Een nieuw schetsontwerp van de gemeente voorziet in 12 straten autoluw maken. Dit gaat in 2022 gebeuren. E.e.a onder voorbehoud van goedkeuring en beschikbaarstelling van krediet door de gemeenteraad. Wijkbewoners krijgen ook bericht van de gemeente. Hieronder wat ons nu bekend is.

 

Wat vooraf ging

Op 5 januari ontvingen alle wijkbewoners een brief met een kaart/schetsontwerp over verkeersmaatregelen. De maatregelen betroffen wijzigingen in de bebordingen en maatregelen, zoals eenrichtingsverkeer verkeer in de Nieuwe Raamstraat. Dit werd ook gepubliceerd in de staatscourant. Ons bezwaar richtte zich erop dat in een deel van de wijk vrachtverkeer tot 7 m technisch ook nog steeds te lang is. Daarnaast benoemden we de leefbaarheid. In 2022 zou volgens de gemeente globaal alleen de Botermarkt en de Barrevoetestraat “Autoluw” worden. Samen met de Keizerstraat worden deze 2 straten een fietsstraat.

 

Een nieuw schetsontwerp

Ondertussen heeft zowel de wijkraad als de gemeente niet stil gezeten. Wij hebben veel overleg gehad over “Plan B” (langere termijn, met name met raadsleden). En de gemeente heeft ook nog eens goed gekeken naar de bezwaren en het schetsontwerp voor 2022. Dat heeft geresulteerd in een nieuw schetsontwerp voor 2022 en een aanpassing van de korte termijn maatregelen. De wijkraad ontving deze week daarover:

Dat vrachtwagenverbod korter dan 7 m zien we niet terug. Maar de gemeente werkt wel aan een milieuzone voor een fors deel van de stad, zodat vervuilende diesels tot het verleden gaan behoren. Maar in dit schetsontwerp worden in 2022 niet slechts 2 maar 12 straten autoluw. En daarmee gaan 10 krappe straatjes na 11.00 uur ook voor vrachtauto’s “op slot”.  “Op slot” in die zin dat alleen  ontheffinghouders (bewoners en bedrijven) met een motorvoertuig (auto of brommer) de straat in mogen. In principe wordt dat gerealiseerd met de welbekende beweegbare palen en een pasje.

Dit alles onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de raad en beschikbaarstelling van krediet. Ook omdat een uitbreiding waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt.

Klik hier voor een volledig beeld

 

Naast de Botermarkt en Barrevoetestraat mag je zonder ontheffing, na 11.00 uur met een motorvoertuig de volgende straten niet in:

 • Breestraat
 • Tuchthuistraat
 • Lange Bogaartstraat
 • Wester Bogaartstraat
 • Vlamingstraat
 • Drappenierstraat
 • Wolstraat (deels)
 • Lange Annastraat
 • Lange Raamstraat
 • Doelstraat (deels)

Dit heet in gemeentelijke termen “Autoluw” maken.  Dit wordt dus gelijktijdig gerealiseerd met de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat tot fietsstraat.

 

Planning

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt door een ingenieursbureau:

 • 25 mei: Voorlopig ontwerp gereed. Inspraak tot medio juli.
 • September/Oktober: Definitief ontwerp gereed; goedkeuring en kredietverlening Raad
 • 1e helft 2022: Gunning en uitvoering

 

Korte termijn (Quick-Wins)

De bovengenoemde maatregelen (zie inleiding) worden in mei uitgevoerd. Gewijzigd is volgens deze kaart en de Staatscourant:

 • De geplande extra laad- en losgelegenheid bij de Jopenkerk vervalt t.b.v. een afvalcontainer
 • De Sophiastraat krijgt een vrachtwagenverbod (langer dan 7 m verboden)
 • De gebruikelijke rijrichting van de Korte Wolstraat wordt vastgelegd met bebording

