• Geen doorgaand verkeer in de Barrevoetestraat/Keizerstraat?
 • Eénrichtingsverkeer in de Gedempte Voldersgracht?
 • Alleen nog straatparkeren voor bewoners?
 • Parkeerplaatsen deels inruilen voor fietsklemmen?
 • Fietsers uit de Gierstraat?

Het zijn enkele onderwerpen die aan bod komen in de verkeersvisie die de wijkraad en bewoners schrijven. Op woensdag 14 en donderdag 15 februari zijn er, vanaf 19:30 uur, gespreksavonden over de concept-visie. Laat uw mening horen!

Op woensdagavond staat het noordelijke deel van de wijk centraal (Raaks tot en met Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt) en op donderdagavond het zuidelijke gedeelte (tot de Gasthuisvest). De gesprekken zijn op de eerste etage van Restaurant de Wandelaar. We vragen u zich aan te melden via onderstaand digitaal strookje i.v.m. het beperkt aantal plaatsen per avond, want bij grote belangstelling gaan we meer avonden organiseren.

Tijdens de avond lichten we kort de visie toe en staan we langer stil bij de mogelijke oplossingen op de korte termijn voor de Gierstraat, de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, het Nieuwe Kerks­plein en omgeving, de Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht en de kruising Tuchthuis­straat/Bree­straat/Lange Annastraat. Daarna is er alle ruimte voor discussie. Met uw bijdragen willen we de concept-visie optimaliseren. We zullen het document na de verkiezingen van 21 maart aanbieden aan de partijen die het nieuwe stadsbestuur gaan vormen. Ze kunnen de visie dan meenemen in hun programma voor de komende vier jaar.

Enquête

Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad op 14 januari, is de concept-visie gepresenteerd en is een enquête gelanceerd. Deze is inmiddels door ruim 85 wijkbewoners ingevuld. U kunt de enquête nog invullen tot en met 16 februari. Met het onderzoek willen de schrijvers een aantal ideeën toetsen en achterhalen of onderwerpen ontbreken. Zo hebben we bijvoorbeeld al geleerd dat we duidelijker moeten aangeven op welke termijn we de maatregelen zouden willen treffen.

Een paar van de resultaten uit de enquête tot nu toe:

 • Veel steun om straatparkeerplaatsen alleen te bestemmen voor bewoners. Zij kunnen maximaal 1 auto parkeren. Een aantal mensen wil ook plekken voor invalide bezoekers, klusbedrijven en mantelzorgers.
 • Ook steun voor het idee om bewoners de mogelijkheid te geven in de parkeergarages te parkeren. Ze verliezen dan hun straatparkeervergunning. Een aantal mensen wil dat alleen als het tarief lager is dan op straat. Een kleine minderheid wijst het idee helemaal af.
 • Gemengde reacties op het idee om op 10 tot 20% van de parkeerplaatsen fietsklemmen te zetten zodat de stoepen vrij blijven. Nogal wat mensen denken dat dit niet werkt, omdat fietsen tot op de stoep blijven staan
 • De helft van de invullers is positief over het idee om in woonstraten de stoepen weg te halen zodat er geen hoogteverschillen zijn tussen trottoir en wegdek. Tegenstanders vrezen conflicten tussen voetgangers en fietsers, vinden het meer iets voor het platteland, of vinden dat je het per straat moet bekijken.
 • Bijna iedereen vindt de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat te smal en te druk. Het idee om een ‘knip’ te maken, zodat doorgaand autoverkeer de route niet meer kan gebruiken heeft meer voor- dan tegenstanders. Sommigen hebben geen mening en willen eerst meer uitleg over die mogelijke maatregel. De bevoorrading beperken tot voor 11.00 uur en na 19.00 uur krijgt veel steun, met hier en daar een kanttekening.
 • De meeste invullers willen niet dat er een fietsverbod in de Gierstraat Wel zou de indeling duidelijker moeten worden, bijvoorbeeld door een fietsstrook aan te geven. Een suggestie is ook om duidelijker aan te geven dat de Gierstraat voetgangersgebied is, met de fietser als gast. Een meerderheid is tegen het idee om de uitstallingen voor de winkels te verbieden.
 • Op diverse plekken in de wijk rijden vrachtwagens zich vast. Er is bijna unanieme steun om alleen korte vrachtwagens in de wijk toe te laten. Dat geldt ook voor het idee om gemeente en ondernemers aan te sporen om samen te werken bij het bezorgen van pakjes. Een aantal bewoners wil een depot in de wijk waar je al je pakjes kunt ophalen.
 • De meeste mensen noemen een of meer straten waar volgens hen te hard wordt gereden, zowel in de wijk als op het Verwulft/Gedempte Oude Gracht. Ze vinden in het algemeen het Verwulft niet te druk, wel levendig. Diverse mensen pleiten voor een zebra naar de Koningsstraat. Een minderheid wil dat het Verwulft alleen nog door bestemmingsverkeer mag worden gebruikt. Bijna iedereen ziet scooters liever op de rijbaan dan op het fietspad.

We horen ook graag uw mening, want 85 reacties als begin is goed, maar de opvatting van 85 bewoners  representeert de wijk nog niet. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog, maar uiterlijk op vrijdag 16 februari. 

U kunt zich met onderstaand strookje digitaal aanmelden voor een gespreksavond. De plaatsen zijn per avond namelijk beperkt. Bij veel belangstelling organiseren we meer bijeenkomsten.

