks.

Morgen zijn de verkiezingen en de raad en het college worden daarna demissionair.

De volgende zaken zijn echter ambtelijk toegezegd. Maar helaas nog niet bestuurlijk bekrachtigd.

De ambtenaar die dossierhouder is, geeft aan dat er nog een definitief plan moet komen maar dat de invaliden/rolstoelplek behouden blijft. Heroverweging is dus geen probleem.

De plataan, in welk plan dan ook, moet worden vervangen.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft donderdag jl. aan dat er een afspraak door de wethouder wordt ingepland met de omwonenden. We wachten af.

De lijsttrekker van Groen Links belooft dat de wethouder persoonlijk een schouw zal verrichten op de Raaks.

Wij blijven bij onze eis dat het hele plan (dat dus nog niet definitief is) moet worden overwogen maar dan in het algemeen belang. Dat plan dient te worden omgezet in een zgn. AWB besluit opdat inspreken en bezwaar mogelijk zal zijn.

Wij blijven de ontwikkelingen en toezeggingen op de voet volgen en wij danken de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen voor het geboden platform.”

Wordt zonder meer vervolgd….

Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden.

Dit gele bord aan de Raaks (wijkschouw nov. 2017) laat zien hoe de gemeente openbare ruimte op een laad- en losplek “reserveert” voor een ondernemer aan de Raaks.

De openbare ruimte kan dus blijkbaar bij de gemeente Haarlem door ondernemers ‘gereserveerd’ worden, evenzeer als deze zelfde ondernemer nu op zijn kosten de laad- en losplek voor zijn zwaar transportverkeer in de openbare ruimte mag aanpassen ten koste van fietsenstallingen, een boom en een invalidenparkeerplek.

Het gaat dan om een aanpassing (verlenging van een al erg lange parkeerplek) waarvan deskundigen zeggen dat deze absoluut onnodig is.

Wij ontvingen vanavond wederom een bericht van de bewoners aan de Raaks die ageren tegen diverse voornemens van de gemeente om een ondernemer aan de Raaks tegemoet te komen zonder dat de omwonenden zijn geïnformeerd over deze voornemens.

“Door de storm aan reacties op de publicatie vooral van veel omwonenden menen wij voor de geïnteresseerden een update te moeten geven. Na lange radiostilte op de vele e-mails en bezwaarschriften heeft zich vanochtend (n.a.v. de openbaarmaking van de zaak op de social media) de bestuursadviseur namens de wethouder gemeld.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft aan dat er in tegenstelling tot eerdere ambtelijke bevestigingen GEEN besluit aan de wijziging van de openbare ruimte ten grondslag ligt. Het door de ondernemer voorgestelde voorstel is zonder dat de belangen van bewoners zijn afgewogen in de staf van de wethouder besproken en GEACCORDEERD. Ondanks de grote impact van de diverse wijzigingen van de openbare ruimte geeft de adviseur aan dat hiervoor GEEN verkeersbesluit of collegebesluit nodig is. Tegen deze accordering is derhalve GEEN bezwaar mogelijk!

Onze constatering is dan dat de wethouder alleen voor de belangen opkomt van een commerçant omdat die een redelijk argument zou hebben en de belangen van de bewoners niet mee laat wegen. Dat redelijke argument is al maandenlang met e-mails inclusief beeldmateriaal van tafel geveegd zonder enige inhoudelijke afweging mee te delen.

De wethouder geeft bovendien aan dat de door de ondernemer voorgestelde oplossing om de openbare ruimte aan te passen is geaccordeerd met als argument dat de veiligheid hiermede gediend zou zijn omdat vrachtwagens dan niet meer op  het fietspad en/of openbare weg hoeven te staan. Dat argument gaat ons inziens helemaal niet op en is ook niet geverifieerd. Elke truck kan op de laad/los plaats parkeren en laden en lossen. De onveiligheid waar de wethouder het over heeft wordt veroorzaakt doordat trucks dubbel parkeren op de (autoluwe) openbare weg. Soms wel 3 tegelijk.

De echte onveiligheid wordt echter veroorzaakt doordat de ondernemer AH vaak meerdere trucks tegelijk laat lossen zonder dat deze wachten tot de laad- en losplaats vrij komt. De ondernemer kan dit gewoon beter in tijden sturen. Laden en lossen vindt soms soms ook plaats via de invalidenparkeerplek met blokkering van het fietspad en rijbaan.

De huidige laad/losplaats is groot genoeg. Er is voldoende beeldmateriaal gestuurd om het argument voor verlenging van de laadplek te ontkrachten.                                       .

Na een aantal contacten met de bestuursadviseur heeft de wethouder vanmiddag laten weten dat wij binnenkort worden uitgenodigd voor een gesprek. Zomaar. Opeens. Hopelijk is dat niet om morgenavond in de raadsvergadering aan te geven dat ze met de bewoners in goed overleg is. Meer dan twee maanden hebben we aangedrongen om gehoord te worden dus met een uitnodiging zijn we nog niet in goed overleg!

Het besluit (iemand heeft hiervoor namelijk groen licht gegeven) moet gewoon op alle (al maanden) aangedragen argumenten worden heroverwogen vanuit het algemeen belang (ook die van de bewoners) en dus niet alleen vanuit het belang van 1 ondernemer die al jarenlang op deze plek zijn gang gaat.”

Als wijkraad merken we twee zaken op:

-de wethouder wil met het programma Stedelijke Distributie onder meer zwaar vrachtverkeer weren uit het centrum en zeker uit de woonstraten. Hier zien we een wethouder die zwaar vrachtverkeer in een autoluwe woonstraat extra gaat accommoderen ten koste van andere voorzieningen in die openbare ruimte; er wordt vandaag bij verteld dat er geen besluit zou zijn genomen zodat een bezwaarschrift niet mogelijk is;

-recent bij het verplaatsen van enkele fietsenrekken (!) aan de Gierstraat/Breestraat werden alle omwonenden via een huis-aan-huis-brief door deze wethouder in staat gesteld gedurende 6 weken hun zienswijze te geven t.a.v. de te wijzigen situatie; die situatie lijkt ons minder complex dan de nu aan de orde zijnde kwestie aan de Raaks; wij kennen het Haarlemse handboek niet waarom de ene kwestie wel en de andere kwestie niet d.m.v. een zorgvuldige voornemensprocedure wordt gevolgd.