Plan B

Met de bovenstaande aanpassing wordt het “Autoluw” gebied vrijwel identiek, zoals in “Plan B” vermeld.  Met een stukje Doelstraat en stukje Lange Annastraat naar het Nieuwe Kerksplein is het zelfs iets groter.  En dat staat verder los van andere punten in  “Plan B” , zoals het verminderen van de parkeerdruk in de rest van de wijk door “Autoarm” maken.  Dit begrip bestaat voor de gemeente nog niet, maar krijgt, binnen het kader van het mobiliteitsbeleid, in de loop van dit jaar wel vorm. En dit staat ook los van € 7,4 miljoen aan bestedingen in 2025 voor verbeteringen voor fietsers en voetgangers op de Raaksbruggen en in de Wilhelminastraat. Hier komen we ook op terug, de komende maanden. En zie verder ook onze eerdere berichtgeving over “Plan B”.

Reageren? Mail ons info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

Sneeuw, gladheidbestrijding, afvalinzameling en strooizout

De sneeuw maakt ook onze wijk feeëriek. Niettemin is Spaarnelanden is dag en nacht bezig met strooi- en schuifwagens, fietspadstrooiers en borstelmachines. Maar door de gladheid kunnen ze niet alle afvalcontainers legen. Meer informatie of een gladheidmelding doorgeven kan via: www.spaarnelanden.nl

 

“Plan B” in de raadscommissie Beheer

“Plan B” werd met een begeleidende brief donderdag 11 februari in de raadscommissie Beheer behandeld. Wethouder Robbert Berkhout deed daarbij een aantal toezeggingen.

De wijkraad mocht beginnen met een korte toelichting.

Vanuit de commissie kregen we veel complimenten. De boodschap dat we een leefbaarder wijk willen is bij de raadsleden goed over gekomen. Bijval was er ook om de Gedempte Oude Gracht 30 km/uur te maken, want er lag ook een voorstel van “Buskruit” i.s.m. onze wijkraad en de wijkraad Binnenstad. Vraagtekens, o.a. Matin Abbassi (PVDA), zijn er over het reeds nu al wel of niet ingericht zijn voor 30 km/uur. Raadslieden willen ook de lengte van vrachtwagens verder beperken dan 7 m. Bas van Leeuwen (D66) zei: “je hoeft niet door te leren om dat in te zien”. Busjes van bezorgers zijn daarbij wel een aandachtspunt. Een pakjeshub kwam meermalen ter sprake. Ook verbetering van de situatie bij het Verwulft werd door raadsleden gewenst. Sacha Schneiders (Groenlinks) opperde van het Verwulft één groot zebrapad te maken.

Janneke Groskamp van Jan Monnickendam sprak haar zorg uit. Frank Visser (CU) dacht, als oplossing, aan speciale stop-en-shop parkeerplaatsen op de Gedempte Raamgracht. En had op die plek bovendien een deelauto-Hub in gedachten. De wethouder haalde NH-nieuws aan waarin ondernemer Melchers uit de Barrevoetestraat aan het woord is. Hij heeft zijn bedrijf deels verplaatst naar de Waarderpolder. Diederik Möhr (VDD) opperde financiële compensaties.

Het afsluiten van de Gierstraat voor fietsen krijgt geen bijval omdat daarvoor thans geen goed alternatief is. Het stijgende fietsgebruik ten gunste van de auto willen raadsleden niet ontmoedigen. Een reden waarom “Plan B” in deze vorm geen raadsmeerderheid krijgt.

Wethouder Robbert Berkhout beschouwd “Plan B” als een adviesrapport vanuit de wijk. Hij zei, dat hij op korte termijn reeds, nu meer richting scenario 3 dacht. Waarbij de smalle straten zonder parkeerplaatsen tussen Nieuwe Kerksplein en de Botermarkt, gelijktijdig met de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat ook autoluw worden. Na 11.00 uur mogen dan alleen auto’s met een pasje die straten inrijden, maar er niet parkeren. Hij noemde als voorbeelden de Tuchthuistraat en de Lange Annastraat.

