Na de laatstgehouden raadsvergadering lazen we vorige week in het HD dat 30 kilometer per uur de standaard zal worden voor het verkeer. “Maximale snelheid van 30 km/u wordt de standaard in Haarlem
Dat artikel roept verwarring en vragen op. In die raadsvergadering kwam een motie aan de orde waar een meerderheid mee instemde. Een motie is echter niet gelijk aan raadsbesluit. Een motie is te vergelijken met een verzoek, een oproep aan het college. Voorts is in onze stad al eerder door de raad een visie (2017/SOR) vastgelegd dat 30 km p/u (op termijn) de norm zal gaan worden. Maar het hebben van een visie wil niet zeggen dat de bij die vise horende maatregelen ook worden uitgevoerd. (In 1995 besloot B&W dat het centrum autoluw zou worden. Dat project loopt nog..)
Tot slot is niet duidelijk waar, wanneer en op welke wijze dan die 30 km zal worden gaan ingevoerd op de plekken waar dat nu niet het geval is.
Er ligt in elk geval van een 500-tal inwoners een concreet verzoek (plan B) om maar eens met de Gedempte Oude Gracht (de OV-slagader die het autoluwe deel van ons centrum doorsnijdt) te gaan beginnen met een 30km p/u zone.  Het ontwerp van de inrichting van de Gedempte Oude Gracht (2006) ging overigens al uit van een 30 km p/u zone.  (De tekst loopt onder het beeld door)

Wethouder reageert op plan B

De wethouder Verkeer sprak voor de camera over ons plan B. Hij vond dat we een hek om de wijk voor auto’s willen zetten. Dat meer deelauto’s en een plafond (een maximum, een vermindering?) aan P-vergunningen voor bewoners van onze wijk zouden kunnen bijdragen aan de gesignaleerde problemen. Dat van dat hek zal een grapje zijn, want alle autoluwe straten in ons centrum kennen dezelfde venstertijden. In plan B blijven de auto’s van bewoners zelfs nog binnen dat hek i.p.v. een waterbedeffect buiten de wijk te scheppen.1995 besloot B&W tot dat autoluwe centrum en (17 jaar later) in 2012 besloot B&W tot “het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiden autoluw gebied en geleidelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen op straat, te beginnen in de Vijfhoek/Raaks/Doelen en Kamp/Heiliglanden.” Een hek om het centrum?
Verder zijn wij sinds 2018 doende electrische iZoof auto’s ook naar onze wijk te krijgen, maar het is lastig daarvoor extra e-laadpalen te verkrijgen bij de gemeente. Het plafond voor af te geven P-vergunningen in de wijk spreekt ons (als een experimentwijk?) aan als er (net als in Amsterdam) goede voorwaarden bij gehanteerd worden. Het gesprek hierover gaat in de Raadscommissie en in de Raad verder. Daar gaat plan B óók voor zorgen.

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

Binnenkort zal de gemeente je, als wijkbewoner, deze brief sturen. In de brief vertelt een ambtenaar wat B&W in mei jl. heeft besloten. Het heeft even geduurd.. Echter, wat er precies gaat gebeuren, blijft na lezing van de brief nog steeds onduidelijk. Welke richting gaat dat éénrichtingverkeer nu op? Wat gaat een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 7,5 naar 7 meter nu werkelijk oplossen? Waar komen de ‘bollards’ (de beweegbare palen) te staan? Waarom is er niet een eenvoudige tekening gemaakt, zodat bewoners het ook snappen? Waarom ontbreekt elk perspectief na deze serie quick wins? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom is er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners en de wijkraad? Waarom is de participatie zo abrupt, medio april, beëindigd?

Op ons verzoek om de wijkbewoners inspraak te verlenen over die set B&W-besluiten van mei jl. gaat deze brief niet in. Wel wordt aangekondigd dat je over een tijdje bezwaar kunt maken tegen de nog te nemen verkeersbelsuiten. Dat is bij ieder verkeersbesluit een normale gang van zaken. Maar de kern is voor ons dat de wijkbewoners die hebben gesproken over het verkeer in hún wijk géén inspraakmogelijkheid krijgen, nu het college een serie besluiten heeft genomen. Wat vind je van deze gemeentelijke brief? Laat je het ons weten? Hierna een eerste reactie van een wijkbewoner (naam bij ons bekend) over deze brief:

“Goed dat de gemeente iedereen informeert over de stand van zaken, maar vooral procedureel en nauwelijks inhoudelijk. De eerste alinea doet voorkomen dat er heel wat gaat gebeuren, maar dat valt tegen. De gemeente suggereert verder met het noemen van Mobycon dat ze hun adviezen hebben gevolgd, wat dus niet het geval is. En ook merkwaardig, er staat helemaal niets in over onze eerste plannen – veel meer maatregelen met toevoegen scenario’s 4 en 5) en ook niet over het huidige ‘Plan B’ van de bewoners.

Enfin, precies zoals de gemeente het steeds doet met hun informatievoorziening: niet noemen dat ze zich niets hebben aangetrokken van (de plannen van) Mobycon en de bewoners. Ik zou hierover opnieuw aan de bel trekken bij de gemeente, over deze onvolledige informatievoorziening die meer suggereert dan er feitelijk aan maatregelen zijn genomen.”

Plan B
Bijna 500 bewoners hebben, door steun te verlenen aan plan B, inmiddels duidelijk gemaakt dat deze set B&W-besluiten voor hun niet ver genoeg gaat. Oh ja, je kunt nog steeds meedoen met dat plan B. Hier doe je dat. Laten we samen die 500-grens passeren.

Plan B heeft overigens niets van doen met deze ietwat verlate brief. Plan B is een apart proces, dat je los kunt zien van de inhoud van deze gemeentelijke brief. Wij hebben eerder de set B&W besluiten waar de brief over gaat, achter ons gelaten. Dat is een lang verhaal, lees het hier in het kort.