Hier vult u het totaal aantal personen in.
Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor een datum.

Gisteren, 23 januari, heeft het college van B&W besloten de aangepaste versie van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) door te zenden naar de raad.

Uw wijkraad heeft in het kader van de aanpassing, namens de wijkbewoners, ingesproken en vooralsnog met succes. We schrijven vooralsnog omdat het de raad is die de aangepaste APV zal vaststellen. Een citaat uit het voorstel aan de raad:

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Omwonenden ervaren hierdoor overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

Deze afweging wijkt af van de afweging die gemaakt is in de nota van mei 2017. De afweging is bijgesteld naar aanleiding van gesprekken met wijkraad en bewoners uit de Vijfhoek. Hoewel de geconstateerde overlast rond openbare inrichtingen, ook in het centrum, beperkt is, acht het college het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan niet voldoende. Het college acht het noodzakelijk dat de burgemeester een bevoegdheid toegevoegd krijgt in de APV om aangepaste openingstijden vast te stellen voor categorieën inrichtingen in afwijking van de in de APV geregelde openingstijden. Daarmee kan voor bepaalde soorten inrichtingen zoals coffeeshops, beter regulerend opgetreden worden ter voorkoming van overlast in die gebieden waar het woon- en leefklimaat teveel onder druk komt te staan door de aanwezigheid van die inrichtingen.

Dit standpunt wijkt af van het standpunt van de meerderheid van de commissie bestuur in 2014, waarbij de commissie toen géén voorstander was om de openingstijden aan te passen. Voortschrijdend inzicht leidt er bij het college toe dat zij voorstelt om in ieder geval de burgemeester de bevoegdheid te geven om regulerend op te treden als vrees voor aantasting van het woon- en leefklimaat daar aanleiding toe geeft. Hiertoe is artikel 2:29 een lid toegevoegd waarin de bevoegdheid is opgenomen om categorieën inrichtingen aan te wijzen waarvoor de openingstijden nader kunnen worden beperkten. Tevens is in artikel 2:30 van de APV de mogelijkheid om in individuele gevallen de openingstijd te beperken verruimd.”

Als de raad later dit voorjaar met het collegevoorstel instemt, heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om, als portefeuillehouder openbare en veiligheid, te kunnen ingrijpen in de openingstijden van coffeeshops als er overlast ontstaat die het woon- en leefklimaat van de omwonenden aantast.

In mei 2017 vond het college dat het wel meeviel met de overlast in onze wijk. De twee bijeenkomsten van bewoners met de burgemeester en raadsleden van juli 2017 en januari 2018 hebben mede voor dit gewijzigde bestuurlijke standpunt gezorgd.

U kunt alle stukken hier (agendapunt 2 aanklikken) lezen.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg van dit proces van bestuurlijke besluitvorming.

Burgemeester Jos Wienen komt a.s. maandagavond 22 januari in de Nieuwe Kerk een toelichting geven op zijn recente brief aan de leden van de raadscommissie Bestuur. We beginnen om 20:00 uur en de kerk is open vanaf 19:30 uur.
U bent van harte welkom!

In de brief van de burgemeester gaat het onder andere over vervroeging van de sluitingstijden van de coffeeshop in de Doelstraat, de overlast die sommige bezoekers van de coffeeshop in de omgeving veroorzaken en het treffen van verkeersmaatregelen op de korte en lange termijn rondom het Nieuwe Kerksplein. Ook zal de verplaatsing van de coffeeshop aan de orde komen.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte om uw vragen te stellen aan de burgemeester.

De eigenaar van de coffeeshop heeft de gemeente schriftelijk laten weten dat hij met ingang van 1 januari 2018 de sluitingstijden zal vervroegen (in overeenstemming met hetgeen in de brief van de burgemeester vermeld staat), echter gedurende één jaar.

Deze vrijwillige vervroeging van de sluitingstijden vindt plaats binnen de openingstijden die in de vergunning staan vermeld. Dat wil zeggen dat in het geval de eigenaar (onverhoopt) een keer langer zou willen open blijven (binnen de tijden die in de vergunning staan) dat er dan geen handhaving zal kunnen plaatsvinden.

Tijdens de raadscommissie Bestuur van 11 en 18 januari jl. kwam de brief van de burgemeester ook al aan de orde. Samengevat gaven de raadsleden aan dat een coffeeshop op deze plek in de wijk niet thuishoort. Raadsbreed wil men dat het college van B&W actief de eigenaar ondersteunt bij het zoeken van een nieuwe locatie. Voorts is er in de commissie voldoende steun voor het treffen van verkeersmaatregelen op de korte termijn. Deze maatregelen hebben tot doel de verkeersoverlast van de bezoekers te beperken. Ook kwam aan de orde dat er (nog steeds) relatief weinig meldingen van overlast in de gemeentelijke systemen terug te vinden zijn.

De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk op 22 januari is een afgesproken vervolg op de gespreksavond op 12 juli jl. Een impressie van die avond publiceerden we eerder.
We beginnen maandag 22 januari om 20 uur en uiterlijk om 21:30 uur beëindigen we de bijeenkomst. Vanaf 19:30 uur bent u welkom in de Nieuwe Kerk voor een kopje koffie of thee.

Vanzelfsprekend eindigen we ook deze avond met het maken van afspraken. We hopen, net als in juli, op een goede opkomst.

We willen ook deze avond goed voorbereiden. Daarom vragen we u zich even aan te melden. Hierna kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?