Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. Vandaag ontvingen we de verslagen van die bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op 15 oktober is er een tweede belanghebbendenbijeenkomst waar weer (dat weten we nu) andere concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Dan is ook onze werkgroep Verkeer uitgenodigd.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers eind december van dit jaar klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W.

Hierna lees je het verslag van de 1e avond en de getoonde concept-scenario’s:

Het concept-verslag:

20190903 verslag belanghebbendenavond

De concept-scenario’s:

20190903 panelen bijeenkomst

Van bewoners aan de Raaks ontvingen we (helaas) een nieuw hoofdstuk van het feuilleton “Paal/boom aan de Raaks”.

Hierna hun recente ervaringen.

De Paal en de Boom feuilleton

Maandagavond 23 september jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad. Een delegatie van wijkbewoners besprak met de gemeente en de (echtgenote van de) eigenaar van de coffeeshop onder meer hun ervaringen m.b.t. de ervaren overlast.

De kwestie van het melden van overlast kwam wederom aan de orde evenals de stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop. Ook is er gesproken over de (on)mogelijkheden van een blowverbod in de wijk.

Van het kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 2 december 2019.

Korte impressie (concept-versie) 23 september 2019:

190923 concept-impressie kw ov the Lounge