Van de gemeente ontvingen wij een bericht over het aanvragen en het plaatsen van laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s. Hierna de tekst van dat bericht.

“De gemeente Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn en daar past elektrisch rijden bij. Door de realisatie van voldoende openbare laadpalen in een dekkend netwerk faciliteert de gemeente dit. Momenteel staan er 84 openbare laadpalen in de stad, de meeste met twee aansluitingen. Uit onderzoek is gebleken dat het op basis van landelijke trends nodig is om op korte termijn 350 tot 400 laadpalen in Haarlem te hebben. Op de kaart via deze link (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/17-januari/17:00/17-45-uur-Beleidsregel-plaatsen-van-EV-laadpalen-Haarlem-MTM/2018492923-3-Beleidsvisie-kaart-2.pdf) krijgt u een indruk om hoeveel locaties het in uw wijk zal gaan. Er bestaat momenteel dus een forse achterstand. In de toekomst zal de benodigde hoeveelheid verder toenemen.

De gemeente realiseert nieuwe openbare laadpalen door aansluiting te hebben bij het initiatief van de regionale organisatie MRA-e, zoals vele andere gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. MRA-e heeft een concessie aanbesteed voor de realisatie en exploitatie van laadpalen. De gemeente is hierbij aangesloten. Via de portal van MRA-e kunnen Haarlemmers een openbare laadpaal aanvragen. Als de aanvraag aan de eisen voldoet zal de gemeente op zoek gaan naar een locatie. De eisen en de procedure waarmee dit de komende tijd zal gaan gebeuren, vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243497.html. Twee parkeerplekken bij de laadpaal zullen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld als parkeerplaats voor elektrische auto’s: als ze zijn opgeladen moeten ze plaats maken voor andere voertuigen die willen opladen.

Laadpaal aanvragen?

Dit betekent dat er ook in uw buurt de komende tijd openbare laadplekken zullen worden toegevoegd. Ongetwijfeld zijn er ook in uw buurt bewoners met een elektrische auto. Als deze bewoners ervaren dat de bestaande laadplekken te ver weg zijn gelegen of te druk zijn, kunnen ze een nieuwe publieke laadpaal aanvragen via de site www.laadpaal.mrae.nl.

Aangezien de uitrol zal verlopen op basis van aanvragen, kan de daadwerkelijke verdeling verschillen ten opzichte van de vastgestelde kaart. De exacte locaties van nieuwe laadpalen liggen momenteel nog niet vast. In het collegebesluit (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018492923-1-Beleidsregel-plaatsen-van-laadpalen-Haarlem-Collegebesluit-2.pdf) bij de beleidsregel heeft het college van B&W ook aangegeven welke relatie bestaat met de parkeerdruk en hoe de informatieverstrekking aan de omgeving op hoofdlijn vorm krijgt.

Parkeerdruk

In principe verhoogt de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk niet. De ervaring leert dat vrijwel alle auto’s ook in dezelfde buurt geparkeerd zouden worden als er geen laadpaal zou zijn. Laadpalen worden alleen geplaatst op aanvraag en op basis van een beperkte beschikbaarheid van laadpalen in de directe omgeving. In principe zouden alle laadpalen dus voldoende moeten worden gebruikt.

Hoe wordt de locatie bepaald en hoe hebben omwonenden er invloed op?

De gemeente bepaalt zorgvuldig de beste locatie. Daarbij zal er zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat een goede locatie zich bijvoorbeeld bevindt op een plek waar geen woningen direct aan grenzen of waar een blinde (zij)gevel aanwezig is. De mogelijkheid bestaat echter dat zo’n locatie niet voor handen of niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat er geen voedingskabel is of omdat een laadpaal niet onder de kroon van een boom kan worden geplaatst, en de gemeente genoodzaakt is om een locatie te kiezen ter plaatse van een voorgevel. De gemeente zal altijd zo zorgvuldig mogelijk de locatie kiezen.

Om de bijbehorende parkeerplekken te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit staat open voor bezwaar. De gemeente zal dit besluit nemen en publiceren in de Staatscourant. Het besluit is dan ook te vinden op https://www.haarlem.nl/bekendmakingen/. Aanvullend daarop zal de gemeente zo snel mogelijk na publicatie van het verkeersbesluit de bewoners van de panden in een straal van 50m rondom de locatie actief informeren.