Het grootste deel van de wijk autoarm maken (parkeren uitsluitend voor bewoners) vond hij, en met hem anderen in de raad, geen goed idee. Dit botst met het huidige parkeerbeleid. Maar beleid wordt aangepast en deze week is gepubliceerd het Mobiliteitsbeleid. Hij stelde voor, binnen dat kader met onze wijk een pilot te doen.

Sowieso wil de gemeente graag verder met de wijk overleggen. Samenvattend is de planning van de wethouder:

 • Maart: Behandeling van het genoemde Mobiliteitsbeleid (een volgende keer meer hierover).
 • April: Uitvoering van kortetermijnmaatregelen in onze wijk.
 • Mei: Evaluatie van de ervaring met het autoluw maken van het noordelijk deel van het centrum.
 • Juni: Plan gereed voor de fietsstraat Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat, inclusief het autoluw maken van de straten tussen Nieuwe Kerksplein en de Botermarkt. Uitvoering hiervan begin 2022.
 • Juni/Juli: Bespreking (in de raadscommissie) van invoering van wachtlijsten c.q. een plafond voor uitgifte van parkeervergunningen.

Punten, die bovendien genoemd zijn, voor een vervolg:

 • De lengtebeperking van vrachtauto’s; ook in samenhang met pakjeshubs en stadsdistributie.
 • Verbetering situatie van het Verwulft. Bijv. met stoplichten, of met één groot zebrapad, ….
 • 30 km van de Gedempte Oude Gracht.
 • Pilot met de wijk, binnen het kader van het mobiliteitsbeleid.

We krijgen nog een schriftelijk reactie van het college op “Plan B”.

 

Fietsen in de kelder bij de Hema (voorheen Hudson Bay, V&D)?

In dezelfde commissie werd meegedeeld dat er gesprekken zijn over een openbare fietsenstalling in de kelder van de huidige Hema. Dit n.a.v. maatregelen vanwege fietsenparkeeroverlast. De stalling op de Botermarkt is weer open, de stalling bij de Raaks gaat dit najaar open en aan extra stallingen (o.a. Houtplein) wordt gewerkt. Maar met het terug dringen van auto’s, Corona, minder gebruik van OV zijn de vele  geparkeerde fietsen nog meer een probleem. Het college had al veel geld uitgetrokken maar komt nu met extra noodoplossingen zoals extra vakken en een communicatieplan. En dus mogelijk ook een fietsenkelder bij het Verwulft waar nu veel fietsen staan. Eind Maart, begin april is hierover, naar verwachting, meer duidelijkheid.

 

Binnenblad komt eraan en wijkraadnotulen van 11 januari

De bezorgers van Binnenblad trotseerden de gladheid en de winterkou om het laatste nummer te bezorgen. In dit nummer de volgende artikelen: Meer dan gewoon de post bezorgen, een boodschap aan de pelgrim, Stichting algemeen muziekfonds, Buitenbeelden in beeld, Supertrots dat je Haarlemmer bent, Buurtbakker Boulangerie Oscar en kinderen tekenen Corona.

De notulen van de wijkraadvergadering van 11 januari vind je hier.

 

 

Diefstal van brom- en snorfietsen

In 2020 was er een toename van 300 diefstallen in Haarlem. De meeste daarvan in het Centrum en bij het NS-station. De politie gaat daar extra aandacht aan geven. Na de diefstal worden deze brom- en snorfietsen vaak ‘koud’ gezet. Dit betekent dat de dief het voertuig ergens achteraf in de buurt een tijdje neerzet om te kijken of iemand hem terug haalt. Dan weet de dief dat er GPS in het voertuig zit. De politie vraagt daarom jouw medewerking. Zie je ergens achteraf, in een steegje of een andere onlogische plek een brom- of snorfiets staan, zonder kettingslot, brengt u deze dan onder de aandacht van de politie. Het is wel belangrijk dat deze er langer dan een dag staat en op een onlogische plek. Melden kan via 0900-8844 of het contactformulier in deze link. Of bel 112.

 

Stook jij of je buren wel eens een houtkachel of open haard?

