We schrijven sinds begin december 2019 over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie (en gesprekken) met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden (Binnenstad en Heliglanden de Kamp) stelden we WOB-vragen aan het college van B&W. Met hulp van deskundige wijkbewoners hebben we nu alle documenten bestudeerd en we trekken een paar conclusies.

Je kunt onze bevindingen van 9 maanden coresponderen hier lezen. Wat vinden we van dit alles?

De Raadscommissie Bestuur gaat het onderwerp ‘Dataverzameling in de openbare ruimte’ (dus in algemene zin) aanstaande donderdagavond een eerste keer bespreken.

Duidelijk is dat er sinds 7 jaar wifisensoren in ons centrum hangen en B&W schrijft ons dat daar niets aan valt te doen. Wij denken daar anders over.

We schreven al eerder over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden hebben we een WOB-verzoek ingediend en al die bestanden hebben we bestudeerd. We zetten nu onze bevindingen op een rijtje. Binnenkort hoor je daar meer van.

Interessant is nu dat ons is gebleken, na lezing van krantenberichten én na lezing van de WOB-bestanden, dat B&W er van op de hoogte is dat er al zeven jaar een (of meer) wifisensoren in het centrum actief zijn. De opdrachtgever heeft daar blijkbaar niet met de eigenaar van de openbare ruimte (eerder gaf ons B&W namelijk aan van niets te weten) over gecommuniceerd en deze opdrachtgever heeft de gebruikers van de openbare ruimte ook niet voorafgaand om toestemming gevraagd.

Als bezoeker/bewoner van de stad word je dus gevolgd via het wifisignaal van je gsm (een uniek persoonsgegeven volgens de privacywet) zonder dat je dat weet.

B&W schrijft ons nu er wel van op de hoogte te zijn dat burgers zonder hun instemming in de openbare ruimte via hun gsm worden gevolgd, maar geeft ons ook aan daar niets aan te kunnen doen want er zijn (nog) geen juridische instrumenten om handhavend op te treden. We hebben deze week om een heroverweging van dat standpunt gevraagd. De wettelijke privacyrechten van de Haarlemse inwoners moeten bij het gemeentebestuur in vertrouwde handen zijn. Dat lukt niet door ‘niets’ te doen.

De Raadscommissie Bestuur gaat volgende week over mogelijk beleid op het toepassen van ‘sensordata’ in de openbare ruimte spreken.

We schreven eerder over ‘wifitracking’ in ons centrum. Samen met andere centrumwijkraden dienden we een WOB-verzoek in. De ontvangen bestanden hebben we bestudeerd en we hebben enkele voorlopige conclusies getrokken. We verwachten deze maand nog een serie antwoorden van het college op onze laatste vragen.

Als je bent geïnteresseerd in die WOB-bestanden, laat dan even van je horen. We stellen deze set met bijna 80 bestanden graag beschikbaar. Veel van de informatie is overigens zwart gelakt, want niet-openbaar (volgens het college).

Een van de belangrijkste conclusies die we uit de ontvangen bestanden kunnen trekken is de volgende. Een grote groep ondernemers (BIZ-Binnenstad) wilde in de herfst van 2019 bezoekers in de openbare ruimte (eigendom van de gemeente) van het centrum van de stad zonder hun voorafgaande toestemming via hun gsm volgen. Men vroeg de gemeente om mee te betalen. De wethouder wilde driejaar lang voor 50% bijdragen aan dat project en wilde ook mee praten over de 20 lokaties in het centrum én de gemeente wilde meepraten over de wijze van communicatie.

We constateren dat bij het beoordelen door de gemeente van dit voornemen van de ondernemers ‘de economie’ als enig criterium de overhand heeft gehad. Er is geen eigenstandig onderzoek van de gemeente door ons aangetroffen waar het jouw privacy betreft. Toch schrijft het college ons ‘dat je als bezoeker van de stad onbespied op straat moet kunnen lopen’. Voldoet dit BIZ-project nu wel of niet aan de privacywet (AVG)? De gemeente deed er geen zelfstandig onderzoek naar. Maar de gemeente had dus wel het voornemen voor drie jaar partner in dit project te willen zijn. Nu, als gevolg van onze vragen en vragen van raadsleden, heeft B&W besloten die subsidie aan de BIZ (en dus deelname aan het project) voorlopig op te schorten.

Verder bleek ons ook uit de ontvangen stukken dat er al enige tijd twee wifi-sensoren in de Grote Houtstraat actief zijn. Je wordt dus (zonder dat dit is gecommuniceerd) al via je gsm (zonder je voorafgegeven toestemming) gevolgd in de stad. De gemeente is hier van op de hoogte.

Later komen we terug op onze bevindingen.