Uw wijk

Vanuit uw wijk zijn er momenteel aanvragen vanaf de Wilhelminastraat (thv de Alexanderstraat), Sophiastraat, Lange Lakenstraat, Wolstraat en Raamvest. Er bevinden zich al laadpalen aan de Raamvest (nabij Wilsonplein), de Mauritsstraat en het Sophiaplein. Gezien de bezetting van die palen en de spreiding van de aanvragen, zullen we op korte termijn op zoek gaan naar 1 of 2 nieuwe locaties in het zuidelijke deel van de Vijfhoek. Het Wilsonsplein en het Sophiaplein zijn dan goede suggesties maar ook lastig te realiseren in verband met de aanwezigheid van bomen en de beperkte trottoirbreedtes.”

Aldus de gemeente.

Wij vullen hierbij aan dat de gebruikelijke werkwijze door de gemeente bij het plaatsen van laadpalen zal worden verlaten. als gevolg van de achterstand m.b.t. gerealiseerde laadpalen. Normaliter wacht de gemeente de bezwarenprocedures af alvorens maatregelen te nemen. Bij het plaatsen van laadpalen accepteert de gemeente het risico dat een bezwaarmaker (veel later dan de plaatsing) gelijk zal krijgen en zullen de al geplaatste paal en de beide parkeervakken verwijderd worden.

 

In november 2018 informeerden we je over het onderwerp Onbegrijpelijke besluiten aan de Raaks. Bewoners van de Raaks gaven met deel 6 “Epiloog” aan dat er een einde was gekomen aan de feuilleton van ‘de boom’ op de Raaks. Deze bewoners laten ons nu het volgende weten.

“In oktober 2018 werd ons door de gemeente schriftelijk bericht, “dat de wijzigingen van de openbare ruimte aan de Raaks t.b.v. de laad/losplaats bij de ingang van Albert Heijn NIET meer aan de orde zijn en dat de boom in november wordt rechtgezet of vervangen en dat er iets zal worden aangebracht ter bescherming van de boom. Werkzaamheden worden in november uitgevoerd”.

Vervolgens is door de gemeente aan de betrokken bewoners gevraagd om, “nu de kwestie naar wens is opgelost”, het lopende bezwaarschrift in te trekken. Dat is in goed vertrouwen gedaan!

De werkzaamheden werden echter in november niet uitgevoerd. Reden om nog maar weer eens bij de gemeente navraag te doen. Eind december is door een ambtenaar bevestigd dat er iets vertraging was opgelopen maar: “dat alles op zeer korte termijn in orde zal komen, conform de schriftelijke toezegging…”

Vermoedelijk is er voor de definitieve uitvoering een reden geweest om opnieuw contact op te nemen met AH(?). Niet lang daarna werd de boom opnieuw opzettelijk aangereden door een truck bij Albert Heijn, waardoor deze gevaarlijk scheef kwam te staan en omgezaagd moest worden…  Daarna laaide bij de gemeente de discussie weer op “wat er met de boom moet gebeuren…”, waarbij deze keer de verkeerspolitie en Spaarnelanden werden betrokken. Daarbij wordt steeds gesproken over verkeersveiligheid.

Maar de verkeersONveiligheid wordt uitsluitend veroorzaakt doordat er vaak meerdere trucks, zowel het fietspad als de rijbaan langdurig blokkeren met laden en lossen.

Daar kwamen – aantoonbaar onnodige – voorstellen uit die niet stroken met de afspraken van de gemeente met de bewoners. Voor de bewoners is het heel duidelijk wat er met de boom moet gebeuren: de nieuwe boom planten op de huidige plek zoals is afgesproken, inclusief een goede “hit-me” bescherming en naast de boom de verwijderde fietsenrekken terugplaatsen. Die zijn nu meer dan ooit hard nodig vanwege het verwijderen van de fietsenstalling op het Boereplein i.v.m. de nieuwbouw fase III van de Raaks.

De bewoners van de Raaks zijn dus weer gestart met het monitoren van de laad- /loshandelingen bij Albert Heijn. Er is helaas opnieuw werk aan de winkel voor de betrokken bewoners, die inmiddels in contact staan met de nieuwe wethouder, Merijn Snoek (CDA).

De bewoners vinden het wel erg vreemd, dat een schriftelijk besluit c.q. toezegging van de gemeente, kennelijk geen echte waarde heeft.”

Wordt dit nu een volgend feuilleton?

Het college van B&W heeft recent enkele tijdelijke (tot mei 2021) verkeersmaatregelen genomen om de bouw van Raaks fase III mede mogelijk te maken.

U kunt de maatregelen en de bijbehorende situatieschetsen hierna lezen.

stcrt-2019-7463