Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

Binnenkort zal de gemeente je, als wijkbewoner, deze brief sturen. In de brief vertelt een ambtenaar wat B&W in mei jl. heeft besloten. Het heeft even geduurd.. Echter, wat er precies gaat gebeuren, blijft na lezing van de brief nog steeds onduidelijk. Welke richting gaat dat éénrichtingverkeer nu op? Wat gaat een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 7,5 naar 7 meter nu werkelijk oplossen? Waar komen de ‘bollards’ (de beweegbare palen) te staan? Waarom is er niet een eenvoudige tekening gemaakt, zodat bewoners het ook snappen? Waarom ontbreekt elk perspectief na deze serie quick wins? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom is er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners en de wijkraad? Waarom is de participatie zo abrupt, medio april, beëindigd?

Op ons verzoek om de wijkbewoners inspraak te verlenen over die set B&W-besluiten van mei jl. gaat deze brief niet in. Wel wordt aangekondigd dat je over een tijdje bezwaar kunt maken tegen de nog te nemen verkeersbelsuiten. Dat is bij ieder verkeersbesluit een normale gang van zaken. Maar de kern is voor ons dat de wijkbewoners die hebben gesproken over het verkeer in hún wijk géén inspraakmogelijkheid krijgen, nu het college een serie besluiten heeft genomen. Wat vind je van deze gemeentelijke brief? Laat je het ons weten? Hierna een eerste reactie van een wijkbewoner (naam bij ons bekend) over deze brief:

“Goed dat de gemeente iedereen informeert over de stand van zaken, maar vooral procedureel en nauwelijks inhoudelijk. De eerste alinea doet voorkomen dat er heel wat gaat gebeuren, maar dat valt tegen. De gemeente suggereert verder met het noemen van Mobycon dat ze hun adviezen hebben gevolgd, wat dus niet het geval is. En ook merkwaardig, er staat helemaal niets in over onze eerste plannen – veel meer maatregelen met toevoegen scenario’s 4 en 5) en ook niet over het huidige ‘Plan B’ van de bewoners.

Enfin, precies zoals de gemeente het steeds doet met hun informatievoorziening: niet noemen dat ze zich niets hebben aangetrokken van (de plannen van) Mobycon en de bewoners. Ik zou hierover opnieuw aan de bel trekken bij de gemeente, over deze onvolledige informatievoorziening die meer suggereert dan er feitelijk aan maatregelen zijn genomen.”

Plan B
Bijna 500 bewoners hebben, door steun te verlenen aan plan B, inmiddels duidelijk gemaakt dat deze set B&W-besluiten voor hun niet ver genoeg gaat. Oh ja, je kunt nog steeds meedoen met dat plan B. Hier doe je dat. Laten we samen die 500-grens passeren.

Plan B heeft overigens niets van doen met deze ietwat verlate brief. Plan B is een apart proces, dat je los kunt zien van de inhoud van deze gemeentelijke brief. Wij hebben eerder de set B&W besluiten waar de brief over gaat, achter ons gelaten. Dat is een lang verhaal, lees het hier in het kort.

We gaan je de komende tijd hier regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van plan B. Maandag 26 oktober jl. eindigden we de actie rond plan B. De afgelopen week hebben we voldoende papieren flyers (met een echte handtekening dus) overhandigd op het stadhuis. Daar wordt getoetst of we aan de eis van tenminste 100 ondersteuners voldoen. Men verwacht dat plan B eind van deze maand zal zijn getoetst.

Doe ook mee!

De teller van plan B staat vandaag op 485. Je kunt nog steeds (als je nog niet hebt meegedaan) je steun aan plan B geven. Je mag 1 x meedoen als je Haarlemmer bent en 16 jaar of ouder. Van een huishouden mogen dus meerdere personen meedoen! Hier steun je plan B. Over plan B lees je hier meer.

Fake news?

Afgelopen week was het weer begrotingsraad en er kwam o.a. een motie (nr 37) voorbij die meer geld vroeg voor de uitbreiding van het autoluwe/auto-arme centrum. Uiteindelijk haalde die motie geen meerderheid in de raad. Wat ons echter opviel was de manier waarop het college deze motie ontraadde. Zo werd er aan de raad onder meer gemeld dat de bewoners van onze wijk grotendeels tevreden zijn met het B&W-besluit van eind mei jl. Heeft B&W je om een reactie gevraagd via de inspraak, die 5 maanden na dato, nog steeds niet heeft plaatsgevonden?  Hoezo dan die 485 bewoners die aangeven dat B&W-besluit niet goed te vinden? Kul dus.
Ook werd er door B&W gemeld dat er een ‘waterbedeffect’ (meer parkeren in omliggende wijken) zou gaan ontstaan als de plannen van de wijk zouden worden uitgevoerd. Tijdens het externe onderzoek van de gemeente naar onze wijkvisie is dit aspect door de onderzoekers onderzocht. Helaas kon de gemeente geen cijfers overleggen van aantallen parkerende bewoners versus aantallen van parkerende bezoekers in onze wijk. Kortom, er zijn bij het door de gemeente betaalde onderzoek destijds geen feiten aangetroffen die de stelling van B&W onderbouwen. Toch voeren zij het als een tegenargument aan naar raadsleden. Kul dus.
We schreven nog vóór de stemming aan de wethouder en de raadsleden wat we van een dergelijke argumentatie vonden. Het doet ons denken aan ‘fake news’. Mogelijk zien we hier de verdediging ontstaan van het college als plan B van de wijk aan de orde gaat komen in de raad?

Haarlems Dagblad 6.11.2020

Antwoorden?

We zijn ook nog in afwachting van twee reacties van het college. Wat vinden ze van onze inspraakreactie van alweer een tijdje geleden? Wanneer begint de door ons gevraagde inspraak voor bewoners en ondernemers naar aanleiding van hun besluiten van 26 mei jl? Enne, van 485 bewoners kennen we hun reactie eigenlijk al..

Privacy

We vroegen op 29 september jl. om ontheffing van het moeten werken met een handtekeningenlijst. Werken met zo’n lijst met persoonsgegevens van anderen is strijdig met de privacywet en het is niet gezond om alle wijkdeuren tijdens de coronaperiode langs te moeten lopen voor het verzamelen van handtekeningen. We wachten ook hier op antwoord terwijl onze actie inmiddels voorbij is.