Plan B … 500 handtekeningen en hoe verder

De wijkraad heeft op 6 januari een constructief gesprek gehad met wethouder Robbert Berkhout (zie verslag). Het ging uiteraard over “Plan B”. De wethouder wil, net als onze wijk, graag verder. Maatregelen die binnenkort uitgevoerd worden en het autoluw maken van de Botermarkt en de Barrevoetestraat ziet ook de gemeente slechts als tussen stappen.

Inmiddels heeft het College ook een formele reactie gegeven op “Plan B”. Deze reactie begint met de complimenten aan onze wijk voor wat betreft het draagvalk in de wijk om verder te gaan en onze inspanningen daartoe. En eindigt met een uitnodiging om hiermee door te gaan. Lees zelf deze brief. Wij staan klaar om met frisse moed verder te gaan. “Plan B” komt in februari in de raadscommissie Beheer aan de orde en in Maart in de raad. Uiteraard zijn wij daarbij vertegenwoordigd.

Verslag overleg met wethouder Robbert Berkhout

Reactie college – Burgerinitiatief Plan B

 

Bezwaar tegen maatregelen

 

Op 3 februari a.s. sloot de termijn tot het maken van bezwaar tegen de aangekondigde verkeersmaatregelen. De gemeente stelt dat dit eerste (korte termijn) stappen zijn. Want nadat de Botermarkt en de Barrevoetstraat fietsstraat zijn geworden komt er een vervolg. De wijkraad waardeert dit. Niettemin tekende de wijkraad op de volgende punten bezwaar aan:

  • Eenrichting verkeer in de Korte Wolstraat; naar onze mening is dit een overbodige maatregel.
  • Legalisering van overlast van vrachtverkeer; grote (vracht)auto’s tot 7m blijven toegestaan. Wij stellen dat zeker 12 bochten in de wijk hiervoor zijn te krap zijn. Ook algemeen vinden wij deze voertuigen langer dan ca. 5 m te groot. De mogelijkheid wordt gebruikt voor laden- en lossen buiten venstertijden. En het manoeuvreren veroorzaakt regelmatig schade.
  • Legalisering van laden en lossen bij het Hortusplein omdat de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht woonstraten zijn. Onder verwijzing naar de Milieueffectrapportage (MER)

Zie ook:

U kunt onhttps://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-26-BEZWAAR-Verkeersmaatregelen-Vijfhoek-Raaks mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

Hortusplein

 

Doelstraat en omgeving

 

U kunt ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Platform Bus-kruit, en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak, laten vervallen van de buskommen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan e.d.).

Zie ook:

Gedempte Oude Gracht Pamflet/Flyer

Brief aan het College over 30km op de Gedempte Oude Gracht

www.bus-kruithaarlem.nl

Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.