Van de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actie-platfom Buskruit (wij zijn supporter!) ontvingen we het volgende bericht:

Zoals u bekend is, maakt een groot deel van u zich zorgen over de aantasting van de leefbaarheid en veiligheid door de grote hoeveelheid doorgaand verkeer en de te hoge snelheidslimiet. Daarnaast hebben velen van u aangegeven overlast te ervaren en zich zorgen te maken over de onveilige situaties door het intensieve grote busverkeer (ook) in uw wijk.
Deze week vergaderen de raadscommissies van de gemeente over twee punten die grote impact hebben op het (bus)verkeer in uw wijk: de visie op het stationsgebied en de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Tijdens de vergadering over het stationsgebied wordt ook gesproken over het mogelijk herrouteren van de buslijnen waardoor het aantal bussen door uw wijk kan verminderen. Uit analyses blijkt dat dit mogelijk is zonder dat de bereikbaarheid afneemt.

Wij roepen u op om op één van, en bij voorkeur beide, onderstaande data aanwezig te zijn bij de commissievergaderingen om onze stem te laten horen. Wij overhandigen dan samen met bewoners tevens een petitie aan de gemeente met het verzoek de snelheidslimiet te verlagen naar 30 km/uur en daarmee ook de busoverlast te verminderen.

30 km/uur
In het centrum bevinden zich diverse scholen en kinderdagverblijven dus zou het vanzelfsprekend moeten zijn voor de gemeente dat kwetsbare weggebruikers zoals (jonge) fietsers en voetgangers prioriteit krijgen en dat uit het oogpunt van veiligheid de bus en auto hun snelheid hierop aanpassen. De introductie van 30 km/uur in het centrum is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid in dat centrum te blijven garanderen.

Aanpak overlast bussen

Momenteel rijden er meer dan 1200 (grote en zware) bussen per dag door de centrumwijken. Een groot deel van deze bussen is, afgezien van een korte piek in de ochtendspits, nagenoeg leeg. De bussen veroorzaken trillingen (met als gevolg scheuren in panden) en geluidsoverlast en verstoren het woongeluk in onze mooie wijk ernstig. Daarnaast lijdt de veiligheid van met name fietsers ernstig onder de vele grote bussen. Op het Houtplein hebben zich helaas al ongelukken voorgedaan.

Wij vragen de gemeente om:

  1. De snelheidslimiet in het centrum van Haarlem, inclusief uw wijk, te verlagen naar 30 km per uur
  2. Maatregelen te nemen om het busverkeer door uw wijk i) te verminderen, en ii) rustiger te laten rijden. Dit onder meer door bij de herinrichting van Houtplein en de omliggende straten als de Tempelierstraat en Rustenburgerlaan de prioriteit te geven aan omwonenden, fietsers en voetgangers en niet aan het busverkeer.
  3. Op korte termijn te starten met de ontwikkeling van het OV-knooppunt Buitenrust. Deze ontwikkeling zou prioriteit moeten hebben, zodat het her-routeren van de huidige lijnen (te starten bij de hoge en lange R-Net bussen) kan plaatsvinden. De reizigers kunnen overstappen op één hoogfrequente, efficiënte, goed bezette elektrische stadslijn die alle losse lijnen welke nu via dezelfde route rijden vervangt. Door de goede bezetting van deze lijn vermindert het aantal (lege) bussen dat nodeloos heen en weer door de stad rijdt enorm. Op de wat langere termijn is zelfs een oplossing mogelijk met een fijnmaziger structuur van klein, stil en schoon elektrisch stadsvervoer.

Uw aanwezigheid zal een verschil maken om duidelijk te laten zien dat voor de centrumbewoners de maat vol is. A.s. donderdag bieden we tevens de 30km petitie aan, die door meer dan 300 mensen is ondertekend.

U kunt als wijkbewoner inspreken op een van de vergaderingen. U kunt zich hiervoor direct aanmelden bij de raadsgriffie onder vermelding van het agendapuntgriffiebureau@haarlem.nl

Raadscommissievergaderingen

– Dinsdagavond 10 decmeber 21:15 uur* onderwerp Stationsgebied, punt 7 van de vergadering (start vergadering 19 uur)
– Donderdagavond 12 december 19:50 uur*  onderwerp herinrichting Houtplein, punt 11 van de vergadering (start vergadering 17 uur)

* Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de snelheid van behandelen van de voorgaande punten.”

Aldus de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actiecentrum Bus-Kruit. Wij ondersteunen deze oproep.

 

We schreven al weer een tijdje geleden over het project Izoof. We hielden onder andere een peiling onder wijkbewoners.

De projectorganisatie komt binnenkort langs in onze wijk om met je hun plannen te delen en om vragen te beantwoorden. Huidige gebruikers van dit nieuwe fenomeen geven je graag hun ervaringen door. Hierna hun uitnodiging.

Hoe nu verder?

Het resultaat van ons bewonersinitiatief met elektrische deelauto’s wordt binnen en buiten Haarlem aandachtig bekeken.
Ben je benieuwd hoe we het zo ver hebben gebracht en doe je mee in het gesprek over hoe nu verder?
We dagen je deze avond uit om actief mee te denken (en doen) over onze toekomst in een duurzamer Haarlem. Met schonere lucht, meer ruimte en warm buurtcontact. Drankjes staan voor jullie klaar!Trefwoorden: voor én door bewoners | actieve deelname | mede-eigenaarschap

Kom naar onze meet-up!

Datum | dinsdag 19 november
Tijd | Inloop om 19.45, start 20.00 – 21.30 uur, daarna borrel
Locatie | Laat Bloeien, Raamvest 29A, Haarlem

Zien we je daar?
 Ja
 Misschien
 Nee
De Bewonersgroep iZoof Car Sharing

Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. Vandaag ontvingen we de verslagen van die bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op 15 oktober is er een tweede belanghebbendenbijeenkomst waar weer (dat weten we nu) andere concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Dan is ook onze werkgroep Verkeer uitgenodigd.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers eind december van dit jaar klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W.

Hierna lees je het verslag van de 1e avond en de getoonde concept-scenario’s:

Het concept-verslag:

20190903 verslag belanghebbendenavond

De concept-scenario’s:

20190903 panelen bijeenkomst