Tijdens de wintermaanden en misschien nog wel meer tijdens deze lockdown periode, zitten we er graag warmpjes bij. Daar past voor veel mensen een lekker warm huis bij, bijvoorbeeld door het stoken van een houtkachel. Vooral tijdens de koude donkere wintermaanden. Maar houtkachels en open haarden veroorzaken ook overlast in de buurt. Houtrook geeft vaak geurhinder en veroorzaakt gezondheidsklachten. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je zelf zo min mogelijk overlast veroorzaakt? En, als je last hebt van de rook, hoe ga je daar nu het gesprek over aan met je buren? Lees hier meer.

Bouwarchief (met bouwaanvraagstukken) nu online

Per 1 februari zijn alle bouwaanvragen van 1901 tot en met 2010 online op te vragen. Ca. 64.000 aanvragen zijn via een mailtje in je mailbox binnen enkele seconden  te ontvangen. Zie Bouwaanvragen Gemeente Haarlem

 

 

 

Voor zover je het ontgaan is; op zaterdagavond 27 februari 2021 19.30 uur is de ‘Escape the Lockdown’.  De grootste ONLINE LIVE SHOW van Haarlem voor jong en oud.  Een mysterie moet worden opgelost en codes gekraakt in de stijl van escape room puzzels aangevuld met live muziek van De Vrienden van Haarlem; The Family en diverse gastoptredens. Van ieder verkocht kaartje gaat er een deel naar jouw favoriete horeca gelegenheid en de deelnemende artiesten om hun in deze zware tijd te ondersteunen. Ook speel je mee voor spectaculaire hoofdprijzen en meer dan 50 kleinere prijzen van, voor en door de Horeca. Meer informatie en tickets op www.escapethelockdown.online.

Bij Raaks III wordt inmiddels aan het dak gewerkt

Wijkraad vergadert op 8 februari

De wijkraad vergadert op 8 februari digitaal. Heb je iets te melden of wil je digitaal deelnemen? Mail ons: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Binnenkort zijn er ook digitale verkiezingen. Je kunt je nog beschikbaar stellen.

Plan B

Op 11 februari, ca. 19.20 uur komt “Plan B” in de raadscommissie “Beheer” aan de orde (zie de stukken). We spraken vooraf met raadsleden, ambtenaren en de wethouder. Je kunt de commissievergadering digitaal bijwonen. De wijkraad is digitaal aanwezig om vragen te beantwoorden.

Autodelen

Onder de naam iZoof namen in 2018 Haarlemse buurtbewoners in het Ramplaankwartier en de Planetenwijk het initiatief tot een concept voor elektrisch autodelen vóór en dóór bewoners. Met elektrisch autodelen willen zij stadsbreed (parkeer)ruimte vrijmaken, de luchtkwaliteit en leefbaarheid verbeteren en daarmee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze mooie stad. In onze wijk was er eerder al een mogelijkheid voor proefrijden. We berichten hier eerder al over. Ons buurtschap nodigt je van harte uit voor een Online Meet-up 18 februari  van 19.45 – 21.00 uur

Oude Filmbeelden

Elena Nastase en Marcus Alkemade hebben wederom oude filmbeelden gedigitaliseerd. Hiervoor dank. Ondertussen zijn er alweer nieuwe oude beelden en geluidsopnamen opgedoken. Heb je nog oude filmbeelden of tips?  We willen ze graag veiligstellen en komen mogelijk van pas bij een volgende jaarvergadering.

Maria

Op 24 januari is Maria overleden. Deze markante wijkbewoonster woonde vele jaren in onze wijk. Ze was ook jarenlang een geliefde gymjuf. Wie in de Vijfhoek kende haar niet?

