Wordt een volgend deel van de wijk ook autoluw? Of mogelijk auto-arm (met ruimte voor groen en spelen)? Wordt de route Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat een voetganger/fietsroute? Gaan we bewonersparkeren in de wijk invoeren? Deze en andere opties zijn zichtbaar in de concept-scenario’s die de verkeersonderzoekers van ‘‘Mobycon’ presenteerden in de Nieuwe Kerk op zondagmiddag 12 januari jl.

Die zondagmiddag werden de bezoekers (ruim 200 aanmeldingen) tijdens onze jaarvergadering bijgepraat over de stand van zaken van het verkeersonderzoek in onze wijk. De onderzoekers van ‘Mobycon’ presenteerden verschillende concept-scenario’s voor oplossingen van het verkeersvraagstuk in onze wijk. Er was ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.

Het proces van het verkeersonderzoek lees je hierna en de bijbehorende documenten voor 12 januari tref je op deze pagina aan.

Door je hierna aan te melden voor de bijeenkomst krijg je het linkje naar alle documenten vanzelf en snel in je mailbox. Dat is makkelijk!

Het proces

In 2017 heeft de wijkraad samen met bewoners een wijkvisie Verkeer opgesteld voor de wijk. Deze visie is in maart 2018 aangeboden aan de onderhandelaars van het (toen) nieuwe college van B&W.

Nadat wij enig overleg met ambtenaren en wethouders hebben gehad, besloot het college in 2019 budget beschikbaar te stellen om een verkeersonderzoek te gaan houden om de mogelijk subjectieve wijkvisie objectief te laten toetsen door verkeersdeskundigen.

De wijkraad en de gemeente hebben in die periode de onderzoeksopdracht opgesteld en zij hebben samen het verkeerskundig bureau geselecteerd na een aanbesteding. Dat werd het bureau Mobycon uit Delft.

Sinds de zomer van 2019 zijn zij bezig met het onderzoek. Dat onderzoek startte met een aantal objectieve cameratellingen in de wijk.

De afgelopen maanden hebben de onderzoekers regelmatig contact gehad met een zgn. klankbordgroep (gemeente, centrummanager en de wijkraad) en er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden (o.a. wijkraden om onze wijk heen, besturen van VvE’s, ondernemerorganisaties, horeca, winkeliers, OV-bedrijven, grote organisaties).

Van de eerste bijeenkomst lees je hierna de stukken en van de tweede bijeenkomst lees je die ook hierna.

Telkens werden er concept-scenario’s gepresenteerd en telkens werden die na de bijeenkomsten aangepast n.a.v. de gehoorde feedback en voorkeuren.

Nu is een bijeenkomst aan de orde voor de wijkbewoners en ondernemers in de wijk. Ook daar wordt door de onderzoekers de stand van zaken van het onderzoek toegelicht evenals een serie concept-scenario’s. Je kunt je vragen stellen, er zal discussie ontstaan en je kunt je eventuele voorkeur voor een van de concept-scenario’s uitspreken.

Na deze bijeenkomst gaan de onderzoekers verder met de afronding van hun onderzoek. Scenario’s worden weer aangepast en uiteindelijk zal een voorkeurscenario (met het eindrapport) door de onderzoekers worden aangeboden aan het college van B&W.

We bevinden ons dan in het voorjaar van 2020.

Vervolgens zijn de ambtenaren en het gemeentebestuur aan zet. Het bestuur maakt een afweging die kan verschillen van hetgeen de onderzoekers hebben aangeboden.

Dat besluit zal onderworpen worden aan de formele inspraak. Dat deeel van het proces zal de gemeente gaan communiceren.

Na afweging van de gemaakte opmerkingen en eventuele bezwaren kan de gemeente (eventueel o.b.v. een aangepast besluit) starten met het treffen van maatregelen op straat.

 

Alle documenten en verslagen

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari

 

Zondag 12 januari 2020, hielden we onze jaarvergadering in de Nieuwe Kerk. Ruim 200 wijkbewoners en ondernemers hadden zich aangemeld! We hadden drie onderdelen op ons programma staan: het formele deel met onder meer de verantwoordingen en de stemming over een kandidaat wijkraadslid: Jenne Olijve is nu lid van de wijkraad geworden. Welkom Jenne! Aan het eind van de middag was er onze gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en drankje.

Maar het lopende wijkverkeersonderzoek vormde deze keer de hoofdmoot van het programma. De gemeente, de onderzoekers van Mobycon en de wijkraad informeerden de aanwezigen over de stand van zaken van dat onderzoek. Ook werd er door de gemeente stilgestaan bij: ‘hoe gaat verder nadat het onderzoek is afgerond in het voorjaar’. Er werd een toelichting gegeven bij de vier verschillende concept-scenario’s die zijn ontwikkeld. Deze scenario’s werden in groepjes besproken. Bij de plenaire afronding stelde een wijkbewoner voor er een vijfde scenario (nog verdergaand autoluw dan het meest vergaande concept-scenario) aan toe te voegen.

Je leest de verschillende concept-scenario’s hier. Bij een peiling onder de aanwezigen kwam het derde (meest vergaande concept-scenario) als winnaar uit de bus met het nieuwe (nog niet uitgewerkte) scenario van een wijkbewoner als een goede tweede.

Veel vragen zijn gesteld en ook beantwoord. Tot en met donderdag 16 januari kun je nog vragen stellen via dit linkje. Alle vragen zullen worden beantwoord en de antwoorden komen vanzelf in je mailbox (als je die aan ons hebt doorgegeven).

We houden je op deze website vanzelfsprekend op de hoogtevan de laatste fase van het verkeersonderzoek en mocht je het nog niet weten: op de homepage van deze site kun je je abonneren op ieder nieuw bericht dan wel op onze digitale nieuwsbrief.

Thera ter Beek maakt enkele foto’s van de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Hierna zie je er een paar.

Krijgen we mogelijk een auto-arme (met ruimte voor groen en spelen) wijk? Wordt een volgend deel van onze wijk ook autoluw? Of wordt de route Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat een voetganger/fietsroute? Gaan we bewonersparkeren in de wijk invoeren? Deze en andere opties zijn zichtbaar in de concept-scenario’s die de verkeersonderzoekers van Mobycon gaan presenteren in de Nieuwe Kerk op zondag 12 januari.

Op zondag 12 januari 2020 praten we, in de Nieuwe Kerk, je graag bij over de stand van zaken van het verkeersonderzoek in onze wijk. De onderzoekers presenteren dan, tijdens onze jaarvergadering, verschillende concept-scenario’s voor oplossingen van het verkeersvraagstuk in onze wijk. Er is ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.

Het proces van dat onderzoek lees je hierna en de bijbehorende documenten voor 12 januari tref je uiterlijk op 7 januari op deze pagina aan.

Door je aan te melden voor de bijeenkomst krijg je het linkje naar alle documenten vanzelf en tijdig in je mailbox. Dat is makkelijk!