We schreven eerder over wifi-tracking in het centrum. Via de antwoorden op onze WOB-vragen kregen we de zekerheid dat er -zeker sinds september 2019- bij de gemeente bekend is dat er, zeer waarschijnlijk al zeven jaar, wifisensoren in de openbare ruimte van het centrum hangen. Deze sensoren volgen je (met jouw unieke gsm) met een commercieel doel, zonder dat je daartoe voorafgaande toestemming hebt gegeven. Die voorafgaande toestemming is verplicht in de privacywet.
Ja, iedere dag weer word je in het centrum gevolgd. Dit terwijl B&W ons eerder schreef dat je je in de openbare ruimte van onze gemeente onbespied moet kunnen wanen.

We poogden de gemeente tot handhaving te krijgen van deze met de privacywet (de AVG) strijdige kwestie. De gemeente gaf als antwoord dat ze niet kan handhaven, omdat er op dit gebied nog geen gemeentelijke regels bestaan. Maar de gemeente schreef ons eerder ook niet uit te willen zoeken waar die wifisensoren hangen. Dit in verband met de privacy van de ondernemer(s). Jazeker.
Mede om die redenen zonden we de gemeente vorige maand een formeel handhavingsverzoek.

We ontvingen van B&W deze week antwoord op onze brief waarin wordt geschreven dat zij ons verzoek tot handhaving hebben doorgezonden naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de privacywet (AVG).
Onze lokale wet (de Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeenteraad regelt van alles (lees maar eens…). Het wordt, denken we, tijd dat ook regels en handhaving van ‘wifitracking’ in de openbare ruimte daar onderdeel van gaan uit maken. Een passend artikel “Afdeling 11, artikel 2:53 Bespieden van personen” is al gereserveerd, lijkt wel. Wordt vervolgd.

We schrijven sinds begin december 2019 over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie (en gesprekken) met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden (Binnenstad en Heliglanden de Kamp) stelden we WOB-vragen aan het college van B&W. Met hulp van deskundige wijkbewoners hebben we nu alle documenten bestudeerd en we trekken een paar conclusies.

Je kunt onze bevindingen van 9 maanden coresponderen hier lezen. Wat vinden we van dit alles?

De Raadscommissie Bestuur gaat het onderwerp ‘Dataverzameling in de openbare ruimte’ (dus in algemene zin) aanstaande donderdagavond een eerste keer bespreken.

Duidelijk is dat er sinds 7 jaar wifisensoren in ons centrum hangen en B&W schrijft ons dat daar niets aan valt te doen. Wij denken daar anders over.

We schreven al eerder over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden hebben we een WOB-verzoek ingediend en al die bestanden hebben we bestudeerd. We zetten nu onze bevindingen op een rijtje. Binnenkort hoor je daar meer van.

Interessant is nu dat ons is gebleken, na lezing van krantenberichten én na lezing van de WOB-bestanden, dat B&W er van op de hoogte is dat er al zeven jaar een (of meer) wifisensoren in het centrum actief zijn. De opdrachtgever heeft daar blijkbaar niet met de eigenaar van de openbare ruimte (eerder gaf ons B&W namelijk aan van niets te weten) over gecommuniceerd en deze opdrachtgever heeft de gebruikers van de openbare ruimte ook niet voorafgaand om toestemming gevraagd.

Als bezoeker/bewoner van de stad word je dus gevolgd via het wifisignaal van je gsm (een uniek persoonsgegeven volgens de privacywet) zonder dat je dat weet.

B&W schrijft ons nu er wel van op de hoogte te zijn dat burgers zonder hun instemming in de openbare ruimte via hun gsm worden gevolgd, maar geeft ons ook aan daar niets aan te kunnen doen want er zijn (nog) geen juridische instrumenten om handhavend op te treden. We hebben deze week om een heroverweging van dat standpunt gevraagd. De wettelijke privacyrechten van de Haarlemse inwoners moeten bij het gemeentebestuur in vertrouwde handen zijn. Dat lukt niet door ‘niets’ te doen.

De Raadscommissie Bestuur gaat volgende week over mogelijk beleid op het toepassen van ‘sensordata’ in de openbare ruimte spreken.