Afvalcontainers

Je hebt de nieuwe afval containers misschien al gezien. In het oostelijk deel van de wijk (bij de winkelstraten) zijn deze beveiligd met pasjes. Maar als je denkt ik ga naar de winkel en neem gelijk kranten of glas mee dan heb je in veel gevallen pech. Ze werken met pasjes voor omwonenden. In het oostelijk deel staan ook geen groencontainers (GFT) en weinig voor Plastic, Blik en Drinkpakken PBD). Deze zijn, volgens ons, ook zonde van het geld en zonde van de schaarse ruimte. Nascheiden is efficiënt en goedkoper. Uiteraard zijn we wel voorstander van afvalscheiden. Maar de services kan o.i. met name in het oostelijk deel van de wijk wel beter. Eerder was hierover een enquête in het Centrum.

Vertegenwoordigingen

 • Uitgaan en handhaving: De wijkraad nam 19 januari jl. deel aan een digitaal “uitgaansoverleg”. Uitgaansoverleg met deelname van de wijkraden Binnenstad en VRD, met als voornaamste uitgangspunt “uitgaansoverlast” heeft tot 19 januari jl. 2 keer eerder plaatsgevonden. De eerste 2 overleggen waren met de burgemeester, handhaving, bewoners van de Smedestraat en omgeving en de wijkraden Binnenstad en VRD. Bij het overleg van  19 januari waren meer betrokken partijen vertegenwoordigd: Handhaving, horeca, nachtwacht (bevorderen nachtcultuur Haarlem), wijkraden Binnenstad en VRD. Beide wijkraden hebben bij herhaling benadrukt dat een regulier overleg, zoals bijv. het reguliere daklozenoverleg, waar alle betrokken partijen bij aansluiten, het onderlinge begrip vergroot, waarbij gezamenlijk eventuele problemen, zoals de uitgaansoverlast, kunnen worden opgelost. Wordt vervolgd.
 • Mobiliteitstafel, HaarlemKlem: Net als “Plan B” is dit een burgerinitiatief, opgericht om de decennia oude impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. We waren 19 januari erbij. (zie verslag). Interesse: meld je aan www.haarlemklem.nl/
 • Opvang Wilhelminastraat: Op 25 januari jl. was er weer het periodieke (3 x per jaar) digitale overleg over de daklozenopvang in de Wilhelminastraat. Er is nu 24 uur opvang. Aan dat overleg neemt Annette deel namens de wijkraad VRD en Maarten uit naam van de bewoners van VvE de Zijlpoort. Er zijn weinig tot geen klachten uit onze buurt. De Dekamarkt heeft wel bij herhaling last van overlast, veroorzaakt door cliënten van de daklozenopvang en andere overlastgevers. De reden van het geringe aantal klachten wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de Coronarust op straat en de sluiting van horeca en winkels. Wordt vervolgd.
 • Nieuw groenbeleid: Van oktober tot januari (meerdere sessies) vertegenwoordigden we de Centrum Wijkraden voor het opstellen van een nieuw Groenbeleid van de gemeente.

E-scooters

Naast de electrische deelauto’s van iZoof heeft U deze deelscooters misschien ook al gezien in onze wijk? De elektrische deelscooters van Go Sharing en Felyx zijn beter voor het milieu en geven weinig rompslomp. Ze blijven een jaartje als proef/pilot, om te kijken hoe ze bevallen. Worden ze gebruikt om mensen uit de auto te houden of door jongeren, die anders de fiets hadden genomen. Veroorzaken ze hinder (hiertegen worden o.a. technische foefjes ingezet) of niet. De praktijk moet dat leren. Als ze mogen blijven komen er regels waaraan ze moeten voldoen.

Zuinig aan doen

Door de gemeente zijn we, t.o.v. 2020, € 620 gekort op onze subsidie, binnen het kader van de nieuwe wijkradenverordening. Haarlem heeft al zo’n 50 jaar wijkraden. Terecht wordt zo af en toe de verordening bijgesteld en daarmee ook de verdeelsleutel van de subsidie. De gemeente probeert de subsidie eerlijk te verdelen met die sleutel. Helaas krijgen wij daardoor nu minder geld. I.v.m. Corona wordt ook voor “Binnenblad” een moeilijk jaar. Uiteraard steunt de wijkraad “Binnenblad”, waar mogelijk.